Małgorzata Kmita

Małgorzata Kmita

Zarządzanie nieruchomościami, zasobami ludzkimi, zmianą, czasem, finansami

Koszalin, zachodniopomorskie

Podsumowanie

  Główny specjalista ds. administracji, Asystent Prezesa Zarządu

  MEDiSON Spółka z o.o.

  od lipca 2012 (od 1 roku i 10 miesięcy)
  organizowanie kalendarza Prezesa Zarządu, udział w spotkaniach Zarządu Spółki (protokołowanie, nadzór nad realizacją wykonywania podjętych ustaleń oraz uchwał), współpraca z kancelarią radców prawnych i biurem rachunkowym, prowadzenie wszelkich spraw organizacyjno-prawnych i finansowych związanych z funkcjonowaniem Spółki, koordynacja prac komórki organizacyjnej Ośrodek Ekspertyz Sądowych (współpraca z sądem, prokuraturą, biegłymi), współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia, współpraca z konsultantami wojewódzkim i krajowym, współpraca z Urzędem Marszałkowskim w zakresie funkcjonowania obiektów Szpitala Psychiatrycznego w Koszalinie, nadzór nad funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością, planowanie, organizowanie i nadzór nad wykonywaniem remontów i konserwacji, negocjowanie i zawieranie umów na dostawy i usługi na potrzeby funkcjonowania Szpitala
  kierownik Działu Organizacyjno-Administrcyjnego

  Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

  czerwiec 2003 - lipiec 2012 (przez 9 lat i 2 miesiące)
  Organizacja pracy: opracowywanie dokumentów związanych z organizacją Zarządu (schemat, regulaminy, Statut itp.) oraz bieżąca ich aktualizacja, opracowywanie wewnętrznych aktów normatywnych (zarządzeń, decyzji itp.), wdrażanie nowych systemów wynagradzania, prowadzenie bieżącej kontroli przestrzegania dyscypliny pracy.
  Sprawy pracownicze i socjalne: planowanie i bilansowanie potrzeb kadrowych, rekrutacja, dobór i rozmieszczenie kadr wraz ze sporządzeniem i kompletowaniem dokumentów, przygotowanie planu szkoleń, ich organizacja, realizacja i nadzór w ramach przyznanych środków, prowadzenie akt osobowych, współpraca z Komisją Socjalną w zakresie sporządzania planów wykorzystania funduszu socjalnego, współpraca ze związkami zawodowymi. Sprawy funduszu płac: dokonywanie rozliczeń z ZUS, Urzędem Skarbowym, PFRON, prowadzenie niezbędnej dokumentacji w zakresie wypłat dla pracowników, wydawanie zaświadczeń pracownikom dotyczących naliczeń z funduszu płac, sporządzanie druków Rp-7 i odpisów zaświadczeń.
  Sprawy administracyjno – gospodarcze: zapewnienie sprawnego obiegu korespondencji i dokumentów Zarządzie, administrowanie majątkiem Zarządu, wyposażenie biur w urządzenia, materiały, przedmioty pracy, prowadzenie zakładowej składnicy akt, prenumerata czasopism, wydawnictw i publikacji, prowadzenie spraw związanych z zamawianiem pieczątek i pieczęci, prowadzenie spraw z zabezpieczeniem mienia zakładowego przed kradzieżą i zniszczeniem, zabezpieczenie obsługi kancelaryjnej, centrali telefonicznej oraz powielania pism, zlecanie napraw i konserwacji sprzętu, maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu Zarządu, sporządzanie umów na dostawy i usługi na rzecz Zarządu, sprawdzanie i zatwierdzanie rachunków za ww., realizacja umów na użytkowanie prywatnych samochodów w celach służbowych; prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie limitu kilometrów w ramach zawartych z pracownikami umów, prowadzenie ewidencji oraz rozliczeń limitu rozmów telefonicznych użytkowanych przez pracowników telefonów komórkowych.
  Sprawy związane z planowaniem: opracowywanie planów ekonomicznych (finansowo-rzeczowych) Zarządu, opracowywanie sprawozdań z realizacji planów, opracowywanie analiz ekonomicznych i przedstawienie wniosków wynikających z analiz, sporządzanie wniosków o dotację z budżetu miasta oraz rozliczanie przyznanych dotacji przy współudziale pionu Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego.
  Sprawy dotyczące informatyki: wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych na potrzeby Zarządu, planowanie środków finansowych na potrzeby utrzymania i rozwijania systemu komputerowego, sporządzanie planu zakupów sprzętu i usług informatycznych, należyte zabezpieczenie, przechowywanie i utrwalanie danych zapisanych w postaci cyfrowej, zapewniającej ich ochronę przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym ich rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem, regulowanie dostępu do sieci komputerowej, przestrzeganie szczególnych zasad tajności danych, nadzór i kontrola nad usługami obcymi w zakresie usług informatycznych, prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego, inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie informatyzacji, prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, administrowanie siecią teleinformatyczną.
  Inne sprawy związane z: prowadzeniem rejestru skarg (rejestrowanie skarg i odpowiedzi), odpowiadaniem na interpelacje radnych, wnioski z Trybuny Obywatelskiej, etc., współpraca oraz prowadzeniem korespondencji z Radami Osiedli, ubezpieczeniem majątku gminnego - współpraca z brokerem i ubezpieczycielem, prowadzenie rejestru umów, skarg i interpelacji oraz sporządzanie statystyk w tym zakresie.
  księgowa

  Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe Hydronika

  grudzień 1996 - lipiec 1999 (przez 2 lata i 8 miesięcy)

  Edukacja

  nowoczesne zarządzanie w podmiotach leczniczych , studia podyplomowe

  Stargardzka Szkoła Wyższa Stargardinum

  październik 2012 - czerwiec 2013 (przez 9 miesięcy)
  zarządzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, studia podyplomowe

  Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury

  październik 2007 - czerwiec 2008 (przez 9 miesięcy)
  pełnomocnik ds. jakości zintegrowanego systemu zarządzania jakością oraz audytor wewnętrzny wg ISO 9001:2000, studia podyplomowe

  Politechnika Koszalińska, Wydział Ekonomii i Zarządzania,

  październik 2005 - czerwiec 2006 (przez 9 miesięcy)
  finanse i bankowość, w zakresie finansów przedsiębiorstw i instytucji samorządowych , magisterskie

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

  październik 1996 - czerwiec 2002 (przez 5 lat i 9 miesięcy)

  Języki

  Migowy

  dobry

  Niemiecki

  podstawowy

  Angielski

  podstawowy

  Informacje dodatkowe

  Przebyte kursy

  licencja zarządcy nieruchomości nr 18166,
  certyfikat Auditora wewnętrznego DQS Polska systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2000 oraz Pełnomocnika systemu zarządzania jakością DQS Polska,

  Organizacje

  Słupskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
  Stowarzyszenie Lepszy Koszalin
  Fundacja "Nowe Życie"

  Hobby

  sport i aktywny wypoczynek: jazda na nartach, rowerze, pływanie, nordic walking, kulinaria i dom, doskonalenie języków obcych