Grzegorz Janowski

Grzegorz Janowski

Zarządzanie finansami grup kapitałowych (CFO), ponadto CEO spółki konsultingowej (BI, Eureca)

Kórnik, wielkopolskie

Podsumowanie

 • Corporate Finance
 • Strategiczne planowanie finansowe
 • Współtworzenie strategii grupy
 • Budżetowanie/forecast P&L / CF grupy
 • Zarządzanie środkami pieniężnymi i CF
 • Zarządzanie zespołami do 20+ osób
 • Zdobywanie finansowania (banki, leasing, cfm)
 • Optymalizacja dochodów (ROE)
 • Prowadzenie projektów (project support office)
 • Analiza wyników vs budżet
 • Audyt wewnętrzny/współpraca z zewn.
Wysoce analityczny, zorientowany na cele zawodowe z wybitnymi osiągnięciami w zarządzaniu operacjami finansowymi, projektujący strategie finansowe w celu maksymalizacji przychodów, wzrostów wartości i rentowności grup kapitałowych. Pragmatyczny styl przywództwa odzwierciedla zaangażowanie w planowanie długoterminowe, biorący pełną odpowiedzialność za dostarczenie długoterminowych wyników organizacji. Opracowujący i wdrażający systemy ułatwiające wewnętrzne kontrole finansowe.

Zaznajomiony z politykami i procedurami oraz standardami i zasadami finansowo-księgowymi, przepisami podatkowymi / ładu korporacyjnego oraz aktami ustawowymi wraz ze zdolnością do zastosowania ich w praktyce. Udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów w ramach zadanych kosztów, zakresu i terminów. Wyróżnia się pisaniem artykułów na tematy finansowe i księgowe w trzech magazynach specjalistycznych: Poradnik Finansowo - Księgowy, Rachunkowość dla praktyków oraz Analiza i Kontrola Finansowa w Praktyce. Doświadczenie potwierdzone pracą dla firm takich firm jak Grupa Kapitałowa Marol (min. Chata Polska SA) i Grupa Kapitałowa Delko SA (notowana na GPW). Posiada doskonałe zdolności analityczne, nie boi się podejmowania odważnych...
v-ce Dyrektor Finansowy

Marol Kapitał (min. Chata Polska S.A.)

od marca 2012 (od 2 lat i 10 miesięcy)
Optymalizowanie płynności finansowej grupy:
Wyznaczanie, a następnie rozliczanie celów płynnościowych dla 10 Oddziałów, Centralnego Działu Zakupów, Regionalnych Kierowników Zakupów.
Nadzorowanie realizacji celów Głównych Księgowych Spółek w obszarze zarządzania gotówką, kredytem, lokatą.
Negocjowanie z dostawcami warunków płynnościowych (poprawienie o ponad 25% warunków zapłaty u największych dostawców poprzez renegocjacje warunków współpracy).Konsolidowanie budżetów i wyników grupy. Wdrażanie procedur rozliczeniowych i kontrolingowych.
Zapewnianie zewnętrznych a poprzez dywersyfikację dostawców bezpiecznych źródeł finansowania, wdrażanie nowych instrumentów finansowych (np. confirming).
Uszczelnienie procesów pozyskiwania przychodów, odzyskanie od dostawców nierozliczonych bonusów (za okres przed podjęciem zatrudnienia w grupie), zrealizowanie poprzez optymalizację płynności pod koniec roku kontraktacji rocznych od głównych dostawców co przyniosło znaczące zyski, zapewnienie franczyzobiorcom możliwości zarządzania premiami i poziomem wykonania celów.
Wdrożenie finansowej hurtowni danych, usprawnienie procesów dot. raportowania i analizy wyników.
Prowadzenie projektów zw. z planowaną akwizycją nowych podmiotów (due dilligence).
Kierowanie pracą działów: Controllingu, Danych Podstawowych, Rozliczeń. Zarządzanie 12-osobowym zespołem.
Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Zarządu wynikowego Grupy oraz posiedzeniach Zarządów Spółek.
Piastowanie funkcji biura projektów w grupie, raportowanie do Zarządu Grupy i Rady Nadzorczej.
Kontroler Finansowy

Delko S.A.

czerwiec 2011 - luty 2012 (przez 9 miesięcy)
Zarządzanie i nadzorowanie pracy działów: Finansowo-Księgowego oraz Rozliczeń Producenckich.
Odpowiedzialność za raportowanie zarządcze, przygotowywanie wyceny spółek dla potrzeb obrony goodwill i / lub wartości niematerialnych rozpoznanych w połączeniu jednostek.
Udział w przygotowywaniu raportów giełdowych (WGPW). Przygotowywanie analiz i komentarzy na potrzeby Zarządu.
Nadzorowanie przygotowania i raportowanie wykonania budżetu.
Współpraca z bankami i instytucjami finansowymi (leasing, CFM) oraz ubezpieczycielami: prowadzenie bankowej umowy zintegrowanej (parasolowej), zarządzanie limitami kredytów spółek, przewidywanie wysokości zapotrzebowania, analiza proponowanych kowenantów, gwarancje bankowe i inne.
Udział w projekcie wyceny nowych spółek przygotowywanych do akwizycji (due dilligence), koordynowanie przekształcenia spółki S.A. w Sp. z o.o., odpowiedzialność za zapewnienie środków na wykup udziałów mniejszościowych spółek obecnie znajdujących się w grupie – Delko S.A.
Kontroler finansowy

BZ WBK Leasing S.A. / BZ WBK Finanse & Leasing S.A.

styczeń 2009 - maj 2011 (przez 2 lata i 5 miesięcy)
Nadzór nad procesem budżetowania i aktualizacji budżetu (forecast) w układach Zarządczym i wg MSSF.
Kontrola wyników finansowych jednostek odpowiedzialnych za wyniki (biura biznesowe) oraz właścicieli segmentów biznesowych.
Raportowanie do Zarządów (min. na Rady Nadzorcze, Zarządy wynikowe, Senior Management Team
w Banku Zachodnim WBK). Koordynowanie przygotowania raportów cząstkowych, przygotowywanie komentarzy do wyników.
Bezpośrednie przygotowanie i rozwój modelu pozwalającego przygotować budżet i forecast dla Spółek w części dot.: dochodu odsetkowego, pokrycia portfela należności rezerwami IBNR / Default, przychodów generowanych przez biura biznesowe.
Przygotowanie analitycznego modelu wielowalutowego pozwalającego na wykonywanie symulacji wpływu wariantów finansowania na wynik finansowy w perspektywie 5-letniej. Model udowodnił konieczność obniżenia kosztów kredytu o kilkadziesiąt punktów bazowych co przełożyło się w pierwszym roku na kilka milionów złotych więcej w wyniku finansowym.
Uszczelnienie procesu przenoszenia opłat za rejestrację leasingowanych pojazdów przy wyeliminowaniu błędów dublowania obciążeń przez Urząd Miasta. Zaprojektowanie procedur, wdrożenie rozwiązań IT. Rezultat: zwiększenie miesięcznych przychodów o kilkanaście tys. PLN. Odzyskanie nieściągniętych kwot
z tytułu rozliczeń lat poprzedzających.
Udział jako Główny Użytkownik Biznesowy we wdrożeniu Finansowej Hurtowni Danych
Analityk systemowy/spec. ds. rozwoju sys.inf.

BZ WBK Finanse & Leasing S.A.

maj 2007 - grudzień 2007 (przez 8 miesięcy)
Branie udziału w projektach w ramach Grupy AIB (min.FOM, EIM) oraz BZ WBK (procesy ETL dla Korp.Hurt.Danych). Usprawnianie procesów w obszarach księgowości i finansów związanych z wykorzystaniem systemów inf (głównie ERP), czyli przygotowywanie scenariuszy i szablonów dekretacji i generacji sprawozdań cząstkowych. Ponadto ułatwianie pracy sobie i innym poprzez maksymalną automatyzacje ewidencjonowanych dok. czy sprawozdań cząstkowych - w systemie ERP rozwiązań dostawcy chyba jest <<50% względem wymienionych przez słuzby inf naszej firmy.

wystawiono 25 maja 2011

Z Grzegorzem współpracowaliśmy przez 1,5 roku w obszarze rozwoju systemów informatycznych. Z chęcią i przyjemnością mogę stwierdzić, iż Grzegorz w tej skomplikowanej dziedzinie był dla mnie specjalistą "kompletnym" posiadającym wszechstronną wiedzę merytoryczną z dziedziny finansów i rachunkowości oraz szerokie umiejętności z technologii baz danych SQL oraz Oracle.
Chciałbym szczególnie zwrócić osobom zainteresowanym współpracą z Grzegorzem na następujące kwestie:
- dokładność,
- branie pełnej odpowiedzialności za powierzone projekty,
- perfekcyjna organizacja własnego czasu pracy i ustalania priorytetów,
- chęć do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- niezależność poglądów,
- umiejętność wyciskania największej możliwej wartości dodanej z narzędzi technicznych (Toad, Outlook itp.)
Jarosław Żurek Jarosław Żurek , przełożony
Konsultant - wdrożeniowiec sys. ERP

Konsultant IT

kwiecień 2007 - październik 2003 (przez 3 lata i 7 miesięcy)
Jak w Konsultant Komputer sp z o.o.
Konsultant - wdrożeniowiec sys. ERP

Kansultant Komputer Sp. z o.o.

luty 2001 - wrzesień 2003 (przez 2 lata i 8 miesięcy)
Wdrożenia systemów ERP - głównie część finansowo - księgowa, rachunek kosztów:
Przygotowywanie ZPK z Klientem, podpowiadanie budowy układów "5" i podstawowych "7" dla celów analizy przychodowo-kosztowej, specjalistycznych sprawozdań (min. do URE)
Budowa i utrzymanie wszelkiego rodzaju sprawozdań (min. GUS) i analiz oraz mechanizmów rozliczeń kosztów pośrednich i bezpośrednich.
Przygotowywanie dokumentacji analizy przedwdrożeniowej, wdrożeniowej, szkoleniowej, etc.

Edukacja

Advanced Financial Management, studia podyplomowe

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)

od styczeń 2008 (od 7 lat)
Finanse i rachunkowość przeds. - Praca: Wpływ sys.inf. na funkcjonowanie i rozwój przeds., magisterskie

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

wrzesień 2005 - czerwiec 2007 (przez 1 rok i 10 miesięcy)
Obrót towarowy - Praca: Zmiany w podatku VAT po wejściu do UE, licencjackie

Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu

wrzesień 2002 - lipiec 2005 (przez 2 lata i 11 miesięcy)

Specjalizacje

Finanse/Ekonomia » Kontroling

Finanse/Ekonomia » Rynki kapitałowe

Finanse/Ekonomia » Zarządzanie finansami

Języki

Angielski

dobry

Informacje dodatkowe

Grupy

Wszystkich wypowiedzi: 103

Zobacz szczegóły »