Pierwszy zjazd Studium Treningu i Terapii Grupowej

Terminy: 2012-10-25, 2012-10-26, 2012-10-27, 2012-10-28,
2012-11-24, 2012-11-25, TERMINY: 2012-12-15, 2012-12-16, 2013-01-26,
2013-01-27, 2013-02-23, 2013-02-24, 2013-03-23, 2013-03-24,
2013-04-27, 2013-04-28, 2013-05-25, 2013-05-26, 2013-06-22,
2013-06-23


Obrazek


Temat: Studium Treningu i Terapii Grupowej - edycja 2012/2013


Czas trwania: 9:00 - 16:00
Liczba dni: 20


Opis terminów:
Studium Treningu i Terapii Grupowej obejmuje 200 godzin
dydaktycznych realizowanych w trakcie 9 zjazdów weekendowych
(sobota, niedziela) odbywających się przeważnie raz w miesiącu.
Podstawowym etapem kształcenia w ramach Studium Treningu i Terapii
Grupowej jest trening interpersonalny 40 godzinny.


Adresaci:
Adresatami Studium Treningu i Terapii Grupowej są psycholodzy,
pedagodzy, pracownicy socjalni, lekarze, terapeuci, nauczyciele oraz
studenci (ostatnich lat studiów: psychologia, pedagogika,
resocjalizacja) pragnący rozwijać swoje umiejętności w zakresie
pracy treningowej i terapeutycznej z grupą.


Tematyka:
Celem Studium Treningu i Terapii Grupowej jest poszerzenie wiedzy w
zakresie rozumienia dynamiki procesu grupowego, nabycie
umiejętności do samodzielnego prowadzenia treningów, warsztatów
i terapii grupowej. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z
podstawami psychologii społecznej, psychologii klinicznej,
psychopatologii, treningiem interpersonalnym, treningiem
umiejętności psychospołecznych, treningiem grupowej pomocy
psychologicznej. Przedstawione zostaną podstawowe metody diagnozy
potrzeb grupy, zasady pracy z grupą, podstawy metodologiczne i
metody pracy grupowej w obszarach problemowych: grupowa terapia
uzależnien, grupowa terapia osób współuzależnionych i DDA,
terapia grupowa ofiar i sprawców przemocy, grupowa terapia
zaburzeń depresyjnych, lekowych, psychotycznych, grupowa terapia
zaburzeń odżywiania, terapia grupowa dzieci i młodzieży. W
trakcie szkolenia uczestnicy rozwiną umiejętności
psychoterapeutyczne w pracy z grupą (rozumienie dynamiki I
struktury grupy, budowanie kontaktu, kontrakt terapeutyczny,
interwencje terapeutyczne na etapach kolejnych faz rozwoju grupy,
prowadzenie procesu terapeutycznego, praca z oporem, konstruktywne
rozwiązywanie problemów w grupie) oraz poszerzą własne
umiejętności psychospołeczne, umiejętnosci pomocy
psychologicznej, oraz umiejetności konstruowania programów
warsztatów/ treningów i grup terapeutycznych. Zapoznają się z
technikami i metodami stosowanymi w terapii grupowej i treningach
grupowych. W trakcie szkolenia uczestnicy pracować będą metodami
aktywnymi, przygotowujący do samodzielnej pracy terapeutyczne,
psychokorekcyjnej lub psychoedukacyjnej, a praca nad przypadkami i
zajęcia superwizyjne umożliwią praktyczne przyswojenie nabytych
wiadomości.

I Zjazd
25-28.10.2012 (czwartek-niedziela) – 40 h

Trening interpersonalny.
Prowadzenie: Kamila Korczowska, Joanna Szynka

Trening interpersonalny jest podstawowoym etapem szkolenia dla
uczestników Studium Treningu i Terapii Grupowej w rozwoju własnych
umiejętności i kompetencji w pracy z grupą. Trening
interpersonalny jest intensywnym doświadczeniem grupowym, w trakcie
którego uczestnicy Studium Treningu i Terapii Grupowej wchodzą ze
sobą w bezpośrednie interakcje, poznając lepiej swoje sposoby
reagowania na innych ludzi i dowiadując się jak inni reagują na
nich. Trening interpersonalny służy pogłębieniu świadomości
własnych myśli, uczuć i zachowań, lepszemu rozumieniu siebie i
innych oraz eksperymentowaniu z nowymi, bardziej korzystnymi
sposobami kontaktu.

II Zjazd
24-25.11.2012 (sob-niedz.) – 20 h

Proces grupowy. Fazy rozwoju grupy.
Prowadzenie: Anna Grzelak-Zalewska

1. Proces grupowy. Fazy rozwoju. 2. Tworzenie grupy - tworzenie
oferty, nabór i kwalifikacja uczestników, spotkanie poprzedzające
pracę z grupą, ustalnie podsatwowych reguł, zagadnienia związane
ze współprowadzeniem w fazie poprzedzającej właściwą pracę z
grupą. 3. Grupa w stadium początkowym- charakterystyka grupy,
początkowe problem, opór grupy, koncentracja na sobie a
koncentracja na innych, praca “ tu i teraz”, zaufanie a
nieufność. 4. Budowanie zaufania - znaczenie modelowania,
działania budujące zaufanie. 5. Określenie i sprecyzowanie
celów. 6. Proces grupowy w stadium początkowym - normy grupowe,
spójnośc grupy, zadania uczestników i potencjalne problemy.
7.Grupa w stadium przejściowym - charakterystyka grupy, lęk,
postawy obronne i opór, walka o władzę, konflikt, konfrontacja,
krytyka wobec prowadzącego, reakcje prowadzącego wobec oporu. 8.
Problemowe zachowani I kłopotliwi uczestnicy grupy w stadium
przejściowym - milczenie, bierność, gadaulstwo, zadawanie pytań,
dobre rady, pocieszanie, wrogość, zależność, wywyższanie się,
kontakty towarzyskie, intelektualizowanie, nadmierne okazywanie
emocji. 9. Interwencje terapeutyczne wobec uczestników i grupy
wykazującej opór. 10. Przeniesienie i przeciwprzeniesienie. 11.
Zadania uczestników I potencjalne problem w stadium przejściowym
grupy.

III Zjazd
15-16.12.2012 (sob-niedz.) – 20 h

Proces grupowy. Fazy rozwoju grupy. Trening umiejętności
psychospołecznych. Trening umiejętności pomocy psychologicznej.
Prowadzenie: Anna Grzelak-Zalewska

1. Stadium konstruktywnej pracy grupy - przechodzenie do stadium
konstruktywnej pracy, charakterystyka grupy, normy grupowe i typowe
zachowania, grupa pracujące konstruktywnie i niekonstruktywnie,
process grupowy, dylematy uczestników grupy. 2. Czynniki
terapeutyczne działające w grupie - otwieranie się przed innymi,
konfrontacja, informacje zwrotne, spójność i poczucie wspólnoty,
nadzieja, gotowość do podejmowania ryzyka i zaufania innym,
życzliwość, troska I akceptacja, moc osobista, catharsis, czynnik
poznawczy, motywacja do zmiany, swoboda eksperymentowania, humor. 3.
Zadania uczestników i potencjalne problem w fazie pracy
konstruktywnej grupy. 4. Końcowa faza pracy z grupą -
charakterystyka, zakończenie pracy z grupą, radzenie sobie z
uczuciami związanymi z rozstaniem, podsumowanie doświadczeń,
utrwalanie zmian w zachowaniu, udzielanie i przyjmowanie informacji
zwrotnych. 5. Zadania uczestników i potencjalne problem w fazie
końcowej pracy z grupą. 6. Sesje uzupełniające i spotkania
indywidualne. 7. Trening umiejętności psychospołecznych 8.
Trening umiejętności pomocy psychologicznej 9. Diagnoza potrzeb i
przewidywanie efektów pracy grupowej, konstruowanie programów
profilaktycznych i terapeutycznych. 10. Rola terapeuty/ trenera w
pracy z grupą. Rozumienie i kontrolowanie procesu grupowego,
rozumienie i kontrolowanie intensywności uruchamianych emocji w
procesie grupowym. Konstruktywne rozwiązywanie kryzysów
indywidualnych i grupowych ujawniających się w trakcie procesu
grupowego.

IV ZJAZD
26-27.01.2013 (sob-niedz.) – 20 h

Psychoterapia grupowa.
Prowadzenie: Joanna Szynka

1. Psychoterapia grupowa - zakres psychoterapii grupowej i jej
znaczenie kliniczne. 2. Skuteczność psychoterapii grupowej. 3.
Charakterystyka oddziaływań w psychoterapii grupowej. 4. Czynniki
terapeutyczne, siły modyfikujące czynniki terapeutyczne. 5.
Czynniki interpersonalnego uczenia się. 6. Tworzenie warunków do
pracy grupy psychoterapeutycznej- ocena ograniczeń i wybór celów,
warunki pracy grupy i jej liczebność, ramy czasowe grupy,praca z
koterapeutą, łączenie psychoterapii grupowej z innymi formami
leczenia. 7. Tworzenie grupy psychoterapeutycznej - dobór
pacjentów i tworzenie grupy, przygotowanie pacjentów do udziału w
psychoterapii grupowej, budowanie kultury grupy. 8. Rozwiązywanie
problemów w psychoterapii grupowej- problemy z uczestnictwem,
podgrupy, konflikt w grupie, pacjenci problemowi. 9. Techniki
psychoterapeuty grupowego - praca tu i teraz, wykorzystanie
przeniesienia i przejrzystości, wykorzystanie procedur. 10. Terapia
grupowa na oddziałach szpitalnych - grupy dla pacjentów z ostrymi
zaburzeniami, grupy dla pacjentów przewlekle chorych. Analiza
materiału filmowego, zapis sesji teraputycznych w warunkach
szpitalnych. 11. Terapia grupowa ambulatoryjna - grupy
interpersonalne i dynamiczne, grupy zorientowane behawioralnie,
poznawczo i edukacyjnie,grupy podtrzymujące i rehabilitacyjne.
Analiza materiału filmowego, zapis sesji teraputycznych w warunkach
ambulatoryjnych.

V ZJAZD
23-24.02.2013 (sob-niedz.) – 20 h

Terapia grupowa ofiar i sprawców przemocy.
Prowadzenie: Agnieszka Tekiela

1. Zastosowanie terapii grupowej w terapii sprawców przemocy. 2.
Zastosowanie terapii grupowej dla osób - ofiar przemocy. 3.
Charakterystyka obszarów problemowych. 4. Cele w psychoterapii
grupowej. 5. Tworzenie grupy. 6. Zasady pracy. 7. Konstruowanie
programów terapeutycznych. 8. Przebieg terapii grupowej. 9.
Praktyka umiejętności terapeuty grupowego. 10. Trudne sytuacje w
terapii grupowej. 11. Superwizja przypadków. Aktywny udział w
prowadzeniu grupy, sesja superwizji grupowej.

VI Zjazd
23-24.03.2013 (sob-niedz.) – 20 h

Terapia grupowa uzależnień, współuzależnień, DDA.
Prowadzenie: Marzena Szczygieł

1. Zastosowanie terapii grupowej w terapii uzależnień. 2.
Zastosowanie terapii grupowej dla osób współuzależnionych 3.
Terapia grupowa DDA. 4. Charakterystyka obszarów problemowych. 5.
Cele w psychoterapii grupowej. 6. Tworzenie grupy. 7. Zasady pracy.
8. Konstruowanie programów terapeutycznych. 9. Przebieg terapii
grupowej. 10. Praktyka umiejętności terapeuty grupowego. 11.
Trudne sytuacje w terapii grupowej. 12. Superwizja przypadków.
Aktywny udział w prowadzeniu grupy, sesja superwizji grupowej.

VII ZJAZD
27-28.04.2013 (sob-niedz.) – 20 h

Terapia grupowa zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychotycznych.
Prowadzenie: Agnieszka Juszczyk


1. Zastosowanie terapii grupowej w terapii zaburzeń depresyjnych.
2. Zastosowanie terapii grupowej w terapii zaburzeń lękowych. 3.
Zastosowanie terapii grupowej w terapii zaburzeń psychotycznych. 4.
Charakterystyka obszarów problemowych. 5. Cele w psychoterapii
grupowej. 6. Tworzenie grupy. 7. Zasady pracy. 8. Konstruowanie
programów terapeutycznych. 9. Przebieg terapii grupowej. 10.
Praktyka umiejętności terapeuty grupowego. 11. Trudne sytuacje w
terapii grupowej. 12. Superwizja przypadków. Aktywny udział w
prowadzeniu grupy, sesja superwizji grupowej.

VIII ZJAZD
25-26.05.2013 (sob-niedz.) – 20 h

Terapia grupowa dieci i młodzieży.
Prowadzenie: Beata Oleksy

1. Zastosowanie terapii grupowej w psychoterapii dzieci i
młodzieży. 2. Charakterystyka obszarów problemowych. 3. Cele w
psychoterapii grupowej. 4. Tworzenie grupy. 5. Zasady pracy. 6.
Konstruowanie programów terapeutycznych. 7. Przebieg terapii
grupowej. 8. Praktyka umiejętności terapeuty grupowego. 9. Trudne
sytuacje w terapii grupowej. 10. Superwizja przypadków. Aktywny
udział w prowadzeniu grupy, sesja superwizji grupowej.

IX ZJAZD
22-23.06.2013 (sob-niedz.) – 20 h

Terapia grupowa zaburzeń odżywiania.
Prowadzenie: Dorota Werner

1. Zastosowanie terapii grupowej w terapii zaburzeń odżywiania -
anoreksja, bulimia. 2. Charakterystyka obszarów problemowych. 3.
Cele w psychoterapii grupowej. 4. Tworzenie grupy. 5. Zasady pracy.
6. Konstruowanie programów terapeutycznych. 7. Przebieg terapii
grupowej. 8. Praktyka umiejętności terapeuty grupowego. 9. Trudne
sytuacje w terapii grupowej. 10. Superwizja przypadków. Aktywny
udział w prowadzeniu grupy, sesja superwizji grupowej.

Osoba prowadząca:
Zajecia w Studium Terapii Grupowej prowadzone są przez
doświadczonych trenerów mających w swoim dorobku prowadzenie
wielu warsztatów i szkoleń w DCP, jak i szkoleń na zamówienie
instytucji i firm. Nasi wykładowcy to certyfikowani superwizorzy i
trenerzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego
Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, psycholodzy i trenerzy,
wieloletni praktycy terapii indywidualnej i terapii grupowej,
warsztatów i treningów rozwojowych, psychoedukacyjnych,
socjoterapeutycznych. pracownicy Uczelnii Wyższych, pracownicy
szpitali i przychodni zdrowia, pracownicy placówek oświatowych i
pomocy społecznej.

Agnieszka Juszczyk - psycholog kliniczny, psychoterapeuta,
certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji
Kryzysowej, superwizor i trener Polskiego Towarzystwa Interwencji
Kryzysowej. Prowadzi interwencję kryzysową, psychoterapię
indywidualną, grupową, terapię rodzin i par, zajęcia
psychoedukacyjne i szkolenia. W pracy terapeutycznej pracuje z
klientami po doświadczeniach traumatycznych z zespołem ASD i PTSD,
osobami z kryzysem suicydalnym, osobami po traumach seksualnych.
Specjalizuje się w terapii zaburzeń lękowych, depresyjnych,
psychotycznych, psychoterapii zaburzeń seksualnych. Prowadzi sesje
debriefingowe Critical Incident Stress Debriefing (CISD) dla
specjalistów zajmujących się zawodowo ratownictwem i interwencją
kryzysową oraz ofiar, grup dotkniętych kryzysem. Członek
Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
International Critical Incident Stress Foundation (ICISF),
International Association for Suicide Prevention (IASP). Pracuje w
kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego. Jest biegłym sądowy w
zakresie psychologii klinicznej dzieci i dorosłych oraz
seksuologii. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim
oraz studia podyplomowe w zakresie Seksuologii na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Centrum Medycznym Kształcenia
Podyplomowego w Warszawie . W zakresie umiejętności
psychoterapeutycznych kształciła się także w Centrum Terapii
Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, Polskim Instytucie
Ericksonowskim, Szkole Terapeutycznej Psychoterapia Systemowa
Indywidualna i Rodzinna Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii
Systemowej w Poznaniu (ukończony kurs podstawowy i kurs
zaawansowany), Studium metod pracy z ofiarami przemocy seksualnej,
ich rodzinami i opiekunami - Fundacja Dzieci Niczyje, Studium
Opiniowania Psychologiczno-Sądowego - Fundacja Dzieci Niczyje,
Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Prowadzi
szkolenia specjalistyczne dla trenerów i terapeutów grupowych z
zakresu konstruowania programów terapeutycznych i prowadzenia
terapii grupowej dla osób z zaburzeniami depresyjnymi, zaburzeniami
lękowymi i psychotycznymi.

Dorota Werner - pedagog, psychoterapeutka, certyfikowany instruktor
i specjalista terapii uzależnień Polskiej Agencji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego
Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, superwizor i trener Polskiego
Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Członek Polskiego Towarzystwa
Interwencji Kryzysowej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w kilku Poradniach
Zdrowia Psychicznego, opiniuje na potrzeby orzecznictwa sądowego w
sytuacji nadużyć seksualnych. Specjalizuje się w interwencji
kryzysowej terapii ofiar przemocy psychicznej, fizycznej i
seksualnej, osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i
współuzależnionych, DDA. W terapii zajmuje się osobami w
sytuacji kryzysu, problemami zaburzeń depresyjnych, lękowych,
zaburzeń somatyzacyjnych. Prowadzi terapię indywidualną i
grupową dzieci i osób dorosłych, terapię rodzin, zajęcia
psychoedukacyjne i szkolenia. Ukończyła pedagogikę na
Uniwersytecie Opolskim oraz Studia Podyplomowe w zakresie
Seksuologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w
Warszawie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.
Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Studium
Pomocy Psychologicznej - Instytut Psychologii Zdrowia Polskie
Towarzystwo Psychologiczne, Studium Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie - Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo
Psychologiczne, Szkole Terapeutycznej Polskiego Instytutu
Ericksonowskiego, Studium metod pracy z ofiarami przemocy
seksualnej, ich rodzinami i opiekunami - Fundacja Dzieci Niczyje,
Studium Opiniowania Psychologiczno-Sądowego - Fundacja Dzieci
Niczyje. Prowadzi szkolenia specjalistyczne dla trenerów i
terapeutów grupowych z zakresu konstruowania programów
terapeutycznych i prowadzenia terapii grupowej dla osób z
zaburzeniami odżywiania - z problemem anoreksji, bulimii i
kompulsywnego objadania się.

Agnieszka Tekiela - pedagog, psychoterapeuta, certyfikowany trener
warsztatu umiejętności psychospołecznych - rekomendacja I stopnia
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany interwent
kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Członek
Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego. Prowadzi
interwencję kryzysową, terapię ofiar i sprawców przemocy
psychicznej, fizycznej i seksualnej. Pracuje z osobami dotkniętymi
kryzysami uzależnień, kryzysami suicydalnymi, osobami po stracie
oraz osobami z rodzin dysfunkcyjnych. Realizuje grupy wsparcia,
zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia dla specjalistów zajmujących
się interwencją kryzysową oraz pomocą terapeutyczną.
Doświadczenie zawodowe zdobyła w Specjalistycznym Ośrodku
Interwencji Kryzysowej, oraz jako koordynator w Ośrodku Pomocy dla
Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, w Ośrodku Psychoterapii i
Rozwoju Eidos. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in.
w: Szkole Terapeutycznej Krakowskie Centrum Psychodynamiczne,
Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży przy Krakowskim
Centrum Psychodynamicznym, Studium Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie - Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego. Prowadzi szkolenia specjalistyczne dla trenerów i
terapeutów grupowych z zakresu konstruowania programów
terapeutycznych i korekcyjnych prowadzenia terapii grupowej dla
ofiar przemocy oraz terapii grupowej sprawców przemocy.

Joanna Szynka - psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany
specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia,
certyfikowany trener warsztatu umiejętności psychospołecznych -
rekomendacja I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w
trakcie zdobywania rekomendacji II stopnia trenera treningu
interpersonalnego, nauczyciel kontraktowy. Prowadzi terapię
indywidualną i grupową, zajęcia psychoedukacyjne, treningi
umiejętności, szkolenia. Specjalizuje się w pracy z osobami
uzależnionymi, współuzależnionymi i ich rodzinami oraz DDA.
Pracuje indywidualnie z osobami z zaburzeniami osobowości,
odżywania, problemami zaburzeń depresyjnych, lękowych,
somatyzacyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w
Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia we
Wrocławiu - Oddział Dzienny, NZOZ „ Centrum Ikar”, NZOZ
Centrum Zdrowia Psychicznego AKMED, Zakład Lecznictwa Odwykowego w
Czarnym Borze, Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu. Ukończyła
psychologię o specjalizacji klinicznej dla dorosłych na
Uniwersytecie Wrocławskim, Studium Terapii Uzależnień w
Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego w Warszawie oraz Szkołę Psychoterapii w Ośrodku
Edukacji Psychologicznej. Swoje umiejętności terapeutyczne
rozwijała również w Instytucie Psychoterapii we Wrocławiu oraz
Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji PTPU – Szkoła Trenerów.

Kamila Korczowska-Woźniak - psycholog, psychoterapeutka, trener
warsztatu umiejętności psychospołecznych - rekomendacja I stopnia
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz trener treningu
interpersonalnego - rekomendacja II stopnia Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie
Wrocławskim. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in.
w: Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży Krakowskie
Centrum Psychodynamiczne, Szkoła Terapeutyczna Krakowskie Centrum
Psychodynamiczne, Studium Przeciwdziałania Patologii Społecznej w
Warszawie, oraz inne szkolenia specjalistyczne z zakresu diagnozy i
psychoterapii. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci i
młodzieży oraz osób dorosłych, prowadzi grupy psychoedukacyjne,
warsztaty, treningi interpersonalne, oraz szkolenia specjalistyczne
dla trenerów i terapeutów grupowych z zakresu pracy z grupą,
treningu interpersonalnego, treningu umiejętności
psychospołecznych.

Marzena Szczygieł - psycholog, psychoterapeutka, certyfikowany
specjalista terapii uzależnień, kierownik programu Młodzieżowego
Klubu Abstynenta, prezes Stowarzyszenia JESTEM zajmującego się
terapią i profilaktyką uzależnień. Członek Polskiej Federacji
Społeczności Terapeutycznych, Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Poradniach Zdrowia
Psychicznego, młodzieżowych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
instytucjach zajmujących się profilaktyką i terapią uzależnień
oraz współuzależnień. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie
zawodowe w pracy terapeutycznej. Specjalizuje się w interwencji
kryzysowej i terapii osób uzależnionych od substancji
psychoaktywnych i współuzależnionych, DDA. Prowadzi terapię
grupową dla osób z problemem uzależnienia od środków
psychoaktywnych, osób współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci
Alkoholików. W terapii zajmuje się osobami w sytuacji kryzysu,
problemami zaburzeń depresyjnych, lękowych, zaburzeń
somatyzacyjnych, kryzysem przemocy w rodzinie, zjawiskiem
zaniedbania i krzywdzenia dzieci, przemocą seksualną. Prowadzi
terapię indywidualną i grupową dzieci i osób dorosłych,
terapię rodzin, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia dla
specjalistów zajmujących się terapią. Ukończyła psychologię
na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studium Pomocy Psychologicznej i
Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia
Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Kwalifikacje do prowadzenia
terapii rodzin zdobyła kształcąc się w Instytucie Psychiatrii i
Neurologii IPIN w Warszawie. Umiejętności psychoterapeutyczne
kształciła m.in. w: Instytucie Psychologii Zdrowia Polskie
Towarzystwo Psychologiczne, Szkole Terapeutycznej Polskiego
Instytutu Ericksonowskiego, Instytucie Psychiatrii i Neurologii IPIN
Warszawa, Towarzystwie Promocji Zdrowia, KARAN Warszawa, Centrum
Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN Warszawa,
NORDISK, PSMP Amsterdam, Instytut Kształcenia Nauczycieli Kalisz,
Instytut Psychoterapii Wrocław, WOTUiW Wrocław. Prowadzi szkolenia
specjalistyczne dla trenerów i terapeutów grupowych z zakresu
konstruowania programów terapeutycznych i psychoprofilaktycznych,
prowadzenia terapii grupowej dla osób uzaleznionych,
współuzależnionych i DDA.

Anna Grzelak-Zalewska - psycholog, certyfikowany trener warsztatu
umiejętności psychospołecznych- rekomendacja I stopnia Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany coach, konsultant.
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku psychologia -
specjalizacja psychologia kliniczna. Członek Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.
Specjalizuje się w metodologii pomiaru i doskonalenia kompetencji
społecznych ważnych w pracy zawodowej, w tym metodyce coachingu
umiejętności interpersonalnych. Twórca programów szkoleniowych i
dydaktycznych. Ukończyła Studia Podyplomowe Menadżerskie
Zarządzanie Pracą na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na
Wydziale Zarządania, Informatyki i Finansów. Certyfikowany trener
ITC International Training Centre. Doświadczenie zawodowe: pracuje
jako trener warsztatów psychologicznych, treningów
interpersonalnych, szkoleń w zakresie Human Resource Management ,
Development, prowadzi coaching psychologiczny indywidualny i
grupowy. Prowadzi szkolenia dla kadry menadżerskiej wielu
wiodących firm, prowadzi szkolenia wewnętrzne firm, jest
odpowiedzialna za indywidualny rozwój zawodowy i podnoszenie
kompetencji pracowników. Od wielu lat prowadzi szkolenia w ramach
projektów EFS dla instytucji pomocy społecznej, psychologów,
pedagogów, terapeutów w zakresie zarządzania zespołem, budowania
zespołu teambuilding, umiejętności menadżerskich, umiejętności
interpersonalnych - komunikacja, asertywność, zarządzanie czasem,
zarządzanie celami, zarządzanie włanym rozwojem; negocjacje i
techniki sprzedażowe, mediacje. Specjalizuje się w prowadzeniu
warsztatów i szkoleń z zakresu treningu autogennego, technik
relaksacyjnych i wizualizacyjnych w pracy z klientem, warsztatów
radzenia sobie ze stresem. Prowadzi szkolenia specjalistyczne dla
trenerów i terapeutów grupowych z zakresu pracy z grupą,
rozumienia procesu grupowego, konstruktywnego rozwiązywania
kryzysów indywidualnych i grupowych, treningu interpersonalnego,
oraz podstaw terapii grupowej.

Beata Oleksy - psychoterapeutka, trener warsztatu umiejętności
psychospołecznych- rekomendacja I stopnia Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego
Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, trener Polskiego Towarzystwa
Interwencji Kryzysowej. Członek Polskiego Towarzystwa Interwencji
Kryzysowej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje z osobami indywidualnymi -
dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, rodzinami w podejściu
psychodynamicznym. Specjalizuje się w terapii zaburzeń
osobowości, zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych,
psychosomatycznych, interwencji kryzysowej i terapii ofiar przemocy
psychicznej, fizycznej i seksualnej. Ukończyła pedagogikę
(specjalizacja: poradnictwo i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza) a
także Studium Doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim, prowadzi
zajęcia dydaktyczne na uczelniach wyższych m.in. na Uniwersytecie
Wrocławskim, w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując: w Specjalistycznym
Ośrodku Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu, Ośrodku
Psychoterapii i Rozwoju Eidos oraz w Dolnośląskim Centrum
Psychoterapii. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in.
w: Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży Krakowskie
Centrum Psychodynamiczne, Szkoła Psychoterapii Krakowskie Centrum
Psychodynamiczne, szkolenia terapeutyczne organizowane przez
Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Krakowskie Centrum Psychoterapii, Polski Instytut Ericksonowski,
Fundację Dzieci Niczyje. Prowadzi szkolenia specjalistyczne dla
trenerów i terapeutów grupowych z zakresu socjoterapii dzieci i
młodzieży, zastosowania terapii grupowej w pracy z dziećmi i
młodzieżą z zaburzeniami emocji i zachowania.

Koszt szkolenia:
Bez rat: 3200 PLN
2 raty: 1. 1800.00 PLN do 2012-09-21
2. 1800.00 PLN do 2013-02-21
4 raty: 1. 1000.00 PLN do 2012-09-21
2. 1000.00 PLN do 2012-12-13
3. 1000.00 PLN do 2013-02-21
4. 1000.00 PLN do 2013-04-25

Typ:
Spotkanie publiczne
Adres:
WROCŁAW, Sienkiewicza 116/4
Czas:
od 25 października 2012, 09:00 do 23 czerwca 2013, 16:00
Kontakt
www.dcp.wroclaw.pl
Założyciel:
Agnieszka Mirek - koordynator ds. szkoleń, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Sp zoo
Grupy:
Psychologia
PSYCHOLOGIA, PSYCHOTERAPIA
...więcej
Członków:
1
Tagi:
studium, trening, terapia, grupowa, psychologia

Wybierają się (1)

koordynator ds. szkoleń, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Sp zoo

Nie ma jeszcze komentarzy na temat spotkania. Rozpocznij dyskusję!Wyślij zaproszenie do