Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Najlepsza niepubliczna uczelnia techniczna w kraju, według rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej. Uczelnia zwraca szczególną uwagę na dostosowywanie programów kształcenia do wymogów rynku pracy.

Dodatkowe informacje o Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

www.pjwstk.edu.pl 4 5 1994 r.

O nas PJWSTK

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych jest jedną z najlepszych uczelni w Polsce – wyróżniana przez studentów, pracodawców i media.

PJWSTK szczególny nacisk kładzie na program nauczania, który jest systematycznie dostosowywany do potrzeb rynku pracy w Polsce, standardów kształcenia w Unii Europejskiej oraz postępu w dziedzinie zastosowań technik komputerowych. Atutem programów nauczania jest przede wszystkim praktyczne kształcenie umiejętności. Dzięki temu studenci i absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem pracy, posiadają bowiem dużą wiedzę praktyczną na temat nowoczesnych zastosowań informatyki i nowych technologii w wielu dziedzinach życia. Uczelnia prowadzi studia na kierunkach: Architektura Wnętrz, Grafika, Informatyka, Kulturoznawstwo, Zarządzanie.

PJWSTK jest uczelnią akademicką – Wydział informatyki posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.

Główna siedziba PJWSTK znajduje się w samym centrum Warszawy. Ośrodki w Bytomiu (od 2003) i w Gdańsku (od 2007) dopełniają ofertę edukacyjną.

Zasady rekrutacji PJWSTK

REKRUTACJA "KROK PO KROKU"

1. Rejestracja on-line
Załóż konto na portalu: https://rekrutacja.pjwstk.edu.pl/. Otrzymasz link aktywacyjny, a po aktywowaniu konta otrzymasz dostęp do swojego profilu. Wypełnij formularze i obowiązkowo wgraj swoje zdjęcie. Koniecznie wybierz kierunek, na który aplikujesz, oraz – jeśli na tym kierunku obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna – wybierz jej termin.

2. Dostarczenie dokumentów
Przygotuj wymagane dokumenty i dostarcz je do Działu Rekrutacji PJWSTK. Możesz też przesłać je pocztą (listem poleconym) lub kurierem. Wymagane dokumenty: - podpisane podanie o przyjęcie na studia (wypełniony druk otrzymasz w Dziale Rekrutacji); w przypadku wysyłania dokumentów wzór pobierzesz na stronie www;
- świadectwo maturalne - oryginał lub odpis. W przypadku posiadania matury innej niż polska, kandydat zobowiązany jest również dostarczyć tłumaczenie przysięgłe w/w matury oraz jej nostryfikację (w przypadku, gdy jest wymagana);
- kserokopię dowodu osobistego (do poświadczenia za zgodność z oryginałem);
- 1 zdjęcie formatu dowodowego oraz zdjęcie cyfrowe formatu dowodowego wgrane na swoim profilu w systemie rekrutacji on-line. Kandydaci na wydział Sztuki Nowych Mediów (Grafika i Architektura Wnętrz) składają też dowód wpłaty za rozmowę kwalifikacyjną (75 zł, wpłata wyłącznie na konto uczelni)
UWAGA: cudzoziemcy dodatkowo okazują paszport z ważną wizą oraz dowód ubezpieczenia zdrowotnego np. polisę ubezpieczeniową ważną min. 3 miesiące

3. Kwalifikacja na studia
W ciągu dwóch tygodni od momentu, gdy złożysz u nas komplet wymaganych dokumentów otrzymasz na maila podanego w portalu rekrutacyjnym, decyzję Komisji Kwalifikacyjnej o przyjęciu na studia. Jeśli zdajesz na wydział Sztuki Nowych Mediów (Grafika i Architektura Wnętrz), musisz też pozytywnie przejść rozmowę kwalifikacyjną, o jej wyniku dowiesz się najpóźniej dzień po rozmowie.

4. Kontrakt i wpisowe.
Od dnia decyzji Komisji masz dwa tygodnie na wpłacenie wpisowego oraz podpisanie kontraktu z Uczelnią, czyli umowy określającej zobowiązania PJWSTK i Twoje. Na podpisanie kontraktu przynieś ze sobą potwierdzenie wpłaty wpisowego lub prześlij nam je mailem. Jeśli nie możesz podpisać kontaktu osobiście, skontaktuj się z nami: rekrutacja@pjwstk.edu.pl - wyślemy kontrakt do podpisu, a Ty odeślesz nam go np. pocztą.

STUDIA I STOPNIA

Informatyka – Wydział Informatyki

studia stacjonarne polskojęzyczne
Kandydaci, którzy zdali maturę z matematyki lub informatyki lub fizyki z astronomią na poziomie co najmniej podstawowym na 30% lub więcej (lub na ocenę min. 3 w przypadku „starej matury”) są przyjmowani do PJWSTK w kolejności zgłoszeń. To samo dotyczy laureatów Olimpiady Informatycznej, Matematycznej oraz Fizycznej. studia stacjonarne anglojęzyczne
Kandydat powinien:
- mieć zdaną maturę z matematyki lub informatyki lub fizyki z astronomią na poziomie rozszerzonym na co najmniej 30% (lub na ocenę min. 4 w przypadku „starej matury”) albo być laureatem olimpiady z któregoś z w/w przedmiotów;
- posiadać wystarczającą znajomość języka angielskiego potwierdzoną przez świadectwo maturalne.
Przyjęcia odbywają się do wyczerpania miejsc.

studia niestacjonarne
Kandydaci przyjmowani są w kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

studia niestacjonarne przez Internet polsko i anglojęzyczne
Kandydaci przyjmowani są w kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.
Kulturoznawstwo - Wydział Kultury Japonii

studia licencjackie - stacjonarne i niestacjonarne
Kandydaci, którzy na maturze (starej lub nowej) zdali język polski oraz język obcy nowożytny są przyjmowani bez egzaminu wstępnego w kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.
Zarządzanie - Wydział Zarządzania Informacją

studia inżynierskie stacjonarne i niestacjonarne
Kandydaci przyjmowani są w kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.
Architektura Wnętrz - Wydział Sztuki Nowych Mediów 
Przyjęcia na studia odbywają się w oparciu o przedstawienie teczki z pracami plastycznymi oraz rozmowę z zakresu historii sztuki i architektury. W ramach rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykonuje szkice odręczne z rysunku (martwa natura) i szkice z elementami perspektywy.
Kandydat zobowiązany jest do przedstawienia teczki z pracami z zakresu:
- Rysunku (minimum 10 sztuk) format 50x70cm, lub 70x100cm
- Malarstwa (minimum 10 sztuk) format 50x70cm, lub 70x100cm
- Szkice z martwej natury (minimum 10 sztuk)
Prace z rysunku, malarstwa i szkice prezentowane w teczce powinny być zrobione z natury i obejmować: studium postaci, martwą naturę, pejzaż, wnętrze.
Ilość prac nie powinna przekraczać 40 sztuk w formacie nie większym jak 70x100.
Teczkę z pracami należy dostarczyć bezpośrednio na rozmowę kwalifikacyjną.
Obowiązujący zakres historii sztuki obejmuje ogólną wiedzę i orientację z uwzględnieniem architektury, przykładem może być:
1. Historia sztuki w zarysie – Estreicher Karol
2. Historia sztuki – Białostocki Jan
3. Historia sztuki powszechnej – Piwocki Franciszek Xawery
Bezpośrednio przed rozmową kwalifikacyjną należy zgłosić się do Biura Rekrutacji celem pobrania arkuszu egzaminacyjnego, okazania dowodu osobistego oraz dowodu wpłaty za rozmowę.

Grafika - Wydział Sztuki Nowych Mediów
  W skład teczki obowiązkowo wchodzą następujące prace:
- Malarstwo – prace malarskie w dowolnej technice, zalecane formaty 50 x 70 lub większe - minimum 10 sztuk;
- Rysunek – prace rysunkowe w dowolnej technice, zalecane formaty 50 x 70 lub większe - minimum 10 sztuk;
- Fotografia – prace fotograficzne - minimum 8 sztuk.
 Zalecane jest też zaprezentowanie prac dodatkowych: odbitki na papierze lub na CD, film, animacja, projekty. Rozmowa obejmuje zagadnienia z zakresu kultury, literatury, teatru i sztuki.

TECZKĘ Z PRACAMI KANDYDACI PRZYNOSZĄ BEZPOŚREDNIO NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ.
 Bezpośrednio przed rozmową kwalifikacyjną należy zgłosić się do Biura Rekrutacji celem pobrania arkuszu egzaminacyjnego, okazania dowodu osobistego oraz dowodu wpłaty za rozmowę.

STUDIA II STOPNIA
Informatyka - studia stacjonarne i niestacjonarne
Kandydat zobowiązany jest zarejestrować się on-line poprzez portal rekrutacyjny – https://rekrutacja2.pjwstk.edu.pl/
Po dokonaniu rejestracji należy złożyć wymagane dokumenty
Absolwenci PJWSTK składają:
- zaświadczenie z dziekanatu PJWSTK (do pobrania na stronie www)
- podanie o przyjęcie na studia (druk znajduje się w Biurze Rekrutacji PJWSTK na stronie www lub podpisany w Biurze Rekrutacji wydruk z rejestracji on-line;
- protokół postępowania kwalifikacyjnego - druk do pobrania w Dziele Rekrutacji lub na stronie www
- 1 zdjęcie typu dowodowego oraz zdjęcie w formacie cyfrowym.
 Absolwenci innych uczelni
- podanie o przyjęcie na studia (druk znajduje się w Biurze Rekrutacji PJWSTK lub na stronie www lub podpisany w Biurze Rekrutacji wydruk z rejestracji on-line;
- protokół postępowania kwalifikacyjnego (druk do pobrania w Dziale Rekrutacji lub tutaj: na stronie www
- dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia wraz z suplementem - kandydat przedstawia oryginał lub odpis dyplomu, a pracownik PJWSTK poświadcza kserokopię za zgodność z oryginałem. W przypadku posiadania dyplomu uzyskanego poza Polską, kandydat zobowiązany jest również dostarczyć tłumaczenie przysięgłe w/w dyplomu oraz jego nostryfikację (w przypadku, gdy jest wymagana);
- świadectwo maturalne - kandydat przedstawia oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, a pracownik PJWSTK poświadcza kserokopię za zgodność z oryginałem;
- kserokopię dowodu osobistego;
- 1 zdjęcie typu dowodowego oraz zdjęcie w formacie cyfrowym wgrane w panelu rejestracji on-line;
- dowód wpłaty za rozmowę kwalifikacyjną – koszt 75 zł.
Obcokrajowcy zobowiązani są również przedstawić paszport z ważną wizą oraz dowód ubezpieczenia zdrowotnego np. polisę ubezpieczeniową ważną na min. 3 miesiące.
 Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w komisji odpowiedniej dla wybranej przez kandydata specjalizacji. Decyzję Komisji Kwalifikacyjnej zatwierdza Dziekan Wydziału Informatyki.
W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą kierownicy specjalizacji i/lub osoby przez nich wytypowane.
 Rejestracja, pomyślnie zdana rozmowa kwalifikacyjna oraz złożenie kompletu dokumentów uruchamiają procedurę przyjmowania na studia.
Decyzję Komisji Kwalifikacyjnej kandydat otrzymuje drogą elektroniczną, na adres podany w rejestracji on-line. Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są zapłacić wpisowe oraz dostarczyć kopię dowodu wpłaty. Wpisowe jest bezzwrotne.

Po dopełnieniu wszystkich formalności kandydat podpisuje z Uczelnią Kontrakt. Kandydatom podpisującym kontrakt tydzień przed zakończeniem trwania rekrutacji, PJWSTK nie gwarantuje wystawienia dokumentów (legitymacja, indeks) oraz uaktywnienia konta na serwerze Uczelni przed rozpoczęciem zajęć.

Informatyka studia niestacjonarne – zaoczne przez Internet
Kandydaci na studia magisterskie uzupełniające przez Internet są przyjmowani bez rozmowy kwalifikacyjnej.
Kandydaci na studia magisterskie uzupełniające w PJWSTK muszą mieć ukończone min. studia I-go stopnia.
1. Kandydat zobowiązany jest zarejestrować się on-line poprzez portal rekrutacyjny – https://rekrutacja2.pjwstk.edu.pl/
2. Kandydat powinien złożyć osobiście w Biurze Rekrutacji lub przesłać pocztą z dopiskiem „Studia Internetowe” następujące dokumenty:
- podanie (druk znajduje się w PJWSTK lub na stronie www)
- protokół postępowania kwalifikacyjnego - druk do pobrania w Dziale Rekrutacji lub na stronie www
- dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia wraz z suplementem - kandydat przedstawia oryginał lub odpis dyplomu, a pracownik PJWSTK poświadcza kserokopię za zgodność z oryginałem. W przypadku posiadania dyplomu uzyskanego poza Polską, kandydat zobowiązany jest również dostarczyć tłumaczenie przysięgłe w/w dyplomu oraz jego nostryfikację (w przypadku, gdy jest wymagana);
- świadectwo maturalne - kandydat przedstawia oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, a pracownik PJWSTK poświadcza kserokopię za zgodność z oryginałem;
- kserokopię dowodu osobistego;
- 1 zdjęcie typu dowodowego oraz zdjęcie w formacie cyfrowym wgrane w panelu rejestracji on-line.
3. Komisja Kwalifikacyjna, powołana przez Kierownika Studiów Internetowych, która zbiera się raz na dwa tygodnie podejmuje decyzję o przyjęciu na studia internetowe. Decyzję tę zatwierdza Dziekan Wydziału Informatyki.
4. Decyzję Komisji Kwalifikacyjnej kandydat otrzymuje drogą elektroniczną, na adres podany w rejestracji on-line.
5. Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są zapłacić wpisowe oraz dostarczyć kopię dowodu wpłaty.
6. Po dopełnieniu wszystkich formalności kandydat podpisuje z Uczelnią Kontrakt.

Grafika
Kandydaci na studia II stopnia muszą mieć tytuł magistra lub licencjata z kierunku Grafika lub kierunków pokrewnych.
 Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
Rozmowa kwalifikacyjna: Kandydat dostarcza dokumentację dorobku artystycznego. Na prezentację kandydat przedstawia pracę dyplomową, wybrane prace malarskie, rysunkowe, fotograficzne i projektowe wykonane w czasie studiów I lub II stopnia. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat musi wykazać się też znajomością tworzenia multimedialnych prezentacji i podstawami grafiki 3D. Wymagana jest znajomość dowolnego programu do grafiki 3D (Maya, 3DMax lub innego), Photoshop, Illustrator, Indesign, Macromedia Flash.

Z egzaminu zwolnieni są absolwenci studiów I stopnia wydziału SNM w PJWSTK, którzy spełniają warunki określone przez Radę Wydziału SNM:
Przedstawienie dyplomu praktycznego
pozytywną opinię jednego z profesorów u którego student studiował
1. Zgłoszenia kandydatów na studia przyjmowane są w Biurze Rekrutacji PJWSTK.  Kandydat zobowiązany jest zarejestrować się on-line poprzez portal rekrutacyjny – https://rekrutacja2.pjwstk.edu.pl/
2. Kandydat powinien złożyć następujące dokumenty: Absolwenci PJWSTK:
- podanie o przyjęcie na studia (druk znajduje się w Biurze Rekrutacji PJWSTK lub na stronie www lub podpisany w Biurze Rekrutacji wydruk z rejestracji on-line;
- protokół postępowania kwalifikacyjnego (druk do pobrania w Dziale Rekrutacji lub na stronie www;
- zaświadczenie z dziekanatu PJWSTK (do pobraniana stronie www);
- 1 zdjęcie typu dowodowego oraz zdjęcie w formacie cyfrowym wgrane w "wirtualny dziekanat"  Absolwenci innych uczelni:
- podanie o przyjęcie na studia (druk znajduje się w Biurze Rekrutacji PJWSTK lub na stronie www;
- protokół postępowania kwalifikacyjnego (druk do pobrania w Dziale Rekrutacji lub na stronie www
- dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia (oryginał lub odpis).
- suplement;
- kserokopię dowodu osobistego;
- 3 zdjęcia typu dowodowego oraz zdjęcie w formacie cyfrowym wgrane w systemie rekrutacyjnym;
- dowód wpłaty za rozmowę kwalifikacyjną – koszt 75 zł.
Obcokrajowcy zobowiązani są również przedstawić: paszport z ważną wizą oraz dowód ubezpieczenia zdrowotnego np. polisę ubezpieczeniową ważną na min. 3 miesiące
W przypadku posiadania dyplomu uzyskanego poza Polską, kandydat zobowiązany jest również dostarczyć tłumaczenie przysięgłe w/w dyplomu oraz jego nostryfikację (w przypadku, gdy jest wymagana)
 Zdjęcie należy wgrać w panelu rejestracji on-line.
3. Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz dostarczenie kompletnych dokumentów. W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą osoby powołane przez radę Wydziału SNM.
Kandydaci przyjęci na studia magisterskie na określoną specjalizację mogą ją zmienić przed rozpoczęciem studiów pod warunkiem otrzymania:
zgody Dziekana Wydziału Sztuki Nowych Mediów;
zgody Kierownika wybranej specjalizacji.
4. Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są w ciągu 2 tygodni decyzji o kwalifikacji zapłacić wpisowe oraz dostarczyć kopię dowodu wpłaty.
5. Po dopełnieniu wszystkich formalności kandydat podpisuje z Uczelnią Kontrakt.

Studia Podyplomowe
Przyjęcia na Studia Podyplomowe odbywają się w kolejności zgłoszeń do wyczerpania miejsc. Wyjątek stanowią kierunki: "IT w Biznesie" i "Technologie Internetu", gdzie rekrutacja odbywa się na podstawie oceny kwestionariusza kwalifikacyjnego 
1. Kandydat zobowiązany jest zarejestrować się on-line poprzez portal rekrutacyjny – https://rekrutacja2.pjwstk.edu.pl/
2. Po dokonaniu rejestracji należy złożyć w Dziale Rekrutacji wymagane dokumenty:
CV
dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów (uzyskania tytułu licencjata, inżyniera, magistra)
suplement (wydawany wraz z dyplomem od 2005 roku)
podanie:
- druk podania na kierunek Systemy informatyczne, aplikacje i bazy danych
- druk podania na pozostałe kierunki
formularz kwalifikacyjny (wyłącznie na specjalizacja IT w Biznesie i Technologie internetu)
kserokopia dowodu osobistego
1. zdjęcie w formacie dowodowym
3. Pełna rejestracja oraz złożenie kompletu dokumentów uruchamiają procedurę kwalifikacyjną na studia.
4. Kandydat otrzymuje decyzję Komisji Kwalifikacyjnej drogą elektroniczną, na adres podany w rejestracji on-line.
5. Kandydat zakwalifikowany na studia zobowiązany jest zapłacić wpisowe oraz dostarczyć kopię dowodu wpłaty.
6. Po dopełnieniu wszystkich formalności kandydat podpisuje z Uczelnią Kontrakt.

Szkoła Animacji

AnimaTricks Szkoła Animacji 3D powstała z inicjatywy Polsko Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. Głównym celem jej działalności jest praktyczne kształcenie z zakresu animacji 3D i efektów specjalnych.

Szkoła umożliwia rozwój artystyczny animatorów i grafików 3D oraz zdobycie umiejętności i kwalifikacji poszukiwanych w branży filmowej, gier komputerowych, animacji i grafiki trójwymiarowej. Ponadto prace słuchaczy biorą udział w międzynarodowych festiwalach i przeglądach młodych twórców.

Kadra prowadząca to praktycy pracujący dla największych polskich i zagranicznych studiów produkcyjnych.

Do dyspozycji wszystkich uczestników szkoleń są nowoczesne laboratoria komputerowe, pracownie graficzne, multimedialne, motion capture, studia nagrań itp.

Zajęcia odbywają się w formie warsztatów prowadzonych w maksymalnie 16-osobowych grupach. Słuchacze uczą się m.in. tworzenia filmów animowanych, języka obrazu animowanego, zasad tworzenia scenariusza i storyboardu w animacji, efektów specjalnych, dynamiki i symulacji, compositingu itp. Poznają poszczególne etapy preprodukcji i postprodukcji filmów animowanych. Pracują przy wykorzystaniu programu - Autodesk Maya – używanego przez największe światowe studia produkcyjne, a także całego pakietu Adobe.

Uczestnicy szkoleń pracują indywidualnie lub realizują zadania w małych podgrupach. W ramach pracy dyplomowej słuchacze przygotowują wspólnie krótkometrażowy film animowany.

Absolwenci otrzymują certyfikat ukończenia AnimaTricks Szkoły Animacji 3D.

http://animatricks.pl

Co nowego w Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

 • Aleksandra Jaśniowska Kielman

  Aleksandra Jaśniowska Kielman

  ok.
  • 15.02.2020, 14:10
  • Link
 • Zapraszamy na spotkanie z jakością oprogramowania, na którym opowiemy czym jest testowanie oprogramowania, w kontekście zapewnienie jakości w IT i na czym polega zawód Testera oprogramowania, przez wiele rankingów okrzyknięty jako zawód z przyszłością.

  Od Testowania do Jakości w IT – czyli jak... więcej »
  Obrazek

 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

  Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

  Jaki temat opracować temat w ramach pracy magisterskiej? Można na przykład stworzyć aplikacje mobilną sterowana myślami, tak jak nasz tegoroczny absolwent mgr inż. Michał Stawarz :)
  http://youtu.be/WVsIrNEjMDI
  • 21.07.2014, 14:00
  • Link
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

  Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

  Interesujesz się animacją? Chcesz poszerzyć swoje umiejętności? Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej Szkoły Animacji Animatricks, w której trwa nabór na kurs animacji 3D - http://animatricks.pl
  • 1.04.2014, 11:35
  • Link
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

  Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

  Zapraszamy odważnych twórców aplikacji do podjęcia wyzwania w naszym 24 godzinnym Hackathonie z DICE+ :) Zaczynamy w piątek od godziny 17 wykładami na temat tworzenia aplikacji mobilnych, a o godzinie 20 startuje zegar odliczający 24 godziny, które jest przeznaczone na stworzenie własnej aplikacji.

  http://pj.edu.pl/DevMuster14
  • 26.02.2014, 11:23
  • Link
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

  Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

  Zapraszamy na darmowe szkolenie ze skutecznej komunikacji. Zgłoszenia należy przesłać na adres paulina.lendzioszek@twojstartup.pl

  Szczegóły wydarzenia:
  http://pj.edu.pl/skutecznakomunikacja
  • 25.02.2014, 13:40
  • Link
 • Olga Łodyga

  Olga Łodyga

  Zapraszamy do zapoznania się z monografią Postępy e-edukacji, na którą składają się prace przygotowane na konferencję: Uniwersytet Wirtualny '13.
  Książka zamieszczona jest w Repozytorium Instytucjonalnym PJWSTK: https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/, w otwartym dostępie.
  Poszczególne rozdziały widoczne są jako oddzielne pliki.
  • 17.01.2014, 15:42
  • Link
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

  Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

  Zapraszamy na wernisaż wystawy malarstwa Piotra Siecińskiego :)
  http://pj.edu.pl/DuJc9
  • 8.01.2014, 10:26
  • Link
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

  Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

  Już jutro startuje rejestracja uczestników "31337 Konkursu o indeks PJWSTK " zapraszamy na stronę http://31337.pjwstk.edu.pl
  • 31.01.2013, 10:57
  • Link
Wyślij zaproszenie do