Skuteczna rekrutacja
Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki powstał 24 maja 1945 roku jako kontynuator dorobku wcześniejszych instytucji działających w okresie międzywojennym w Łodzi. Obecnie jest jedną z największych polskich uczelni.

Dodatkowe informacje o Uniwersytet Łódzki

1945 www.uni.lodz.pl 12 + Filia w Tomaszowie Łódzkim 80

Klub Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego

Klub Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego
Klub Absolwenta to miejsce, gdzie absolwenci studiów na Uniwersytecie Łódzkiem mogą kontynuować swoją przygodę z uczelnią. Przypadający w tym roku jubileusz 70-lecia powstania jest doskonałą okazją aby odnowić kontakty ze znajomymi ze studiów, odwiedzić swój wydział czy wreszcie spotkać się z wykładowcami.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę absolwent.uni.lodz.pl

KARTA ABSOLWENTA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
Karta Absolwenta dedykowana jest absolwentom studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych. O wydanie Karty mogą ubiegać się też absolwenci UŁ kontynuujący studia, np. absolwenci studiów I stopnia studiujący na studiach II stopnia.

Karta uprawnia do korzystania na preferencyjnych zasadach z oferty przygotowanej przez jednostki Uniwersytetu Łódzkiego, oraz korzystania z ofert partnerów zewnętrznych (głównie rabatów na zakup usługi i produktów).

Karta Absolwenta jest wydawana bezpłatnie.

Organizatorem projektu jest Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami UŁ. Do zadań Centrum należy koordynacja współpracy UŁ z otoczeniem społeczno- gospodarczym, stymulowanie procesów i kreowanie projektów związanych z kształtowaniem postaw przedsiębiorczych wśród pracowników oraz studentów, wspomaganie kształtowania kariery zawodowej studentów i pracowników UŁ oraz monitorowanie losów absolwentów uczelni. Po więcej informacji dotyczących działalności Centrum, zapraszamy na stronę internetową pracodawcy.uni.lodz.pl

Absolwent VIP i Mentoring

Tradycją najbardziej prestiżowych szkół wyższych na świecie jest budowanie i utrzymywanie trwałych relacji z absolwentami oraz zachęcanie ich do powrotu do macierzystej uczelni poprzez udział w różnorodnych inicjatywach i wydarzeniach. Uniwersytet Łódzki od dawna obserwuje te trendy. Idąc w ślady zagranicznych uczelni, realizuje program „Absolwent VIP” skierowany do grona najwybitniejszych wychowanków Uczelni – ekspertów, ludzi sukcesu, znanych i cenionych osobistości ze świata nauki, polityki, biznesu i sztuki. Absolwenci i studenci to największa siła Uniwersytetu Łódzkiego, budująca jego tożsamość i wspierająca rozwój.

Absolwent VIP to autorska i innowacyjna inicjatywa Uniwersytetu Łódzkiego w ramach której przewidziano m.in. projekt mentorski dla najzdolniejszych studentów UŁ, cykliczne spotkania i wykłady eksperckie Absolwentów VIP, a także wydarzenia specjalne, takie jak Światowy Zjazd Absolwentów w ramach obchodów 70-lecia Uniwersytetu Łódzkiego, który miał miejsce 22 maja 2015 r.

Podczas regularnie organizowanych spotkań zaproszeni wybitni absolwenci przyjmują z rąk Rektora prestiżowy tytuł „Absolwent VIP Uniwersytetu Łódzkiego”, a także – zamiast typowej statuetki – ceramiczne jabłko, mające symbolizować, że absolwent jest wspaniałym owocem Uniwersytetu Łódzkiego oraz zwiastować owocną współpracę absolwenta z uczelnią.

Poprzez aktywne działanie, ciekawe inicjatywy oraz zacieśnienie współpracy z przedstawicielami otoczenia biznesowego, Uniwersytet Łódzki pragnie umocnić wspólnotę wybitnych absolwentów oraz włączyć ich w proces wyznaczania strategicznych kierunków rozwoju Uczelni.

Mentoring
Projekt mentorski na UŁ, realizowany w ramach Programu Absolwent VIP, jest skierowany do najzdolniejszych studentów, których celem jest rozwój osobisty i zawodowy, dostosowany do oczekiwań współczesnego rynku pracy. Wybitni absolwenci UŁ pełniący rolę mentorów, ekspertów dzielących się wiedzą i doświadczeniem, wspierają studentów w znajdywaniu nowych sposobów poszerzania kwalifikacji oraz wskazują najnowsze trendy i kierunki rozwoju.

Różnorodność osobowości oraz szeroki zakres kompetencji mentorów sprawia, że młodzi ludzie otrzymują wiedzę oraz umiejętności w wielu płaszczyznach. Role mentorów przyjęły osoby piastujące wysokie stanowiska w czołowych firmach i organizacjach działających w Polsce, m.in. Infosys, Pelion, Anwil, Accenture, Deloitte.

Mentoring jest formą relacji mistrz-uczeń. To jedna z metod nauki, bazująca na partnerskiej relacji pomiędzy mentorem a uczniem (np. studentem, pracownikiem). Jej celem jest rozwinięcie potencjału ucznia i przygotowanie go do czekających wyzwań. Projekt mentorski ma na celu wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego wybitnych studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Mentoring polega na regularnych spotkaniach podczas których partnerzy pracują nad rozwojem ucznia. Przybiera on formę otwartego dialogu, opartego na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Spotkania mentorskie mogą pomóc Podopiecznemu w:

  • - budowaniu poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości
  • - wzbudzaniu motywacji do rozwoju kariery zawodowej i realizacji własnych celów,
  • - zdobywaniu wiedzy dotyczącej nawiązywania kontaktów zawodowych,
  • - uczeniu się poprzez korzystanie z doświadczenia Absolwenta-Mentora,
  • - określeniu mocnych i słabych stron Podopiecznego i otrzymaniu wskazówek dotyczących rozwoju kariery,
  • - poznaniu punktu widzenia osoby, która osiągnęła swoje cele zawodowe i skorzystaniu z jej doświadczenia w kwestii własnego rozwoju,
  • - określeniu realistycznych i ambitnych celów, sprecyzowaniu planów zawodowych,
  • - poszerzeniu wiedzy na temat rynku pracy oraz możliwych dróg rozwoju zawodowego,
  • - stymulowaniu kreatywności oraz przedsiębiorczości.

Główni uczestnicy projektu to absolwenci UŁ (w roli Mentora) oraz studenci UŁ (w roli Mentorowanych-Podopiecznych).

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: absolwentvip.uni.lodz.pl

Kariera

Akademickie Biuro Karier Zawodowych Uniwersytetu Łódzkiego jest pomysłodawcą i organizatorem różnorodnych inicjatyw podejmowanych na rzecz studentów. Jego działania ukierunkowane są na ułatwienie studentom podjęcia aktywności zawodowej, pomoc przy znalezieniu pracy, a także wparcie i promowanie absolwentów Uczelni na lokalnym rynku pracy.

Akademickie Biuro Karier Zawodowych pozostaje w stałej współpracy z firmami z różnych branż, aby ułatwić studentkom i absolwentom nawiązanie pierwszych kontaktów biznesowych z pracodawcami z regionu. Poprzez organizację takich wydarzeń jak Uniwersyteckie Targi Pracy, Akademia Kompetencji czy Recruitment Date pragniemy zbliżyć środowisko akademickie ze światem biznesu. Doświadczeniem i rzetelną wiedzą wspieramy studentów w dokonywaniu świadomych wyborów kreujących ich dalsze ścieżki zawodowe. Akademickie Biuro Karier Zawodowych codziennie wspiera także firmy w poszukiwaniu najodpowiedniejszych kandydatów na oferowane stanowiska pracy.

Akademickie Biuro Karier Zawodowych Uniwersytetu Łódzkiego jest częścią Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami UŁ. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej biura: biurokarier.uni.lodz.pl

Co nowego w Uniwersytet Łódzki

Wyślij zaproszenie do