Członek Zarządu (Prezes), Kraków - oferta pracy - GoldenLine.plInnoCel Spółka Celowa Uniwersytetu Jagiellońskiego sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - {{offer.position}

Archive offer

Członek Zarządu (Prezes)

Lokalizacja
Kraków
Pracodawca
InnoCel Spółka Celowa Uniwersytetu Jagiellońskiego sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
Dodano
29.08.2022

Konkurs na członka (prezesa) Zarządu InnoCel Spółka Celowa Uniwersytetu Jagiellońskiego sp. z o.o.

 

Rada Nadzorcza spółki InnoCel Spółka Celowa Uniwersytetu Jagiellońskiego sp. z o.o. w Krakowie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne, którego celem jest sprawdzenie, ocena kwalifikacji oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka (prezesa) Zarządu spółki InnoCel Spółka Celowa UJ sp. z o.o.

Pisemne aplikacje (CV, list motywacyjny oraz wizję strategii Spółki i potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego) należy przesłać w postaci skanu dokumentacji wysłanej na adres: malgorzata.maliszewska@uj.edu.pl w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r. (dochowanie terminu ustalane na podstawie daty wysłania; temat wiadomości e-mail: postępowanie kwalifikacyjne – Zarząd InnoCel Spółka Celowa UJ). Aplikacje powinny wskazywać adres poczty elektronicznej, służący do komunikacji z kandydatem.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych znajduje się w załączniku.

 

Stanowisko: Członek (prezes) Zarządu InnoCel Spółka Celowa Uniwersytetu Jagiellońskiego sp. z o.o.

Jednostka: InnoCel Spółka Celowa Uniwersytetu Jagiellońskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000755121

Termin składania dokumentów: do 31 sierpnia 2022 r.

 

Działając na podstawie uchwały nr 10/2022 Rady Nadzorczej spółki InnoCel Spółki Celowej Uniwersytetu Jagiellońskiego z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z dnia 25 lipca 2022 roku, Rada Nadzorcza ogłasza postępowanie kwalifikacyjne, którego celem jest sprawdzenie, ocena kwalifikacji oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka (prezesa) Zarządu Spółki, określając następujące wymogi wobec kandydatów oraz szczegółowe zasady postępowania:

 

1.      Kandydatem na członka (prezesa) Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a)      posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie obowiązujących przepisów;

b)     posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;

c)      posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;

d)     spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w obowiązujących przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

2.    Kandydatem na członka (prezesa) Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a)      pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

b)     wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;

c)      jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

d)     pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;

e)      jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

3.      Rada Nadzorcza informuje, że w postępowaniu kwalifikacyjnym będzie uwzględniać w szczególności: znajomość języka angielskiego (w tym biznesowego) i doświadczenie w zakresie działalności związanej z komercjalizacją badań naukowych.

4.      Na podstawie pisemnych zgłoszeń Rada Nadzorcza podejmie decyzję o wyłonieniu kandydatów, z którymi może przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną w ustalonym przez Radę terminie. O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza poinformuje kandydatów drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej, z którego  przesłany został skan dokumentacji, o którym mowa w punkcie 4.

5.      Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego nastąpi w terminie do dnia 23 września 2022 r. 

Aplikuj teraz

Klauzula informacyjna dla kandydata na stanowisko Członka (prezesa) Zarządu 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka InnoCel Spółka Celowa Uniwersytetu Jagiellońskiego Spółka z o.o., z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 30-348), pod adresem: ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000755121, posługująca się numerem NIP: 6762553551 oraz numerem REGON: 38048851800000, o kapitale zakładowym w wysokości 600.000,00 złotych (dalej: „Administrator”).
 • Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod numerem telefonu +48 571 379 952 lub wysyłając zapytanie drogą mailową na adres mailowy: zarzad@innocel.pl
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

     1.     w postaci:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • wskazanych danych kontaktowych (adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu),

jest przepis prawa, art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

 1. innych niż określone w pkt 1. powyżej, a wskazanych w treści ogłoszenia gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku i dotyczących:
 • wykształcenia,
 • kwalifikacji zawodowych,
 • przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,

jest przepis art. 221 § 1 w zw. z § 2 k.p., w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 

 1. innych niż określone w pkt 1. lub 2. powyżej, a wskazanych w treści ogłoszenia, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, jest przepis art. 221 §4 k.p., w zw. z art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1933) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

 2. innych niż określone w pkt 1-3 powyżej, a które przekaże Pani/Pan Administratorowi w związku z wzięciem udziału w rekrutacji, będzie na podstawie art. 221a §1 k.p., w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) i c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Pani/Pana zgoda. Proponowana treść zgody obejmującej powyższą kwestię, jaką może Pani/Pan umieścić w stopce dokumentów rekrutacyjnych, znajduje się na końcu niniejszej informacji.

 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym mogą być przetwarzane przez Administratora także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez niego rekrutacji. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi- art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych, mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi związane z prowadzeniem rekrutacji, a także usługi informatyczne, serwisowe, pocztowe, prawne lub uprawnione do prowadzenia kontroli i nadzoru nad działalnością Administratora.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, tj.: do czasu zakończenia rekrutacji lub zgodnie z wyrażoną zgodą, jednak nie dłużej niż do 6 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji.
 • Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO), sprostowania swoich danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO), usunięcia swoich danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych (na podstawie art. 20 RODO lub prawo) lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (na podstawie art. 21 RODO).
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na podstawie art. 77 RODO w razie stwierdzenia, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO.
 • Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych o jakich mowa w pkt 1., 2. lub 3. powyżej, uniemożliwi włączenie Pani/Pana w proces rekrutacji. Przesłanie danych osobowych o jakich mowa w pkt 4. powyżej bez udzielenia jednoczesnej zgody na ich przetwarzanie, zobliguje Administratora do ich usunięcia, jednak nie będzie to stanowiło podstawy niekorzystnego traktowania Pani/Pana w procesie rekrutacji, a także nie spowoduje wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.
 • Jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonym zakresie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tejże zgody w dowolnym momencie, wysyłając informację na adres lub e-mail Administratora, podane powyżej.

Przykładowa klauzula zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę InnoCel Spółka Celowa Uniwersytetu Jagiellońskiego Sp. z o.o. podanych przeze mnie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych innych, niż opisanych w art. 221 1, §2, §4 kodeksu pracy i w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko „Członek (Prezes) Zarządu”

InnoCel Spółka Celowa Uniwersytetu Jagiellońskiego sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie