Katarzyna Czytrzyńska

Katarzyna Czytrzyńska

Pozyskiwanie, rozliczanie, ocenianie Funduszy Zewnętrznych

Tuszyn, łódzkie

Podsumowanie

  sprawy trudne od ręki na cuda trzeba chwilę poczekać :)
  Naczelnik Wydziału Projektów Infrastrukturalnych

  Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

  od lipca 2012 (od 1 roku i 10 miesięcy)
  Zarządzanie 3 osobowym zespołem i nadzór nad realizacją działań biura planowania i zamówień publicznych:
  1) Przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych w zakresie zamówień publicznych, w tym: aktualizacja regulaminu udzielania zamówień publicznych, regulaminu pracy komisji przetargowej oraz regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 14000 euro.
  2) Weryfikacja pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami oraz należytego zabezpieczenia interesu zamawiającego treści załączonych do wniosku o przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  3) Przygotowywanie materiałów wymaganych procedurami zamówień publicznych, z uwzględnieniem dokumentów określonych w zawartych umowach o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych realizowanych przez Miasto.
  4) Współuczestnictwo w zamówieniach realizowanych przez jednostki merytoryczne Urzędu, w tym doradztwo dla uczestniczących jednostek merytorycznych.
  5) Prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej udzielanych zamówień oraz planów zamówień na przyszłe okresy w terminach określonych w przepisach prawa.
  6) Kontrola jednostek organizacyjnych w zakresie prawidłowości stosowania ustawy – Prawo zamówień Publicznych.
  7) Wewnętrzne szkolenie pracowników Urzędu w zakresie opracowanych regulaminów i formularzy.
  8) Udzielanie organom kontrolującym informacji w zakresie prowadzonych postępowań.
  9) Organizacja procesu realizacji zamówień o wartości nieprzekraczającej 14000 euro, w Urzędzie.
  10) Kontrola i weryfikacja postępowań zakończonych oraz w trakcie realizacji uwzględniających możliwość pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania w przyszłości.
  11) Standaryzacja dokumentów związanych z realizacją zamówień publicznych. oraz 4 osobowego zespołu tworzącego biuro wdrażania i obsługi projektów infrastrukturalnych

  Zarządzanie 4 osobowym zespołem wdrażania i obsługi projektów infrastrukturalnych oraz nadzór i realizacja poniższych działań:

  PROGRAMOWANIE :
  12) Analiza możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizacje projektów inwestycyjnych (dotacje, pożyczki, inne instrumenty finansowe).
  13) Opracowywanie i aktualizacja dokumentów strategicznych miasta wpływających na kształtowanie polityki inwestycyjnej Miasta, umożliwiających pozyskiwanie funduszy zewnętrznych.
  14) Przygotowywanie i udostępnianie informacji osobom zainteresowanym (studentom, uczniom) w zakresie realizowanych projektów inwestycyjnych z dofinansowaniem zewnętrznym.
  15) Opracowywanie materiałów i opinii dla Rady i jej organów w zakresie projektów inwestycyjnych z dofinansowaniem zewnętrznym.
  16) Współpraca z wydziałami merytorycznymi w zakresie możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizacje projektów inwestycyjnych.
  17) Inicjowanie spotkań w celu organizacji procesu aplikowania o fundusze zewnętrzne w ramach poszczególnych konkursów.
  18) Koordynowanie prac związanych z wyborem potencjalnych partnerów w projektach infrastrukturalnych z dofinansowaniem zewnętrznym.
  19) Opracowywanie i uzupełnianie oraz korygowanie wniosków aplikacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami, z wyłączeniem dokumentacji wynikającej z kompetencji wydziałów merytorycznych.
  20) Ustalanie szacunkowej wartości zamówień uwzględnianych we wnioskach aplikacyjnych.
  21) Współpraca z firmami doradczymi w zakresie opracowywania studium wykonalności projektów inwestycyjnych planowanych do zewnętrznego dofinansowania, zlecanych przez Miasto.
  22) Przygotowywanie odwołań i protestów w zakresie projektów, które zostały odrzucone w procedurze konkursowej.
  ZARZĄDZANIE PROCESEM INWESTYCYJNYM:
  23) Przygotowywanie pełnej dokumentacji prawnej niezbędnej do realizacji projektów infrastrukturalnych.
  24) Współpraca z biurami projektowymi opracowującymi dokumentację projektową na zlecenie miasta, w zakresie projektów infrastrukturalnych
  w trakcie realizacji jak również planowanych do zewnętrznego dofinansowania.
  25) Koordynacja i nadzór nad realizowanymi projektami infrastrukturalnymi.
  26) Weryfikowanie kosztorysów i ocena merytoryczna dokumentacji projektowej w zakresie projektów infrastrukturalnych w trakcie realizacji jak również planowanych do zewnętrznego dofinansowania.
  27) Kontrola i udział w odbiorach wykonywanych prac budowlanych w zakresie projektów infrastrukturalnych w trakcie realizacji.
  28) Przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia oraz kompleksowe współpraca w zakresie opracowania wszystkich niezbędnych dokumentów umożliwiających przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  29) Obsługa beneficjentów ostatecznych projektów infrastrukturalnych z dofinansowaniem zewnętrznym.
  30) Tworzenie procedur związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych z dofinansowaniem zewnętrznym.
  WDRAŻANIE, MONITOROWANIE I KONTROLA TRWAŁOŚCI
  31) Organizowanie spotkań roboczych związanych z realizacją projektów.
  32) Organizowanie i koordynowanie prac związanych z działaniami promocyjnymi projektu w tym obsługa konferencji, spotkań informacyjnych.
  33) Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie realizacji projektu w tym: przygotowywanie rozliczeń, sprawozdań oraz wniosków o płatność.
  34) Nadzór nad realizacją zapisów umowy o dofinansowanie projektów inwestycyjnych z dofinansowaniem zewnętrznym, w tym przygotowywanie i aktualizowanie załączników do umowy o dofinansowanie.
  35) Realizacja zamówień poniżej 14 000 EURO przewidzianych dla przedsięwzięć uwzględnionych we wniosku aplikacyjnym.
  36) Współpraca z wykonawcami zamówień w ramach realizowanych projektów infrastrukturalnych.
  37) Przygotowywanie informacji prasowych związanych z realizacją inwestycji z zewnętrznym dofinansowaniem.
  38) Udzielanie informacji organom kontrolującym szczebla krajowego i europejskiego, na każdym etapie realizacji projektu, przygotowywanie wyjaśnień oraz weryfikacja dokumentacji podlegającej kontroli.
  39) Koordynowanie procesu monitorowania projektów inwestycyjnych z dofinansowaniem zewnętrznym w okresie trwałości oraz przeprowadzanie kontroli obszarów szczególnego ryzyka, w tym poziomu osiągnięcia zakładanych wskaźników.
  Koordynator finansowy

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Dworze Mazowieckim

  czerwiec 2009 - grudzień 2012 (przez 3 lata i 7 miesięcy)
  Koordynator Finansowy projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Nowym Dworze Mazowieckim” Fundusz Spójności wartość dotacji ok. 15 mln zł
  Przygotowywanie i kontrola wniosków beneficjenta o płatność, sprawozdań finansowych, informacji finansowych. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie realizacji projektów, udział w kontrolach. Monitoring wydatków, tworzenie procedur dot. wdrażanego przedsięwzięcia, metodologii itp.
  Inspektor w Wydziele Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

  Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

  listopad 2008 - czerwiec 2012 (przez 3 lata i 8 miesięcy)
  Sporzadzanie wniosków aplikacyjnych wraz z wymaganymi załacznikami w procesie pozyskiwania funduszy zewnętrznych; prowadzenie spraw związanych ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie; monitorowanie realizacji projektów; rozliczanie realizowanych projektów oraz wykonywanie niezbędnych czynności sprawozdawczych wynikających z systemu wdrażania środków oraz podpisanych umów; właściwe archiwizowanie dokumentów i korespondencji związanej z realizowanymi projektami; sprawozdawczością finansową oraz stała współpraca z Wydziałami Urzędu, jednostkami podległymi itp.; w zakresie przygotowania, realizacji, rozliczania i sprawozdawczości przedsięwzięć, które uzyskały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, tworzenie i wdrażanie procedur związanych z realizowanymi projektami
  Księgowa

  OPS Wola Warszawa

  kwiecień 2007 - lipiec 2007 (przez 4 miesiące)
  Kontrola realizacji projektu oraz koordynacja finansowa projektu Polska kadra – europejska jakość ( w tym m.in. sporządzanie sprawozdań finansowych oraz wniosków o płatność) Dzialanie 1.5
  koordynator finansowy

  Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

  listopad 2006 - październik 2008 (przez 2 lata)
  Koordynowanie i nadzór nad wykonaniem budżetu 5 projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ze środków krajowych – Miasto st. Warszawa oraz PFRON Partner , sporządzanie Wniosków o płatność, kontrola realizacji budżetu, sporządzanie raportów, zestawień i sprawozdań, aktualizacja dokumentów, wykonywanie korekt i zmian, dekretowanie dokumentów, sporządzanie wniosków o PK, przygotowywanie zestawień wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, sporządzanie aneksów do umów, przygotowywanie zakresów obowiązków i oddelegowań, rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych, przygotowywanie instrukcji, zarządzeń, konsultacje przy wdrażaniu programu finansowo – księgowego Enova w zakresie rozliczeń projektowych itp.

  wystawiono 18 lutego 2013

  Katarzyna jest osobą bardzo dokładną i odpowiedzialną. Sumiennie i z dużym zaangażowaniem wykonuje powierzone jej obowiązki. Jest również szalenie miła i kontaktowa. Świetnie się z nią współpracowało.
  Marta Chomicka Marta Chomicka , współpracownik

  wystawiono 20 stycznia 2013

  Katarzyna Czytrzyńska to moim zdaniem bardzo dobry współpracownik i pracownik oraz profesjonalistka w swoim fachu. Współpracowałyśmy jakiś czas temu ale doskonale pamiętam jak bez zbędnych emocji rozwiązywała trudne problemy. Merytorycznie przygotowana wykonywała swoje obowiązki na czas i bez zbędnej zwłoki. Dodatkowo znajdowała czas na pomoc innym. Samodzielna, odpowiedzialna, kreatywna i otwarta na nowe wyzwania. Wystawiam jak najlepsze referencje.
  Katarzyna Z. Katarzyna Z. , współpracownik
  Referent – stanowisko ds. projektów

  Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30

  lipiec 2005 - październik 2006 (przez 1 rok i 4 miesiące)
  Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji projektów zgodnie z wymaganiami prawa polskiego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Inicjatywy Wspólnotowej Equal, Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIB, Sporządzanie sprawozdań projektowych, Wniosków Beneficjenta o Płatność i harmonogramów płatności. Współpraca z innymi komórkami Urzędu w zakresie sprawozdawczości i obiegu dokumentacji projektowej. Wykonywanie harmonogramów wydatków i dochodów, sprawozdań, przygotowywanie wniosków do budżetu gminy, opisywanie dokumentów, rozliczanie dotacji krajowych np. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska. Udzielanie telefonicznych i bezpośrednich informacji na temat projektu, bezpośredni udział w kontaktach i wymianie korespondencji z instytucjami zarządzającymi programem Equal i Interreg IIIB, partnerami krajowymi i ponadnarodowymi, beneficjentami, mieszkańcami. Przygotowywanie spotkań i koordynowanie udziału w imprezach promocyjno integracyjnych.
  Pracownik administracyjny biura projektu

  Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, ul. Daszyńskiego 17

  styczeń 2005 - czerwiec 2005 (przez 6 miesięcy)
  Udzielanie telefonicznych i bezpośrednich informacji na temat projektu, bezpośredni udział w kontaktach i wymianie korespondencji z instytucjami zarządzającymi programem Equal, partnerami krajowymi, beneficjentami, mieszkańcami. Przygotowywanie prezentacji i organizowanie spotkań. Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji projektu zgodnie z wymaganiami prawa polskiego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Inicjatywy Wspólnotowej Equal. Sporządzanie sprawozdań, Wniosków Beneficjenta o Płatność i harmonogramów płatności. Opisywanie dokumentów finansowych zgodnie z wymaganiami Inicjatywy Wspólnotowej Equal
  Sekretarka

  SPAMET , Izabelin Dziekanówek 2

  sierpień 2004 - grudzień 2004 (przez 5 miesięcy)
  Przygotowywanie spotkań, prowadzenie sekretariatu: wymiana korespondencji z kontrahentami, ewidencjonowanie faktur, wydawanie zaświadczeń, sporządzanie deklaracji do ZUS-u i Urzędu Skarbowego,
  Specjalista ds. reklamy

  Biuro ogłoszeń i reklam „WIT”, Łomianki

  sierpień 2003 - sierpień 2004 (przez 1 rok i 1 miesiąc)
  Bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta, przygotowywanie ofert, fakturowanie, pozyskiwanie nowych klientów, sprzedaż powierzchni reklamowej, współpraca z firmami wydawniczymi

  Edukacja

  EKONOMIA SPEC. FINANSE PUBLICZNE, magisterskie

  Uczelnia Warszawska im. M. Curie-Skłodowskiej

  luty 2008 - lipiec 2010 (przez 2 lata i 6 miesięcy)
  EKONOMIA O SPEC. rachunkowośc i finanse, licencjackie

  Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej w Warszawie

  październik 2003 - luty 2007 (przez 3 lata i 5 miesięcy)

  Specjalizacje

  Finanse/Ekonomia » Zarządzanie finansami

  Sektor publiczny » Specjaliści/Urzędnicy

  Języki

  Angielski

  dobry

  Informacje dodatkowe

  Przebyte kursy

  W zakresie tematyki projektów realizowanych w ramach zewnętrznych źródeł dofinansowania każdy zakres: wdrażanie, realizacja, kontrola, sprawozdawczość, rozliczanie, zespół projektowy, konsultant funduszy strukturalnych itp. Wszystkie zaświadczenia do wglądu. (okres programowania 2004-2006 oraz 2007-2013)

  SAMODZIELNA KSIĘGOWA (certyfikacja zawodu st. II)
  m.in umiejętność prowadzenia książki przychodów i rozchodów, znajomość programu komputerowego w tym zakresie

  Organizacje

  SPOŁECZNY KOMITET "NASZE ZDROWIE"

  Hobby

  ŚPIEWANIE

  Grupy

  Zobacz szczegóły »