Grzegorz Szczuka

Projekty międzysektorowe | Zarządanie strategiczne | Zarządzanie organizacjami i sieciowanie | Marketing - komunikacja marketingowa
Gdańsk, pomorskie

Languages

English
advanced
Spanish
beginner
German
beginner
Russian
beginner

Experience

Logo
Członek Rady Dostępności / Komisja Wspólna Rządu i Samorządu
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
_opiniowanie i doradztwo w procesie tworzenia aktów prawnych, w tym w szczególności Ustawy o dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
_przegląd obowiązujących przepisów prawa i rekomendowanie zmian wynikających z potrzeb w zakresie dostępności ;
_wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz działań na rzecz poprawy świadomości społecznej w zakresie dostępności;
_przygotowywanie ekspertyz i analiz niezbędnych do realizacji działań zaplanowanych w Programie Dostępność Plus
Logo
Członek Prezydium Komisji Społeczno-Gospodarczej
Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot
Logo
Członek Rady Nadzorczej
Gdański Inkubator Przedsiębiorczości "Starter"
Logo
Członek Rady
Pracodawcy Pomorza
_bierze udział w wyznaczaniu kierunków działalności organizacji „Pracodawcy Pomorza”, zwłaszcza w aspekcie programowym
//na wniosek Rady ustanawiane są i przyznawane certyfikaty, medale i odznaczenia przyznawane przez organizację. Do kompetencji Rady należy również podejmowanie uchwał w zakresie przystępowania „Pracodawców Pomorza” do organizacji krajowych lub międzynarodowych//
Urząd Miejski w Gdańsku
Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego
_tworzenie i wdrażanie strategii, programów, projektów w obszarach edukacji i wychowania, zdrowia publicznego, integracji społecznej, aktywności obywatelskiej na terenie Miasta Gdańska;
_organizacja i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem gdańskiej sieci podmiotów społeczno-edukacyjnych (blisko 200);
_budowanie i rozwijanie zintegrowanej oferty usług społecznych w Gdańsku oraz innowacyjnych systemów/programów aktywizacji społeczno-zawodowej;
_budowanie projektów międzysektorowych z elementami PPP w celu rozwijania oferty społecznej Miasta;
_tworzenie i wdrażanie systemowych rozwiązań w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi i innymi, w szczególności w zakresie aktywności obywatelskiej oraz innowacji społecznych oraz rozwijanie ekonomii społecznej;
_realizacja projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w obszarze rozwoju społecznego oraz w innych obszarach polityki Miasta w zakresach posiadających elementy wspólne z obszarem rozwoju społecznego.
Logo
Uczestnik
The International Visitor Leadership Program (USA)
The International Visitor Leadership Program (IVLP) jest programem wymiany Departamentu Stanu USA dla profesjonalistów. Podczas bardzo intensywnego pobytu w USA obecni i przyszli liderzy z różnych dyscyplin spotykają się ze swoimi amerykańskimi odpowiednikami – specjalistami w tej samej dziedzinie. Odbywają wizyty w amerykańskich publicznych i prywatnych organizacjach związanych z tematyką programu. Poznają kulturę i know-how USA i nawiązują trwałe kontakty z Amerykanami. Tematyka spotkań odzwierciedla zainteresowania uczestników i cele polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. International Visitor Leadership Program. O udział w IVLP nie można się ubiegać. Uczestników nominują i wybierają dyplomaci z ambasad amerykańskich na całym świecie.
Logo
Członek Zarządu
Pracodawcy Pomorza
_wparcie w tworzeniu i realizacji nowych przedsięwzięć wspierających członków PP (zwłaszcza mikro i małych);
_wsparcie przy pisaniu projektów grantowych, aplikacji UE oraz w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania;
_organizacja wydarzeń specjalnych Organizacji;
_wsparcie w realizacji komunikacji wewnętrznej – z członkami Organizacji oraz komunikacji zewnętrznej – promocja organizacji oraz działania PR w ramach poszczególnych działań (opracowanie spójnego zestawu działań promocyjnych, opartego o wydarzenia specjalne i akcje promocyjne sfinansowane ze źródeł zewnętrznych).
Logo
Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju
Fundacja Gdańska
_nadzór nad realizacją działań strategicznych, koncepcyjnych i integracyjnych w projektach multipodmiotowych inicjowanych i koordynowanych przez Fundację
_pozyskiwanie nowych źródeł finansowania dla projektów Fundacji oraz zadań zlecanych przez Miasto Gdańsk
_nadzór nad promocją i komunikacją projektów oraz realizowanie działań wizerunkowych Fundacji
_budowanie partnerstw i konsorcjów projektowych w ramach zadań realizowanych przez Fundację
_nadzór nad działalnością i kalendarzem wydawniczym Oficyny Gdańskiej
Logo
Dyrektor
GRUPA KOMBINAT Sp. z o.o. Sp. k. Strategia | Komunikacja BTL | Marketing Wydarzeń | Projekty Bizneso
_koordynowanie strategicznych projektów biznesowych (np. projekty unijne)
_nadzór nad realizacją umów ramowych z kluczowymi klientami, np. Grupa Energa
_udział w opracowywaniu ofert i strategii z zakresu komunikacji społecznej i marketingowej
_implementacja programów społecznej odpowiedzialności biznesu
_opracowywanie i realizacja komunikacji antykryzysowej oraz komunikacji projektów trudnych
_nadzór nad projektowaniem i realizacją budżetów marketignowych
_wybrani Klienci: Grupa Energa, Grupa LOTOS, Ergo Hestia, DCT Gdańsk, Grupa Żywiec, Miasto Gdańsk
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Trener / Szkoleniowiec
_Koordynacja i prowadzenie szkoleń w ramach bloku KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I SPOŁECZNA
_opracowywanie programów szkoleń praktycznych w ramach bloku tematycznego
_budowa i rozwijanie zespołu trenerskiego
_współpraca w ramach tworzenia aplikacji unijnych
Kombinat Artystyczny
Executive Manager / PR Manager
Operacyjna organizacja procesu obsługi klientów Agencji / udział w opracowywaniu ofert i strategii marketingowych / organizacja wydarzeń marketingowych / budowa budżetów i kontrola kosztów / new business...
Główni Klienci: Grupa LOTOS, Grupa ENERGA, Grupa Żywiec, Miasto Gdańsk / Europejska Stolica Kultury Gdańsk 2016, NDI, Województwo Pomorskie, Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.
Kombinat Artystyczny
Koordynator Projektów
Urząd Miejski w Gdańsku
Koordynator Projektów Europejskich / Koordynator Projektów Młodzieżowych
Logo
Koordynator Projektów
PIĄTY WYMIAR GrupaTurystyczno-Marketingowa

Projects

Gdańska Platforma Edukacyjna 3.0
Pierwotnie w ramach projektu zakupiony został sprzęt i oprogramowanie dla 186 placówek z terenu Gminy, w tym m.in: zestawy multimedialne - tablice interaktywne, bezpieczny styk z Internetem, platforma edukacyjna z zasobami multimedialnymi, portal oświatowy, systemy: finansowo-księgowy, kadrowy, płacowy oraz zarządzania informacją o uczniu (e-dziennik, sekretariat). Dzięki utworzonej Platformie edukacyjnej oraz Portalowi oświatowemu uruchomione zostaną elektroniczne usługi dla uczniów, rodziców, kadry nauczycielskiej oraz administracyjnej, którzy uzyskają łatwy i szybki dostęp do: informacji na temat placówek oświatowych i ich oferty edukacyjnej, bieżącej informacji na temat wyników w nauce, informacji o frekwencji dziecka w szkole, materiałów multimedialnych.

Po zakończeniu trwałości projektu wprowadzone zostały istotne udogodnienia i nowe funkcjonalności, jak:
> wykonywanie zdalnych testów i sprawdzianów,
> pracy grupowej nad dokumentami itp.,
> moduł prac domowych on-line,
> moduł komunikacji między rodzicami, nauczycielami, miastem,
> unifikacja stron internetowych wszystkich (prawie 180) placówek oświatowych w Gdańsku.
System Zarządzania Usługami Społecznymi w Gdańsku (SZUS)
Stworzenie zintegrowanego systemu pozwalającego na mapowanie, śledzenie, mierzenie i zarządzanie wszelkimi usługami społecznymi na terenie Miasta. System obejmuje również obsługę konkursów grantowych, dotacje dla podmiotów oświatowych i leczniczych oraz m.in. stypendiów drogą elektroniczną. SZUS zintegrowany jest z elektronicznym obiegiem dokumentów, ePUAPem i uwzględnia dyrektywę RODO. Pozwalać będzie (po napełnieniu danymi) na wizualizowanie - mapowanie oraz poprawianie efektywności dystrybucji usług publicznych nie tylko w skali Miasta, ale konkretnych dzielnic, czy nawet tzw. sąsiedztw, na które wcześniej zostało podzielone Miasto.
Projekt "Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość"
W ramach projektu „Rozwijamy Kompetencje i Programujemy Przyszłość” w ponad 40 gdańskich gimnazjach szkołach ponadgimnazjalnych prowadzone są działania skierowane do nauczycieli, nauczycielek, uczniów i uczennic. Działania przewidziane w projekcie zostały oparte o indywidualna diagnozę potrzeb szkół i realizowane będą w obszarze kompetencji językowych, matematycznych, informatycznych, społecznych, uczenia się, kreatywności i innowacyjności.

W projekcie wzięło udział ponad 6400 uczniów i uczennic oraz ponad 960 nauczycieli i nauczycielek, 25 pedagogów i psychologów oraz 100 rodziców.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej. Wartość projektu wynosi 21.948.680,11 zł.
Projekt "Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych Gdańskie Szkoły Podstawowe"
W ramach projektu „Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe” w ponad 40 gdańskich szkołach podstawowych prowadzone są działania skierowane do nauczycieli, nauczycielek, uczniów i uczennic. Działania przewidziane w projekcie zostały oparte o indywidualną diagnozę potrzeb szkół i realizowane będą w obszarze kompetencji językowych, matematycznych, informatycznych, społecznych, uczenia się, kreatywności i innowacyjności.

W projekcie wzięło udział ponad 8500 uczniów i uczennic oraz ponad 1000 nauczycieli i nauczycielek, 25 pedagogów i psychologów oraz 215 rodziców.

Główne założenia projektu to:
> wzrost jakości kształcenia w tym uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rozwijaniu kompetencji kluczowych potrzeb na rynku pracy,
> wzrost kompetencji społecznych i dydaktycznych u nauczycieli i nauczycielek, pedagogów i psychologów,
> wyrównywanie szans uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
> tworzenie w szkołach środowiska sprzyjającego równości kobiet i mężczyzn oraz osób z różnych grup mniejszościowych.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej. Wartość projektu wynosi 23.864.484,83 zł.

Trainings and courses

m.in.:
_zarządzanie projektami
_kontrola zarządcza
_zarządzanie talentami
_automotywacja

Education

Logo
Zarządzanie i Marketing, doktorat
University of Gdansk
Logo
Zarządzanie i Marketing, magisterskie
University of Gdansk
Logo
Ekonomia, licencjackie
University of Gdansk

Specialities

Education/Training
Personal development

Organizations

Gdańska Organizacja Turystyczna
Pracodawcy Pomorza

Groups

Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Gdański
Studia na Uniwersytecie Gdańskim to konkurencyjność na rynku pracy. Pożądane wśród pracodawców kierunki studiów, praktyczne umiejętności dzięki nowoczesnym pracowniom oraz stażom.
Event Managers Club
Event Managers Club
Grupa zrzeszająca Event Managerów czyli osoby zajmujące się organizacją eventów tj. imprez integracyjnych i motywacyjnych dla pracowników i klientów firmy, imprez promocyj
Gdańsk Morze Możliwości
Gdańsk Morze Możliwości
Kultura, Sztuka, Biznes, Inwestycje, Networking, Kontakty Biznesowe Gdańska, Promocja Gdańska.
Gdańsk/Trójmiasto
Gdańsk/Trójmiasto
Grupa dla osób mieszkających/studiujących/pracujaych w Trójmieście
Grupa zrzeszająca studentów i absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego
Grupa zrzeszająca studentów i absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego
Grupa zrzeszająca studentów i absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego
Komunikacja biznesowa
Komunikacja biznesowa
Budowanie sprawnej komunikacji w firmie - z pracownikami, dostawcami, partnerami biznesowymi i Klientami - to wyzwanie przed którym staje każdy przedsiębiorca. Jak budować platformę komunikacji biz
Komunikacja wewnętrzna
Komunikacja wewnętrzna
To nie "tuba zarządu". To nie "głos ludu". To pomosty i ścieżki między wszystkimi pionami i poziomami. Przynajmniej w organizacji idealnej.
Marka i branding
Marka i branding
Czym dla Ciebie jest marka? Dowiedz się czym marka jest dla innych!
Marketing, PR
Marketing, PR
oferty pracy z branży marketing, PR
Public Relations w praktyce
Public Relations w praktyce
Czym jest Public Relations? Jak działać najefektywniej, a zarazem efektownie?
Stowarzyszenie Branży Eventowej SBE
Stowarzyszenie Branży Eventowej SBE
Stowarzyszenie Branży Eventowej SBE (www.sbe.org.pl) zrzesza organizatorów, przedstawicieli miejsc eventowych i podwykonawców eventów. Działa na rzecz popularyzacji i profesjonalizacji polskiego rynku
Top Manager
Top Manager
Zapraszam do dyskusji kadrę zarządzającą i młodych ludzi na początku kariery zawodowej.