Covid-19 wzmocnił CSR

Opublikowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu największy w Polsce przegląd CSR i zrównoważonego rozwoju potwierdza ogromną mobilizację i zaangażowanie w walkę z pandemią

Forum Odpowiedzialnego Biznesu corocznie wydaje Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Główną część stanowi podsumowanie działań z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju, zgłaszanych przez firmy na przełomie grudnia i stycznia.

Najnowsza edycja zawiera 1958 przykładów dobrych praktyk (1696 w poprzedniej edycji), które zostały zgłoszone przez 225 firm (214 w poprzedniej edycji), w tym 57 firm z sektora mikro, małych i średnich (55 w poprzedniej edycji). Pod względem dobrych praktyk to rekordowa publikacja, natomiast liczba firm to drugi wynik w historii ukazywania się raportu.

Na blisko 2000 działań CSR składają się dwie grupy praktyk. Pierwsza z nich to praktyki nowe, zgłoszone po raz pierwszy do raportu. W najnowszej edycji znalazło się ich 1013 (712 w poprzedniej edycji). Drugą grupę stanowią praktyki długoletnie, opublikowane już w poprzednich edycjach raportu, ale realizowane w minionym roku. W tym roku było to 945 inicjatyw z zakresu odpowiedzialności biznesu (983 w poprzedniej edycji).

Pandemia zmieniła praktyki CSR

Eksperci Forum Odpowiedzialnego Biznesu podkreślają, że mniejsza liczba praktyk długoletnich pokazuje, że pandemia doprowadziła do zawieszenia lub przerwania części działań CSR. Nierzadko musiały też przybrać zupełnie inną formułę. Aż 40 proc. wzrost praktyk zgłoszonych do raportu po raz pierwszy dowodzi tego, że firmy podejmowały inicjatywy z zakresu CSR na nowych polach, co często wymuszone było wyzwaniami czasu pandemii. Autorzy raportu zwracają uwagę na trendy takie jak 80 proc. zwiększenie się liczby nowych działań CSR w obszarze zagadnień konsumenckich, wzrost o 65 proc. w uczciwych praktykach operacyjnych i 40 proc. wzrost w obszarze praktyk z zakresu pracy. Powyższa dynamika może być podyktowana wyborem kluczowych grup interesariuszy, wobec których należało podjąć priorytetowo działania zapewniające bezpieczeństwo w miejscu pracy, codziennych zakupów i korzystania z usług czy współpracy z dostawcami.

Wzrost nowych praktyk to efekt także przesuwania budżetu na konkretne wsparcie podczas COVID-19. Przykładowo, jeśli firma realizowała projekt grantowy, to ze względu na pandemię środki te przeznaczyła na inicjatywy wspierające dzieci, seniorów czy lekarzy podczas lockdownu. Pandemia doprowadziła także do rozwoju partnerstw, co również obrazują działania zgłoszone do raportu. Firmy współpracowały na przykład przy produkcji żeli do dezynfekcji, udostępniania i dowozu leków, i produktów ochrony osobistej do szpitali czy ośrodków pomocy społecznej.

Pandemia nie tylko nie zatrzymała aktywności odpowiedzialnego biznesu, ale wzmocniła to zaangażowanie. Obserwowaliśmy wiele pozytywnych inicjatyw, które sprawiają, że rola firm w walce z pandemią jest niepodważalna. Prezentuje je Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki”, który już dziś dokumentuje wszechstronny przekrój aktywności  biznesu w imię solidarności i empatii w bezprecedensowej sytuacji. Także działania wewnętrzne i zewnętrzne obejmujące transformację organizacji, zmiany strategii, priorytetów, tworzenia miejsc pracy, w których nagle  zabrakło relacji bezpośrednich. 2020 rok był sprawdzianem szybkości dostosowania się do nowych, nadzwyczajnych warunków w sytuacji ogromnej niepewności. Mimo nowych wyzwań, zrównoważony rozwój pozostał na agendzie biznesu. O czym nie tylko zapewniają same firmy, ale co też potwierdzają ich liczne, wszechstronne praktyki, w tym 19 proc. wzrost praktyk w obszarze „środowiska” – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

19. edycja raportu to kolejna rekordowa publikacja pod wieloma względami. Chciałam serdecznie podziękować autorkom i autorom artykułów eksperckich, zamieszczonych w raporcie. Dziękuję firmom, które zgłaszają dobre praktyki do naszej dorocznej publikacji i dzięki którym tak obszerne zestawienie FOB może przygotować. Zapraszam do lektury raportu – dodaje prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Działania CSR z edycji za rok 2020 dostępne są również w wyszukiwarce dobrych praktyk na stronie OdpowiedzialnyBiznes.pl Wśród wyróżnionych w raporcie praktyk jest m.in. akcja HRwspiera organizowana przez HRlink.

Obszary ISO 26000 – dla kogo działały firmy?

Działania CSR w 19. Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, podobnie jak w poprzednich edycjach, podzielone zostały na 7 obszarów, wyodrębnionych w normie ISO 26000.

  • Zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej (631 dobrych praktyk) – w praktykach, pomimo różnego ich skategoryzowania, widać odpowiedź na największe wyzwania roku 2020: wsparcie służby zdrowia; pomoc dla nauczycieli i uczniów w przejściu do nauki zdalnej; otoczenie opieką seniorów, którzy poprzez obostrzenia i fakt, że stanowili jedną z grup ryzyka, stali się grupą szczególnie zagrożoną wykluczeniem.
  • Praktyki z zakresu pracy (525 dobrych praktyk) – czynnikiem wpływającym na specyfikę podejmowanych inicjatyw była przede wszystkim pandemia. Firmy wdrożyły rozwiązania, które miały wesprzeć zatrudnionych i ochronić ich przed zakażeniem koronawirusem. Pracodawcy zwracali uwagę także na zdrowie psychiczne swoich pracowników podczas lockdownu. Zaoferowały m.in konsultacje z psychologami i szkolenia dotyczące radzenia sobie ze stresem czy wspierające w zachowaniu równowagi między pracą a życiem osobistym. Firmy umożliwiały też zatrudnionym zaangażowanie w akcje pomocowe na rzecz społeczności lokalnych, grup narażonych na wykluczenie oraz personelu szpitali.
  • Środowisko (382 dobrych praktyk) – Forum Odpowiedzialnego Biznesu podkreśla istotność  kontynuacji przedsięwzięć podjętych w poprzednich latach. Zgłoszono bowiem aż 178 praktyk długoletnich (dla porównania 136 praktyk długoletnich w 2019 roku). Ważne jest również to, że ponad połowa nowych praktyk wspiera realizację 13. Celu Zrównoważonego Rozwoju, czyli dotyczy działań w dziedzinie klimatu w różnej formie.
  • Prawa człowieka (110 dobrych praktyk) – wciąż wiele miejsca w obszarze praw człowieka zajmują praktyki z kategorii „kobiety w biznesie”. Są to aktywności przeznaczone dla kobiet chcących rozwijać się zawodowo, także w obszarze nowych technologii, oraz dotyczące np. skutecznego łączenia pracy z rolami opiekuńczymi. Niezwykle istotna pozostaje tutaj kwestia równości płac.
  • Zagadnienia konsumenckie (107 dobrych praktyk) – znaczenie troski o bezpieczeństwo klientów w czasie pandemii potwierdza ostatnia z kategorii w niniejszym obszarze (zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów), w której, w porównaniu z poprzednim rokiem, pojawiło się cztery razy więcej (16) praktyk. Pandemia wpłynęła także na częstsze sięganie po nowe technologie w postaci np. ułatwienia zakupów online.
  • Uczciwe praktyki operacyjne (106 dobrych praktyk) – zgłoszone inicjatywy w dużym stopniu odzwierciedlają specyficzny dla biznesu rok 2020, w którym ze względu na pandemię konieczne było skupienie się na dostosowaniu biznesu do nowych warunków. Wiele firm zdecydowało się na wspieranie swoich dostawców i partnerów biznesowych m.in. w formie promowania ich produktów i usług, a także poprzez dzielenie się wiedzą.
  • Ład organizacyjny (97 dobrych praktyk) – podobnie jak w poprzednich edycjach, w tym obszarze dominują praktyki z zakresu etyki i zarządzania. Ponadto w obliczu pandemii wiele działań podejmowanych przez firmy było związanych z miejscem pracy, co obrazuje częstsze przyporządkowanie tych inicjatyw do ósmego z Celów Zrównoważonego Rozwoju, dotyczącego wzrostu gospodarczego i godnej pracy.

Zdrowie priorytetem

Najnowsza edycja raportu jest piątą, w której dobre praktyki zawierają również informację o tym, do realizacji którego Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ kontrybuują. Tegoroczny Raport przynosi zmianę pozycji dotychczas dwóch najczęściej wskazywanych celów: Cel 3 – Dobre zdrowie i jakość życia (574 praktyk) wyprzedził Cel 4 – Dobra jakość edukacji – 433 działań.

Dowodzi to znaczenia kwestii ochrony zdrowia w minionym roku i tego, że biznes odegrał na tym polu ważną rolę. Podobnie jak w poprzedniej edycji na trzecim miejscu znalazł się Cel 8 – wzrost gospodarczy i godna praca (415 dobrych praktyk). Najmniej praktyk dotyczy Celu 14 – Życie pod wodą, Celu 2 – Zero głodu oraz Celu 16 – Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje.


Pozyskuj, zatrudniaj oraz wdrażaj pracowników!

Sprawdź nasze narzędzia rekrutacyjne

Dodaj komentarz