Protokolant sądowy - Stażysta, Warszawa - oferta pracy - GoldenLine.pl SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY ŚRÓDMIEŚCIA W WARSZAWIE - {{offer.position}

Archive offer

Protokolant sądowy - Stażysta

Lokalizacja
Warszawa
Pracodawca
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY ŚRÓDMIEŚCIA W WARSZAWIE
Dodano
02.09.2021
Numer referencyjny
Kd-111-6/2021

Ogłoszenie
o naborze na staż urzędniczy
w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia
w Warszawie
Kd-111-6/2021

WOLNE STANOWISKO:
Protokolant sądowy-stażysta (umowa o pracę na zastępstwo – 1 etat)

WYMAGANIA:

 • wykształcenie min. średnie oraz zdany egzamin maturalny, 
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, MS Office – Excel oraz Word),
 • samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność poprawnego pisania ręcznego,
 • umiejętność mnemotechnicznego pisania na klawiaturze oraz doświadczenie w pracy biurowej będzie dodatkowym atutem.

OGÓLNY ZAKRES CZYNNOŚCI

Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach, wykonywanie czynności biurowych w sekretariatach sądowych, a w szczególności: prowadzenie akt sądowych oraz urządzeń ewidencyjnych służących do ich rejestrowania, wykonywanie wydanych w sprawach sądowych zarządzeń oraz inne czynności przewidziane w regulaminie wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.

OFERUJEMY:

 • stabilność zatrudnienia;
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • atrakcyjny pakiet socjalny;
 • miłą atmosferę pracy;
 • stałe godziny pracy od 8:00 do 16:00;
 • wypłatę 13 pensji, wysługi lat oraz nagród uznaniowych zgodnie z  obowiązującymi           przepisami;
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia na życie oraz pakietu opieki medycznej w atrakcyjnej cenie;

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 1. własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie do pracy na powyższe stanowisko, adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie – wzór podania do pobrania na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnik;
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – druk dostępny na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnik;
 3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie;
 4. własnoręcznie podpisane oświadczenie, iż że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone żadne postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe – wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnik;
 5. własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych - wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnicy;
 6. własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych z własnej inicjatywy innych niż wskazane w kwestionariuszu osobowym, w tym danych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (wymagane jeśli przekazane dane obejmują dane inne niż żądanie w ogłoszeniu lub szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO) - wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnik;

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW KONKURSOWYCH 

Wymagane dokumenty z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy składać
w terminie do 17 września 2021 r. 

Informujemy, iż ogłoszenie na portalu goldenline.pl ma charakter informacyjny.

Do konkursu zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy przekażą do Oddziału Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie dokumenty aplikacyjne w formie papierowej w ww. terminie.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW  KONKURSOWYCH 

 1. Biuro Podawcze Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie ul. Marszałkowska 82 (wejście od ul. Żurawiej). Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Oddział Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z podaniem sygnatury konkursu;
 2. drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Oddział Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, ul Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa z podaniem sygnatury konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Kadr pod numerami
(22) 55-39-137, (22) 55-39-661, (22) 55-39-662

Zgłoszenia otrzymane po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami nie będą rozpatrywane.  

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu wraz z informacją o godzinie i miejscu jego przeprowadzenia zostanie wywieszona w siedzibie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (tj. na stronie internetowej Sądu) nie później niż do dnia 21 września 2021 roku.

KONKURS SKŁADA SIĘ Z TRZECH ETAPÓW 

 • I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 • II etap – sprawdzian umiejętności praktycznych (szybkość i poprawność pisania na klawiaturze – program Mistrz Klawiatury);
 • III etap – rozmowa kwalifikacyjna. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTAMI REKRUTACYJNYMI PO ZAKOŃCZENIU KONKURSU ZAMIESZCZONE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-ŚRÓDMIEŚCIA W WARSZAWIE.

SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY ŚRÓDMIEŚCIA W WARSZAWIE