PRACOWNIK BIUROWY, Gdańsk - oferta pracy - GoldenLine.plFIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA - {{offer.position}

Archive offer

PRACOWNIK BIUROWY

Lokalizacja
Gdańsk
Pracodawca
FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA
Dodano
16.05.2022

Wymagania:

  • wykształcenie minimum średnie,
  • komunikatywność,
  • dyspozycyjność,
  • zaangażowanie w wykonywaną pracę. 

Oferty (CV wraz z listem motywacyjnym)
prosimy składać osobiście, pocztą na adres:

„Fregata” S.A., 80-309 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 497

lub za pomocą przycisku APLIKUJ TERAZ

Kontakt tel.: (58)  552-00-27/29 wew. 208, 232, 239

Aplikuj teraz

W celu wykonania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochronyosób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku, informuję, że:1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka: Fregata Spółka Akcyjna z siedzibą w: Gdańsku, ul. Grunwaldzka 497, numer telefonu: 58 5520027, adres email: fregata@fregata.gda.pl.2. Kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych : iod@fregata.gda.pl.3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie: imię (imiona), nazwisko, imionarodziców, data urodzenia, wykształcenie, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), przebieg dotychczasowego zatrudnienia.4. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie proceduryrekrutacji.5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Unią Europejską, a także do innych odbiorców danych osobowych.6. Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończeniaprocesu rekrutacji lub za zgodą Państwa będą przetwarzane w celach następnychrekrutacji.7. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do własnych danych osobowych,do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.8. W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie lub mailowo na adres Administratora danych, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,9. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przezAdministratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesieniaskargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat,10. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże, bez ichpodania nie będzie możliwe przeprowadzenie procesu rekrutacji.Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
Administrator danych osobowych

FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA