ROZLICZENIE PODATKOWO-SKŁADKOWE POLAKÓW ZATRUDNIONYCH ZA GRANICĄ I CUDZOZIEMCÓW W POLSCE - seminarium praktyczne

Termin zajęć: 28-29 maj 2012r., Warszawa

Cena szkolenia: 890 zł/os. ( 2 DNI SZKOLENIA)

PROGRAM SZKOLENIA:
Program opracowała Danuta Denkiewicz. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.
I DZIEŃ- zajęcia teoretyczne

Zasady opodatkowania Polaków zatrudnionych za granicą i cudzoziemców w Polsce.

1. Zasady i miejsce opodatkowania dochodów w świetle umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania i polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z:
pracy najemnej - zasady ogólne
pracowników delegowanych - zasady szczególne
działalności wykonywanej osobiście - z umów zleceń, umów o dzieło, kontraktów menadżerskich
tytułu pełnienia funkcji członków Zarządu, rad nadzorczych
działalności gospodarczej
przypadki podwójnego opodatkowania wynagrodzeń z ww. tytułów
przykłady
2. Metody eliminacji podwójnego opodatkowania zawarte w umowach międzynarodowych i ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
metoda wyłączenia z progresją - przykład
metoda odliczenia proporcjonalnego- przykład
3. Opodatkowanie Polaków pracujących za granicą
nieograniczony obowiązek podatkowy
definicja miejsca zamieszkania
praca za granicą u polskiego pracodawcy w ramach oddelegowania
oddelegowanie a podróż służbowa ( różnice i ich skutki podatkowe)
konsekwencje przekroczenia limitu dni pobytu za granicą,
obowiązki płatnika: pobór zaliczek lub zaniechanie poboru, obliczenie zaliczki przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego, informacje podatkowe dla pracownika i urzędu skarbowego
jak postąpić, gdy w ciągu roku doszło do podwójnego opodatkowania wynagrodzeń oddelegowanych pracowników
obowiązki pracownika związane z rozliczeniem rocznym,
sposoby odzyskiwania niesłusznie zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy
najczęściej spotykane problemy polskich firm z zagranicznym fiskusem z tytułu pracy wykonywanej przez oddelegowanych pracowników
doraca za granicą u zagranicznego pracodawcy - obowiązki rozliczeniowe podatnika na podstawie przykładu
praca w Polsce u zagranicznego pracodawcy - obowiązki rozliczeniowe podatnika na podstawie przykładu
4. Opodatkowanie cudzoziemców pracujących w Polsce.
ograniczony obowiązek podatkowy
brak miejsca zamieszkania w Polsce (udokumentowanie)
właściwość organu podatkowego w Polsce
praca cudzoziemca za granicą na rzecz polskiej firmy - miejsce opodatkowania dochodów, obowiązki polskiej firmy
praca na terytorium Polski u polskiego pracodawcy, na podstawie:
· umowy o pracę
· umowy zlecenia, o dzieło, kontraktu menadżerskiego
· obowiązki płatnika: pobór podatku, informacje podatkowe, certyfikat rezydencji
· obowiązki cudzoziemca wobec polskiego urzędu skarbowego
praca na terytorium Polski u zagranicznego pracodawcy (oddelegowanie) - obowiązki cudzoziemca i obowiązki informacyjne polskiej firmy
opodatkowanie członków Zarządu i rad nadzorczych, obowiązki płatnika: pobór podatku, informacje podatkowe, certyfikat rezydencji - przykład
opodatkowanie dochodów uzyskiwanych jednocześnie ze stosunku pracy, z umowy cywilnej i pełnienia funkcji członka Zarządu przez osobę zagraniczną - przykład
II DZIEŃ - zajęcia praktyczne

I. PRAWO WSPÓLNOTOWE.

Zasady ubezpieczania Polaków zatrudnionych za granicą i cudzoziemców w Polsce.
1. Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym w UE, EOG i Szwajcarii
2. Regulacje dotyczące pracowników delegowanych i w delegacji służbowej
delegacja służbowa, a oddelegowanie - podobieństwa i różnice, zagrożenia dla firm
jakie warunki musi spełnić pracownik oddelegowany by opłacać za niego składki w Polsce? z tym: znaczenie zwierzchnictwa wysyłającego pracodawcy nad oddelegowanym pracownikiem
jakie warunki musi spełnić wysyłający pracodawca, by za oddelegowanego pracownika opłacać składki w Polsce? , w tym nowe kryteria dotyczące oceny prowadzenia znacznej części działalności krajowej,
delegowanie do różnych państw członkowskich a okres przerwy
okresy delegowania według starych i nowych przepisów (zasady sumowania)
zasady poświadczania formularzy A1
zawieranie porozumienia wyjątkowego
konsekwencje odmowy poświadczenia formularza A1 - obowiązek opłacania składek za granicą
przychody charakterystyczne dla pracowników wysyłanych do pracy za granicą - składki i podatki
4. Praca w kilku państwach jednocześnie :
miejsce podlegania ubezpieczeniom społecznym, nowe kryteria: miejsce zamieszkania, znaczna część pracy, siedziba pracodawcy lub miejsce wykonywania działalności przez pracodawcę
w imieniu pracodawcy, którego siedziba znajduje się poza UE
5. Prowadzenie działalności na własny rachunek , tymczasowych charakter działalności za granicą, nowe kryteria dot. znacznej części działalności w Polsce, w tym:
praca w jednym państwie i działalność na własny rachunek w innym państwie
6. Obowiązki polskich firm w zakresie ubezpieczeń społecznych z tytułu zatrudniania cudzoziemców w Polsce i w innych państwach członkowskich UE/EOG lub w Szwajcarii,
7. Informacja i pomoc pracodawcom ze strony instytucji państwa członkowskiego, którego ustawodawstwo ma być stosowane
8. Zasady współpracy między instytucjami w UE, EOG i w Szwajcarii w zakresie:
przekazywania informacji o firmach i oddelegowanych pracownikach
pomoc prawna w egzekwowaniu składek oraz w prowadzeniu kontroli
9. Przepisy uchylające, w tym delegowanie obywateli państw trzecich, zatrudnionych na terytorium jednego państwa członkowskiego w celu wykonywania pracy na terytorium innego państwa członkowskiego
10. Przepisy przejściowe
11. Zajęcia praktyczne.
rozwiązywanie kazusów - z zakresu opodatkowania i oskładkowania
lista płac - dla pracownika oddelegowanego
lista płac - dla cudzoziemca zatrudnionego w Polsce na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu menadżerskiego
lista płac - dla członka rady nadzorczej (osoby zagranicznej)
sporządzenie PIT-11 dla pracownika oddelegowanego do pracy za granicę
sporządzenie IFT-1R - dla osoby zagranicznej


szczegóły i zapisy na:
http://www.cwpp.pl/aktualnosc/22/

Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej
ul. Świętokrzyska 20/422

00-002 Warszawa

tel. 22 50 54 623, 22 50 54 628

fax. 22 826 13 93

http://cwpp.pl e-mail: szkolenia@cwpp.pl

Typ:
Spotkanie publiczne
Adres:
Warszawa, Świętokrzyska 20
Czas:
od 28 maja 2012, 10:00 do 29 maja 2012, 16:00
Kontakt
(22) 50 54 623; szkolenia@cwpp.pl
Założyciel:
Milena Bałon - Student, Uniwersytet Warszawski
Członków:
1
Tagi:
podatki, składki, szkolenia, warszawa

Wybierają się (1)

Student, Uniwersytet Warszawski

Nie ma jeszcze komentarzy na temat spotkania. Rozpocznij dyskusję!Wyślij zaproszenie do