Renata Tomczyk

Renata Tomczyk

certyfikowany trener PARP: trener biznesu / zarządzania / przedsiebiorczości; strateg; business coach; doradca personalny i strategiczny, wykładowca akademicki; specjalista branżowy/egzaminator/trener VCC, autor publikacji i skryptów, recenzent merytorycz

Warszawa, mazowieckie

Podsumowanie

 • Zarządzanie klientami
 • Zarządzanie Marką
 • Etyka w biznesie
 • Strategia biznesowa
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Komunikacja wewnętrzna
 • Marketing internetowy
 • Kultura organizacyjna
 • Przywództwo organizacyjne
 • Przywództwo sytuacyjne
 • Zarządzanie kadrami
 • Zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie czasem
 • Kadry i płace
 • Analiza rynku
 • strategie marketingowe
 • Zarządzanie strategiczne
 • restrukturyzacja przedsiębiorstw, optymalizacja procesów, rozwój biznesu, wzrost sprzedazy, realizacja budżetów
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie przez cele
 • Zarządzanie zmianą (change management)
 • Coaching grupowy
 • Zarządzanie Marketingiem i Komunikacją Marketingową
 • Zarzadzanie przez wartość
 • zarządzanie różnorodnością
 • Coaching biznesowy
 • Kobiece style zarzadzania
 • Biznes a wartości
 • Negocjaje i wywieranie wpływu
 • Komunikacja zewnętrzna PR
 • Metody rozwoju osobistego
 • Techniki biurowe
Prawdziwe uczenie się dotyka istoty bycia człowiekiem.
Dzięki uczeniu się przeobrażamy samych siebie.
Dzięki uczeniu się jesteśmy w stanie zrobić coś, czego inaczej nie bylibyśmy w stanie zrobić.
Dzięki uczeniu się postrzegamy świat i nasze z nim relacje.
Dzięki uczeniu się rozwijamy nasze możliwości twórcze, stajemy się częścią twórczych procesów życia.
W każdym z nas tkwi głód takiej nauki ;)....

W oparciu o mentoring, doradztwo i szkolenia stosując narzędzia coachingowe projektuje wielostopniowe programy rozwijające kompetencje i umiejętności menedżerskie. Jest autorem licznych zintegrowanych projektów w ramach zastosowania tych narzędzi.

Miejsce zamieszkania: Warszawa / Kraków

Freelancer, trener biznesu/zarzadzania, konsultant w obszarze przedsiębiorczości, nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, twardego i miękkiego ZZL/HRM. Doradca, konsultant, mentor, coach biznesowy

Teoretyk i praktyk z 9 letnim doświadczeniem.

Certyfikowany trener PARP - z 3 obszarów:
-organizacja i zarządzanie
-HR twardy i miękki
-kompetencje osobiste, społeczne, managerskie

Prowadzę szkolenia w następujących obszarach:
- zarządzanie strategiczne i kultura organizacyjna, budowanie biznesplanów, strategie marketingowe i strategie personalne
- rozwój kompetencji osobistych, społecznych i managerskich;
- HR miękki - zintegrowane procesy personalne: tj. procesy rekrutacyjne i wdrożeniowe, systemy motywacyjne, ewaluacje pracownicze, zarządzanie różnorodnością i wdrażanie polityki równych szans w firmie itp.
- HR twardy - sporządzanie dokumentacji pracowniczej i biurowej itp.

Ilość zrealizowanych godzin szkoleniowych w ostatnich 3 latach (2010, 2011, 2012, 2013):
ok 1500h - w zakresie podejmowania, prowadzenia i nowoczesnego zarzadzania firmą oraz projektowania biznesplanów w ramach EFS POKL;
ok 1000h - w zakresie zarzadzania personelem i szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji managerskich, programowanie własnego rozwoju osobistego i zwodowego itp;
ok 500h - w zakresie sporządzania dokumentacji biurowej i kadrowo-płacowej

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Zarządzanie kadrami, Zarządzanie firmą.
Absolwentka Studiów Doktoranckich IPISS w Warszawie z zakresu ekonomii i zarządzania.
Certyfikowany Business Trainer - Akademii Trenera Uczelnii im. L. Koźmińskiego i Instytutu Rozwoju Biznesu w Warszawie, Certyfikowany Business Coach - Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa, Uczelnia im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Certyfikowany wykładowca/trener przedsiębiorczości NBP w zakresie ekonomii i finansów. Długoletni wykładowca przedmiotów ekonomicznych oraz przedmiotów z zakresu zarządzania na uczelniach wyższych, w policealnych szkołach zawodowych, w liceach.
Certyfikowany specjalista/egzaminator/trener/autor i recenzent merytoryczny Instytutu VCC (Vocational Competence Certificate) - londyńskie certyfikacje zawodowe w zawodzie: pracownik biurowy i sekretarka

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu nowoczesnych metod i procesów zarządzania firmą, przedsiębiorczości i metodologii sporządzania biznes planów oraz budowania strategii marketingowych i reklamowych.

Realizuje szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji osobistych i społecznych tj. kultura i etyka zawodowa, autoprezentacja, efektywne zarządzanie czasem, metody radzenia sobie ze stresem, treningi asertywności, kreatywności, itp.
a także z zakresu kompetencji menedżerskich tj. przywódczość i lider zmian organizacynych, budowanie zespolu i wywieranie wpływu.

Prowadzę procesy szkoleniowe z zakresu ZZL m.in. rekrutacji i selekcji, zarządzania szkoleniami i rozwojem pracowniczym, ocen okresowych, motywacyjnych systemów pozapłacowych, outplacementu.

Wykonuje projekty z zakresu twardego HR tj. sporządzanie i analiza dokumentacji pracowniczej, ochrona danych osobowych, a także profesjonalnego prowadzenia biura oraz sporządzania instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.

Realizałam duże projekty dla instytucji publicznych w ramach POKL EFS oraz liczne projekt komercyjne.


Przeprowadziłam usługi szkoleniowo-doradcze w obszarze zarządzania oraz doradztwo organizacyjne i coaching dla następujących instytucji :
sektor publiczny m.in.:
- Urząd Miasta i Gminy Skoczów
- Urząd Miast i Gminy Wodzisław Śląski
- Urząd Miasta Jastrzębia Góra
- Urząd Miasta i Gminy Rybnik
- Urząd Miasta Płocka
- Starostwo Powiatowe w Rybniku
- Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Ciechanowie
- Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego
- Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
- Powiatowe Urzędy Pracy woj. śląskiego
sektor prywatny m.in.:
- Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
- Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, Warszawa
- Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa
- Krajowa Grupa Cukrowa
- Asseco Poland
- Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
- Pracownicy, Kadra Zarządzająca, Przedsiębiorcy MSP w całej Polsce
właściciel/autor projektów szkoleniowych i doradczych/trener/coach

SIMPLY GROW

od grudnia 2014
SIMPLY GROW Renata Tomczyk
Szkolenia Coaching Konferencje
od 2010 - obecnie!
Indywidualna działalność gospodarcza w zakresie:
- Prowadzenie szkoleń, konsultacji i doradztwa w obszarze biznesu.
- Mentoring i coaching biznesowy.
- Organizacja konferencji naukowych.
- Procesy rekrutacyjne.

Encor Sp. z o.o.
2008-2012
Profil firmy: konferencje/szkolenia/doradztwo
Pełniona funkcja: Członek Zarządu

wystawiono 5 stycznia 2014

Pani Renata Tomczyk posiada bogatą wiedzę i umiejętności, a także wysokie kompetencje społeczne. Doskonale potrafi współpracować w zespole. Stale podnosi swoje kwalifikacje, co jest jej niewątpliwym atutem. Jest otwarta na wszelką wiedzę i współpracę, pozytywnie nastawiona do otoczenia.
Anna Korzeniewska Anna Korzeniewska , usługodawca

wystawiono 3 lipca 2013

Pani Renata jest osobą z którą świetnie się pracuje. Zawsze dobrze przygotowana, pełna pozytywnej energii, którą zaraża innych. Jej szkolenia są nie tylko źródłem wiedzy i umiejętności, ale także inspiracji.
Emil Gołaszewski Emil Gołaszewski , usługodawca
trener i doradca biznesowy

Amicus Szkolenia i Doradzttwo, Toruń

od stycznia 2014 (od 4 miesięcy)
Zakres:
Cykl szkoleń i doradztwo w zakresie projektowania i wdrażania strategii biznesowych i działań operacyjnych w organizacjach.

Grupa docelowa: kadra zarządzająca i pracownicy
trener zarządzania/ doradca biznesowy

Centrum Szkoleń i Innowacji, Lublin

od stycznia 2014 (od 4 miesięcy)
temat szkolenia: Zarządzanie firmą z wykorzystaniem systemów IT
zakres: kreowanie kultury organizacyjnej, systemów wartości, strategii i modeli biznesowych, warsztaty strategiczne i operacyjne, strategie personalne, marketingowe, branżowe i finansowe, procesy i projekty w organizacji a systemy IT, zarządzanie i mapowanie organizacji i działów i zespołów, project Gantt itp.

Grupa docelowa: MSP - właściciele i pracownicy, woj. lubelskie
Projekt PO KL: "Kompetencje zarządcze XIX w."

Edycja I, II, III, IV
trener zarządzania

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j

od listopada 2013 (od 6 miesięcy)
Temat cyklu szkoleń: Zarządzanie zasobami ludzkimi i Prawo Pracy.
- strategie personalne a strategie biznesowe
- zintegrowany proces personalny
- strategiczne ZZL_ZKL_ZSL
- nowoczesne ZZL
- zarządzanie kompetencjami
- zarządzanie talentami
- efektywne systemy motywacyjne
- systemy oceniania
- przywództwo a zespół
- rekrutacja i selekcja pracowników
- systemy wdrażania pracowników
- prawo pracy w zarysie
- najnowsze regulacje prawne w 2013r. w zakresie spraw pracowniczych


Projekt PO KL

Grupa docelowa: przedsiębiorcy MSP

Miejsce: Łódź

Edycja I, II, III, IV
trener zarządzania

Quality Progres, Poznań

od października 2013 (od 7 miesięcy)
Temat szkolenia: Organizacja i zarządzanie
Zakres:
- restrukturyzacja przedsiębiorstw
- zmiana i zarządzanie nią
- projektowanie organizacji
- projektowanie i wdrażanie struktury organizacyjnej
- projektowanie kultury organizacyjnej i strategii biznesowej
Projekt PO KL "Nowoczesne zarządzanie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania"
Grupa docelowa: najwyższa i średniego szczebla kadra zarządzającą Uczelnią
Miejsce: Warszawa
trener zarzadzania

Eureka, Lublin

od lipca 2013 (od 10 miesięcy)
Tematy szkoleń:
1. Planowanie, komunikowanie i zarządzanie zmianami organizacyjnymi
2. Kobieca strona negocjacji
3. Kobieca strona zarzadzania
4. Jak skutecznie wdrażać strategie biznesowe w swojej firmie?

Szkolenia komercyjne otwarte: Przedsiębiorcze Kobiety Lubelszczyzny, przedsiębiorcy i pracownicy MŚP
trener zarzadzania

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Wawszawa

od czerwca 2013 (od 11 miesięcy)
10-12.2013 - Edycja II
06.2013 - Edycja I
Cykl szkoleń z zakresu podejmowania i zarzadzania firmą

Tematy szkoleń:
- Finansowanie działalności gospodarczej (źródła tradycyjne i alternatywne, fundusze europejskie tym fundusze UE w ramach prognozowania programowania 2014-2020)
- Podejmowanie działałności gospodarczej. Kreowanie pomysłu na biznes (proces rejestracji działalności gospodarczej, formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw w Polsce, obowiązki i prawa przedsiębiorcy, regulacja ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, prawo spółek handlowych, negocjowanie umów handlowych w aspekcie uwarunkowań prawnych)
- Inspirujące zarzadzanie XIXw.. Prowadzenie działalności gospodarczej (zarządzanie firmą, budowanie strategii biznesowych, analiza otoczenia biznesowego, zarządzanie ryzykiem w warunkach niepewności, autorska gra strategiczna "Zarządzanie firmą"
Grupa docelowa: członkowie MOIIB prowadzące budowlaną działalność gospodarczą
trener zarządzania

Syntea S.A.

od maja 2013 (od 1 roku)
05.2013. Temat: Nowoczesne zarządzanie w MSP w praktyce
Zakres szkolenia:
autorska symulacyjna gra strategiczna z zakresu zarządzania strategicznego w MSP
- kreowanie i wdrażanie strategii biznesowych
- strategia marketingowa
- strategia personalna
- strategia finansowa
- strategia branżowa

Grupa docelowa: przedsiębiorcy MSP, osoby zainteresowane tematyką

wystawiono 21 sierpnia 2013

Pani Renata to profesjonalistka w swoim fachu. Uczestnicy szkolenia z zakresu problematyki przedsiębiorczości byłi bardzo zadowoleni ze szkolenia, które Pani Renata poprowadziła.
Jarosław Zając Jarosław Zając , współpracownik
trener zarzadzania i HR

Consultor Sp. z o.o.

od kwietnia 2013 (od 1 roku i 1 miesiąca)
02-03.2014 - Edycja III
09-11.2013 - Edycja II
04-05.2013 - Edycja I
Temat cyklu szkoleń: Zarządzanie przedsiębiorstwem i zasobami ludzkimi
Zakres szkoleń: nowoczesne zarządzanie XXI w. (metody, systemy, techniki, koncepcje), budowanie kultury organizacyjnej w tym filozofii,misji, wizji firmy itd., zarzadzanie i planowanie strategiczne, planowanie, analiza, efektywne wdrożenie strategii, analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, strategie biznesowe przedsiębiorstw, analiza rynku i strategie marketingowe, ZZL_ZKL -nowoczesne ujęcie, HR- miękki - zintegrowany proces personalny- warsztaty, strategie personalne, zarzadzanie i budowanie zespołu, komunikacja i konflikty w zespole, przywództwo -leadership tool box, zarządzanie sobą i innymi w czasie, HR twardy - formalne-prawne aspekty zatrudniania i prowadzenia spraw pracowniczych
Miejsce szkoleń: Nałęczów
Grupa docelowa: Przedsiębiorcy MSP
Projekt EFS: Konkurencyjna Lubelszczyzna
trener zarządzania

Nowocesny Ośrodek Edukacji

od lutego 2013 (od 1 roku i 3 miesięcy)
02-05.2013r. - Temat cyklu szkoleń: Wykorzystanie narzędzi internetowych w marketingu i promocji firmy.
Zakres: Profesjonalny sprzedawca- czyli jak kupić Klienta, Prezentacja handlowa, czyli jak sprzedać ofertę, Personal PR, Internet w kontaktach biznesowy, Narzędzia internetowe i ich wykorzystanie, Stosowanie zasad identyfikacji wizualnej (corporate identity) w projektach internetowych, Planowanie i realizacja kampanii reklamowych w Internecie, Portale społecznościowe i ich wykorzystanie w marketingu internetowym, Moja firma w Internecie
Projekt "Kompetentni" POKL EFS dla Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie
Grupa docelowa: przedsiębiorcy, kadra zarządzajaca, pracownicy MŚP. Miejsce: Warszawa
autor kursów e-learningowych

Urso, Poznań

od stycznia 2013 (od 1 roku i 4 miesięcy)
Zadania: przygotowanie materiałów szkoleniowych teoretycznych i warsztatowych do e-learningu z zakresu: zarzadzania i budowania zespołu pt. Siła zespołu! oraz z zakresu: marketingu pt. Skuteczny marketing . Grupa docelowa: kursy zawodowe dla branży usługowej gastronomicznej, kosmetyczno-fryzierskiej
trener zarządzania

ASAP24

od grudnia 2012 (od 1 roku i 5 miesięcy)
03-04.2013 - Projekty PARP dla WYG International Sp. z o.o.:
Temat: Zarzadzanie marką
Zakres: Pozycjonowanie produktu i marki; Siła, wartość, kapitał marki. PR marki, Strategie marki. Architektura marki. Portfele marek. Kampanie promocyjne marki w mediach tradycyjnych i internetowych. Społeczna odpowiedzialność w kreowaniu marki Prawna i organizacyjna ochrona marki. Grupa docelowa: pracownicy i przedsiębiorcy MSP, Miejsce: Tarnowskie góry

Temat: Marketing w firmie
Zarys: Analiza rynku i oferty rynkowej. Badania otoczenia rynkowego, Nowoczesne formy promocji. Marketing partnerski - efektywne wdrożenie, Strategie marketingowe. Plany promocyjne i marketingowe. Grupa docelowa Pracownicy MSP, Miejsce: Jarosław

Temat: Negocjacje i obsługa klienta
Zakres: Skuteczna komunikacja w firmie, Metody rozwiązywania konfliktów, Scenariusze negocjacyjne, Taktyki negocjacyjne, Techniki sprzedaży. Grupa docelowa: przedsiębiorcy MSP, Miejsce: Kraków

Temat: CRM - Zarządzanie relacjami z klientami
Analityczny i operacyjny CRM, Sukces wdrożenia CRM, Korzyści i koszty wdrożenia CRM, Technologia systemów CRM, strategia biznesowa i strategia CRM systemy CRM, Analiza rynkowa systemów CRM, Grupa docelowa: przedsiębiorcy MSP, Miejsce: Kraków

12.2012 - obecnie - Projekty komercyjne:
Temat szkolenia: Strategie marketingowe w firmie
Zakres: Nowoczesne podejście do marketingu, jego rola i zastosowanie we współczesnym świecie. Strategiczne kreowanie i wdrażanie marketingu-mix. Zarządzanie organizacją a zarzadzanie marketingiem - integracja procesów. Budowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej. Strategie marketingowe - przeglad metod, technik i koncepcji. Strategia czerwonego oceanu a Strategia błękitnego oceanu jako alternatywa efektywnej gry rynkowej. Wdrażanie strategi marketingowych w organizacji - sukces czy porażka - spektakularne efekty działań firm
Grupa docelowa: kadra zarządzająca, pracownicy Krajowa Grupa Cukrowa
Miejsce szkolenia: Warszawa
trener biznesu - freelancer

Management Training Group, Warszawa

od września 2012 (od 1 roku i 8 miesięcy)
Zakres merytoryczny szkoleń: budowanie kultury korporacyjnej, kodeksy etyki zawodowej i etyki biznesu, systemy wartości, etykieta biznesowa
Grupa docelowa: pracownicy, kadra zarządzająca
Szkolenia komercyjne dla Asseco Poland
trener zarzazania/biznesu/HR

Iterum Sp. z o.o.

od lipca 2012 (od 1 roku i 10 miesięcy)
02.2013 - Temat szkolenia: Obsługa kadrowa - najnowsze regulacje.
Zakres:przygotowywanie dokumentacji kadrowej w jednostkach samorządowych, najnowsze regulacje w zakresie ustawy o pracownikach samorządowych oraz powszechnym prawie pracy w jednostkach sektora publicznego.
Grupa docelowa: kadra zarządzająca i pracownicy działu kadr i działów organizacyjnych
Miejsce szkolenia: Wodzisław Śląski

12.2012 - Temat szkolenia: ZZL-ZKL
Zakres: koncepcje: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zarzadzanie Kapitałem Ludzkim, Zarządzanie Potencjałem Społecznym, analiza porównawcza rynku pracy w sektorze publicznym i prywatnym, specyfika zatrudnienia w sektorze publicznym: służba przygotowawcza, ścieżki karier w organizacji, strategie biznesowe, a strategie personalne - integracja procesów, ewolucja i kontrola funkcji personalnej, misja,wizja, filozofia organizacji, a budowanie polityki personalnej, zintegrowany proces personalny (planowanie zatrudnienia, rekrutacja i selekcja, efektywne wdrożenie nowych pracowników, systemy i procesy motywacyjne, motywacyjne pakiety wynagrodzeń, ewaluacje pracowników, komunikacja w organizacji, outplacement, kierowanie pracownikami), nowoczesne ZZL: outsourcing, marketing personalny, zarzadzanie kompetencjami i talentami, zarządzanie róznorodnością i polityka równych szans, zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym, zarządzanie przez pertycypację, zarządzania przez wartosci, organizacja uczaca się, MBO - zarządzanie przez cele, elastyczne formy zatrudnienia), motywowanie i zarządzanie zesopłem (szef a lider, cechy przywódcy, koncepcje przywództwa, budowanie zespołu, podział ról w zespole, fazy rozwoju zespołu, narzędzia diagnozy zespołu, komunikacja, konflikty i metody ich rozwiazywania, zarzadzanie przez motywowanie, kreatywne zespoły, współpraca i rywalizacja w zespole, delegowanie uprawnień i zadań, motywacja a pieniądze, wyznaczniki sukcesu i porażek pracy zespołu...
Projekt "Ku nowoczesnej administracji samorządowej w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego" PO KL Działanie 5.2.1.
Grupa docelowa: kadra zarządzająca najwyższego szczebla z instytucji samorzędowych i administracji państwowej z subregionu ślaskiego
Miejsce szkolenia: Wodzisław Śląski

08-09.2012r. - Temat cyklu szkoleń: Teczka Urzędnika
rodzaj szkolenia: miękkie
zakres merytoryczny szkolenia (program autorski): budowanie kultury organizacyjnej Urzędu, budowanie systemów wartości i kodeksu etyki zawodowej urzędnika i etyki instytucjonalnej, savoir-vivre pracownika Urzędu, budowanie wizerunku Urzędu w aspekcie indywidualnym i instytucjonalnym, warsztaty autoprezentacji dla uczestników, metody wywieranie wpływu w autoprezentacji, komunikacja interpersonalna i instytucjonalna - formy, rodzaje, bariery, psychologiczna typologia interesantów i metody ich obsługi, metody i techniki radzenia sobie w sytuacjach trudnych w kontaktach służbowych, techniki i metody efektywnego zarządzania czasem pracy, kultura, etykieta i etyka w prowadzeniu dokumentacji biurowej w Urzędzie, rodzaje, formy, metody, zasady sporządzania dokumentacji biurowej w Urzędzie
Grupa docelowa: pracownicy i kadra zarządzająca urzędów
Projekt "Ku nowoczesnej administracji samorządowej w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego" PO KL Działanie 5.2.1.
Miejsce szkoleń: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Wodzisław Śląski
trener przedsiębiorczości/ doradca metodyczny w zakresie sporządzania biznesplanów - freelancer

TRAINING HOUSE

od czerwca 2012 (od 1 roku i 11 miesięcy)
08-09.2013r. - edycja II
02-03.2013r. edycja I
Warsztaty szkoleniowo-doradcze z zakresu Biznesplanu.
rodzaj szkolenia: twarde/miękkie
Zakres: warsztaty i doradztwo indywidualne w zakresie formułowania biznesplanów
Projekt Własna firma III, Warszawa
POKL EFS

06.2012r. - temat cyklu szkoleń: Warsztaty szkoleniowo-doradcze z zakresu Biznesplanu
rodzaj szkolenia: twarde/miękkie edycja 1
Zakres marytoryczny szkoleń:Podejmowanie i prowadzenie działalnosci gospodarczej,
strategia budowania biznesplanu, plan organizacyjno-rzeczowy, plan marketingowy, plan zatrudnienia, plan finansowy, budowanie strategii firmy, analiza i zarzadzanie ryzykiem SWOT itd.
Grupa docelowa: osoby zainteresowane założeniem i prowadzeniem własnej firmy
Projekt Własna Firma II, Warszawa
PO KL Działanie 6.2
trener biznesu i zarządzania

Biuro Consultingowo - Handlowe GWARANCJA

od maja 2012 (od 2 lat)
09-10.2012r. - Temat szkolenia: Prowadzenie działalności gospodarczej
Zakres szkolenia: 1. Zarządzanie zasobami ludzkim (Proces kadrowy, Nowoczesne ZZL, Rozwój osobisty, zarządzanie zespołem i praca zespołowa, Procedura i aspekty zatrudniania pracowników. 2. Koncepcja i prowadzenie działalnosci gospodarczej (analia ryzyka przedsiebiorstwa, obszary i funkcje zarządzania, Nowoczesne metody zarzadzania firmą). 3. Społeczna odpowiedzialność biznesu (Budowanie reputacji przedsiebiorstwa, Kultura i etyka w biznesie, budowanie i wdrażanie systemów wartosci w firmie, Odpowiedzialność etyczna i społeczna przedsiębiorcy wobec innych podmiotów, e. CRS - Koncepcje społecznej odpowiedzialności biznesu jako praktyczne uściślenie zaleceń etyki biznesu.
Grupa docelowa: pracownicy i kadra zarządząjaca Powiatowych Urzędów Pracy województwa śląskiego oraz Wojewódzkiego Urżędu Pracy w Katowicach, obsługujących osoby bezrobotne i osoby zagrożone zwolnieniem którzy zamierzają samodzielnie rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą.
Projekt: PO KL

05.2012r. - Temat cyklu szkoleń: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
rodzaj szkolenia: twarde/miękkie
zakres merytoryczny szkolenia (program autorski):
- aspekty prawne, finansowe, organizacyjne i administracyjne prowadzenia działalności gospodarczej
- zarządzanie firmą w obszarach: działalność podstawowa, marketing, personel, finanse
- budowanie Biznesplanu
- formułowanie strategii przedsiębiorstwa i przewagi konkurencyjnej
- komunikacja organizacyjna, budowanie zespołu, autoprezentacja przedsiębiorcy itp.
Grupa docelowa: osoby zainteresowane otwarciem i prowadzeniem indywidualnej działalności gospodarczej na obszarze Płocka i okolic.
Projekt EFS POKL Działanie 6.2
trener zarządzania, autor merytoryczny programów szkoleń w ramach całego projektu - freelancer

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT sp. z o.o.

od maja 2012 (od 2 lat)
temat cyklu szkoleń: zarzadzanie małą firmą
rodzaj szkolenia: twarde
zakres merytoryczny szkolenia:
- zarządzanie jakością i redukcja kosztów
Grupa docelowa: przedsiębiorcy i managerowie firm na terenie Kraków, Tarnów i okolice
Projekt EFS PO KL "Małopolska kuźnia kwalfikacji"
Miejsce szkolenia: Kraków
trener przedsiębiorczosci i zarządzania - freelancer

MAESTRA Firma Szkoleniowa

od kwietnia 2012 (od 2 lat i 1 miesiąca)
Temat cyklu szkoleń:Podejmowanie, prowadzenie i zarzadzanie firmą.
rodzaj szkolenia: twarde
Zakres merytoryczny szkolenia: aspekty prawne, organizacyjne, finansowe prowadzenia działąlnosci gospodarczej, zarządzanie i prowadzenie firmy, analiza strategiczna firmy
Grupa docelowa: kobiety nie aktywne zawodowo
Projekt PO KL: "Kobieta Proaktywna. Aktywizacja społeczna, zawodowa i rodzinna kobiet z powiatu wielickiego"
Miejsce szkolenia: Wieliczka
autor szkoleń e-learningowych

WJD Polska w Warszawie

od stycznia 2012 (od 2 lat i 4 miesięcy)
zakres tematyczny szkoleń e-learningowych:
-Sprawne delegowanie obowiązków i rozliczanie pracowników
-Rozwiązywanie konfliktów w zespołach pracowników
-Sposoby motywacji pracowników z uwzględnieniem pozafinansowych form motywacji

Grupa docelowa: sektor medyczny
-egzaminator VCC, specjalista VCC i recenzent merytoryczny materiałów szkoleniowych VCC,

Humaneo w Nowym Sączu

od listopada 2011 (od 2 lat i 6 miesięcy)
w ramach VCC (Vocational Competence Certificate)
Recenzent merytoryczny materiałów szkoleniowych tj. skryptów, testów, case studies itp. w ramach komercyjnych szkoleń dla administracji biurowej w zakresie zawodu pracownik biurowy i sekretarka:
-Prowadzenie sekretariatu i biura.
-Zasady redagowania pism.
-Komunikacja i negocjacje w biurze.
-Psychologia klienta wewnętrznego i zewnetrznego.
-Zarządzanie czasem pracy.
-Instrukcja kancelaryjno-archiwalna,
-Image sekretarki/asystentki/office manager.
-Dress code w w organizacji itp.
trener zarządzania/biznesu

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” w Lublinie

od sierpnia 2011 (od 2 lat i 9 miesięcy)
Projekt „Kompetentni” współfinansowany w ramach POKL EFS;
W ramach projektu przygotowanie i przeprowadzenie grupowych zajęć szkoleniowo-doradczych z zakresu:
-Zarządzanie w przedsiębiorstwie;
Grupa docelowa: managerowie oraz właścicele firm z województwa lubelskiego
trener zarządzania/HR - freelancer

Europejska Grupa Konsultingowa

od lipca 2010 (od 3 lat i 10 miesięcy)
11-12.2012r. - Cykl szkoleń w ramach:Akademiia przedsiegiorczości VII
Zakres merytoryczny szkoleń:
- generowanie pomysłu na biznes
- koncepcje i strategie prowadzenia małego biznesu
- analiza predyspozycji zawodowych i osobowosciowych w kontekście cech osoby przedsiębiorczej
- zarzadzanie firmąjako proces i projekt
- obszary, funkcje zarządzania
- strategie biznesowe - przegląd metod
- analiza realizacji przedsięwzięcia
- analiza rynku i otoczenia firmy
- marketing i strategie marketingowe w małej firmie
- formy zatrudniania pracowników
- zintegrowany proces personalny
- przywództwo i zarzadzanie ludźmi
- projekt Biznesplan - doradztwo indywidualne
Grupa docelowa: osoby bezrobotne i osoby zagrożone bezrobociem
Projekt: PO KL Działanie 6.2.
Miejsce szkolenia: Ciechanów

07-08.2012r. - Temat cyklu szkoleń: Teczka urzędnika
rodzaj szkolenia: twarde
zakres merytoryczny szkoleń: ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo informacji, zarządzanie dokumentacją biurową, instrukcja kancelaryjna, archiwizacja dokumentacji, informacja publiczna -BIP
Grupa docelowa: pracownicy administracji publicznej, kadra zarządzająca - Urząd Miasta Skoczowa Projekt: Sprawy Urzędu w Skoczowie. PO KL Działanie 5.2.1

06-07.2012r. - Temat cyklu szkoleń: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Rozwój osobisty
rodzaj szkolenia: miękkie HR
Zakres merytoryczny szkoleń:
- zarządzanie sobą i innymi w czasie
- praca zespołowa (budowanie i zarządzanie zespołem)
- programowanie własnego rozwoju (profile kompetencyjne, testy osobowości itd.)
- trening radzenia sobie ze stresem (techniki antystresowe itp.)
- trening asertywności i budowania poczucia własnej wartości
- inteligencja emocjonalna a zrównoważone funkcjonowanie w świecie i środowisku pracy
- inteligencja intelektualna, organizacja ucząca się, zarządzanie wiedzą
- polityka równych szans i zarządzanie róznorodnoscią
- autoprezentacjia i savoir-vivre pracownika biurowego
- sztuka wystąpień publicznych
- etyka i kultura organizacji
Grupa docelowa: pracownicy administracji publicznej, kadra zarządzająca - Urząd Miasta Skoczowa
Projekt: Sprawy Urzędu w Skoczowie. PO KL Działanie 5.2.1


06.2010- 12.2011 - Cykl szkoleń: Warszawa
Zakres prowadzonych szkoleń:
-Prowadzenie działalności gospodarczej – aspekty prawne i ekonomiczne.
-Kadry i płace,
-ZZL miękki i twardy,
-Zarządzanie przedsiębiorstwem,
-Analiza marketingowa.
-Autoprezentacja i negocjacje
-Analiza finansowa.
-Ekonomika przedsiębiorstw.
-Budowanie Biznes Planów
Szkolenia w ramach POKL EFS
Projekt 2010: „Maksymalna Pomoc” POKL 2007-2013;
Zakres szkoleń: ABC Przedsiębiorczości;
Projekt 2011-2012: „Samozatrudnienie najlepszym sposobem na bezrobocie” POKL 2007-2013. Zakres szkoleń: Nowoczesne metody zarządzania:
-Zarządzanie zasobami ludzkimi,,
-Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Moduł: ABC przedsiębiorczości
trener zarządzania/biznesu

Lechaa Consulting Sp. z o.o. w Lublinie

od lipca 2010 (od 3 lat i 10 miesięcy)
Projekty UE POKL:
Projekt „Warsztat możliwości”, współfinansowany przez EFS na terenie województwa lubelskiego (Lublin, Kraśnik, Stężyca, Biłgoraj);
W ramach projektu przygotowanie i przeprowadzenie grupowych zajęć szkoleniowo-doradczych z zakresu:

MIEKKICH KOMPETENCJI MANAGERSKICH:
Moduł: Techniki sprzedaży.
Program autorski.
Zakres merytoryczny szkoleń:
-Techniki sprzedaży w teorii i praktyce.
-Negocjacje w biznesie i metody wywierania wpływu w teorii i praktyce.
-Psychologia negocjacji.
-Strategie budowania przewagi konkurencyjnej.

Moduł: Zarządzanie personelem - proces kadrowy.
Program autorski.
Zakres merytoryczny szkoleń:
-Rozwój umiejętności menedżerskich.
-System ocen i motywowanie pracowników.
-Strategia personalna w firmie.
-Radzenie sobie z problemami rekrutacyjnymi i fluktuacją kadr.
-Kobieta – liderem w biznesie.

KOMPETENCJI TWARDYCH:
Moduł: Nowoczesne zarządzanie.
Program autorski.
Zakres merytoryczny szkoleń:
-Zarządzanie przez jakość.
-Zatrudnianie w dobie kryzysu.
-Zarządzanie zmianą.
Grupa docelowa: pracownicy firm, właściciele firm, managerowie

od 2010 - Prowadzenie szkoleń: Warszawa, Łódź, Lublin, Kraków
Zakres merytoryczny szkoleń:
-Szkolenia administracyjno-biurowe: Instrukcja kancelaryjno-archiwalna.
-Szkolenia z zakresu: Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej.
-Zarządzanie zasobami ludzkimi.
-Zarządzanie firmą.
Szkolenia komercyjne: pracownicy firm, managerowie
autor skryptów szkoleniowych

Europejska Grupa Konsultingowa w Łodzi

od stycznia 2010 (od 4 lat i 4 miesięcy)
Autor opracowań i skryptów z zakresu ABC Przedsiębiorczości dla trenerów i uczestników szkoleń z całej Polski w ramach szkoleń organizowanych przez EGK
autor multimedialnych lekcji-prezentacji i testów.

Serwis internetowy Szkolnictwo.pl

od września 2009 (od 4 lat i 8 miesięcy)
Opracowywanie lekcji i testów w ramach Platformy Edukacyjnej Szkolnictwo.pl
Lekcje i testy z zakresu przedsiębiorczości na poziomie szkoły średniej.
Lekcje i testy z zakresu szeroko pojętej edukacji ekonomicznej na poziomie średniego szkolnictwa zawodowego oraz na poziomie studiów wyższych.
trener zarządzania/biznesu

Centrum IB w Krakowie

od września 2009 (od 4 lat i 8 miesięcy)
Prowadzenie szkoleń: Kraków

Zakres prowadzonych szkoleń komercyjnych:
SZKOLENIA MIEKKIE:
-ZZL – proces kadrowy (komunikacja, negocjacje, zarządzanie zespołem, procesy rekrutacyjne, procesy motywacyjne, wynagrodzeń, awanse, ewaluacja pracowników itd.)
-Marketing i reklama
SZKOLENIA TWARDE:
-Kadry i Płace
-Programy: Płatnik i Symfonia.
-Zarządzanie firmą

Szkolenia dla pracowników firm, w ramach POKL EFS.
Pracownik administracyjno-biurowy - zakres szkolenia:
-Wprowadzenie do zasad funkcjonowania administracji firmy i instytucji.
-Aspekty prawne i organizacyjne.
-Ogólne zasady funkcjonowania firmy i instytucji.
-Zarządzania firmą.
-Organizacja pracy Dyrekcji.
-Sekretarka asystentką szefa.
-Organizacja narad, konferencji.
-Właściwy wizerunek sekretariatu.
-Komunikacja interpersonalna.
-Wizerunku firmy-instytucji.
-Zarządzanie informacją i dokumentacją.
-Sposoby i metody archiwizacji akt.
-Prowadzenie dokumentacji płac i innych świadczeń związanych z pracą oraz jej przechowywanie i archiwizowanie.

Szkolenia dla: Specjalista ds. zamówień publicznych – zakres szkolenia:
-Zarządzanie firmą
nauczyciel przedsiebiorczości

IV Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Warszawie

od września 2009 (od 4 lat i 8 miesięcy)
przedmioty wykładane: podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce

Wiceprzewodniczący Komisji ds. kontroli zarządczej
Wiceprzewodniczący Komisji ds. ryzyka
wykładowca na studiach podyplomowych

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie

od października 2008 (od 5 lat i 7 miesięcy)
przedmioty wykładane:
-Pragmatyka służb personalnych,
-Systemy kadrowo-płacowe,
-Struktura działu kadr
wykładowca ekonomicznych przedmiotów zawodowych

Centrum Nauki i Biznesu

od stycznia 2005 (od 9 lat i 4 miesięcy)
Prowadzenie zajęć: Kraków, Pruszków
przedmioty wykładane:
-Zarządzanie personelem,
-Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw,
-Prawo reklamy,
-Oganizacja i techniki reklamy,
-Public relations;
-Podstawy ekonomii,
-Mikro i makroekonomia
wykładowca

Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie

od października 2004 (od 9 lat i 7 miesięcy)
Stanowisko: wykładowca;
przedmioty wykładane:
-Zarządzanie zasobami ludzkimi,
-Marketing usług,
-Polityka ekonomiczna i społeczna,
-Programowanie i strategie rozwoju rynku regionalnego
wykładowca ekonomicznych przedmiotów zawodowych

Centrum Edukacji Kadr w Warszawie

wrzesień 2009 - czerwiec 2011 (przez 1 rok i 10 miesięcy)
przedmioty wykładane:
-Przedsiębiorczość,
-Podstawy ekonomii,
-Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
nauczyciel przedsiębiorczości

VII Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Warszawie

wrzesień 2009 - sierpień 2010 (przez 1 rok)
przedmiot wykładany: podstawy przedsiębiorczości;
Kółko Ekonomiczne
Kółko Przedsiębiorczości
wykładowca ekonomicznych przedmiotów zawodowych

APedukacja w Warszawie

wrzesień 2008 - styczeń 2012 (przez 3 lata i 5 miesięcy)
przedmioty wykładane:
-Ekonomia,
-Przedsiębiorczość,
-Marketing i reklama,
-Public relations,
-Technika pracy biurowej,
-Organizacja pracy biurowej,
-Ekonomika przedsiebiorstw.
nauczyciel przedsiebiorczości

Zespół Szkół nr 54, LO im. Witkiewicza w Warszawie

wrzesień 2006 - styczeń 2008 (przez 1 rok i 5 miesięcy)
przedmiot wykładany: podstawy przedsiębiorczości,
Opiekun naukowy: Olimpijczyków i Laureatów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej PTE
wykładowca w szkołach policealnych

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie

wrzesień 2005 - sierpień 2006 (przez 1 rok)
przedmioty wykładane:
-ekonomika przedsiębiorstw,
-przedsiębiorczość,
-organizacja reklamy,
-techniki reklamy
wykładowca ekonomicznych przedmiotów zawodowych

Małopolska Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Krakowie

wrzesień 2005 - czerwiec 2006 (przez 10 miesięcy)
przedmioty wykładane:
-Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej,
-Marketing w hotelarstwie i turystyce.
wykładowca ekonomicznych przedmiotów zawodowych

Centrum Kształcenia Kadr Profesja w Krakowie

wrzesień 2005 - czerwiec 2006 (przez 10 miesięcy)
przedmiot wykładany: Podstawy ekonomiczne i prawne
wykładowca ekonomicznych przedmiotów zawodowych

S. P. Oświata w Rzeszowie

styczeń 2005 - sierpień 2006 (przez 1 rok i 8 miesięcy)
przedmioty wykładane:
-Marketing usług,
-Przedsiębiorczość.
wykładowca ekonomicznych przedmiotów zawodowych

Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu

październik 2004 - czerwiec 2009 (przez 4 lata i 9 miesięcy)
Prowadzenie zajęć: Kraków, Warszawa, Rzeszów;
przedmioty wykładane:
-Zarządzanie zasobami ludzkimi,
-Ekonomia,
-Przedsiębiorczość,
-Prawo gospodarcze,
-Prawo finansów publicznych,
-Prawo rodzinne,
-Prawo pracy,
-Rachunkowość i finanse,
-Techniki pracy biurowej,
-Marketing usług,
-Organizacja reklamy,
-Public relations,
-Prawo reklamy
wykładowca ekonomicznych przedmiotów zawodowych

Europejskie Centrum Edukacji w Krakowie

wrzesień 2004 - sierpień 2006 (przez 2 lata)
przedmiot wykładany: Marketing usług

Edukacja

Business Coaching, Certyfikat: Business Coach, studia podyplomowe

Uczelnia im. H. Chodkowskiej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie

luty 2013 - listopad 2013 (przez 10 miesięcy)
Akademia Trenera Biznesu; Certyfikat Business Trainer, studia podyplomowe

Instytut Rozwoju Biznesu, Uczelnia im. L. Koźmińskiego, Warszawa

styczeń 2011 - kwiecień 2012 (przez 1 rok i 4 miesiące)
ekonomia/zarządzanie. Temat pracy doktorskiej: Pozycja zawodowa kobiet-manager'ek na rynku pracy w Polsce, doktoranckie

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa

wrzesień 2006 - czerwiec 2009 (przez 2 lata i 10 miesięcy)
studium pedagogiczne, studia podyplomowe

Uniwersytet Jagielloński

październik 2004 - czerwiec 2005 (przez 9 miesięcy)
Zarządzanie firmą; Temat pracy magisterskiej: Złożona natura asertywności u managerów., magisterskie

Uniwersytet Jagielloński

październik 2002 - lipiec 2004 (przez 1 rok i 10 miesięcy)
Zarządzanie zasobami ludzkimi; Temat pracy licencjackiej: Rynek i analiza efektywności firm szkoleniowych w Polsce, licencjackie

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Kraków

październik 1999 - lipiec 2002 (przez 2 lata i 10 miesięcy)

Grupy

Wszystkich wypowiedzi: 4

Zobacz szczegóły »