XXXIX Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy

W dniach 12-13 kwietnia 2018 w warszawskim Centrum Konferencyjnym ADN odbędzie się XXXIX Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy. Organizatorem wydarzenia jest Grupa Most Wanted. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło GoldenLine.

Agenda przedstawia się następująco:

Dzień 1 Konferencja

„Prawo pracy w 2018 r. – kontrowersyjne aspekty, najnowsze orzecznictwo, ostatnie i planowane zmiany”

Główne zagadnienia kongresu:

 • Prezydencki projekt nowelizacji Kodeksu pracy oraz inne planowane zmiany w prawie pracy. Co to oznacza dla pracodawców?
 • Wybrane aspekty pracy w niedziele i święta w kontekście najnowszych ograniczeń i zakazów
 • Urlopy wypoczynkowe i inne okresy niewykonywania pracy – zasady udzielania i planowane zmiany w tym zakresie
 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach od 1.01.2018 r.
 • Umowy o dzieło i umowy zlecenia – zasady rozróżnienia ich przedmiotu zgodnie z aktualnym orzecznictwem
 • Jakie nowe obowiązki dotyczące pracodawców przewiduje ustawa o jawności życia publicznego?

PROGRAM:

08:30- 09:00 Rejestracja, Kawa powitalna

09:00 – 09.20 Powitanie gości, przedstawienie agendy, prezentacja Firmy Grupa Most Wanted! Sp. z o.o.

09:20 – 10:05 Prezydencki projekt nowelizacji Kodeksu pracy oraz inne planowane zmiany w prawie pracy. Co to oznacza dla pracodawców?

Celem inicjatywy ustawodawczej Prezydenta RP, której efektem jest projekt nowelizacji Kodeksu pracy, jest wprowadzenie zmian ułatwiających pracownikom realizację uprawnień pracowniczych. Warto spojrzeć na proponowane zmiany także z punktu widzenia pracodawcy.

Planowane zmiany dotyczą m.in. dyskryminacji, mobbingu, świadectw pracy, roszczeń związanych z wadliwym rozwiązaniem stosunku pracy, uprawnień rodzicielskich.

 • Planowana zmiana: Stworzenie otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację, skąd pracodawca będzie wiedział czy dyskryminuje?
 • Planowana zmiana: Objęcie szczególną ochroną związaną z rodzicielstwem osób innych niż matka i ojciec dziecka – co to oznacza w praktyce?
 • Planowana zmiana: Umożliwienie niedochodzenia od pracodawcy odszkodowania także w sytuacji, gdy pracownik nie rozwiązał stosunku pracy – czy spowoduje to lawinę pozwów o mobbing?
 • Planowana zmiana: Zmiany w zakresie przepisów dot. świadectw pracy – jakie będą nowe zasady?
 • Inne zmiany w prawie pracy, w tym tzw. nowy Kodeks pracy – co czeka pracodawców.

Prelegent: Anna Ślężąk – Gąsiorowska, Radca prawny

10.05 – 10.20 pytania z Sali do prelegenta

10.20 – 10.35 PRZERWA

10.35 – 11.20 Wybrane aspekty pracy w niedziele i święta w kontekście najnowszych ograniczeń i zakazów

 • Pojęcie niedzieli i święta na gruncie obowiązujących przepisów prawa i możliwości pracodawcy w tym zakresie;
 • Czy w szczególnych okolicznościach można powierzyć pracownikom pracę w niedzielę mimo ustawowego zakazu?
 • Zasady rekompensowania pracy w niedziele i święta;
 • Kumulacja pracy w niedziele i święta z nadgodzinami dobowymi i średniotygodniowymi – w jaki sposób prawidłowo rozliczać wynagrodzenie za pracę?
 • Podróże służbowe odbywane w niedzielę – czas pracy czy czas „wolny”?
 • Najnowsze ograniczenia związane z funkcjonowaniem placówek handlowych w niedziele i święta.

Prelegent: Michał Szuszczyński, Radca prawny

11.20 – 11.35 pytania z Sali do prelegenta

11.35 – 12.35 Urlopy wypoczynkowe i inne okresy niewykonywania pracy – zasady udzielania i planowane zmiany w tym zakresie

 • Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych – trudne sytuacje – urlop bez wniosku urlopowego, urlop zaległy, urlop na żądanie, przedawnienie prawa do urlopu;
 • Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy – krok po kroku;
 • Zwolnienia od pracy dla krwiodawców, w ramach urlopów okolicznościowych, w związku z wychowywaniem dziecka, na poszukiwanie pracy;
 • Zasady udzielania przerw w pracy – rodzaje przerw i prowadzenie dokumentacji wejść i wyjść;
 • Odpoczynki od pracy – udzielanie, skracanie, równoważenie;
 • Odbiór czasu wolnego za nadgodziny – zasady udzielania w praktyce;
 • Niewykonywanie pracy, a uprawnienia rodzicielskie – przerwy na karmienie, udzielanie dwóch dni opieki, praca przy komputerze.

Prelegent: Piotr Wojciechowski, Adwokat, publicysta, ekspert prawa pracy

12.35 – 12.50 pytania z Sali do prelegenta

12.50 – 13.35 LUNCH

13.35 – 14.35 Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach od 1.01.2018 r.

 • Zmiany w katalogu sytuacji wymagających zezwolenia;
 • Przegląd wybranych sytuacji niewymagających zatrudnienia;
 • Procedura zatrudniania cudzoziemców po 31.12.2017 r.;
 • Nowy tym zezwoleń – zezwolenia na pracę sezonową;
 • Nowa procedura zatrudniania na oświadczenie;
 • Centralny rejestr oświadczeń;
 • Dalsze zatrudnienie po wygaśnięciu oświadczenia a przed uzyskaniem zezwolenia na pracę;
 • Rejestrowanie pobytu cudzoziemców unijnych;
 • Nowe zasady nadawania numeru PESEL cudzoziemcom.

Prelegent: Paweł Ziółkowski, Prawnik, trener, publicysta

14.35 – 14.50 pytania z Sali do prelegenta

14.50 – 15.05 PRZERWA

15.05 – 15.50 Umowy o dzieło i umowy zlecenia – zasady rozróżnienia ich przedmiotu zgodnie z aktualnym orzecznictwem

 • Jak rozumieć pojęcie rezultatu umowy o dzieło?
 • Czy dziełem może być wykonywanie regularnie pewnych zadań?
 • Czy szkolenia i lektoraty językowe mogą być organizowane w oparciu o umowy o dzieło?
 • Czy wykonanie określonych czynności w procesie budowlanym może mieć miejsce na podstawie umowy o dzieło?
 • Czy powtarzalne wykonywanie określonych czynności może mieć postać umowy o dzieło?

Jakie nowe obowiązki dotyczące pracodawców przewiduje ustawa o jawności życia publicznego?

 • Kto może zostać sygnalistą i jak będzie można zdobyć taki status?
 • Na czym będzie polegała ochrona stosunku pracy sygnalisty?
 • Jakie działania antykorupcyjne będą musieli podjąć pracodawcy?
 • Czy wszyscy pracodawcy będą musieli opracować kodeksy etyczne?
 • Kto będzie nakładał kary na firmy nieprzestrzegające procedur antykorupcyjnych?

Prelegent: Łukasz Prasołek, Prawnik, publicysta, ekspert prawa pracy

15.50 – 16.05 pytania z Sali do prelegenta

16.05 – 16.20 Rozdanie nagród i zakończenie konferencji

 

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie http://kongresprawapracy.pl/.

Dodaj komentarz