Michał Stasiak

Michał Stasiak

Specjalista, Ośrodek Przetwarzania Informacji

Warszawa, mazowieckie

Podsumowanie

  Specjalista

  Ośrodek Przetwarzania Informacji

  od stycznia 2013 (od 1 roku i 4 miesięcy)
  Nadzór nad realizowanymi projektami beneficjentów Poddziałania 1.3.2 PO IG.
  Ocena formalna złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach konkursów dot. Poddziałania 1.3.2 PO IG.
  Współpraca z Recenzentami i Ekspertami w zakresie oceny merytorycznej dot. ocenianych wniosków o dofinansowanie.
  Autokontrola odwołań złożonych przez Wnioskodawców w zakresie oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie.
  Przygotowywanie projektów umów o dofinansowanie oraz aneksów do umów o dofinansowanie zawieranych przez OPI z Beneficjentami.
  Ocena wniosków o płatność oraz zgodności ponoszonych wydatków z obowiązującymi harmonogramami realizacji projektów.
  Weryfikacja i ocena prób dokumentacji finansowej przekazywanej przez Beneficjentów, w tym wniosków o płatność końcową (weryfikacja i ocena 100% dokumentacji finansowej).
  Specjalista, Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  luty 2012 - grudzień 2012 (przez 11 miesięcy)
  Specjalista, Departament Instytucji Certyfikującej

  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

  maj 2011 - grudzień 2011 (przez 8 miesięcy)
  Weryfikacja Poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność od Instytucji Zarządzających w ramach regionalnych programów operacyjnych, przy wykorzystaniu Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13) celem sporządzenia Deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność od Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej i otrzymania refundacji wydatków ponoszonych w ramach RPO.
  Starszy Specjalista

  Fundacja Fundusz Współpracy w Warszawie

  październik 2004 - grudzień 2010 (przez 6 lat i 3 miesiące)
  Gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących kontraktów zawieranych w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej PHARE i Transition Facility. Sporządzanie informacji miesięcznych, sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych. Analiza i weryfikacja raportów z postępów realizacji projektów PHARE i Transition Facility w zakresie finansowym i merytorycznym przed przekazaniem ich do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej i Ministerstwa Finansów. Opiniowanie projektów dokumentów dotyczących modyfikacji podręcznika EDIS w zakresie działalności JFK.
  Inspektor

  Narodowy Fundusz Zdrowia

  maj 2004 - wrzesień 2004 (przez 5 miesięcy)
  Obsługa osób planujących wyjazd do krajów członkowskich Unii Europejskiej w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego (formularze serii E-100). Przyjmowanie wniosków, wystawianie formularzy i informowanie klientów.
  Informatyk

  TOTO-SPORT Sp. z o.o.

  październik 2003 - kwiecień 2004 (przez 7 miesięcy)
  Administracja siecią opartą na Windows NT (ok. 25 użytkowników Windows NT Workstation) oraz systemem komputerowym obsługującym kręgielnię.
  Cash Management Advisor

  NORDEA Bank Polska S.A.

  sierpień 2000 - czerwiec 2003 (przez 2 lata i 11 miesięcy)
  Aktywne poszukiwanie firm zainteresowanych usługami Cash Management i bankowością elektroniczną. Prezentacja, marketing i instalacja nowego systemu bankowości elektronicznej u klientów na terenie całego kraju oraz późniejsze wsparcie przy wdrażaniu i szkolenie pracowników u klienta. Przygotowywanie i monitorowanie systemu dokumentacji oraz przygotowywanie umów z klientami. Stały kontakt z klientami w celu rozwiązywania problemów merytorycznych i technicznych dotyczących systemu. Zainstalowanie systemu u ponad 50 klientów. Tworzenie i modyfikowanie klientów systemu bankowości elektronicznej w systemie bankowym.
  Administracja siecią opartą na Windows NT (ok. 25 użytkowników Windows NT Workstation). Ścisła współpraca z Departamentem Informatyki i Telekomunikacji Centrali.
  od Handlowca do Specjalisty

  PLL LOT S.A.

  maj 1995 - lipiec 2000 (przez 5 lat i 3 miesiące)

  Edukacja

  Ekonomika i organizacja transportu na Wydziale Handlu Wewnętrznego, magisterskie

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  październik 1989 - czerwiec 1995 (przez 5 lat i 9 miesięcy)

  Języki

  Angielski

  dobry

  Włoski

  podstawowy

  Rosyjski

  podstawowy

  Informacje dodatkowe

  Przebyte kursy

  ukończone szkolenie “Kontrola i audit projektów finansowanych ze środków UE” (2009 r.)
  ukończone szkolenie "Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie lotniczym". (2000 r.)
  ukończone szkolenie „Supporting MS Windows NT 4.0 - Core Technologies” (2000 r.)
  ukończone szkolenie „Instalacja, implementacja i administrowanie Workstation NT 4.0” (1999 r.)
  ukończone szkolenie „Instalacja i administrowanie Server NT 4.0” (1999 r.)

  Hobby

  - sport (pływanie, rower)
  - gotowanie
  - strategiczne gry komputerowe

  Grupy

  Zobacz szczegóły »