Metody zabezpieczenia umów z partnerami biznesowymi

W miarę rozwoju naszego biznesu, często będziemy zmuszeni podpisywać coraz obszerniejsze i bardziej skomplikowane umowy z naszymi partnerami biznesowymi. W jaki sposób się zabezpieczyć? Oto kilka sposobów gwarantujących pomyślność naszych interesów.

Metody zabezpieczenia umów z partnerami biznesowymi

Hipoteka

Polskie prawo przewiduje szereg sposobów na zabezpieczenie się przed niewypłacalnymi kontrahentami. Pierwszym z nich jest hipoteka. Mamy z nią do czynienia najczęściej w przypadku zakupu nieruchomości finansowanej kredytem bankowym. Można ją także stosować w kontaktach biznesowych. Polega ona na zabezpieczeniu wierzytelności wynikającej z umowy, za pomocą którego wierzyciel może dochodzić jej zaspokojenia z nieruchomości bez względu na osobę właściciela tej nieruchomości. Informację o ustanowionej hipotece zamieszczane są w księgach wieczystych obciążonych nieruchomości. Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki powinno zostać złożone w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Wyjątkiem od tej zasady jest ustanowienie hipoteki na rzecz banku. W takim przypadku wystarczy oświadczenie złożone w formie pisemnej.

Zastaw

Przeciwieństwem hipoteki, którą można ustanowić wyłącznie na nieruchomościach jest zastaw, którego przedmiotem mogą być wyłącznie ruchomości oraz niektóre prawa zbywalne, jak np. zastaw na udziałach spółki  z o.o., zastaw na akcjach spółki akcyjnej, zastaw na obligacjach. Jest to zatem zabezpieczenie, na mocy którego zastawnik (przyjmujący przedmiot zastawu) zabezpiecza swoją wierzytelność wobec zastawcy (oddający w zastaw) poprzez ustanowienie zabezpieczenia na ruchomości zastawcy. Zastaw często stosowany jest  także w umowach inwestycyjnych w przypadku startupów. Jest to najczęściej zastaw na udziałach, gwarantujący inwestorom ich nabycie z pierwszeństwem przed innymi w sytuacjach kryzysowych.

Zastaw wygasa wraz ze spełnieniem wierzytelności, którą zabezpiecza, jak np. spłata ostatniej raty ceny zabezpieczonej zastawem. Umowa zastawnicza powinna zostać zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

Weksel

Ustawa prawo wekslowe obowiązuje w Polsce w niezmienionej formie od 1936 roku. Weksel, to specyficzny, bardzo sformalizowany papier wartościowy, który również posiada swoją funkcję gwarancyjną. Jest to dokument, na podstawie którego remitent, czyli osoba na rzecz której weksel został wystawiony może domagać się od wystawcy weksla zapłaty sumy określonej w wekslu. Natomiast w przypadku jej nieuzyskania w określonym czasie, w stosunkowo prosty i szybki sposób może dochodzić zapłaty tej kwoty w drodze postępowania sądowego, a potem egzekucyjnego.

Specyficzną formą weksli są weksle in blanco, wobec podpisywania których nasi klienci mają szczególne obawy. Weksel in blanco, to nic innego jak weksel w ktorym miejsce, w jakim powinna zostać wskazana kwota wekslowa pozostaje puste, a remitent może je sam wypełnić. Warto w tym przypadku pamiętać, że do każdego weksla in blanco, sporządza się deklarację wekslową, która szczegółowo określa moment oraz maksymalną sumę, jaką remitent może wypełnić ów dokument. Weksle te stosuje się co do zasady jako gwarancję przy bardziej skomplikowanych umowach, które przewidują zapłatę ceny w ratach, lub kary umowne w różnych wysokościach.

Podobnie jak instytucja zastawu, weksle często stosowane są jako element umów inwestycyjnych pomiędzy startupem a inwestorem. W takim przypadku najczęściej jest on stosowany jako gwarancja zapłaty kar umownych przewidzianych we wspomnianej umowie.

Podsumowanie

Z powyższymi sposobami zabezpieczeń wierzytelności z pewnością każdy z nas prędzej czy później się spotka. Nie tylko w relacjach biznesowych, ale także w życiu prywatnym. Warto zatem wiedzieć, że nie powinniśmy się ich obawiać. Odpowiednie podejście oraz szczegółowe doprecyzowanie ich warunków pomoże nam uniknąć kłopotow w przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.