Mariola Karpińska

Mariola Karpińska

wszystko można usprawnić

Warszawa, mazowieckie

Podsumowanie

  nauczyciel

  Przedszkole Niepubliczne, Warszawa

  od kwietnia 2008 (od 6 lat i 1 miesiąca)
  - sprawowanie oieki nad grupą dzieci, ponoszenie pełnej odpowiedzialności za ich źycie, zdrowie, bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie spaceró2w, wycieczek, itp,
  - planowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć wychowawczych i dydaktycznych, zgodnie z obowiązującym programem; ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
  - symulowanie rozwoju i twórczości dzieci,
  - prowadzenie dokumentacji ( plany pracy, konspekty i dziennik zajęć, korespondencja z rodzicami),
  - organizacja gier i zabaw, zajęć sportowych, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na świeżym powietrzu
  - organizacja wycieczek, świąt, imprez kulturalno - sportowych i uroczystości,
  - opieka pedagogiczno - psychologiczna,

  - zakorzenianie u dzieci poczucia ich włwsnej wartości poprzez odpowiedni rozkład pozytywnych wzmocnień.
  pedagog

  Świetlica Socjoterapeutyczna

  listopad 1999 - marzec 2008 (przez 8 lat i 5 miesięcy)
  - rozpoznawanie indywidualnych potrzeb wychowanków oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
  - organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków i ich rodziców,
  - organizacja wolnego czasu po zajęciach lekcyjnych z możliwością uzyskania pomocy w nauce, wdrażanie wychowanków do samodzielnej pracy umysłowej, nauka efektywnego uczenia się,
  - organizacja, planowanie i wdrażanie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień, profilaktyki zdrowotnej oraz zajęć socjoterapeutycznych
  - organizacja zajęć reedukacyjnych i korekcyjno - kompensacyjnych ,
  - organizacja gier i zabaw, zajęć sportowych, a także edukacyjnych rozwijających zainteresowania oraz nauka planowania czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na świeżym powietrzu,
  - organizacja wycieczek, świąt, imprez kulturalno - sportowych i uroczystości,
  - organizacja wypoczynku letniego,
  - organizacja współpracy z
  - opracowywanie i wdrażanie programów konkursowych z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, dożywiania, wypoczynku letniego
  - sporządzanie i prowadzenie dokumentacji
  - zarządzanie pracą stażystów i wolontariuszy,
  - opieka nad samorządem wychowanków,
  - opieka nad zespołem teatralnym

  Edukacja

  Pedagogika Przedszkolna, studia podyplomowe

  WSP ZNP Warszawa

  od październik 2009 (od 4 lat i 7 miesięcy)
  Pedagogika, magisterskie

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika

  październik 2000 - czerwiec 2001 (przez 9 miesięcy)
  Pedagogika Pracy Socjalnej, licencjackie

  Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna we Włocławku

  październik 1997 - czerwiec 1999 (przez 1 rok i 9 miesięcy)

  Informacje dodatkowe

  Przebyte kursy

  - udział w rocznym cyklu treningów psychologicznych i warsztatów metodycznych prowadzonych w ramach Studium Profilaktyki Uzależnień przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w Warszawie (trening negocjacyjny, trening interpersonalny, trening pracy indywidualnej, warsztaty pracy z grupą, warsztaty pracy z rodziną) – zdobyty certyfikat umiejętności w zakresie profilaktyki uzależnień,
  – udział w V Konferencji Towarzystwa Resocjalizacyjnego z Łodzi „Profilaktyka – Wychowanie – Resocjalizacja”,
  – udział w III Ogólnopolskiej Konferencji zorganizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Warszawy „Pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin alkoholowych”,
  – kurs wychowawców kolonii,

  – współautorka i prowadząca programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży:
  1. „Zanim sięgniesz po...” (pozytywna opinia Pełnomocnika Zarządu Województwa ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i innych uzależnień oraz HIV/AIDS ),
  2. „Odetchnij pełną piersią” (wyróżnienie Zarzadu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu),
  3. „Misie Parpusiaki”

  – prowadząca programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży:
  1. „Niezwykła sztuka uczenia się”,
  2. „Jak żyć z ludźmi – umiejętności interpersonalne”

  Hobby

  – literatura (proza poetycka),
  – lekkoatletyka (w latach 2003 – 2006 trening biegów średnio- i długodystansowych),
  – turystyka i rekreacja (podróże i organizacja czasu wolnego)
  - fotografia,
  - taj ji,
  - pływanie.

  Grupy

  Zobacz szczegóły »