Temat: PODSŁUCH legalny i nielegalny...

Na początku należałoby zdefiniować czym w ogóle jest podsłuch.

Podsłuch, niekiedy potocznie nazywany pluskwą to miniaturowy nadajnik (np. radiowy) współpracujący z mikrofonem. Jego zadaniem jest przechwytywanie dźwięków w pomieszczeniu w którym został zainstalowany i przekazywanie ich w określony sposób do określonego odbiornika. Jest technicznym narzędziem służącym niejawnej inwigilacji osób.

Zwykle instaluje się go w pomieszczeniach w których mają bądź mogą mieć miejsce zdarzenia interesujące inwigilującego lub mogą one być w nich omawiane (relacjonowane, planowane).

Niemniej współczesny "podsłuch" nie ogranicza się tylko do przekazywania dźwięku drogą radiową. Właściwie nowoczesne urządzenia tego typu już prawie nie wykorzystują tej drogi transmisji.
Podobnie "mikrofon" w potocznym rozumieniu odchodzi do lamusa.

Obecnie urządzenia rejestrujące służące inwigilacji przekazują zależnie od potrzeb różne rodzaje sygnału m. in. dźwięk, obraz, zapis pola elektromagnetycznego np. z klawiatury komputera.
Do transmisji danych wykorzystują nadajniki podczerwieni, instalację sanitarną obiektów, elementy konstrukcji budynków oraz ich infrastruktury medialnej a także np. aparaty telefoniczne GSM.

Tego typu urządzenia podsłuchowe wykorzystywane są przez służby specjalne i policję w celu obserwacji podejrzanych i pozyskiwania informacji o planowanych działaniach naruszających porządek prawny.

Zdarza się jednak, że podsłuchy są też narzędziem działalności przestępczej.

Warto też wspomnieć w tym miejscu, że chociaż to co umownie nazywamy podsłuchem z reguły bywa instalowane w pomieszczeniach, to jednak nie jest to regułą. Podsłuch może być instalowany także w innych obiektach jak np. samochody oraz przedmioty codziennego użytku noszone przy sobie przez inwigilowanego takie jak m. in. zegarek, pióro, kalkulator, laptop i oczywiście telefon komórkowy, który nawiasem mówiąc sam w sobie jest świetnym urządzeniem podsłuchowym w którym w zasadzie nic już instalować nie trzeba.


Kto i w jakich okolicznościach może legalnie nas podsłuchiwać, podglądać i rejestrować?

Stosowanie podsłuchu (podglądu) zarówno z rejestracją jak i bez może odbywać się jawnie tj. za wiedzą osoby w stosunku do której stosowane są określone techniki jak i niejawnie czyli bez wiedzy podsłuchiwanego.

W przypadku podsłuchu jawnego sprawa jest prosta, legalnie może robić to każda osoba której na to pozwoli podsłuchiwany (podglądany).

W przypadku podsłuchu niejawnego sprawa wygląda nieco bardziej poważnie. Aby był on legalny musi zostać spełniony szereg warunków określonych prawem.
Po pierwsze podsłuchiwać mogą nas wyłącznie instytucje do tego uprawnione ustawowo a więc m. in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Kontrwywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Centralne Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji, Wywiad Skarbowy... W sumie takich instytucji w Polsce jest aż dziewięć.
Po drugie instytucje te czynić to mogą wyłącznie po spełnieniu określonych prawem procedur.


Jakie są to procedury?

Otóż takie techniki operacyjne jak podsłuch operacyjny mogą być stosowane wyłącznie w powiązaniu z prowadzonym postępowaniem z którego jednoznacznie wynika, że ich zastosowanie jest konieczne dla pozyskania określonej wiedzy (materiału dowodowego).

Funkcjonariusz jednej z ww. uprawnionych służb prowadzący daną sprawę i chcący zastosować podsłuch jako narzędzie pozyskania informacji, wykorzystując drogę służbową zwraca się o zgodę do szefa danej służby. I tu tak naprawdę rozpoczyna się cała procedura mająca na celu weryfikację zasadności zastosowania danej techniki operacyjnej.

Szef danej służby uznając potrzebę zastosowania takiej formy inwigilacji zwraca się ze stosownym wnioskiem do Prokuratora Generalnego. Ten po zapoznaniu się ze sprawą może dany wniosek poprzeć lub odrzucić. Jeżeli go odrzuci to na tym etapie sprawa kończy bieg i nie ma możliwości legalnego założenia podsłuchu. Jeżeli zaś uzna wniosek za zasadny i go poprze wówczas sprawa jest kierowana do Sądu Okręgowego w Warszawie (jedyny sąd w Polsce) gdzie jest ponownie rozpatrywana zasadność i celowość zastosowania podsłuchu. Sąd po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym wydaje postanowienie w którym wyraża zgodę na zastosowanie danej techniki inwigilacyjnej lub nie. Określa również warunki w jakich ta technika może być stosowana (np. przez jaki okres czasu). Dopiero wówczas możemy mówić o legalnym niejawnym podsłuchiwaniu kogokolwiek przez służby.

Istnieje jeszcze jedna procedura, tzw. „ad hoc” pozwalająca ww. służbom na założenie podsłuchu z pominięciem wyżej opisanej procedury. Dzieje się tak gdy spełnienie podstawowej procedury wymaga zbyt długiego czasu, a niezastosowanie podsłuchu mogłoby np. spowodować bezpowrotną utratę istotnego materiału dowodowego w toczącej się sprawie lub też gdy jego niezastosowanie mogłoby narazić np. bezpieczeństwo państwa.
Oczywiście w takim przypadku dla zalegalizowania podsłuchu należy bezzwłocznie uruchomić procedurę analogiczną do podstawowej tyle, że już po fakcie którego dotyczy. Niezwłocznie w tym przypadku oznacza maksymalnie pięć dni.
Jeżeli w jej wyniku Sąd zaakceptuje wstecznie zastosowanie podsłuchu wszystko dalej toczy się już normalnie, jeżeli zaś zgody nie wyrazi to wówczas wszystkie materiały pozyskane przy zastosowaniu podsłuchu muszą ulec niezwłocznemu zniszczeniu a informacje z nich uzyskane nie mogą być dalej wykorzystywane i nie mogą również stanowić dowodu w sprawie.
Oczywiście należy również natychmiast zaprzestać dalszego podsłuchiwania.

Służby mogą także podsłuchiwać jawnie tj. za zgodą samego podsłuchiwanego. Mogą np. za zgodą abonenta założyć podsłuch na jego linii telefonicznej. Wówczas nie jest wymagana opisana wcześniej procedura. Aby podsłuch był legalny wystarczy zgoda osoby której jest on instalowany.

Istnieje jeszcze dość rzadko stosowany tryb podsłuchiwania określony w Kodeksie postępowania karnego nazywany niekiedy „prokuratorskim”.
Dotyczy on podsłuchów instalowanych w ramach postępowania prokuratorskiego. Stosuje się go np. w sytuacji gdy prokurator ma podejrzanego o przestępstwo ale potrzebuje dodatkowej wiedzy o okolicznościach popełnienia danego czynu, musi zebrać dodatkowe dowody w sprawie, lub też gdy sam fakt popełnienia przestępstwa nie budzi wątpliwości jednakże posiadana wiedza nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie kto spośród kilku podejrzanych jest faktycznym sprawcą czynu (np. gdy podejrzani kryją lub obciążają się wzajemnie lub gdy ich zeznania wskazują, że zostały wcześniej uzgodnione dla osiągnięcia jakiegoś celu). W takiej sytuacji prokurator może wystąpić do sądu o założenie podsłuchu. Musi wówczas przekazać sądowi cały zebrany w dotychczasowym śledztwie materiał oraz uzasadnić potrzebę zastosowania podsłuchu w powiązaniu z tym materiałem. Sędzia ocenia czy w danej konkretnej sytuacji podsłuch jest rzeczywiście konieczny. Jeżeli Sąd wyrazi zgodę i określi warunki podsłuchiwania to po jego zakończeniu wszelkie stenogramy z podsłuchu, oraz inne zgromadzone w jego ramach dane i informacje trafiają do Sądu który po zapoznaniu się z nimi decyduje, które trafią do akt sprawy, a które ulegną zniszczeniu i zatarciu. W ten sposób przechowywane są tylko te materiały które stanowią dowód w sprawie danego przestępstwa a nie wszystkie zgromadzone i potencjalnie przydatne.

Ten tryb, w odróżnieniu od wcześniej opisanych, jest w praktyce jedynym w którym występuje pełna kontrola sądowa podsłuchu oraz wiedzy (i jej wykorzystania) zgromadzonej przy wykorzystaniu tej techniki inwigilacyjnej.

A nie zapominajmy, że gromadzona w ten sposób wiedza dotyczy nie tylko osoby inwigilowanej, ale często wielu przypadkowych osób utrzymujących jakikolwiek kontakt z inwigilowanym, lub których sprawy są omawiane z inwigilowanym bądź tylko w jego otoczeniu albo nawet w np. jego gabinecie pod jego nieobecność, a i sama pozyskiwana wiedza dotyczy w większości spraw nie związanych z przedmiotem sprawy dla której podsłuch zastosowano. Niekiedy obejmuje aspekty bardzo osobiste czy wręcz intymne osób utrzymujących kontakt z inwigilowanym lub tylko przebywających w jego bezpośredniej bliskości (np. w pomieszczeniu w którym zainstalowany jest podsłuch).

Podsłuch nielegalny.

Przede wszystkim należy zacząć od tego, że nielegalny podsłuch jest poważnym przestępstwem. Ale też jest niemal powszechnie stosowany i to zarówno przez „amatorów wrażeń” jak i prywatnych detektywów, szpiegów przemysłowych, wywiadowców gospodarczych itp.


Czy nie obawiają się konsekwencji?

To nie do końca tak. Po pierwsze trzeba ich najpierw złapać i udowodnić winę, a to nie takie proste. Namierzyć nadajnik emitujący sygnał jest stosunkowo łatwo. Znalezienie odbiornika to już dużo bardziej skomplikowane przedsięwzięcie. Podsłuchujący z reguły bez trudu orientuje się, że „pluskwa” została znaleziona i szybko znika skutecznie zacierając za sobą ślady. Jeżeli do tego podczas instalowania podsłuchu i jego obsługi wykaże minimum staranności i przezorności to w praktyce może czuć się w miarę bezpiecznie.

Po drugie, gdy mówimy o profesjonalistach instalujących nielegalnie takie urządzenia, to na ogół ich wynagrodzenie jest na tyle duże, że ryzyko staje się opłacalne, zaś ci, których określiłem mianem „amatorów wrażeń” na ogół nawet nie myślą o konsekwencjach lub wręcz nie zdają sobie sprawy, że popełniają przestępstwo. Dla nich liczą się emocje jakie daje możliwość np. podsłuchiwania lub podglądania sąsiadów np. w intymnej sytuacji, czy podczas kłótni rodzinnej. Kiedyś tacy ludzie podsłuchiwali pod drzwiami, zaglądali przez okno czy dziurkę od klucza albo przykładali szklankę do ściany. Dziś nowoczesna technika dala im dużo praktyczniejsze zabawki. Niemniej, jeśli użyją technicznych urządzeń inwigilacyjnych - popełnią przestępstwo.

konto usunięte

Temat: PODSŁUCH legalny i nielegalny...

Kwestie prawne związane z podsłuchiwaniem w artykułach: http://www.spy-shop.pl/kwestie-prawne-pm-6.html
Anna Bednarz

Anna Bednarz specjalista ds
promocji

Temat: PODSŁUCH legalny i nielegalny...

Jacek Kowalski:
Kwestie prawne związane z podsłuchiwaniem w artykułach: http://www.spy-shop.pl/kwestie-prawne-pm-6.html

Sprawdziłam link do strony którą podałeś naprawdę cieke żeczy można tam kupić ...

konto usunięte

Temat: PODSŁUCH legalny i nielegalny...

muszę przyznać Ania, że ostatnio coraz częściej korzystam z tego sklepu ;) ostatnio mój zakup to alkomat
Grzegorz C.

Grzegorz C. ACCESS
DETEKTYWISTYCZNE
BIURO ŚLEDCZE - Twój
Prywatny Det...

Temat: PODSŁUCH legalny i nielegalny...

Artur S.:

W przypadku podsłuchu niejawnego sprawa wygląda nieco bardziej poważnie. Aby był on legalny musi zostać spełniony szereg warunków określonych prawem.
Hmm, powiem szczerze, że nie spotkałem się z definicją "podsłuchu jawnego i podsłuchu niejawnego".
Takie pojecie nie funkcjonuje.
Jeżeli piszesz o tym i chcesz być bardziej wiarygodny sugerują ująć w ramy tzw. KO czyli Kontroli Operacyjnej w skład której wchodzi m.in. stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególności treści rozmów telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci telekomunikacyjnych.
Otóż takie techniki operacyjne jak podsłuch operacyjny mogą być stosowane wyłącznie w powiązaniu z prowadzonym postępowaniem z którego jednoznacznie wynika, że ich zastosowanie jest konieczne dla pozyskania określonej wiedzy (materiału dowodowego).
Może warto wyjaśnić, że nie chodzi o postępowanie na etapie procesu karnego, przygotowawcze, tylko bardziej o czynności operacyjnych w TYLKO określonym szczegółowo katalogu przestępstw.

Ten tryb, w odróżnieniu od wcześniej opisanych, jest w praktyce jedynym w którym występuje pełna kontrola sądowa podsłuchu oraz wiedzy (i jej wykorzystania) zgromadzonej przy wykorzystaniu tej techniki inwigilacyjnej.
Przepraszam bardzo ale nie zgodzę się tutaj z Tobą, chyba, że opisujesz czasy komunistyczne gdzie Sądy i Prokuratury niezbyt wiedziały o nagminnym stosowaniu kontroli operacyjnych.
Obecnie Kolego Prokurator Generalny i Sąd doskonale wiedzą gdzie, kto i kiedy stosuje kontrolę operacyjną. Jest to szczegółowo usankcjonowane przepisami i wytycznymi.
Tzw. stosowanie "szybkiego podsłuchu" również jest prawnie usankcjonowane.
Więc zapewniam Ciebie, że nie ma możliwości niekontrolowania tego tematu.

Przede wszystkim należy zacząć od tego, że nielegalny podsłuch jest poważnym przestępstwem. Ale też jest niemal powszechnie stosowany i to zarówno przez „amatorów wrażeń” jak i prywatnych detektywów, szpiegów przemysłowych, wywiadowców gospodarczych itp.
Zastanawiam się skąd te przemyślenia? Czy są poparte konkretnymi przykładami czy należy bardziej traktować cała Twoją opowieść w kategoriach SCI-FIC?
Dla mnie całość stała się już mało wiarygodna. Odsyłam do materiałów źródłowych w tym zakresie.

Lada chwila mają zostać wprowadzone nowe rozwiązania polegające na tym, m.in. że:

"...Główne cele zaprojektowanych zmian to m.in.: zaostrzenie kryteriów instalowania podsłuchów poprzez eliminację nieostrych przesłanek stosowania kontroli operacyjnej, zapewnienie merytorycznej i efektywnej kontroli sądu i prokuratora nad czynnościami operacyjnymi organów ścigania poprzez obowiązkowe dołączanie do wniosku materiałów operacyjnych uzasadniających ten wniosek. Ponadto, wprowadzamy zasadę, iż decyzje o zniszczeniu materiału kontroli operacyjnej podejmować będzie niezawisły sąd, zawsze – nawet wtedy gdy nie jest prowadzone postępowanie karne w oparciu o te materiały.

Dzięki projektowanym zmianom wyeliminowana zostanie możliwość wykorzystywania dowodnego materiałów z podsłuchów we wszelkich innych postępowaniach (cywilnych, administracyjnych, rodzinnych) poza postępowaniem karnym o najgroźniejsze przestępstwa wymienione w ustawie o Policji..."

Więcej: http://www.ebos.pl/wiadomosci/576_tajny_podsluch_bardz...
Krzysztof Pyka

Krzysztof Pyka Prezes Zarządu,
P.A.W. Redigo sp. z
o.o.

Temat: PODSŁUCH legalny i nielegalny...

Kilka uwag:
1. Ilość podsłuchów zalegalizowanych : operacyjnych ma się jak 1:100, przepisy w tej materii to fikcja.
2. Legalna jest dystrybucja, handel, prace badawcze i wszelkie szkolenia w zakresie urządzeń służących do inwigilacji, czyli żeby komuś udowodnić nielegalny podsłuch musi zostawić na pluskwie odciski palców lub zrobić coś równie głupiego.
3. W praktyce zawodowej najczęściej wykrywamy techniki ataku stosowane przez służby ... no cóż pojęcie "fucha" funkcjonuje w każdej branży.
4. Brak jest biegłych sądowych w zakresie "techniki operacyjnej" więc jakiekolwiek procesy w sprawach bardziej skomplikowanych niż dyktafon podpięty "na chama" do przewodu telefonicznego to także fikcja.
TAK WIĘC CAŁY TEMAT ... rozważań legalne / nielegalne to jest jedno wielkie iuridical fiction :)
Grzegorz C.

Grzegorz C. ACCESS
DETEKTYWISTYCZNE
BIURO ŚLEDCZE - Twój
Prywatny Det...

Temat: PODSŁUCH legalny i nielegalny...

Krzysztofie rozważania legalne/nielegalne - istotnie są możliwe, ale w zakresie obowiązujących w naszym Kraju zapisów aktów prawnych. Nic poza tym.
Robert Jarczewski

Robert Jarczewski Montażysta, Polsat

Temat: PODSŁUCH legalny i nielegalny...

Aby podsłuch był legalny musi zostać spełniony szereg warunków określonych prawem.
Po pierwsze podsłuchiwać mogą nas wyłącznie instytucje do tego uprawnione ustawowo a więc m. in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Kontrwywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Centralne Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji, Wywiad Skarbowy... W sumie takich instytucji w Polsce jest aż dziewięć.

Powyższe twierdzenia nie mają odzwierciedlenia w Polskim ustawodawstwie. (art. 49 Konstytucji stanowi: „Zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczenie może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony”)
Ustawa wymienia jakie instytucje państwowe mają prawo podsłuchiwać, kpk Rozdział 26. Kontrola i utrwalanie rozmów
Art. 237. Kontrola i utrwalanie rozmów telefonicznych
§ 1. Po wszczęciu postępowania sąd na wniosek prokuratora może zarządzić kontrolę i utrwalanie treści rozmów telefonicznych w celu wykrycia i uzyskania dowodów dla toczącego się postępowania lub zapobieżenia popełnieniu nowego przestępstwa.

Ustawa ta nie zabrania osobą prywatnym takich działań. W ustawie nie znajdziemy słowa wyłącznie – ( instytucje do tego uprawnione ustawo). Ustawa ta dotyczy służb Państwowych.

Konstytucja Art 54 pkt 1.
1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

W ustawie - kodeks karny uregulowany został właśnie sposób pozyskiwania informacji przez osoby prywatne Art 267 k.k.
Ważne jest ustalenie zgodnie z art. 267 § 3 kk, czy sprawca czynu jest uprawniony do informacji którą chce pozyskać czy nie. Informacja to skonkretyzowana porcja wiedzy, zespół danych, który ma autora i odbiorcę. Zarówno w sytuacji, nagrywania cudzych rozmów, w których nie uczestniczymy, jak i w sytuacji nagrywanie rozmów, których sami jesteśmy uczestnikami, może dojść do sytuacji, gdzie sprawca czynu dąży do uzyskania informacji do których jest uprawniony( informacje dotyczące własnej choroby, zachowania własnej rodziny) , albo nie jest uprawniony ( nr. konta osoby nagrywanej).
Nie można formułować twierdzeń, że ten kto narusza dobra osobiste poprzez nagranie rozmów, spełnia dyspozycje zawartą w art. 267 § 3 kk, że jest to równoznaczne z dążeniem do informacji do których nie ma uprawnień. Nie popełnia przestępstwa z art. 267 § 3 kk ten, „kto posługuje się urządzeniem podsłuchowym w celu uzyskania informacji, do której jest uprawniony” (A. Bojańczyk: Glosa do wyroku SN z dnia 10.05.2002 r., WA 22/02, Palestra 2003, z. 7-8). Małżonek ma prawo do informacji na temat zagrożenia zerwania więzów małżeńskich. Małżonkowie mają obowiązek działania dla dobra rodziny (art. 23 k.r. i o.). Trybunał Konstytucyjny zauważył, iż komunikowanie się, aby mogło być objęte ochroną gwarantowaną przez art. 49 Konstytucji, nie musi odbywać się tylko za pośrednictwem jakiegoś środka służącego przekazywaniu informacji, lecz także może to być osobista rozmowa uczestników. Jak stwierdzono w konkluzji tych rozważań: „z punktu widzenia prawa do ochrony tajemnicy komunikowania się sposób porozumiewania się istotny jest tylko o tyle, o ile jego zastosowanie w danych warunkach […] pozbawia osoby trzecie, które nie są adresatami danych treści, możliwości zapoznania się z nimi. Tylko wtedy bowiem można sensownie mówić o istnieniu jakiejś «tajemnicy», którą można byłoby objąć ochroną”19. Trybunał podkreślił także, iż istotą komunikowania się jest swoboda porozumiewania się określonych osób. Związana jest z poufnością, którą określa się właśnie mianem tajemnicy.
Andrzej Domagała

Andrzej Domagała Umiejętnośc
szybkiego
przystosowania się
do sytuacji

Temat: PODSŁUCH legalny i nielegalny...

Wiemy że podsłuchy nie są legalne ale tematyka jest na prawdę fajna, ja np znalazłem takie urządzenie, tanie i bez limitu zasięgu http://sklepelectrogsm.pl/podsluch-do-samochodu-proste...
Marta Ługowska

Marta Ługowska Asystentka Redakcji
Hr News

Temat: PODSŁUCH legalny i nielegalny...

Podsłuchy to z pewnością kwestia prawnie bardzo złożona. Jeśli chcą Państwo zdobyć szczegółowe informację z tego obszaru, ale przede wszystkim dowiedzieć się w jaki sposób wykrywać podsłuchy, zapraszamy na darmowe szkolenie 1.03.2017 w Warszawie. Rejestracja na: http://www.alfatronik.com.pl/rejestracja

Temat: PODSŁUCH legalny i nielegalny...

Czy legalny czy nie, to warto się przed nimi zabezpieczyć i są na to różne sposoby, lepsze czy gorsze. Ale jak naprawdę pojawia się wizja kradzieży ważnych danych, informacji to warto zainwestować w tego typu rozwiązania https://www.spyshop.pl/wykrywacze-kamer-i-podsluchow-181 bo niestety ale ignorując problem narażamy się wyłącznie na straty.

Temat: PODSŁUCH legalny i nielegalny...

A co sądzicie o takich urządzeniach - https://sklep-seko.pl/urzadzenia-podsluchowe-c-1.html/? Ciekawi mnie jak takie coś sprawdza się w praktyce i czy jakość dźwięku jest odpowiednia.

Następna dyskusja:

24 godziny legalny "nielega...
Wyślij zaproszenie do