Piotr Rakowski

Piotr Rakowski

prawnik, urzędnik państwowy, wykładowca akademicki

Rozgarty, kujawsko-pomorskie

Podsumowanie

  Prawnik, urzędnik państwowy, długoletni pracownik MSWiA. Obecnie w MSZ.
  Zawodowo i naukowo zajmuje się szeroko rozumianą problematyką unijną, w tym zwłaszcza bezpieczeństwa wewnętrznego UE. Uczestniczył w procesie negocjacji akcesyjnych w ramach obszaru "wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne".
  Posiada doświadczenie dyplomatyczne (Bruksela) oraz z pracy w organizacji międzynarodowej (SG Rady UE).
  Adiunkt na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu. Wykładał także w Collegium Civitas i Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
  Członek Forum ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych przy Centrum Europejskim Natolin.
  Kierownik referatu polityczno-ekonomicznego, zastępca kierownika placówki

  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Irlandii

  od sierpnia 2013 (od 9 miesięcy)
  Kierowanie pracami referatu i pełnienie zastepstwa na czas nieobecności kierownika placówki.
  Monitorowanie rozwoju sytuacji polityczno-ekonomicznej w Irlanii oraz realizacja założeń polityki zagranicznej w relacjach bilateralnych.
  Promocja Polski w Irlandii, ogół aktywności dyplomatycznej.
  Adiunkt na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

  od października 2008 (od 5 lat i 7 miesięcy)
  Praca naukowo-badawcza z problematyki prawa UE i integracji europejskiej, w szczególności dotyczacej zagadnień bezpieczeństwa wewnętrznego UE i procesu decyzyjnego w tym obszarze.
  Zajęcia dydaktyczne.
  Radca, generalny, kierownik referatu ds rozwoju i wymiaru zewnętrznego przestrzeni wolności, bezpiec

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  marzec 2010 - lipiec 2013 (przez 3 lata i 5 miesięcy)
  Kierowanie pracami referatu, analizowanie i monitorowanie rozwoju prawa i polityki UE w sprawach dotyczacych przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.
  Udział w procesie decyzyjnym UE, w tym jako współprzewodniczacy delegacji polskiej w komitecie CATS (współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych) oraz udział w tzw. dialogach politycznych ds. narkotyków.
  Zapewnianie wsparcia eksperckiego dla udziału Polski w rozwoju polityki PWBiS oraz dla kształtowania polskiego stanowiska w tych sprawach.
  Radca Ministra w Departamencie Prawnym

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

  październik 2009 - luty 2010 (przez 5 miesięcy)
  Opiniowanie projektów aktów prawa UE oraz prawa polskiego, w procesie ich implementacji przez resort SWiA.
  Dokonywanie analiz z zakresu szczególnych problemów związanych z procesem decyzyjnym UE oraz ich konsekwencjami dla prawa polskiego.
  Uczestnictwo w negocjacjach międzynarodowych i konsultacjach objętych właściwością działania resortu SWiA.
  Zastępca Dyrektora Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

  marzec 2009 - wrzesień 2009 (przez 7 miesięcy)
  Zapewnianie koordynacji zagadnień dotyczących procesu decyzyjnego UE w sprawach objętych właściwością Ministra.
  Uczestnicwo w procesie decyzyjnym UE dotyczącym bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym współprzewodniczenie delegacji polskiej w Komitecie Art. 36 w Brukseli (CATS).
  Monitorowanie przyjmowania instrumentów prawnych i politycznych UE oraz współpraca w ich implementacji.
  Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

  wrzesień 2008 - marzec 2009 (przez 7 miesięcy)
  Zapewnianie merytorycznego nadzoru nad działalnością organów i służb podległych Mnistrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawach dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego, w ujęciu europejskim i międzynarodowym.
  Uczestnicwo w procesie decyzyjnym UE dotyczącym bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym współprzewodniczenie delegacji polskiej w Komitecie Art. 36 w Brukseli (CATS).
  Prowadzenie przygotowań do obsługi prezydencji polskiej UE w sprawach dotyczacych bezpieczeństwa.
  Krajowy ekspert delegowany (SNE) w Dyrekcji Generalnej ds. WSiSW

  Sekretariat Generalny Rady UE

  wrzesień 2006 - sierpień 2008 (przez 2 lata)
  Wspomaganie pracy Sekretariatu Generalnego Rady UE w zakresie problematyki przestępczości zorganizowanej, w szczególności w sprawach dotyczących raportów OCTA, Europolu, przestępczości narkotykowej oraz przestępczości w regionie Bałkanów Zachodnich.
  Przygotowywanie, uczestnictwo i obsługa prac właściwych komitetów, grup roboczych oraz Rady ds. WSiSW.
  Przygotowywanie projektów aktów prawnych i dokumentów politycznych dotyczących przestępczości zorganizowanej.
  Wspomaganie państw sprawujących prezydencję w UE w zakresie spraw dotyczących problematyki przestępczości zorganizowanej.
  Współpraca ze Stałymi Przedstawicielstwami państw członkowskich, Komisją Europejską oraz Parlamentem Europejskim.
  Radca w Wydziale ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

  Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE

  październik 2003 - sierpień 2006 (przez 2 lata i 11 miesięcy)
  Monitorowanie i analiza polityki oraz działalności legislacyjnej i implementacyjnej instytucji europejskich w zakresie problematyki wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.
  Ewaluacja europejskich projektów i instrumentów finansowych w zakresie WSiSW.
  Udział w wypracowywaniu i przygotowywaniu stanowiska Polski w dziedzinie WSiSW.
  Uczestnictwo i obsługa prac komitetów i grup roboczych, we współpracy z odpowiednimi podmiotami administracji publicznej w Polsce, w zakresie polityki narkotykowej, przestępczości zorganizowanej, współpracy policyjnej, terroryzmu i spraw migracyjnych.
  Współpraca ze Stałymi Przedstawicielstwami państw członkowskich oraz instytucjami europejskimi.
  Główny specjalista w Departamencie Integracji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

  styczeń 1999 - październik 2003 (przez 4 lata i 10 miesięcy)
  Uczestnictwo w procesie negocjacji akcesyjnych w obszarze „wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne”.
  Opiniowanie projektów aktów prawnych dostosowujących prawo polskie do acquis communautaire oraz ewaluacja skutków ekonomiczno-społecznych.
  Udział w procesie koordynacji przygotowań do członkostwa w obszarze „wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne”.
  Utrzymywanie i monitorowanie kontaktów z instytucjami UE oraz przedstawicielstwami państw członkowskich.
  Opiniowanie i negocjowanie projektów umów międzynarodowych pozostających we właściwości MSWiA.
  Tłumacz/asystent

  Delfia S.A.

  listopad 1996 - kwiecień 1997 (przez 6 miesięcy)
  Tłumaczenie projektów umów oraz korespondencji handlowej.
  Uczestnictwo i obsługa spotkań z zagranicznymi kontrahentami firmy.

  Edukacja

  prawo, doktorat

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

  czerwiec 2007 (od 6 lat i 11 miesięcy)
  Podyplomowe studia menedżerskie, studia podyplomowe

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  październik 2001 - czerwiec 2002 (przez 9 miesięcy)
  Porównawcze prawo konstytucyjne, studia podyplomowe

  Uniwersytet Europy Środkowej w Budapeszcie

  sierpień 1997 - lipiec 1998 (przez 1 rok)
  prawo, magisterskie

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika

  październik 1992 - maj 1997 (przez 4 lata i 8 miesięcy)

  Języki

  Angielski

  biegły

  Francuski

  dobry

  Niemiecki

  podstawowy

  Informacje dodatkowe

  Przebyte kursy

  1995-1997 - Wstęp do prawa angielskiego i prawa Unii Europejskiej, University of Cambridge (Board of Continuing Education), Wielka Brytania.

  Organizacje

  Ekspert ds. bezpieczeństwa europejskiego Biura TAIEX przy Komisji Europejskiej w Brukseli.

  Hobby

  Jazz, biegi długodystansowe i maratońskie, szybownictwo oraz... zasnąć wieczorem na kanapie przed TV ;-)

  Grupy

  Zobacz szczegóły »