Ryszard Mierzejewski

Ryszard Mierzejewski poeta, tłumacz,
krytyk literacki i
wydawca; wolny ptak

Temat: Zasady publikowania na forum grupy "Ludzie wiersze...

1. Tematy i posty

a) Założenie nowego tematu możliwe jest po konsultacji w tej sprawie z założycielem grupy. Tematy nieuzgodnione będą usuwane bez uprzedzenia.

b) Nowy temat nie może dublować już istniejących, nie powinien też budzić zbyt rozbieżnych interpretacji.

c) Proponując nowy temat, należy przemyśleć jego formułę, aby zapis nie budził żadnych wątpliwości, ani natury merytorycznej, ani językowej.

d) Nie tworzymy tematów, poświęconych twórczości jednego tylko autora. Dotyczy to zarówno twórczości innych autorów, jak i własnej.

e) Nie dublujemy wpisów tych samych wierszy. Jeśli pojawił się wcześniej w innym temacie,
w uzasadnionych przypadkach (zbieżności tematycznej, przynależności do określonego gatunku literackiego lub innego tłumaczenia w przypadku utworu obcojęzycznego), można go powtórzyć, należy jednak dodać informację o tym i/lub link do miejsca wcześniejszej publikacji. Utwory dublowane bez zachowania w/w zasad oraz w tym samym temacie, będą usuwane bez uprzedzenia. W wątpliwych przypadkach można poprosić o pomoc założyciela grupy.

f) Przy wpisywaniu utworów prosimy o ich właściwą kwalifikację do odpowiedniego tematu
na forum. W sytuacji braku takiego tematu można założyć nowy, po uprzedniej konsultacji
z moderatorem lub założycielem grupy.

g) W przypadku zakwalifikowania utworu (własnego lub innego autora) do tematu, uznanego przez moderatora za niewłaściwy dla danego utworu, będzie on bez uprzedzenia autora postu przeniesiony przez założyciela grupy do innego tematu.

h) Przy wpisywaniu utworów cudzego autorstwa należy przestrzegać następujących zasad: najpierw wpisujemy imię i nazwisko autora (pomijanie tych danych jest niedopuszczalne, jedynym wyjątkiem mogą być wysokie walory artystyczne i ugruntowanie w tradycji kulturowej), następnie tytuł utworu, jeśli jest on fragmentem większej całości - zaznaczamy to, podając również tytuł całego utworu, w przypadku, gdy różni się on od tytułu fragmentu, wiersz wpisujemy w jego oryginalnej budowie wersyfikacyjnej (zachowując długość wersów i podział na zwrotki), jeśli utwór jest przekładem z języka obcego, podajemy też imię
i nazwisko tłumacza. Nie wolno pomijać też innych informacji, które przynależą do danego utworu: dedykacji, daty powstania itp. Utwory wpisane z pominięciem w/w zasad bądź zawierające błędy językowe i formalne mogą być usuwane bez uprzedzenia. Podawanie
źródeł, pierwodruków czy wydawnictw, z których dany utwór został
zaczerpnięty, jest mile widziane, ale nie jest obowiązkowe.

i) Na forum można umieszczać grafikę, reprodukcje, zdjęcia, linki dźwiękowe i nagrania
z YouTube, ale tylko jako uzupełnienie tekstu literackiego (wiersza lub tekstu piosenki) wpisanego we własnym poście lub jako komentarz do postu innego autora, który zawiera tekst literacki. Przy wpisywaniu linków muzycznych podajemy - o ile to możliwe - imię
i nazwisko autora słów, kompozytora oraz wykonawcy. Publikując reprodukcje obrazów podajemy - jeśli nie wynika to z treści wiersza - imię i nazwisko autora, tytuł dzieła i - jeśli
to możliwe - datę powstania obrazu. Posty nie spełniające w/w wymagań będą usuwane
z forum.

j) Wszelkie plagiaty, tj. wpisywanie zarówno wierszy, jak i innych tekstów (not, komentarzy itp.) cudzego autorstwa jako własnych, bez podania prawdziwego autora (zaleca się też wskazanie źródła) jest kategorycznie zabronione. Osoba dopuszczająca się takich praktyk, będzie banowana, tj. usuwana z grupy bez prawa i możliwości brania w niej aktywnego udziału.

k) W przypadku wpisania utworu, własnego lub cudzego, który w opinii założyciela lub moderatora grupy będzie zbyt daleko odbiegał od dopuszczalnego poziomu artystycznego albo zawierał rażące błędy językowe czy stylistyczne, utwór może był usunięty z forum ostatecznie, ewentualnie do czasu jego poprawienia przez autora.

l) Posty o charakterze niemerytorycznym, nie będące prezentacją utworu poetyckiego, komentarzem do niego bądź odpowiedzią na taki komentarz oraz niezwiązane z danym tematem będą usuwane bez uprzedzenia.

m) Prawo do aktywnego uczestnictwa na forum grupy, tj. wpisywania jakichkolwiek utworów
i komentarzy, mają tylko członkowie grupy o widocznym dla innych członków grupy profilu oraz przynależności do grupy. Posty osób, które nie spełniają tych warunków będą automatycznie usuwane, zaś próby złamania bądź obejścia tego postanowienia będą skutkowały usunięciem z grupy i/bądź zgłoszeniem naruszenia regulaminu do administratora portalu GL.

2. Dyskusja na forum, komentowanie zamieszczanych wypowiedzi

a) Zachęcam do komentowania utworów, dzielenia się refleksjami na temat prezentowanych utworów.

b) Uczulam na merytoryczny charakter dyskusji oraz kulturę dyskusji: nie stosujemy wulgaryzmów, nie obrażamy interlokutorów — krytyka dotyczy prezentowanych wierszy,
a nie ich autorów.

3. Wydarzenia literackie

Zachęcam do informowania o ważnych i ciekawych wydarzeniach literackich: spotkaniach autorskich, wieczorkach poetyckich, konkursach, publikacjach, nowościach wydawniczych, wywiadach medialnych, portalach i stronach internetowych. Informacje takie zamieszczamy wyłącznie w temacie Ogłoszenia parafialne, wpisywane w innych tematach będą kasowane
bądź przenoszone przez moderatorów do w/w tematu.

4. Inne sprawy regulaminowe i organizacyjne

a) Członkowie grupy publikujący na forum mają obowiązek współpracowania z założycielem w sprawach dotyczących zgodności
z Regulaminem GL oraz niniejszym regulaminem. Osoby, które nie
podporządkują się uwagom i sugestiom ze strony założyciela grupy mogą
ponieść sankcje w postaci usunięcia ich wypowiedzi oraz zablokowania im dostępu do aktywnego uczestnictwa w grupie. Ostateczną decyzję w tych sprawach podejmuje założyciel grupy.

b) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu GoldenLine.

c) W innych sprawach niejasnych i spornych, dotyczących funkcjonowania grupy,
rozstrzyga założyciel grupy, do którego należy się zwracać wyłącznie drogą mailową. Dyskusje o regulaminie czy zasadach organizacji grupy prowadzone na forum będą usuwane bez uprzedzenia.

Życzę Wszystkim wielu miłych i niezapomnianych wrażeń, przeżyć oraz kontaktów
w obcowaniu z poezją na naszym forum.


Ryszard Mierzejewski - założyciel grupyTen post został edytowany przez Autora dnia 18.10.13 o godzinie 22:17