Grzegorz Łotoszyński

Grzegorz Łotoszyński

Kierownik Działu Obsługi Serwisowej, Etisoft Sp. z.o.o

Gliwice, śląskie

Podsumowanie

  Kierownik Działu Obsługi Serwisowej

  Etisoft

  od stycznia 2012 (od 2 lat i 4 miesięcy)
  1. Zapewnienie optymalnego planowania i organizacji pracy w dziale SERWISU
  2. Tworzenie oraz kontrolowanie budżetu Działu Serwisu.
  3. Przyjmowanie zgłoszeń serwisowych oraz rozdysponowanie zadań serwisowych dla pracowników Serwisu zgodnie z interesem firmy, klienta oraz kolejką priorytetów.
  4. Wykonywanie dodatkowych zadań związanych z procesami realizowanymi przez Dział Serwisu a zleconych doraźnie przez bezpośredniego przełożonego.
  5. Działania serwisowe w siedzibie klienta.
  6. Działania serwisowe dotyczące urządzeń będących własnością klienta w siedzibie
  firmy ETISOFT.
  7. Instalacje sprzętu w siedzibie klienta.
  8. Szkolenie klienta w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu.
  9. Wsparcie techniczne klienta (telefon, email).
  10. Tworzenie kosztorysu działań serwisowych na potrzeby klienta.
  11. Wycena kosztów pracy serwisu na potrzeby wystawienia faktury za usługę serwisową.
  12. Prowadzenie wszelkiej korespondencji i dokumentacji serwisowej z klientem.
  13. Nadzór nad przestrzeganiem umów serwisowych zawartych przez Etisoft.
  14. Bieżące informowanie Dyrektora o wykonywanych lub planowanych zadaniach związanych z pracą serwisu.
  15. Współorganizowanie szkoleń dla pracowników Firmy i określanie potrzeb szkoleniowych podległego personelu.
  16. Przyjmowanie zleceń serwisowych wewnętrznych dotyczących całości infrastruktury firmy oraz rozdysponowanie zadań serwisowych dla pracowników działu zgodnie z interesem firmy oraz kolejką priorytetów.
  17. Serwis urządzeń znajdujących się na wyposażeniu firmy (usuwanie zgłoszonych usterek).
  18. Tworzenie nowych urządzeń oraz instalacji systemowych dla specyficznych potrzeb firmy i klienta.
  19. Tworzenie kosztorysu działań serwisowych na potrzeby wewnętrzne.
  20. Zlecanie wymaganych działań serwisów zewnętrznych.
  21. Techniczne wsparcie sprzedaży zgodne z zapotrzebowaniem Działu Handlowego
  22. Prezentacje oferowanego sprzętu w siedzibie klienta.
  23. Prezentacje oferowanego sprzętu w siedzibie firmy.
  24. Pomoc w sprecyzowaniu wymagań technicznych klienta (software i hardware).
  25. Udzielenie klientowi wyczerpujących informacji technicznych na temat oferowanego sprzętu.
  26. Nadzór nad magazynem Działu Serwisu
  27. Kontrola sprzętu do sprzedaży (zgodność z potrzebami)
  28. Zamawianie części zamiennych przeznaczonych do sprzedaży.
  29. Wybór dostawcy części zamiennych zgodnie z interesem firmy.
  30. Kontrola stanów magazynowych części zamiennych i sprzętu.
  31. Dbałość o stan techniczny oraz magazynowy używanych narzędzi i przyrządów serwisowych.
  32. Utrzymywanie miejsca pracy w czystości oraz porządku.
  33. Badanie przyczyn powstających w obszarze wydziału serwisu wszelkiego rodzaju zagrożeń mających wpływ na przebieg procesów funkcjonujących w dziale oraz podejmowanie właściwych działań korygujących i zapobiegawczych.
  Kierownik Serwisu

  Etisoft

  styczeń 2006 - styczeń 2012 (przez 6 lat i 1 miesiąc)
  1. Prowadzenie nadzoru i kontroli realizacji procesów funkcjonujących w dziale serwisu oraz zawiązanej z nią dokumentacji.
  2. Zapewnienie optymalnego planowania i organizacji pracy w dziale SERWISU.
  3. Określenie potrzeb w zakresie zatrudnienia, szkoleń, wyposażenia technicznego umożliwiające bieżące funkcjonowanie działu.
  4. Wykonywanie innych dodatkowych zadań związanych z procesami realizowanymi przez Dział Serwisu a zleconych doraźnie przez bezpośredniego przełożonego.
  5. Ścisła współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi współrealizującymi procesy funkcjonujące w dziale Serwisu.
  6. Współorganizowanie szkoleń dla pracowników.
  7. Badanie przyczyn powstających w obszarze wydziału serwisu wszelkiego rodzaju zagrożeń mających wpływ na przebieg procesów funkcjonujących w Spółce Etisoft oraz podejmowanie właściwych działań korygujących i zapobiegawczych.
  8. Przygotowanie urządzeń oraz oprzyrządowania do sprzedaży.
  9. Przygotowywanie/odbiór urządzeń na/z wypożyczenia (testy)
  10. Nadzór nad magazynem Działu Serwisu
  11. Prowadzenie dokumentacji Działu Serwisu
  12. Serwisowanie urządzeń:
  - Ocena uszkodzeń
  - Ocena kosztów napraw
  - Prowadzenie dokumentacji napraw/przeglądów
  - Naprawa urządzeń

  13. Prowadzenie wszelkiej korespondencji i dokumentacji serwisowej z klientem.
  14. Nadzór nad przestrzeganiem umów serwisowych zawartych przez Etisoft Sp. Z o.o
  15. Nadzór nad wdrożeniami Systemów Informatycznych
  16. Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji serwisowej.
  17. Dbałość o najwyższy standard obsługi klientów.

  18. Przestrzeganie i stosowanie ustalonych zasad funkcjonowania Działu Serwisu zgodnie z wdrożonymi procedurami oraz instrukcjami w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzani w tym m.in.:
  - realizacja określonej przez kierownictwo Zintegrowanej Polityki Zarządzania,
  - realizowanie ustalonych celów i zadań jakościowych i środowiskowych,
  - reagowanie na występujące w Spółce sytuacje niebezpieczne, awarie oraz zapobieganie im lub ograniczanie ich wpływu na środowisko,
  - identyfikowane oraz eliminowane wszelkich niezgodności w swoim obszarze działania,
  - współrealizowanie zainicjowanych przez kierownictwo działań korygujących i zapobiegawczych,
  - współpraca z uprawnionymi organami kontrolnymi w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy oraz ochrony środowiska.
  19. Przestrzeganie i stosowanie zasad wynikających z obowiązujących zapisów w regulaminie pracy, zarządzeń wewnętrznych, procedur oraz instrukcji systemowych.
  20. Przestrzeganie i stosowanie zasad wynikających z obowiązujących przepisów prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
  21. Przestrzeganie zasad koleżeństwa w kontaktach między pracownikami działu serwisu oraz pozostałymi komórkami organizacyjnymi. Zaznajomienie nowoprzyjętych pracowników z technologią oraz wszelkimi procedurami, instrukcjami obowiązującymi podczas realizacji procesów funkcjonujących w dziale serwisu.
  22. Uczestnictwo w kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz w ramach samokształcenia.
  Serwisant

  Etisoft Sp. z.o.o

  lipiec 2003 - styczeń 2006 (przez 2 lata i 7 miesięcy)
  1. Prowadzenie diagnostyki i realizacja napraw serwisowanych, przeglądów i konserwacji urządzeń dostarczanych przez Spółkę oraz sprzętu klientów którego dotyczą umowy serwisowe.
  2. Pośredniczenie w serwisie sprzętu w przypadku napraw realizowanych w serwisach dostawców w zakresie umów zawieranych przez Spółkę.
  3. Konfigurowanie i przygotowanie do wysyłki nowych urządzeń dostarczanych klientom Spółki w zakresie wykraczającym poza konfigurację realizowaną na magazynie sprzętu wg ustalonej procedury.
  4. Tworzenie procedur konfiguracyjnych dla magazynierów realizujących wysyłki urządzeń do klientów.
  5. Zarządzenie podręcznym magazynem części zamiennych.
  6. Nadzorowanie wykorzystywanych narzędzi i sprzętu , utrzymanie stanowiska pracy w czystości i porządku.
  7. Zarządzanie urządzeniami zastępczymi oraz demonstracyjnymi, współpraca z Handlowcami i Menadżerami Produktu w tym zakresie.
  8. Poznawanie parametrów nowych urządzeń, możliwości sposobu funkcjonowania nowych urządzeń elektronicznych wprowadzonych do obrotu przez Spółkę (drukarki termotransferowe i atramentowe, czytniki, urządzenia mobilne, komputery panelowe, sterowniki, osprzęt aktywny sieciowy, urządzenia aplikujące i etykietujące, urządzenia RFID, inne urządzenia wprowadzane przez Spółkę do obrotu). Podstawowa znajomość produktów informatycznych współpracujących z dostarczanymi urządzeniami.
  9. Realizacja zleceń wewnętrznych związanych z naprawą urządzeń.
  10. Realizacja kontraktów serwisowych i napraw w siedzibach klientów Spółki, uczestniczenie w dyżurach serwisowych.
  11. Prowadzenie instalacji dostarczanego sprzętu i systemów u klientów, gotowość do wyjazdów służbowych.
  12. Aktywne uczestniczenie w realizacji projektów wdrożeń systemów dla klientów Spółki, w tym realizacji prac instalacyjnych w obszarze infrastruktury informatycznej i automatyki przemysłowej, łączności i telekomunikacji. Realizacja pomiarów propagacji fal radiowych i oceny przydatności wykorzystania poszczególnych technologii bezprzewodowych dla klientów.
  13. Uczestniczenie we wdrażaniu innowacyjnych technologii, badaniu przydatności nowych rozwiązań informatycznych i sprzętowych.
  14. Współpraca z działem Helpdesk, Wytwarzania Oprogramowania, Handlowym, Rozwoju Produktu, Wdrożeń, BOK i innymi w rozwiązywaniu incydentów i problemów klientów Spółki wg ustalonych procedur.
  15. Budowanie, współtworzenie i zarządzenie bazą wiedzy dotyczącej dostarczanych technologii i urządzeń przez Spółkę
  16. Udział pracowników w szkolenia podnoszących kwalifikacje w zakresie wszystkich dostarczanych urządzeń oraz szkoleń miękkich (np. zarządzanie czasem, zarządzenie projektem, uczestnictwo w zespole itp.). Chęć uczestnictwa w innych formach podnoszenia kwalifikacji np. studia, język angielski, kursy branżowe itp.
  17. Dokonywanie zapisów w systemie informatycznym Spółki związanych z realizacja wszystkich wykonywanych czynności i zadań wg ustalonych procedur.
  18. Opiniowanie stanów minimalnych na części i raportowanie tych informacji do działu Dostawy i Magazyn Surowców.
  19. Wprowadzanie zapotrzebowania na nowe części.
  20. Obsługa roszczeń klientów dotyczących napraw oraz urządzeń na gwarancji.
  21. Szkolenia klientów z obsługi i konserwacji sprzętu
  22. Prowadzenie wsparcia technicznego dla klientów wspólnie z działem Helpdesk.
  23. Realizacja wycen kosztów napraw i usług serwisowych.
  24. Prowadzenie aktualnej dokumentacji technicznej związanej z obsługiwanymi przez Spółkę urządzeniami i częściami.
  25. Realizacja doboru technologii bezprzewodowych sieci radiowych dla dla klientów, prowadzenie badań i pomiarów propagacji fal radiowych.
  26. Zachowanie tajemnicy gospodarczej Spółki oraz jej klientów, dbałość o ochronę danych wrażliwych.
  27. Dążenie do podnoszenia jakości wykonywanych działań przez Serwis.
  Monter Urządzeń

  Kubald Polska Sp. z o.o

  maj 1997 - wrzesień 2002 (przez 5 lat i 5 miesięcy)
  Praca Dorywcza w Trakcie Trwania Studiów

  Zakres obowiązków:

  - montaż mechanicznych instalacji elektrycznych
  - montaż elementów niezbędnych do podłączenia instalacji
  - prace z zakresu obróbki mechanicznej i montażu mechanicznego
  - projektowanie, uruchamianie i testowanie urządzeń zasilających i sporządzanie do nich niezbędnej dokumentacji

  Edukacja

  Wycena i Gospodarka Nieruchomościami, studia podyplomowe

  Uniwersytet Śląski w Katowicach

  październik 2009 - luty 2011 (przez 1 rok i 5 miesięcy)
  Elektronika i Telekomunikacja (Studia Dzienne), magisterskie

  Politechnika Śląska w Gliwicach

  luty 2002 - wrzesień 2003 (przez 1 rok i 8 miesięcy)
  Elektronika i Telekomunikacja (Studia Dzienne), inżynierskie

  Politechnika Śląska w Gliwicach

  październik 1998 - luty 2002 (przez 3 lata i 5 miesięcy)

  Informacje dodatkowe

  Przebyte kursy

  1. Thermal Ink Jet Printers and Solutions - HSA Systems (Odense, Dania)

  2. Continuous InkJet Printers and Solutions - EC-JET/Pharmapack Packaging (Guangzhou, Chiny)

  3. Cisco Networking Academy CCNA 1 - (Gliwice, Polska)

  4. Cisco Networking Academy CCNA 2 - Router and Routing Basics (Gliwice, Polska)

  5. Cisco Networking Academy CCNA 3 - Switching Basics and Intermediate Routing (Gliwice, Polska)

  6. Cisco Networking Academy CCNA 4 - (Gliwice, Polska)

  7. Intermec Desktop Printer Service Technician - March 2011 (Warszawa, Polska)

  8. TOSHIBA Certificate - Toshiba printer training B-SA4, B-SX, B-SV4, B-582 (Krefeld, Niemcy)

  9. Zetom - Świadectwo NR-641/ZL/2005- szkolenie ISO/TS/16949:2002 (Warszawa, Polska)

  10. IPMA - (International Project Management Association) Szkolenie z zarządzania projektami (Katowice, Polska)

  11. ZEBRA Certificate TR2005 - Consumables, Value and Performance Line Printers (Heerenveen, Holandia)

  12. ZEBRA Certificate TR1033 - Mobile Printers Service (Heerenveen, Holandia)

  13. ZEBRA Certificate TR1028 - Label Printers Service (Heerenveen, Holandia)

  14. CipherLab Certificate - Technical Workshop (Kraków, Polska)

  15. CipherLab Certificate - RMA Repair Training (Kraków, Polska)

  16. Zebra TR1032 Mobile & Label ZASP Recertification (Meerbusch, Niemcy)


  Organizacje

  CZŁONEK GÓRNOŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI W KATOWICACH
  http://www.gszn.republika.pl/

  Grupy

  Wszystkich wypowiedzi: 2

  Zobacz szczegóły »