Regulamin konkursu „Praktyka EB”

Regulamin konkursu
„Praktyka EB”

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Praktyka EB” (dalej: Konkurs) jest spółka Goldenline Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolejowej 5/7, 01-217 Warszawa (dalej: Organizator).
 1. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Czas trwania konkursu: od 05 kwietnia 2017 od godziny 12 do 12 kwietnia 2017 do godz. 12:00.
 1. Regulamin konkursu („Regulamin”) stanowi podstawę organizowania Konkursu, określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§ 2 Uczestnictwo w konkursie

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna zarejestrowana w Konkursie, spełniająca wszystkie warunki Regulaminu udziału w Konkursie.

 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy serwisu Goldenline.pl. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona u Organizatora na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia.

 3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 4. Akceptacja przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości, jak również zobowiązanie do jego przestrzegania oraz potwierdzenie, iż spełnia warunki udziału w Konkursie następuje w momencie wyrażenia przez Uczestnika zgody na przystąpienie do Konkursu.

 5. Przystępując do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997) w bazie danych osobowych klientów Organizatora dla celów Konkursu oraz na opublikowanie swego imienia i nazwiska na liście zwycięzców.

 6. Uczestnikowi, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych oraz prawo ich poprawiania i ich usunięcia.

 7. Przystępując do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie wiadomości związanych z Konkursem na prywatnej skrzynce.

 8. Praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 3 Przebieg konkursu

1.Nagrodę otrzyma osoba, która napisze w komentarzu pod artykułem, jakie 3 atrybuty ceni u pracodawców i wyjaśni krótko, dlaczego właśnie te. Przy czym każdy Uczestnik może udzielić tylko jednej odpowiedzi.

§ 4 Wyłonienie Zwycięzców i przyznanie nagród

 1. Konkurs trwa od 05 kwietnia 2017 od godziny 12 do 12 kwietnia 2017 do godz. 12:00.
 2. Po zakończeniu konkursu Jury wybierze trzech Uczestników, których wypowiedź była najciekawsza i przyzna nagrody. Jury dokona swobodnej oceny wypowiedzi Uczestników, w swojej ocenie kierując się w szczególności poprawnością językową i stylistyczną oraz błyskotliwością wypowiedzi danego Uczestnika.

 1. Jury przyznaje nagrody w postaci książek „Praktyka Employer Brandingu” Julity Dąbrowskiej.
 1. W czasie trwania całego Konkursu jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.
 1. Jury Konkursu („Jury”) będzie się składało z 1 przedstawiciela Organizatora.
 1. Organizator opublikuje listę Zwycięzców Konkursu na blogu blog.goldenline.pl w terminie do 24 godzin od zakończenia konkursu, umieszczając pod zwycięskimi komentarzami prośbę o potwierdzenie uczestnictwa Zwycięzcy w Konkursie oraz podanie przez Zwycięzcę danych (imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do wysyłki) w celu wysyłki nagrody.

 2. W celu otrzymania nagrody Zwycięzca w ciągu 48 godzin liczonych od dnia wysłania przez Organizatora wiadomości obowiązany jest przesłać na wskazany w wiadomości adres e-mail: katarzyna.malkowska@gmail.com swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do wysyłki), na który ma zostać wysłana nagroda. W przypadku nieotrzymania od Zwycięzcy w/w wiadomości e-mail w terminie, o którym mowa wyżej, uprawnienie do nagrody przechodzi na organizatora Konkursu.

 3. Nagrody nie mogą być zamieniane na ekwiwalent pieniężny. Uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych wartości nagród ani do zwrotu nagród otrzymanych za zwycięstwo w Konkursie.

 4. Organizator przekaże nagrody Zwycięzcom w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło wyłonienie Zwycięzcy i zweryfikowanie jego danych.
 5. Nagrody zostaną przesłane pocztą lub firmą kurierską przez Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 6. Potwierdzenie odbioru nagrody stanowić będzie jednocześnie protokół przekazania nagrody Zwycięzcy.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy Konkursu działający sprzecznie z postanowieniami Regulaminu mogą na podstawie niewymagającej uzasadnienia decyzji Organizatora zostać zdyskwalifikowani, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do nie informowania Uczestnika o podjętej decyzji.

 1. Organizator w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%.

 1. Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu, w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników. Za dzień ogłoszenia wyników uznaje się dzień umieszczenia listy Zwycięzców na stronie internetowej blog.goldenline.pl Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej z adnotacją „reklamacja quiz konkursowy” na adres Organizatora .

 1. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania oraz powiadomi o rozstrzygnięciu.

 1. Regulamin dostępny jest pod następującym adresem internetowym: blog.goldenline.pl

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zaprzestania organizacji Konkursu, bez konieczności poinformowania Uczestników. W przypadku zawieszenia lub zaprzestania organizacji Konkursu Uczestnikom nie przysługują względem Organizatora żadne roszczenia, w szczególności Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania nagrody lub zwrotu kosztu udziału w Konkursie. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy Uczestników, którzy spełnili warunki do otrzymania nagrody przed dniem zawieszenia lub zaprzestania organizacji Konkursu. Nagrody zostaną przyznane zgodnie z postanowieniami obowiązującymi w dniu zawieszenia lub zaprzestania organizacji Konkursu.

Dodaj komentarz