Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych, Warszawa - oferta pracy - GoldenLine.plOferta - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
ogłasza nabór na stanowisko:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych

Miejsce pracy: Warszawa

Region: mazowieckie

Wymagania pożądane od kandydata:

 • wykształcenie wyższe inżynierskie,
 • posiadanie minimum 3 letniego, udokumentowanego stażu pracy na takim samym lub podobnym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień i przepisów z zakresu Prawa Budowlanego, Prawa Zamówień Publicznych,
 • dobra znajomość aplikacji MS Office,
 • odpowiedzialność, punktualność, umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dobra organizacja czasu pracy i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • komunikatywność, otwartość i predyspozycje do pracy zespołowej,
 • wysoka kultura osobista.
 • Wymagania mile widziane:
 • uprawnienia budowlane,
 • przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,

Zakres obowiązków:

 • nadzór i współudział w sporządzaniu programów funkcjonalno-użytkowych planowanych robót budowlanych i prac projektowych,
 • nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej,
 • nadzór nad wykonywaniem przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich,
 • organizowanie i udział w opiniowaniu oraz weryfikacji dokumentacji techniczno-kosztorysowej opracowywanej na zlecenie WAT,
 • nadzór nad sporządzeniem protokolarnego odbioru wykonanej dokumentacji technicznej, realizowanej zgodnie z podpisaną  umową,
 • udział w opracowywaniu rocznego planu remontów i inwestycji,
 • udział w pracach komisji przetargowych na roboty budowlane i prace projektowe jako przewodniczący lub członek komisji, udział w wizjach lokalnych, terminowe przygotowanie odpowiedzi na zapytania wykonawców,
 • nadzór nad opracowywaniem przez wykonawców harmonogramów rzeczowo – finansowych realizacji poszczególnych zadań.

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • uczestnictwo w realizacji ciekawych projektów,
 • pakiet świadczeń socjalnych (dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny,
  a także ubezpieczenia na życie.

Dodatkowe informacje pod tel.:
261 837 131 lub email: marcin.gadomski@wat.edu.pl
261 839 260 lub email: krzysztof.sak@wat.edu.pl

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia rekrutacji wcześniej
lub pozostawienia bez rozstrzygnięcia.

Aplikuj teraz


Administratorem Pani/a danych osobowych jest:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 00-908) przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2;

Pani/a dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji,  na podstawie przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy - podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.

Pani/a dane będą przechowywane przez okres 30 dni od daty zakończenia procesu rekrutacji, a następnie komisyjnie zniszczone.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wymagane przez art. 221 §  1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, z późn. zm) przez Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, zawartych w  dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.