Jak rozwijać się na rynku szkoleniowym?

Na co warto zwrócić uwagę rozwijając swój biznes w obszarze szkoleniowym? Okazuje się, że wbrew pozorom branża szkoleniowa i doradcza nie zawsze stawia na rozwój osób zatrudniony w tym sektorze

Rynek usług rozwojowych jest rynkiem dynamicznym i silnie reagującym na zmiany, jakie zachodzą w otoczeniu. Potwierdzają to wyniki monitoringu prowadzonego przez Centrum Analiz Kasandra. Dane te wskazują, że w okresie od stycznia do września 2021 r. systematycznie zmniejszała się liczba firm działających w niemal wszystkich podsektorach (edukacja biznesowa, sportowa, artystyczna, szkoły jazdy, językowe), aby następnie odnotować odbicie. Jednocześnie w ramach badania „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego” zrealizowanego na zamówienie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Radą ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych zidentyfikowano bieżące i przyszłe wyzwania kompetencyjne, którym należy sprostać, aby sektor mógł świadczyć usługi dopasowane do potrzeb. Czy wysoka jakość kapitału ludzkiego w sektorze pozwoli zwiększyć jego stabilność?

Edukacyjne wyzwania

Największe spadki odnotowano w liczbie aktywnie działających szkół językowych oraz firm działających w szerokim i zróżnicowanym segmencie pozostałych pozaszkolnych form edukacji. Systematyczny spadek liczby działających podmiotów występował też w podsektorze edukacji artystycznej oraz wśród szkół nauki jazdy, choć był on znacznie mniejszy. We wrześniu 2021 r. nastąpiło odwrócenie trendu: w niemal wszystkich podsektorach (z wyłączeniem szkół nauki jazdy) liczba aktywnych podmiotów zaczęła dynamicznie wzrastać aż do grudnia 2021 r. kiedy to znów nastąpiły znaczące spadki.

Występujące zmiany, które obserwujemy wskazują wyraźnie na silne oddziaływanie na rynek takich czynników jak obostrzenia związane z pandemią COVID-19, tarcze czy wprowadzane regulacje prawne (np. Polski Ład). Ocena zachodzących zmian, ich uwarunkowań oraz wpływu na zakres i jakość usług oferowanych w sektorze wymaga dalszych pogłębionych analiz. Kluczowa jest przede wszystkim odpowiedź na pytanie o zdolności adaptacyjne sektora i jego odporność na różnego rodzaju kryzysy – mówi Wojciech Drabko, Animator Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych.

Czego potrzebuje rynek szkoleniowy i doradczy?

Aby sektor mógł świadczyć usługi dopasowane do potrzeb i charakteru zmieniającego się dynamicznie otoczenia, a jednocześnie rozwijać się, niezbędne są inwestycje w kadry oraz wykorzystywanie nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Kluczowe są obecnie narzędzia pozwalające świadczyć usługi zdalne. Jak wynika z badań BBKL, przy relatywnie rzadkim wykorzystaniu rozwiązań z zakresu uczenia się na odległość duża jest jednak świadomość jego znaczenia dla rozwoju sektora. Wśród kluczowych kompetencji przyszłości pracodawcy najczęściej wskazują bowiem kompetencje cyfrowe, począwszy od tych podstawowych, związanych z obsługą platform do uczenia zdalnego, po zdecydowanie bardziej specjalistyczne, takie jak umiejętności związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w procesach rozwojowych.

Rozwój nowoczesnych technologii jest też, zdaniem ekspertów biorących udział w badaniach, jednym z głównych czynników wyznaczających kierunki rozwoju rynku szkoleniowego. Zdaniem ekspertów i pracodawców, oprócz szybkiego upowszechniania rozwiązań technologicznych w sektorze w najbliższych latach będzie występować wzrost zapotrzebowania na wąskie, wysokospecjalistyczne usługi rozwojowe, usługi dopasowane do grup starszych odbiorców, związane z czasem wolnym i rekreacją, realizowane w krótkich, elastycznych i zdalnych formach. Zjawiskom tym towarzyszyć będzie wzrost znaczenia diagnozy potrzeb rozwojowych, istotnej dla usług skrojonych na miarę, dopasowanych do oczekiwań klienta, ewaluacji oraz walidacji efektów uczenia się.

Eksperci Rady oceniają, że w związku z tymi procesami będą powstawać lub już powstają nowe role zawodowe w sektorze: diagnosta potrzeb rozwojowych, ewaluator, analityk procesów rozwojowych, projektant/ architekt procesów rozwojowych, e-nauczyciel, recenzent treści rozwojowych, walidator.

Wyniki badań potwierdzają, że w najbliższych latach sektor czeka wiele wyzwań, którym trzeba będzie sprostać. To zaś wymaga dobrego przygotowania, także pod względem kompetencyjnym. W tym kontekście nieco niepokojące są dane, które z jednej strony wskazują, że pracodawcy wysoko oceniają kompetencje kadr w sektorze, choć aż 38% z nich w ogóle nie prowadzi oceny tych kompetencji, a jedynie 55% pracowników deklaruje, że w ciągu ostatniego roku w jakikolwiek sposób swoje kompetencje rozwijało – mówi prof. Barbara Worek, Ekspertka Rady ds. Badań.

Przeczytaj także:

O badaniach:

  1. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego (BBKL) zrealizowany na zamówienie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  we współpracy z Radą ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych. W badaniu wykorzystano różne metody (ilościowe i jakościowe), uwzględniono różne podsektory (szkoły językowe, szkoły nauki jazdy, edukację artystyczną, sportową oraz pozostałe usługi rozwojowe) oraz zbierano opinie reprezentantów różnych stron rynku szkoleniowego: ekspertów, pracodawców i pracowników. Pozwoliło to na spojrzenie na sytuację w sektorze z różnych perspektyw. Ponieważ badanie było realizowane w okresie od IV kwartału 2020 r. do III kwartału 2021 r. jego wyniki pozwoliły też uchwycić wpływ pandemii COVID-19 na sektor.
  2. Wyniki monitoringu prowadzonego przez Centrum Analiz Kasandra, realizowanego w okresie od października 2020 r. do stycznia 2022 r. prowadzonego w oparciu o dane CEIDG i KRS.

Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych – w skład Rady wchodzą organizacje parasolowe skupiających podmioty działające w sektorze oraz inni jego interesariusze. Liderem Rady, prowadzonej w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, jest Polska Izba Firm Szkoleniowych. Rada przy współudziale przedsiębiorców systematycznie identyfikuje stan branży oraz potrzeby rozwoju kompetencji zawodowych również w obliczu pandemii Covid-19 i braku możliwości świadczenia stacjonarnych usług. Informacje te są stale przekazywane do Ministerstw, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz podmiotów branżowych. Projekt nr POWR.02.12.00-00-SR17/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zapisz się na newsletter Goldenline
i otrzymaj dostęp do raportu:
People Trends 2026

Oferta HRlink i Goldenline

Skorzystaj z synergii i rekrutuj jeszcze skuteczniej