Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Oferujemy studia dostosowane do wymagań rynku pracy – pod okiem najlepszych specjalistów dziedzin powiązanych z ekonomią, w międzynarodowym otoczeniu, z dużą dawką praktyki dzięki współpracy z firmami.

Dodatkowe informacje o Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

www.sgh.waw.pl 18 1906 r.

Oferta edukacyjna

SGH oferuje trzy stopnie studiów, zgodnie z postanowieniami tzw. deklaracji bolońskiej:
- trzyletnie studia licencjackie (w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym sobotnio-niedzielnym i popołudniowym):
     - skierowane są do absolwentów szkół średnich
- dwuletnie studia magisterskie (w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym sobotnio-niedzielnym i popołudniowym):
     - skierowane są do osób, które uzyskały już co najmniej dyplom licencjata (nie tylko do absolwentów kierunków ekonomicznych),
- studia doktoranckie

Ponadto w ofercie:
- Studia MBA
- Studia podyplomowe
- Studia doktoranckie
- kursy i szkolenia
- ok. 100 kół naukowych i kilkanaście organizacji studenckich
- wymiana międzynarodowa studentów (ponad 200 partnerów z całego świata)
- serwis kariera.sgh.waw.pl - łączy studentów i absolwentów SGH z rynkiem pracy

Rekrutacja

Na studia licencjackie w roku akademickim 2015/2016 prowadzimy kwalifikację na uczelnię, a nie na konkretny kierunek. Studia rozpoczynają się od przedmiotów ogólnych, wspólnych dla wszystkich kierunków, a studenci wybierają kierunek dopiero pod koniec I roku nauki.

Przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w języku polskim następuje w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, uwzględniającego wyniki z egzaminu maturalnego lub oceny z egzaminu dojrzałości lub oceny końcowe na świadectwie dojrzałości wydanym za granicą z następujących przedmiotów:

1) zdawanych na poziomie rozszerzonym:

  • - matematyka lub fizyka,
  • - geografia lub historia lub wiedza o społeczeństwie lub ekonomia lub fizyka,
  • - język obcy (spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski),

2) drugiego języka obcego zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (jednego spośród wyżej wymienionych).

Na studia w języku angielskim podstawą kwalifikacji jest złożenie wymaganych dokumentów.

Na studia magisterskie w roku akademickim 2014/2015 i 2015/2016 podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne II stopnia w języku polskim jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego. Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów na studia niestacjonarne II stopnia w języku polskim polega na rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym i weryfikacji złożonych, wymaganych dokumentów.

Na studia w języku angielskim podstawą kwalifikacji jest złożenie wymaganych dokumentów.

Pytania odnośnie studiów i zasad rekrutacji można zadawać osobiście lud dzwoniąc do Działu Rekrutacji i Promocji, który znajduje się w pokoju 37 w budynku głównym SGH przy al. Niepodległości 162 w Warszawie

www.sgh.waw.pl/rekrutacja

telefon: 22 564 98 58

e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

Kariera

Studenci i absolwenci SGH od lat mają możliwość korzystania ze wsparcia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w poszukiwaniu staży lub praktyk w firmach i instytucjach współpracujących z uczelnią w kraju i za granicą. Jednostką zajmującą się relacjami z absolwentami jest Dział Współpracy z Otoczeniem:

  • - prowadzi serwis Kariera, który jest narzędziem usprawniającym komunikację między pracodawcami i studentami oraz absolwentami uczelni; dzięki użytecznościom tego serwisu studenci SGH m.in.: uzyskują dostęp do zgromadzonych specjalnie dla nich ofert pracy, staży oraz praktyk, zdobywają wiedzę pozwalającą swobodnie poruszać się na rynku pracy, mają możliwość elektronicznej rejestracji na testy i warsztaty oraz inne wydarzenia,
  • - udziela wsparcia w określeniu mocnych i słabych stron oraz w wejściu na rynek pracy,
  • - pomaga w planowaniu ścieżki kariery zawodowej,
  • - udziela porad dot. przygotowania dokumentów aplikacyjnych,
  • - organizuje szkolenia i spotkania z pracodawcami, podczas których firmy prezentują studentom swoją ofertę, przeprowadzają test rekrutacyjny lub wstępną rozmowę kwalifikacyjną.

Uczelnia podejmuje też inne działania mające na celu przygotowanie absolwentów do elastycznego funkcjonowania na rynku pracy. Studenci odbywają obowiązkowe praktyki w firmach i instytucjach. W ramach jednego z projektów unijnych zorganizowano płatne 3-miesięczne staże przeznaczone zarówno dla studentów jak i absolwentów SGH.

Wyślij zaproszenie do