Piotr Krajewski

Piotr Krajewski

Architekt krajobrazu, planista przestrzenny, doktorant

Wrocław, dolnośląskie

Podsumowanie

  asystent naukowy

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  od października 2012 (od 1 roku i 7 miesięcy)
  Prowadzenie zajęć na kierunku gospodarka przestrzenna i ochrona środowiska, w zakresie architektury krajobrazu i planowania przestrzennego na obszarach chronionych
  Współwłaściciel

  Landprojekt Architektura Krajobrazu

  od czerwca 2010 (od 3 lat i 11 miesięcy)
  Usługi projektowe:

  * projekty ogrodów prywatnych;
  * projekty architektoniczne elementów małej architektury;
  * aranżacje tarasów i balkonów;
  * projekty i koncepcje rewitalizacji parków miejskich i wiejskich;
  * projekty i koncepcje rewaloryzacji zabytkowych założeń ogrodowych;
  * projekty zagospodarowania innych publicznych terenów zieleni - placów, skwerów, osiedli mieszkaniowych, terenów rekreacyjnych;
  * projekty i koncepcje terenów firmowych, szkolnych, itp.;
  * projekty placów zabaw, zgodne z wytycznymi programu Radosna Szkoła;
  * załączniki graficzne do Programu Odnowy Wsi;
  * kosztorysy robót budowlanych i specyfikacje techniczne odbioru robót budowlanych związanych z realizacją projektów zagospodarowania terenu;
  * projekty graficzne jak ulotki reklamowe, plakaty, mapy istniejącego terenu.

  Inwentaryzacje:

  * inwentaryzacje zieleni wraz z gospodarką drzewostanem.
  * przygotowanie wniosku o wycinkę drzew, krzewów

  Ekspertyzy krajobrazowe:

  * ocena wartości krajobrazu;
  * oceny oddziaływania na krajobraz;
  * opinie o stanie zdrowotnym drzew;
  * programy funkcjonalno - użytkowe w zakresie zagospodarowania terenu.

  Opracowania planistyczne:

  * opracowania ekofizjograficzne;
  * studia i analizy przyrodnicze, krajobrazowe i kompozycyjno - przestrzenne;
  * projekty ścieżek dydaktycznych, przyrodniczych oraz szlaków turystycznych.

  Konsultacje i doradztwo, publikacje:

  * nadzór autorski nad projektami architektury krajobrazu;
  * doradztwo w zakresie architektury krajobrazu;
  * przewodniki turystyczne.
  specjalista ds. planowania przestrzennego

  Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych

  od maja 2010 (od 4 lat)
  opiniowanie i uzgadnianie projektów MPZP i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; projekty zagospodarowania terenu; edukacja w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu.
  projektant

  Pracownia Studialno - Projektowa Instytutu Architektury Krajobrazu

  wrzesień 2008 - czerwiec 2010 (przez 1 rok i 10 miesięcy)
  inwentaryzacje dendrologiczne, gospodarki drzewostanem, programy funkcjonalno - użytkowe
  projekty zagospodarowania terenów publicznych

  Edukacja

  kształtowanie i ochrona środowiska, doktoranckie

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  październik 2008 - wrzesień 2012 (przez 4 lata)
  gospodarka przestrzenna, inżynierskie

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  październik 2007 - styczeń 2010 (przez 2 lata i 4 miesiące)
  architektura krajobrazu, magisterskie

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  październik 2003 - lipiec 2008 (przez 4 lata i 10 miesięcy)

  Grupy

  Wszystkich wypowiedzi: 7

  Zobacz szczegóły »