Pilot, coach, naukowiec i inżynier, czyli nowe wcielenia dyrektora finansowego

Firma doradztwa personalnego Michael Page, przeprowadziła wywiady z dyrektorami finansowymi reprezentującymi firmy z różnych branż i regionów. Na ich podstawie powstał raport CFO Insight, w którym eksperci firmy wyodrębnili cztery nowe wcielania dyrektora finansowego – naukowca, inżyniera, pilota oraz coacha. Michał Opioła, dyrektor w Michael Page odpowiedzialny za pracę zespołu Finance & Accounting, omawia czym różnią się one od siebie

Na dynamicznie zmieniających się rynkach wyzwania i szanse, które pojawiały się przed CFO (chief financial officer) wymagają od nich wszechstronności w rozumieniu biznesu i doradztwie. Spowodowało to, że wykształciły się odmienne role dyrektorów finansowych.

Na przykład podejście „naukowca” u CFO zakłada prezentowanie danych w zrozumiałych formach, znajdowanie nowych możliwości rozwoju biznesu oraz poszukiwanie niewykorzystanego potencjału w firmie. Dyrektor finansowy w tej roli zajmuje się także optymalizacją i usprawnieniem przepływu danych, by zapewnić efektywne raportowanie.

CFO w roli „inżyniera” wyznacza z kolei zasady obowiązujące w firmie i dba o ich przestrzeganie, budując trwałe podstawy, które umożliwiają CEO kierowanie przedsiębiorstwem przez wiele lat. Taki dyrektor finansowy tworzy także strategie zgodne z zmieniającymi się regulacjami prawnymi oraz urzeczywistnia wizje, które stanowią wartość dodaną dla firmy.

Trzecia rola CFO to „pilot”, który efektywnie łączy umiejętności biznesowe i strategiczne, zarządzając wartością i wynikami pracy w całej organizacji, tworząc je i mierząc. Musi on umieć także wystarczająco wcześnie dostrzec problemy strategiczne i operacyjne, zapewnić szeroko pojęty dialog pomiędzy interesariuszami oraz określać nowe modele biznesowe, służące przekształcaniu przedsiębiorstwa tak, by było dochodowe w przyszłości.

Dyrektor finansowy we współczesnym biznesie musi być również niekiedy jak „coach” drużyny, który skupia się na znalezieniu utalentowanych osób. Powinien więc umieć łączyć ludzi i technologię, stymulując efektywność firmy poprzez odpowiednie zarządzanie umiejętnościami pracowników w całej organizacji. 

Nowe role wymagają więc od CFO szerszego spojrzenia na spółkę i otoczenie rynkowe, a także wiedzy dotyczącej zdobywania klientów oraz rynków. Ponadto ważne jest zrozumienie biznesu i wyszukiwanie szans do jego rozwoju, przewidywanie trendów i zagrożeń, zarządzanie procesami i zasobami firmy. Dzięki temu dyrektor finansowy jest w stanie zarówno skupić się na ludziach i ich motywowaniu, formować wewnętrzne wizje oraz nadawać kierunek działania całej organizacji.