ANALITYK KRYMINALNY, Warszawa - oferta pracy - GoldenLine.pl PROKURATURA KRAJOWA - {{offer.position}

Archive offer

ANALITYK KRYMINALNY

Lokalizacja
Warszawa
Pracodawca
PROKURATURA KRAJOWA
Dodano
20.07.2021

KONKURS NA STANOWISKO ANALITYKA KRYMINALNEGO 

Prokurator Krajowy ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko analityka kryminalnego w Departamencie do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej w trybie art. 3b ust. 1-5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577). 

 • Stosownie do art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577) urzędnikiem może zostać osoba, która odbyła staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze. Na podstawie art. 3 ust. 3 ww. ustawy od obowiązku odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację sędziowską lub prokuratorską. Właściwy prokurator może zwolnić z obowiązku odbycia stażu urzędniczego lub jego części osobę, wybraną w drodze konkursu, która wykaże się wymaganym programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnością stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i technik pracy biurowej (art. 3a ust. 2 ww. ustawy).
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Prokuraturze Krajowej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

wymiar etatu: 1,0
liczba stanowisk pracy: 1

miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki: 

 • wykonywanie analiz kryminalnych na potrzeby postępowań przygotowawczych prowadzonych lub nadzorowanych przez Prokuraturę Krajową oraz podległe jednostki organizacyjne prokuratury;
 • pozyskiwanie informacji niezbędnych do realizacji analiz kryminalnych z dostępnych źródeł, w tym systemów informatycznych prokuratury oraz baz danych innych podmiotów; 
 • uczestnictwo w grupach i zespołach zadaniowych w zakresie niezbędnym do sporządzenia zleconej analizy;
 • udzielanie konsultacji związanych z możliwością wykorzystania metod i technik analizy kryminalnej w procesie karnym, obejmujących zakres czynności analitycznych, metodologię stosowanych rozwiązań informatycznych, źródła pozyskiwania środków dowodowych.

Wykształcenie: wyższe I stopnia – preferowane informatyczne lub techniczne 

Wymagania konieczne: 

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii;
 • niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • minimum roczne doświadczenie w zakresie analizy danych;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • posługiwanie się pakietem MS Office na poziomie zaawansowanym (Excel);
 • umiejętność redagowania pism urzędowych;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • umiejętność argumentowania prezentowanych stanowisk;
 • gotowość do ciągłej aktualizacji wiedzy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odporność na stres.

Wymagania dodatkowe: 

 • doświadczenie w użytkowaniu narzędzi do przetwarzania dużych zbiorów danych;
 • znajomość specjalistycznego oprogramowania dedykowanego do wykonywania analiz kryminalnych;
 • znajomość pakietu MS Office (Access);
 • znajomość metodologii sporządzania analiz kryminalnych oraz regulacji prawnych niezbędnych do pracy na zajmowanym stanowisku (umiejętność interpretacji i stosowania tych przepisów);
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej A2;
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” lub gotowość do poddania się procedurze sprawdzającej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 • list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że przeciwko niemu nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego);
 • kopie dokumentów lub oświadczenie kandydata potwierdzające umiejętność posługiwania się pakietem MS Office w wymaganym zakresie; 
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych (fakultatywnie).

Kopie innych dokumentów i oświadczenia: 

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie dostępne do pobrania ze strony internetowej Prokuratury Krajowej.

Dokumenty należy przesłać w terminie do: dnia 12 sierpnia 2021 r.
na adres:

Prokuratura Krajowa
Biuro Kadr
ul. Postępu 3
02 – 676 Warszawa 

z podaniem na kopercie: konkurs nr PK IX K 1111.6.2021 na staż urzędniczy na stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Krajowej.

Inne informacje: 

 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu Oferty doręczone lub przesłane po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego, w przypadku nadania dokumentów pocztą).
 • Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
 • Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Krajowej.
 • - (22) 12 51 388.

 Klauzula informacyjna: 

W związku z treścią art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), zwanego dalej RODO, Prokuratura Krajowa informuje, że:

 1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Krajowa z siedzibą przy ul. Postępu 3, 02 – 676 Warszawa tel. 22 12 51 471, e mail. biuro.podawcze@pk.gov.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Łukasz Boryczka e mail. iod@pk.gov.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych z naborem na wolne stanowisko.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b, art. 9 ust. 2 lit. f i art. 10 RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze, ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego lub zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku zawarcia w dokumentach danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO w zakresie niewynikającym z przepisów prawa – wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy.
 6. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
  2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą od administratora danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
  4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 8. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 7 ppkt 1 – 4 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w zw. z art. 2 oraz art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w naborze, podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

PROKURATURA KRAJOWA