Satysfakcja kluczem do efektywności

Satysfakcja pracowników jest kluczowym elementem wpływającym na skuteczność pracy firmy. Badając czynniki istotne z perspektywy pracowników, uzyskujemy informacje mówiące o ich identyfikacji i integracji z wartościami firmy, świadomości odnoszącej się do misji organizacji, a także mówiące o potrzebach wprowadzenia zmian

Fundamentem firmy są jej pracownicy. Dlaczego więc nie poznać ich opinii na temat organizacji, w której pracują? Większość międzynarodowych firm o wysokiej kulturze HR przeprowadza raz w roku badanie satysfakcji pracowników. Badanie satysfakcji to forma ankiety online, przygotowana i zarządzana przez zewnętrzną firmę, która gromadzi opinie pracowników o różnych obszarach funkcjonowania organizacji. Opiekunem badania jest wewnętrzny dział HR. Najczęściej badane obszary to satysfakcja, motywacja, zaangażowanie pracowników, komfort pracy, a także jakość pracy managerskiej, komunikacji zarządu oraz usług. Ankieta zbudowana jest z twierdzeń opisujących element działania organizacji, na przykład „Polecam moim znajomym pracę w naszej organizacji”. Do każdego twierdzenia uczestnik wyraża swój stosunek, najczęściej poprzez wybór jednej z opcji ze skali Likerta. Każda ankieta zawiera również kilka pytań otwartych, które umożliwiają badanym dodatkowe swobodne wyrażenie swoich opinii lub wysunięcie sugestii. Przeprowadzający badanie musi zapewnić uczestnikom anonimowość, zarówno na etapie wypełniania ankiety, jak i prezentowania wyników. Dane powinny być podawane w sposób uniemożliwiający identyfikację oceny poszczególnych osób. Grupa badanych musi liczyć przynajmniej 10 osób.

Badanie satysfakcji to proces, który przynosi organizacji wiele korzyści. Już samo przeprowadzenie ankiety wykazuje, że organizacja jest otwarta na opinie swoich pracowników. Pracownicy z kolei widzą, że ich opinia ma znaczenie i może wpłynąć na zmianę strategii firmy. Badanie satysfakcji pracowników jest więc nie tylko badaniem poziomu zadowolenia. To również proces, który może poprawić funkcjonowanie firmy w wielu innych obszarach. Z kolei ocena poszczególnych obszarów pomaga wdrożyć konkretne zmiany i dobrać w tym celu odpowiednie narzędzia. Dzięki temu, że możliwość wypowiedzenia się mają wszyscy pracownicy, firma jest w stanie oszacować skalę koniecznych działań.

Badanie źródłem wiedzy

Dobrze przeprowadzone badanie jest źródłem wielu znaczących informacji do analizy i wyciągania wniosków dla zarządu. Jest to wartościowy element również dla managementu, który może przekonać się, jak jego strategia i decyzje wpływają na pracowników. Dla wielu managerów są to stresujące chwile i z niecierpliwością czekają na wyniki ankiet swojego działu. Badanie może zostać również wykorzystane do identyfikowania EVP (Employer Value Proposition), czyli określenia tego, co przyciąga pracowników do firmy. Dane wykorzystuję się, budując pozytywny przekaz employer brandingowy, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Wybrane wyniki umieszcza się na stronie firmy w zakładce „kariera”, aby zachęcić kandydatów do wstąpienia w szeregi firmy.

Samo badanie zapewnia istotny statystycznie obraz organizacji. Jednak aby właściwie zinterpretować otrzymane dane, należy pogłębić badanie, tworząc grupy focusowe reprezentatywne dla danej organizacji lub działu. Żeby spotkanie takiej grupy przyniosło najlepsze efekty, powinno być przeprowadzone przez zewnętrznego moderatora, który lepiej przeanalizuje i zinterpretuje wyniki. Takie warsztaty pozwalają dokładnie zbadać, z czego wynikają otrzymane odpowiedzi. W interpretacji wykorzystuje się również porównanie wyników rok do roku, oceniając czy, na ile i w którą stronę zmieniła się ocena organizacji w danym okresie. Jeżeli firma realizująca badanie ma dostępne dane z innych organizacji, może zapewnić benchmark dla branży. Wyniki takie są jednak trudno dostępne, dlatego też najczęściej za benchmark dla poszczególnych działów organizacji służy wynik całej firmy. Porównuje się również działy lub linie biznesowe.

Klucz w komunikacji

Dla właściwego przebiegu procesu kluczowa jest odpowiednia komunikacja przed wysłaniem badania, w jego trakcie i po ogłoszeniu wyników. Kluczowy przekaz powinien podkreślać odpowiedzialność każdego pracownika za działanie organizacji. Wzięcie udziału w badaniu oznacza wysoki poziom zaangażowania w działania firmy. Proces ten nie kończy się tylko na przeanalizowaniu wypełnionych ankiet. Kolejnym krokiem jest przekazanie wyników. Wyróżnia się trzy modele procesowania wymiany informacji. Pierwszy schemat zachowuje wyniki dla zarządu, który na ich podstawie planuje działania całej organizacji, natomiast w drugim pracownikom przekazuje się wybrane aspekty rezultatów, kontrolując przekaz i jego interpretację. W trzecim modelu całościowe wyniki są dostępne dla każdego pracownika. To, co się dzieje z wynikami dalej, można zaplanować w różnych zakresach. W niektórych organizacjach wyniki są analizowane, interpretowane i wykorzystywane jedynie przez zarząd. Management wraz z działem HR samodzielnie planuje działania, które należy podjąć, aby poprawić rezultaty w kolejnym roku. Są również firmy, które od samego początku w budowę planu działania angażują pracowników wszystkich szczebli. Pomysły działań wypracowane przez pracowników, zanim zostaną przeznaczone do realizacji, są weryfikowane, modyfikowane i na końcu akceptowane przez kadrę managerską. Kluczową rolę w sukcesie i pełnym wykorzystaniu badania pełni dział HR, który komunikuje, koordynuje działania oraz moderuje współpracę z managerami poszczególnych działów. Jedną z miar sukcesu dobrze przeprowadzonego badania jest wysoka frekwencja.

Badanie satysfakcji to jedno z najefektywniejszych narzędzi HR-owych, dzięki któremu można wpłynąć na poprawę funkcjonowania organizacji. Dla pracowników to płaszczyzna, na której mogą swobodnie wypowiedzieć się na istotne dla nich tematy. Dla zarządzających to szansa, żeby dostać unikalne dane i zobaczyć, jak organizacja oceniana jest przez pracowników. Właściwie przeprowadzane badanie, wyciągnięte wnioski i działania na nich oparte powinny znacząco przyczyniać się do sukcesu całej organizacji.

Sebestian Bekieresz

Przeczytaj także:

Zapisz się na newsletter Goldenline
i otrzymaj dostęp do raportu:
People Trends 2026

Oferta HRlink i Goldenline

Skorzystaj z synergii i rekrutuj jeszcze skuteczniej

Dodaj komentarz