Michał Januszkiewicz

profesor UAM, doktor habilitowany, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie

Experience

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
profesor UAM, doktor habilitowany nauk humanistycznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
naukowiec,
nauczyciel akademicki


NAGRODY NAUKOWE:

Wyróżnienie w Konkursie Konrada i Marii Górskich (1999)

Stypendium Fundacji Nauki Polskiej (2000)

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe (2010)

Wyróżnienie za książkę "Kulturo-znawstwo: dyscyplina bez dyscypliny?" (współredakcja z Wojciechem J. Bursztą) w kategorii: najlepszy podręcznik akademicki (na Poznańskich Dniach Książki Naukowej w 2010 r. )

Education

Logo
filologia polska, habilitacja
Adam Mickiewicz University in Poznan

Organizations

członek International Institute for Hermeneutics,
członek Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza

Other

SPIS PUBLIKACJI


I. KSIĄŻKI

1. Tropami Egzystencjalizmu w literaturze polskiej XX wieku. O prozie Aleksandra Wata, Stanisława Dygata i Edwarda Stachury. Poznań 1998, Poznańskie Studia Polonistyczne.

2. Stanisław Dygat. Poznań 1999, Rebis.

3. W-koło hermeneutyki literackiej. Warszawa 2007, PWN.

4. Horyzonty nihilizmu. Gombrowicz – Borowski – Różewicz. Poznań 2009, Wydawnictwo Naukowe UAM.

5.Kim jestem ja, kim jesteś ty? Etyka, tożsamość, rozumienie. Poznań 2012, Wydawnictwo Poznańskie.

II. KSIĄŻKI POPULARNONAUKOWE

6. Lata 70. Przewodnik po wydarzeniach kulturalnych w Polsce i na świecie. Poznań 2008 ( wraz z Mariuszem Wesołowskim). Poznań 2008, Wydawnictwo Vesper ( we współpracy z EMPiK).

7. Lata 80. Przewodnik po wydarzeniach kulturalnych w Polsce i na świecie. Poznań 2008 ( wraz z Mariuszem Wesołowskim). Poznań 2008, Wydawnictwo Vesper (we wspólpracy z EMPiK).

8. Odpukać w niemalowane. Antologia przesądów. Poznań 2011.

III. KSIĄŻKI BARDZIEJ INNE:

9.Z drugiej strony. Poznań 1995, wydawnictwo Sorus (wiersze)

IV. KSIĄŻKI POD REDAKCJĄ I WSPÓŁAUTORSTWO

10. Hermeneutyka i literatura. Ku nowej koine. Redakcja naukowa z K. Kuczyńską-Koschany. Poznań 2006, Poznańskie Studia Polonistyczne.

11. Kulturo-znawstwo: dyscyplina bez dyscypliny? Redakcja naukowa wraz z Wojciechem J. Bursztą. Warszawa 2010.

12. Nihilizm i nowoczesność. Redakcja naukowa wraz z Ewą Partygą. Warszawa 2012.


SPIS ARTYKUŁÓW

Artykuły opublikowane w czasopismach i tomach zbiorowych

1. Edward Stachura: Od egzystencjalizmu do mistyki. „Pamiętnik Literacki” 1994, z. 4.

2. Współautorstwo książki Aktualizacje encyklopedyczne. Literatura-teatr. Red. T. Lewandowski. Poznań 1996, t. 1 ( autorstwo haseł).

3. Edwarda Stachury mistyczna podróż na Wschód...W perspektywie prozy. „Polonistyka” 1996, nr 1.

4. „Jarmark cudów”. O poezji Wisławy Szymborskiej. „Protokół Towarzyski”. Zima 96/97.

5. W perspektywie egzystencjalizmu: filozofia – literatura – interpretacja egzystencjalna. W: Śladami człowieka książkowego. Red. T. Mizerkiewicz. Poznań 1997.

6.Człowiek jako rzecz albo oblicza reifikacji. W: Człowiek i rzecz. O problemach reifikacji w literaturze, filozofii i sztuce. Red. S. Wysłouch, B. Kaniewska. Poznań 1999, s. 45-59.


7.Żyć nadzieją ( szkic o Gabrielu Marcelu). „Protokół Kulturalny” jesień 1998, nr 1.


8.O źródłach. Na marginesie krótkiego wiersza Mickiewicza. „Protokół Kulturalny” zima 1998/1999, nr 2, s. 7.


9.Miedzy pozytywizmem a negatywizmem. „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2000, nr 7, s. 159-176.


10. Heraklit z Efezu: (wybór). „Protokół Kulturalny” 2000, nr 4, s. 2-3 ( tłumaczenie fragmentów Heraklita z wprowadzeniem).

11.Czytając Hessego. „Polonistyka” 2002, nr 1, s. 27-31.

12.Poetyka ekspresjonizmu. „Polonistyka” 2002, nr 8, s. 486-490.


13. O pojęciu w „Poetyce” Arystotelesa. „ Sztuka i filozofia” 2002, nr 21, s. 137- 152.

14. Świadomość człowieka z podziemia. O „Notatkach z podziemia” Fiodora Dostojewskiego. W: Światłocienie świadomości. Organizacja i redakcja P. Orlik. Poznań 2002, s. 67-79.


15. Pluralizm interpretacyjny, świadomość estetyczna, antybohater, bierność, cierpienie, dialog. W: Światłocienie świadomości..., s. 80-89.

16. W stronę transcendencji. O poezji Tadeusza Różewicza z lat 1991-1999. W: Literatura polska 1990-2000. Red. T. Cieślak, K. Pietrych. Kraków 2002, t. 1, s. 137- 149.


17. O filozofii i literaturze raz jeszcze. „Polonistyka” 2003, nr 7, s. 388-391.

18. Hermeneutyka i etyka. W: Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji. Red. A. Tyszczyk, E. Fiała, R. Zajączkowski. Lublin 2003, s. 253- 268.


19. Między logos i mythos. O prozie Hermanna Hessego. W: Logos i mythos w kulturze XX wieku. Red. S. Wysłouch, B. Kaniewska, M. Brzóstowicz-Klajn. Poznań 2003, s. 263-273.


20. „Pornografia” Witolda Gombrowicza- rzecz o nihilizmie. W: Gombrowicz w regionie świętokrzyskim ( w setną rocznicę urodzin pisarza) III. Red. J. Pacławski. Kielce 2003, s. 57- 70.

21. Między upadkiem a reintegracją (Hermanna Hessego proza o dojrzałości). W: Z problemow prozy. Powieść inicjacyjna. Red. W. Gutowski, E. Owczarz. Toruń 2003, s. 284-294.

22. Wokół znaczenia dzieła literackiego. O hermeneutyce Erica Donalda Hirscha. W: W gąszczu znaków. Organizacja i red. P. Orlik. Poznań 2004, s. 127-141.

23. Wokół autorskiej koncepcji znaczenia- dyskusja. W: W gąszczu znaków..., s. 142-150.

24. Hermeneutyka i język. Martina Heideggera droga do języka. W: Literatura i język. Red. K. Meller, K. Trybuś. Poznań 2004, s. 49-57.

25. Antybohater: kategoria modernistycznej literatury i antropologii literatury. W: Dwudziestowieczność. Red. M. Dąbrowski, T. Wójcik. Warszawa 2004, s.299-310.

26. Strukturalizm i hermeneutyka- dwa paradygmaty w nauce o literaturze. W: Paradygmaty filozofii języka, literatury i teorii tekstu ( pogranicza metodologiczne). Red. A. Kiklewicz. Słupsk 2004, s. 261- 272.

27. Wobec śmierci Boga. Trzy impresje na temat kultury europejskiej. W: Strategie śmierci- formy umierania. Świadectwa literackie i kulturoznawcze .Red. Wojciech J. Burszta. Warszawa 2004.

28. Kosmos Witolda Gombrowicza a problem nihilizmu europejskiego. „Słupskie Prace Filologiczne” 2004, z. 3. Ten tekst przedrukowany także w: Gombrowicz – nasz współczesny. Red. J. Jarzębski. Kraków 2009.

29. O emotywnym znaczeniu dzieła literackiego i emotywnej koncepcji znaczenia dzieła literackiego. W: Magma uczuć. Organizacja i red. P. Orlik. Poznań 2005.

30. Wokół problemu emotywności w literaturze. ( tamże)

31. Wokół etyki autentyczności(o prozie Hermanna Hessego). W: Kontrkultura. Co nam z tych lat? Red. W. J. Bursza, M. Czubaj, M. Rychlewski. Warszawa 2005.

32. Ku teoretycznej wielości ( w sprawie teorii ). „Przestrzenie teorii” 2005, z. 5.

33. Hermanna Hessego- powieść o lęku i wyobcowaniu .W: Przestrzenie lęku. Red. D. Sikorski, T. Sucharski, Słupsk 2006.

34. Hermeneutyka i nihilizm ( wokół twórczości Gianniego Vattimo). W: Hermeneutyka i literatura. Ku nowej koine. Red. K. Kuczyńska-Koschany, M. Januszkiewicz. Poznań 2006.

35. Tadeusz Różewicz- poeta słabej wiary. „Znak” 2006, nr 12.

36. Ślub Witolda Gombrowicza- nowe stanowienie wartości? W: Gombrowicze. Red. B. Żynis. Słupsk 2006.

37. „Kółko w maszynie”, „człowiek w pajęczynie”-czyli o człowieku funkcjonalnym według Witolda Gombrowicza. „Nowe Pismo” 2006, nr 7.

38. I ty zostaniesz hermeneutą. W: Hermeneutyka i literatura. Red. K. Kuczyńska-Koschany, M. Januszkiewicz. Poznań 2006.

39. Wobec całości: zawsze fragment. O twórczości Tadeusza Różewicza. W: Całość- wizje, pejzaże, teorie. Red. i organizacja Piotr Orlik. Poznań 2006.

40. Całość czy/i fragment? Kilka uwag ( nie tylko o Różewiczu) z ponowoczesnej perspektywy. W: Całość- wizje, pejzaże, teorie. Red. I org. P. Orlik. Poznań 2006.

41. W kręgu antybohatera- - czyn nieumotywowany. „Polonistyka” 2006, nr 10.

42. Różewicz- nihilista. „Teksty Drugie” 2007, nr 3. Przedruk w: Różewicz- przekraczanie granic. O twórczości Tadeusza Różewicza. Red. W. Browarny, J. Orska, A. Poprawa. Kraków 2007, s. 165-182.

43. Etyczny wymiar interpretacji ( wokół Gianniego Vattimo). W: Filozofia i etyka interpretacji. Red. A. Szahaj, A. Kola. Kraków 2007, s. 289-304.

44. Wolność i interpretacja. W: Wolność- studia i szkice. Poznań 2007. Redakcja i organizacja P. Orlik. Poznań 2007, s. 199-227.

45. Znaczenie, humanistyczne ukontekstowienie, wolność interpretacji. W: Wolność- szkice i studia. Red. i organizacja P. Orlik. Poznań 2007, s. 228-237.

46. Literatura i nihilizm. „Przestrzenie teorii”, 2007, nr 8.

47. Wobec moralności nihilistycznej: o problemie współczucia w „Dzienniku” Witolda Gombrowicza. W: Ku źródłom wartości. Red. i organizacja P. Orlik. Poznań 2008, s. ....

48. Podmiot słaby i podmiot mocny, współczucie – dyskusja. W: Ku źródłom wartości. Red. i organizacja P. Orlik. Poznań 2008.

49. Obciach jako kategoria kulturowo-społeczna. W: Moda na obciach. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Kulturoznawczej „Moda na obciach. Co Polacy robią z kulturą popularną?”. Red. J. Nowiński. Elbląg 2008.

50. Filozofia i literatura – podstawowe problemy. W: Ruchome granice literatury. Red. B. Przymuszała, S. Wysłouch. Warszawa 2009.

51. Pożegnanie z metafizyką ( o twórczości T. Różewicza). W: Nihilizm. Studia z literatury XIX i XX wieku. Red. M. Sokołowski i J. Ławski. Białystok-Warszawa 2009.

52. Borowski contra...Borowski. W: Nihilizm. Studia z literatury XIX i XX wieku. Red. M. Sokołowski i J. Ławski. Białystok-Warszawa 2009.

53. Czy mamy dziś kryzys humanistyki? „Znak” 2009, nr 653 (10).

54. Martin Heidegger i antropologia. W: Antropologizowanie humanistyki. Red. J. Kowalewski, W. Piasek. Olsztyn 2009.

55. Bachtinowska antropologia słowa i jej implikacje dla humanistyki. W: Fenomen słowa. Red. A. Grzegorczyk, m. Grzywacz, R. Koschany. Poznań 2009.

56. Hermeneutyka a nauki o kulturze. W: Kulturo-znawstwo: dyscyplina bez dyscypliny? Red. W. J. Burszta, M. Januszkiewicz. Warszawa 2010.

57. Wstęp ( współautor z W. j. Bursztą). W: Kulturo-znawstwo: dyscyplina bez dyscypliny? Red. W. J. Burszta, M. Januszkiewicz. Warszawa 2010.

58. Prawda i literatura. W: Prawda w literaturze. Red. A. Tyszczyk, J. Borowski, I. Piekarski. Lublin 2010.

59. Hermeneutyka jako miejsce spotkania między literaturą i filozofią. W: Filozofia a literatura. Red. B. Sienkiewicz, T. Sobieraj (planowane wydanie: Poznań 2010)

60. W horyzoncie nowoczesności: antybohater jako pojęcie antropologii literatury. „Teksty Drugie” 2010, nr 3.

61. Zwrot etyczny w nauce o literaturze. W: Zwroty badawcze w humanistyce. Konteksty poznawcze, kulturowe i społeczno-instytucjonalne. Red.J. Kowalewski, W. Piasek. Olsztyn 2010, s. 161-184.

62. „Zjemlja Ulro” Czesława Miłosza: Protiw matiematiczeskogo widienija mira. Przeciw matematycznej wizji świata. O Czesława Miłosza (współautor: B. Sobczak). W: Sławijanskie jazyki i kultury. Proszłoje, nastojaszczjeje, buduszczjeje. Red. A.Ch. Nikitina, T. B. Makłakowa. Irkutsk 2011, s. 288-297.

63. Zwrot lingwistyczny a postdyscyplinarność (współautor Wojciech Hofmański). W: Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji III. Red. I. Matusiak-Kempa, S. Przybyszewski. Olsztyn 2011.

64. Śmierć śmierci Boga. Zwrot religijny w hermeneutyce. „Pogranicza” 2011, nr 3.

65. Etyka autentyczności jako postulowany styl życia ( glossa o krytyce etycznej Stanisława Barańczaka) – „Konteksty” 2011, nr 1 (292).

W druku:

66. Wczytywanie (się) w tekst. O interpretacji transakcyjnej. „Teksty Drugie”.
67.Phronimos i późnonowoczesna via hermeneutica. W: Nihilizm i nowoczesność. Red. L. Sokół, M. Januszkiewicz, M. Werner. Warszawa 2012 (książka przygotowywana do druku).

RECENZJE I INNE:

68. Posłowie. W: Jolanta Zmyślona, W półkrzyku krwi. Poznań 1995.
69. Wieszcz wiecznie żywy [recenzja pracy zbiorowej Księga Mickiewiczowska. Patronowi Uczelni w dwusetną rocznicę urodzin. Red. Z. Trojanowiczowa, Z. Przychodniak. Poznań 1998]. „Gazeta Malarzy i Poetów” 1998, nr 5(27), s. 26-27.
70. Matka, która odchodzi [rec. tomu Różewicza Matka odchodzi]. „Protokół Kulturalny” 2000, nr 1/2 (wiosna/lato)
71. Pigmalion wyobraźni [ rec. tomu Tomasza W. Rzepy Ze snu i ze światła]. „Protokół Kulturalny” 2000, nr 3.
72. Równanie i wyobraźnia [ rec. tomu Ariany Nagórskiej Coraz dwutysięczniej ]. „Protokół Kulturalny” 2000, nr 4.
73. Wokół dialogu, komparatystyki i literatury ( W czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej Eugeniusza Czaplejewicza) [ rec. Pracy zbiorowej Dialog. Komparatystyka. Literatura. Red. E. Kasperski, D. Ulicka. Warszawa 2002]. „Przegląd Humanistyczny” 2003, nr 6 (381), s. 163-167.
74. Kamil Sipowicz. Mistrz Eckhart nie wstąpił do partii politycznej! – rozmawiają Michał Januszkiewicz i Marcin Rychlewski. „Czas Kultury” 2010, nr 3.
75. Semiotyka i hermeneutyka (szkic nie na temat). W: Wyprzedaż semiotyki. Red. M. Brzóstowicz-Klajn, B. Kaniewska. Poznań 2011.

Recenzje wydawnicze i habilitacyjne:

1. Recenzja wydawnicza tomu zbiorowego pt. The Task of Interpretation: Hermeneutics, Psychoanalysis, and Literary Studies pod redakcją Edwarda Fiały, Dariusza Skórczewskiego i Andrzeja Wiercińskiego (Lublin 2009).

2. Recenzja tomu zbiorowego pt. "Elementy do portretu. Szkice o twórczości Aleksandra Wata" pod redakcją Agnieszki Czyżak i Zbigniewa Kopcia (Wydawnictwo Poznańskie, publikacja w 2011 r.)

3. Recenzja tomu zbiorowego pt. "Oblicza buntu. Praktyki i
teorie sprzeciwu w kulturze współczesnej" pod redakcją Waldemara Kuligowskiego i Adama Pomiecińskiego (Wydawnictwo Poznańskie, publikacja w 2011 r.)

4. Recenzja dorobku naukowego i książki habilitacyjnej Marka Bernackiego Hermeneutyka fenomenu istnienia (2011).

5. Recenzja wydawnicza tomu Czesław Miłosz i rewolucja pod redakcją naukową Jerzego Madejskiego, Urszuli Bielas-Gołubowskiej i Beaty Wolskiej (Szczecin, 2011)

6. Recenzja wydawnicza książki Marcina Rychlewskiego Literatura i sztuka nowoczesna. Problemy-sylwetki-interpretacje (Poznań, 2011).

KONFERENCJE (1998-2008):


Konferencja Teoretycznoliteracka: Osoba w literaturze i komunikacji literackiej (Kołobrzeg, 20-24 IX 1998) Referat: Czytanie i interpretacja.

Konferencja: Człowiek i rzecz. O problemach reifikacji w literaturze, filozofii i sztuce ( Poznań, 12-14 IV 1999). Referat: Człowiek jako rzecz albo oblicza reifikacji.

Konferencja w ramach cyklu Obcowanie z wolnością ( org. Fundacja Guardiniego, Köln, 18-20 czerwca 1999 r.)

Konferencja: Literatura polska 1990-2000 ( Łódź, III 2001). Referat: W stronę transcendencji. O poezji Tadeusza Różewicza z lat 1991-1999.

IV Konferencja Aksjologiczna „Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji" (Lublin, 4-6 X 2001). Referat: Hermeneutyka i etyka.

Konferencja: Z problemów prozy – powieść inicjacyjna ( Ciechocinek, 16-18 XI 2001). Referat: Między upadkiem a reintegracją ( Hermanna Hessego droga ku dojrzałości).

Konferencja: Logos i mythos w kulturze XX wieku ( Poznań, 3-5 XII 2001). Ref.: Między logos i mythos. O prozie Hermanna Hessego.

Konferencja dyskusyjna: Światłocienie świadomości (Poznań, 2001). Referat: Świadomość człowieka z podziemia. O „Notatkach z podziemia” Fiodora Dostojewskiego.

Konferencja: Paradygmaty filozofii języka, literatury i teorii tekstu (Ustka, V 2002). Referat: Strukturalizm i hermeneutyka jako dwa paradygmaty w nauce o literaturze.

Konferencja: Totalitaryzmy XX wieku ( Toruń, 21-22 marca 2003). Referat: W cieniu totalitaryzmu. O opowiadaniach obozowych Leo Lipskiego.

Konferencja: Literatura i język (Poznań, 7-9 IV 2003). Ref.: Hermeneutyka i język. Martina Heideggera droga do języka.

Konferencja: Lęk w kulturze ( Ustka, 29 – 30 V 2003r.). Referat: „Wilk stepowy” Hermanna Hessego jako powieść o lęku i wyobcowaniu.

Konferencja: Śmierć w kulturze wspólczesnej ( Wielonek, 4-6 IX 2003). Ref.: Wobec śmierci Boga. Trzy impresje na temat kultury europejskiej.

Konferencja: Dwudziestowieczność ( Warszawa, 24-26 XI 2003). Ref.: Antybohater: kategoria modernistycznej literatury i antropologii literatury.

Panel dyskusyjny: Nihilizm w kulturze ( Słupsk, 4. XII 2003r), referat: Antybohater i nihilizm.

Konferencja dyskusyjna: W gąszczu znaków (Poznań 2003). Ref.: Wokół znaczenia dzieła literackiego. O hermeneutyce Erica Donalda Hirscha.

Konferencja międzynarodowa: Witold Gombrowicz – nasz współczesny ( Kraków 22-27 III 2004). Ref.: „Kosmos” Witolda Gombrowicza a problem nihilizmu europejskiego.

Konferencja: Gombrowicz w regionie świętokrzyskim ( Kielce 12-14 V 2004). Referat: „Pornografia” Witolda Gombrowicza – rzecz o nihilizmie.

Konferencja Zakładów Teorii i historii Literatury XX wieku i Semiotyki Literatury pt. Jedna czy dwie teorie literatury? ( Obrzycko, IX 2004). Ref.: Ku teoretycznej wielości ( wokół teorii ).

Konferencja: Wokół Gombrowicza ( Słupsk, 8-9 XI 2004). Ref.: „Ślub” Witolda Gombrowicza – nowe stanowienie wartości?

Konferencja: Hermeneutyka i literatura. Ku nowej koiné ( Poznań 14-15 III 2005). Ref.: Hermeneutyka i nihilizm. Wokół Gianniego Vattimo.

Konferencja dyskusyjna: Całość – wizje, pejzaże, teorie (Poznań 2005). Referat: Wobec całości: zawsze fragment. O twórczości Tadeusza Różewicza.

Konferencja Zakładu Teorii i Historii Literatury XX wieku i Zakładu Semiotyki Literackiej UAM O metaforach ( Kołobrzeg, 3-4 IX 2005). Ref.: Gombrowicz – propozycja moralności nieufundowanej

Konferencja: Filozofia i etyka interpretacji ( Toruń, 16-18 V 2005). Ref.: Etyczny wymiar interpretacji (Gianni Vattimo).

Konferencja międzynarodowa: Pytania o wiarę w XX stuleciu. Religia i Kościół w literaturze polskiej (Szczecin – Greifswald/ Niemcy, 18-21 V 2005). Ref.: Tadeusz Różewicz – der Dichter des „schwachen” Glaubens.

Konferencja: Przekraczanie granic. Konferencja naukowa poświęcona twórczości Tadeusza Różewicza (Wrocław 27-30 III 2006). Ref.: Różewicz-nihilista.

Konferencja dyskusyjna: O wolności ( Poznań 2006). Ref.: Wolność i interpretacja.

Konferencja dyskusyjna: Ku źródłom wartości (Poznań 2007). Ref.: Wobec moralności nihilistycznej: o problemie współczucia w „Dzienniku> Witolda Gombrowicza.

V Konferencja Aksjologiczna: Prawda w literaturze ( Lublin, 4-6 X 2007). Ref.: Prawda i literatura.

Konferencja: Kulturo-znawstwo: dyscyplina bez dyscypliny? ( SWPS, Warszawa, 13-14 maja 2008). Ref.: Nauki o kulturze a hermeneutyka.

Konferencja: Moda na obciach – co Polacy robią z kultura popularną? (Elbląg, 17-19 IX 2008). Ref.: Obciach jako kategoria kulturowo-społeczna.

Konferencja: Antropologizowanie humanistyki ( zjawisko – proces – perspektywy), ( Pluski, k. Olsztyna, 17-18 X 2008). Ref. Heidegger i antropologia.

Konferencja IFP UAM: Literatura a filozofia ( Poznań, 5-7 XI 2008). Ref.: Hermeneutyka jako miejsce spotkania filozofii i literatury.

Konferencja: Fenomen słowa ( Poznań, 20-21 XI 2008). Ref.: Bachtinowska koncepcja słowa i jej implikacje dla humanistyki.

XVIII Powszechny Zjazd Historyków (Olsztyn, 16-19 września 2009). Ref.: Etyka autentyczności jako postulowany styl życia ( glossa o krytyce etycznej Stanisława Barańczaka).

Zwroty badawcze w humanistyce (Olsztyn, 23-24 października 2009). Ref.: Zwrot etyczny w filozofii i nauce o literaturze.

KONFERENCJE I SEMINARIA ZORGANIZOWANE:

1. Hermeneutyka i literatura. Ku nowej koiné. Poznań, 14-15 III 2005 ( współorganizacja z Katarzyną Kuczyńską-Koschany).

2.Kulturo-znawstwo: dyscyplina bez dyscypliny? Warszawa, 13-14 V 2008 ( współorganizacja z prof.prof. Wojciechem J. Bursztą i Anną Zeidler-Janiszewską)

3.Seminaria hermeneutyczne I: Hermeneutyka w działaniu: rozumienie jako podstawowy sposób ludzkiego doświadczenia. Spotkanie z prof. dr hab. Andrzejem Wiercińskim ( University of Toronto oraz Albert-Ludwigs-Universität we Freiburgu), prezydentem International Institute For Hermeneutics ( wykład i dyskusja). Poznań, 11 lutego 2009.

WYSTĄPIENIA MIĘDZYNARODOWE:

Wykłady gościnne na Państwowym Pomorskim Uniwersytecie w Archangielsku (2007, 2008).

Wykłady gościnne na Uniwersytecie im. Karola w Pradze (2007).

Groups

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to jedna z najlepszych uczelni w Polsce. W uznanych rankingach polskich szkół wyższych UAM sytuuje się w ścisłej czołówce najlepszych uczelni