SPECJALISTA ds. ORGANIZACJI WYDARZEŃ w BIURZE FESTIWALOWYM Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, Olsztyn - oferta pracy - GoldenLine.plMIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Olsztynie - SPECJALISTA ds. ORGANIZACJI WYDARZEŃ w BIURZE FESTIWALOWYM Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie
Effective recruitment

Archive offer

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Olsztynie

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie jest samorządową instytucją, której głównym obowiązkiem statutowym jest upowszechnianie kultury, zaspokajanie i rozwijanie potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta oraz inspirowanie i rozwijanie ich aktywności artystycznej.

Działamy w Olsztynie, uznając to miasto za centrum. Prowadzimy działalność eklektyczną. To specyfika takich ośrodków jak nasz. Dlatego każdą dziedzinę sztuki uważamy za pierwszą i najważniejszą. Jesteśmy po stronie twórców i po stronie odbiorców sztuki. Dla nas to jedno i to samo.

SPECJALISTA ds. ORGANIZACJI WYDARZEŃ w BIURZE FESTIWALOWYM Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie

Miasto: Olsztyn

Region: warmińsko-mazurskie

Opis stanowiska:

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

1. Programowanie i obsługa wydarzeń artystyczno-kulturalnych o ogólnomiejskim charakterze.

2. Realizacja imprez związanych z aktualnymi i rocznicowymi wydarzeniami w życiu miasta.

3. Realizacja, w porozumieniu z wnioskodawcami i w ramach przydzielonych budżetów, projektów Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego z zakresu kultury i sztuki.

4. Współpraca z olsztyńskimi Radami Osiedli w zakresie organizacji imprez kulturalnych w obrębie poszczególnych dzielnic miasta.

5. Współpraca ze stowarzyszeniami oraz nieformalnymi grupami twórczymi działającymi na terenie Olsztyna.

6. Współpraca z Wydziałem Kultury i Ochrony Zabytków, Biurem Promocji i Turystyki oraz Biurem Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Olsztyna.

7. Koordynacja wydarzeń od etapu koncepcyjnego po realizacyjny i ewaluacyjny, bezpośrednia współpraca z innymi działami MOK.

Wymagania:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1. obywatelstwo polskie,

2. wykształcenie wyższe o kierunkach humanistycznych lub pokrewnych (animacja kultury, kulturoznawstwo itp.),

3. niekaralność, tj. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5. znajomość: - przepisów dotyczących funkcjonowania MOK oraz programowych dokumentów MOK, - obsługi komputera w zakresie oprogramowania Microsoft Office.

UMIEJĘTNOŚCI:

1. umiejętność efektywnej organizacji pracy,

2. dynamiczne przechodzenie od pracy koncepcyjnej do realizacyjnej,

3. umiejętność współpracy w zespole,

4. wysoko rozwinięte kompetencje „miękkie”.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1) Cv i list motywacyjny,

2) kserokopia dyplomu lub świadectw potwierdzających wykształcenie,

3) kserokopia referencji lub opinii,

4) kserokopie potwierdzające staż pracy,

5) oświadczenia:

• o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, w postaci podpisanego formularza dostępnego pod linkiem: https://goo.gl/xVJPZn (jednocześnie prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej zwartej w ww. formularzu).

• oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• o korzystaniu z pełni praw publicznych.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Specjalista ds. organizacji wydarzeń Biura Festiwalowego MOK – nabór” w sekretariacie MOK; przesyłać pocztą tradycyjną (uwaga: nie decyduje data stempla pocztowego), na adres: Miejski Ośrodek Kultury, 10-538 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 3 lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mok.olsztyn.pl do 15 lutego 2019 r. Dokumenty, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Oferujemy:

MOK Olsztyn szuka pracowników do powstającego Biura Festiwalowego. Jeśli interesujesz się kulturą, nie boisz się nowych wyzwań i chcesz pracować przy organizacji imprez i festiwali - ta oferta jest dla Ciebie!