Artur Kalinowski

All in one: księgowy, kadrowy, bhpowiec, prawnik, informatyk, ekonomista, technolog, handlowiec, zaopatrzeniowiec, marketingowiec etc.
Radzyń Podlaski, lubelskie

Skills

CE marking Marketing Online Auctions Cash register Maintenance of office equipment Kadrowiec Bookkeeping Payroll Internet marketing Symfonia Płatnik costing Obsługa korespondencji risk assessment obsługa kadrowo-płacowa firm Accounting software lawyer VATowiec work safety regulations training trader computer equipment services and diagnostic Word, Excel, PowerPoint ocena ryzyka zawodowego, szkolenia okresowe i wstępne, projektowanie ergonomicznych stanowisk pracy Invoicing Obsługa programów kadrowo płacowych w tym PŁATNIK VAT return capital investments financial and bookkeeping specjalista ds. Kadr i Płac Income tax Bookkeeping/ taxes Debit Law Collection and monitoring of receivables personnel documentation Obsługa sekretariatu / prace administracyjne sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło) Internet service and e-mail declarations Social Insurance Institution Inwestycje giełdowe Realizacja zamówień, pakowanie , obsługa magazynu Sporządzanie deklaracji PIT, CIT, VAT Act on vat Tendering and Measurement deklaracje zgodności maszyn bhp hiring employees dochodzenia powypadkowe - wypadki przy pracy dokumentacja powypadkowa Zaopatrzeniowiec deklaracje podatkowe Technologia BHP/PPOŻ order Economist zarządzanie reklamacjami Wypadek przy pracy

Languages

Polish
native
English
beginner

Experience

Logo
All in one: księgowy, kadrowy, bhpowiec, prawnik, informatyk, ekonomista, handlowiec, marketingowiec
Przedsiębiorstwo prywatne
Pełna obsługa przedsiębiorstwa w zakresie: administracji, handlu, zaopatrzenia, marketingu, księgowości, kadr, bhp, prawa, informatyki, ekonomiki, technologii, itp.
Logo
Inwestor indywidualny
Rynek kapitałowy
Inwestowanie na rynku akcji, funduszy i surowców.
Praca na zlecenie
Freelancer
Praca na zlecenie
Indywidualne zlecenia od przedsiębiorstw i osób prywatnych.

Specialities

Finance/Economics
Consulting
Finance/Economics
Accounting
Finance/Economics
Financial management
Human Resources
Human resources and payroll
Sales
Agriculture

Other

Posiadam następujące umiejętności (spis skatalogowany według powszechnych stanowisk pracy):

K S I Ę G O W Y N A P K P i R
- prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, czyli odpowiednie księgowanie przychodów, kosztów, umorzeń środków trwałych, wynagrodzeń itp.,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
- prowadzenie rejestru VAT sprzedaży i zakupów,
- comiesięczne rozliczanie VAT i elektroniczne składanie deklaracji VAT-7,
- dekretowanie dowodów księgowych,
- sporządzanie list płac do umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
- sporządzanie kart wynagrodzeń,
- comiesięczne sporządzanie deklaracji do ZUS w programie Płatnik oraz ich elektroniczna wysyłka,
- comiesięczne rozliczanie podatku dochodowego firmy,
- prowadzenie kasy firmy,
- rozliczanie pracowniczych zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie corocznej deklaracji PIT-4R,
- sporządzanie informacji PIT-11,
- roczne rozliczanie firmy (zamknięcie PKPiR),
- roczne rozliczanie podatku dochodowego właściciela (PIT-36, PIT-37, PIT-38),
- przeprowadzanie i wycenianie remanentów.

K A D R O W Y
- tworzenie i zawieranie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
- zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
- prowadzenie akt osobowych pracowników,
- kierowanie na badania lekarskie oraz organizowanie szkoleń BHP pracowników i pracodawcy,
- pilnowanie wszelkich terminów np. szkoleń BHP, badań lekarskich, badań środowiska pracy itp.,
- prowadzenie ewidencji czasu pracy miesięcznej i rocznej,
- opracowanie protokołu wypadkowego i karty statystycznej wypadku,
- obsługa dodatkowego pracowniczego ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie.

B E H A P O W I E C
- prowadzenie ewidencji odzieży roboczej i wyposażenia,
- prowadzenie rejestru substancji i czynników szkodliwych na stanowiskach pracy,
- opracowywanie oceny ryzyka zawodowego,
- prowadzenie rejestru wypadków przy pracy,
- organizowanie badań środowiska pracy.

P R A W N I K
- porady prawne w szerokim spektrum dziedzin,
- sporządzanie różnych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- sporządzanie wezwań do zapłaty polubownych oraz przed-sądowych,
- sporządzanie pozwów sądowych przeciwko dłużnikom.

E K O N O M I S T A
- zarządzanie ekonomiką produkcji i usług,
- tworzenie cenników.

T E C H N O L O G
- tworzenie i umieszczanie różnych oznaczeń produktów np. tabliczek znamionowych, znaków CE,
- tworzenie i wystawianie wewnątrzwspólnotowych deklaracji zgodności produktów,
- tworzenie specyfikacji technicznych produktów.

M A R K E T I N G O W I E C
- aktywna działalność marketingowa, poprzez reklamę w Internecie oraz innych mediach,
- tworzenie materiałów reklamowych typu ulotki, wizytówki, naklejki,
- tworzenie katalogu produktów i usług (graficznie i merytorycznie).

H A N D L O W I E C
- wystawianie faktur sprzedaży, w tym faktur zaliczkowych, końcowych, pro-forma i duplikatów,
- wystawianie paragonów fiskalnych,
- wystawianie dowodów wpłaty i wypłaty,
- wystawienie dokumentów wydań i przyjęć magazynowych,
- wystawianie poleceń przelewów bankowych,
- sporządzanie ofert handlowych oraz kosztorysów dla klientów, w tym kosztorysów inwestorskich.

Z A O P A T R Z E N I O W I E C
- zarządzanie zamówieniami towarów, materiałów i usług,
- uzgadnianie warunków handlowych z dostawcami oraz z odbiorcami,
- wyszukiwanie nowych towarów, materiałów i usług w przypadku wystąpienia takiej potrzeby,
- sprawdzanie poprawności cen kupowanych towarów, materiałów i usług,
- reklamacje nabytych produktów, materiałów i usług.

S E K R E T A R Z
- bieżące prowadzenie biura firmy, czyli obsługa potrzeb klientów, pracowników, właścicieli, akwizytorów i urzędów,
- obsługa korespondencji tradycyjnej, czyli jej odbiór, katalogowanie, odpisywanie i wysyłka,
- obsługa korespondencji elektronicznej, czyli jej odbiór, katalogowanie, odpisywanie i wysyłka,
- pakowanie paczek i zamawianie kurierów,
- odbieranie paczek i sprawdzanie ich zgodności z zamówieniem,
- obsługa urządzeń biurowych np. bindowanie i laminowanie dokumentów.

I N F O R M A T Y K
- tworzenie oraz zarządzanie stroną internetową oraz pocztą elektroniczną,
- zarządzanie sprzedażą internetową poprzez np. wystawianie aukcji internetowych,
- naprawianie komputerów od strony sprzętowej oraz programowej,
- wybór, zakup i aktualizacja odpowiedniego oprogramowania.

I N N E
- wypełnianie wniosków o dofinansowanie z ARiMR,
- wypełnianie wniosków o dofinansowanie z Urzędu Pracy,
- obsługa kontroli urzędowych.