Wiceprezes Zarządu, Warszawa - Ursynów - oferta pracy - GoldenLine.plSPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO URSYNÓW - {{offer.position}

Archive offer

Wiceprezes Zarządu

Lokalizacja
Warszawa - Ursynów
Pracodawca
SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO URSYNÓW
Dodano
13.05.2021

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów”
poszukuje kandydata na stanowisko

Wiceprezesa Zarządu 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

 1. wykształcenie wyższe (preferowane techniczne, pożądane uprawnienia budowlane),
 2. doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu przebiegu procesów remontowych,
 3. kilkuletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych,
 4. doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania nieruchomościami,
 5. umiejętności zarządzania jednostkami gospodarczymi oraz znajomość zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej,
 6. umiejętność dokonywania analiz i ocen,
 7. podstawowa znajomość prawa spółdzielczego,
 8. zdolności organizacyjne oraz komunikatywność,
 9. umiejętność prowadzenia negocjacji.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 • list motywacyjny (maks. dwie strony formatu A4), CV
 • kserokopie dokumentów świadczących o spełnieniu wymaganych kryteriów, w szczególności kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe
 • kopie dokumentów potwierdzające staż pracy
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Wiceprezesa Zarządu
 • oświadczenie o niekaralności i niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji kierowniczych
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim ani w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej SBM „Ursynów”
 • oświadczenie o niezajmowaniu się interesami konkurencyjnymi wobec SBM „Ursynów”, w szczególności nieuczestniczenie jako wspólnik lub członek władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec SBM „Ursynów” lub wykonujących usługi na rzecz SBM „Ursynów”,
 • oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania w tajemnicy informacji, jakie kandydat uzyska o działalności SBM „Ursynów” w toku prowadzonego postępowania konkursowego. 

Oferty w zamkniętych kopertach, z dopiskiem
Konkurs na stanowisko Wiceprezesa Zarządu
prosimy składać w sekretariacie SBM „Ursynów”
lub przesyłać pocztą na adres
al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa.

Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłyną do godz. 15:00 w dniu 8 czerwca 2021 r.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Złożonych lub nadesłanych ofert nie zwracamy.

Aplikuj teraz

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W PROWADZONYM POSTĘPOWANIU NA STANOWISKO WICEPREZESA  ZARZĄDU.

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych kandydatów do pracy jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów” z siedzibą w Warszawie (02-777) Al. Komisji Edukacji Narodowej 98. Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną pisząc na adres
  e-mail: sbmursynow@sbmursynow.pl lub formą tradycyjną wysyłając korespondencję na adres Spółdzielni z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.
 2. .Ochrona danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w każdej sytuacji związanej z ochroną danych osobowych w formie elektronicznej na adres: iod@sbmursynow.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzamy w celach:
  • wybrania kandydata na określone stanowisko pracy, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz c) Rozporządzenia),
  • prowadzenia analiz i statystyk, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
  • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
  • udzielenia odpowiedzi na pisma, wnioski i reklamacje, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 4. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia złożonych dokumentów aplikacyjnych.
  W sytuacji niepodania wskazanych danych osobowych mamy prawo do nierozpatrywania złożonej aplikacji w procesie rekrutacyjnym.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, a w sytuacji wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres do 12 miesięcy;
 6. Zakres danych jakie możemy zbierać:
  • dane osobowe (np. imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia),
  • dane kontaktowe (np. adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail),
  • dane komunikacyjne (np. dane wynikające z prowadzonej korespondencji), 
  Jeżeli prześlesz do nas dokument aplikacyjny wraz ze zdjęciem to możemy zbierać również: 
  • dane wizerunkowe (np. zdjęcie).
  Jeżeli jest to niezbędne do wykonania pracy na określonym stanowisku to możemy zbierać dodatkowo:
  • dane personalne (np. wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, zainteresowania).
 7. Dane osobowe pozyskujemy głównie od osoby, której dane dotyczą (oznacza to, że od Ciebie).
 8. Dane osobowe mogą zostać przez nas udostępnione tylko w sytuacjach, gdy odbiorcami są inne podmioty wykonujące usługi na rzecz SBM „Ursynów” wyłącznie w zakresie świadczonej usługi zgodnie z zawartą umową lub gdy odbiorcami są inne podmioty w zakresie dążenia do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych, wykrywania oszustw i zapobiegania im, ochrony praw własności lub bezpieczeństwa Administratora danych osobowych oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.
 9. Danych osobowych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie podlegają one profilowaniu, a przetwarzanie danych nie wywołuje negatywnych skutków prawnych lub nie wpływa na Państwa w żaden inny sposób.
 11. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują̨ Państwu następujące prawa:
  • dostępu do swoich danych;
  • uzyskania kopii danych;
  • sprostowania danych (aktualizacji);
  • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
  • ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu nadalsze przetwarzanie;
  • do wycofania zgody;
  • wniesienia skargi do Urzędu Nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).
 12. Swoje prawo mogą Państwo wnieść do Administratora w dowolnym momencie wysyłając wiadomość na adres: iod@sbmursynow.pl lub tradycyjnie wysyłając korespondencję na adres Spółdzielni
  z dopiskiem Ochrona danych. Prawo skargi wnoszą Państwo do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na www.uodo.gov.pl.

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO URSYNÓW