Tomasz

Tomasz Krywan Doradca podatkowy

Temat: Wystawianie rachunków w 2014 r.

Zastanawia mnie ostatnio czy w 2014 r. podatnicy VAT w ograniczonym zakresie nadal mogą wystawiać rachunki. Art. 87 § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, że jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Według mnie w świetle tego przepisu w przypadkach, gdy faktury wystawiane są na żądanie, kupujący lub usługobiorca może zażądać wystawienia rachunku zamiast faktury, a sprzedawca ma obowiązek taki rachunek wystawić. Z drugiej strony - jeżeli przyjąć to stanowisko - zażądanie rachunku nie wyłącza ewentualnego późniejszego obowiązku wystawienia faktury na żądanie, a więc pojawiają się dwa dokumenty dotyczącej tej samej sprzedaży. (...) Zobacz więcej
14.01.2014, 11:29
Dawid

Dawid Milczarek Martini i Wspólnicy

Temat: Wystawianie rachunków w 2014 r.

Rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi zawiera co najmniej (par. 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach):
1) imiona i nazwiska (nazwę albo firmę) oraz adresy sprzedawcy i kupującego bądź wykonawcy i odbiorcy usługi;
2) datę wystawienia i numer kolejny rachunku;
3) (uchylony)
4) określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe;
5) ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie;
6) (uchylony)

Faktura dokumentująca dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy powinna zawierać: (par. 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3.12.2013 r. w sprawie wystawiania faktur):
a) datę wystawienia,
b) numer kolejny,
c) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
d) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
e) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
f) cenę jednostkową towaru lub usługi,
g) kwotę należności ogółem

***

Pomijając szczegóły, odpowiednio skonstruowany dokument może spełniać wymogi zarówno stawiane fakturom, jak i rachunkom. Wystarczy w nagłówku napisać "FAKTURA / RACHUNEK" i dylemat zasad
podwójnego dokumentowania zniknie :)Ten post został edytowany przez Autora dnia 14.01.14 o godzinie 12:39
14.01.2014, 12:38
Tomasz

Tomasz Krywan Doradca podatkowy

Temat: Wystawianie rachunków w 2014 r.

Ok, zgoda. Tylko, że chodziło mi przede wszystkim (chociaż tego nie wyraziłem wprost) o możliwość dokumentowania rachunkami sprzedaży opodatkowanej dla osób prywatnych. Czyli wykorzystanie rachunku jako alternatywnej dla paragonu i faktury możliwości dokumentowania takiej sprzedaży (poniekąd nawiązuję do dyskusji z wątku o (...) Zobacz więcej
14.01.2014, 12:54
Dawid

Dawid Milczarek Martini i Wspólnicy

Temat: Wystawianie rachunków w 2014 r.

U podatnika "zwolnionego podmiotowo" z VAT mogą wystąpić następujące sytuacje:

1. sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która:
a) nie zgłosiła żądania wystawienia jakiegokolwiek dokumentu,
b) zgłosiła żądanie wystawienia rachunku,
c) zgłosiła żądanie wystawienia faktury;

2. sprzedaż na rzecz podatnika, który:
a) nie zgłosił żądania wystawienia jakiegokolwiek dokumentu,
b) zgłosił żądanie wystawienia rachunku,
c) zgłosił żądanie wystawienia faktury.

Moim zdaniem w każdej z tych sytuacji (a więc bez względu na to, czy i przez kogo żądanie zostało zgłoszone) podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ustawy o VAT może wystawić nabywcy zarówno fakturę, jak i rachunek, a nawet dokument nie zawierający żadnego nagłówka lub zawierający nagłówek uniwersalny ("FAKTURA / RACHUNEK").

Natomiast jeżeli zostanie zgłoszone przez nabywcę żądanie wystawienia określonego dokumentu (obojętne czy rachunku czy faktury), podatnik korzystający ze zwolnienia z art. 113 ustawy o VAT powinien stosowny dokument (odpowiednio rachunek, fakturę lub dokument uniwersalny) wystawić.

Ze względów praktycznych w wielu przypadkach warto zdecydować się na wystawianie dokumentu sprzedaży z marszu, bez czekania na żądanie, najlepiej dokumentu uniwersalnego (rachunkofaktury), który uprzedzi jakiekolwiek (rachunek / faktura) i czyjekolwiek (osoba fizyczna nieprowadząca DG / podatnik VAT) żądania.Ten post został edytowany przez Autora dnia 14.01.14 o godzinie 14:02
14.01.2014, 13:47
Tomasz

Tomasz Krywan Doradca podatkowy

Temat: Wystawianie rachunków w 2014 r.

Ok, ok. Ale ja nie mam na myśli podatnika zwolnionego na podstawie art. 113 ustawy, lecz "zwykłego" czynnego podatnika VAT. Czyli chodzi mi o możliwość dokumentowania rachunkami sprzedaży, w której (...) Zobacz więcej
14.01.2014, 14:02
Dawid

Dawid Milczarek Martini i Wspólnicy

Temat: Wystawianie rachunków w 2014 r.

Tomasz K.:
Ok, ok. Ale ja nie mam na myśli podatnika zwolnionego na podstawie art. 113 ustawy, lecz "zwykłego" czynnego podatnika VAT. Czyli chodzi mi o możliwość dokumentowania rachunkami sprzedaży, w której występuje podatek.

Sorki, nie doczytałem. Już się zastanawiam ;).
14.01.2014, 14:03
Tomasz

Tomasz Krywan Doradca podatkowy

Temat: Wystawianie rachunków w 2014 r.

Dodam, że do końca 2013 r. takie postępowanie raczej wyłączało brzmienie § 4 ust. 1 pkt 1 i § 17 pkt 4 rozporządzenia o fakturach. No ale tych przepisów już (...) Zobacz więcej
14.01.2014, 14:10
Marek

Marek Gorzycki przedsiębiorca

Temat: Wystawianie rachunków w 2014 r.

Tomasz K.:
Zastanawia mnie ostatnio czy w 2014 r. podatnicy VAT w ograniczonym zakresie nadal mogą wystawiać rachunki. Art. 87 § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, że jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Według mnie w świetle tego przepisu w przypadkach, gdy faktury wystawiane są na żądanie, kupujący lub usługobiorca może zażądać wystawienia rachunku zamiast faktury, a sprzedawca ma obowiązek taki rachunek wystawić. Z drugiej strony - jeżeli przyjąć to stanowisko - zażądanie rachunku nie wyłącza ewentualnego późniejszego obowiązku wystawienia faktury na żądanie, a więc pojawiają się dwa dokumenty dotyczącej tej samej sprzedaży. Jak myślicie?

Wychodząc z przesłanek, że:
1/ zbliżyły się terminy, w jakich nabywca (osoba fizyczna) może żądać wystawienia faktury lub rachunku (w przypadku faktur - poza sytuacjami, gdy do transakcji doszło w ostatnim dniu miesiąca - jest nawet więcej czasu).
2/ rachunek może zawierać więcej informacji, niż określono to w rozporządzeniu: "Rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi zawiera co najmniej:"
3/ nagłówki obu dokumentów pełnią charakter "ozdobników" (może też ich nie być).

- wystawię (jako podatnik vat) dokument spełniający warunki dla faktury, także wówczas, gdy nabywca zażąda rachunku. Gdy następnie zażąda fakturę - odpowiem, że już otrzymał... ;-)

Jeśli dobrze czytam przepisy, to rachunek trzeba będzie jednak wystawić osobom fizycznym, nabywającym usługi wymienione w art.19a.5.4, bo w takich przypadkach faktura nie przysługuje.
15.01.2014, 13:22
Rafał

Rafał Ryba Specjalista ds.
podatków, a przy
okazji marketing i
PR

Temat: Wystawianie rachunków w 2014 r.

Tomasz K.:
Zastanawia mnie ostatnio czy w 2014 r. podatnicy VAT w ograniczonym zakresie nadal mogą wystawiać rachunki. Art. 87 § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, że jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Według mnie w świetle tego przepisu w przypadkach, gdy faktury wystawiane są na żądanie, kupujący lub usługobiorca może zażądać wystawienia rachunku zamiast faktury, a sprzedawca ma obowiązek taki rachunek wystawić. Z drugiej strony - jeżeli przyjąć to stanowisko - zażądanie rachunku nie wyłącza ewentualnego późniejszego obowiązku wystawienia faktury na żądanie, a więc pojawiają się dwa dokumenty dotyczącej tej samej sprzedaży. Jak myślicie?

Przepisy zrównały ze sobą wszystkich podatników VAT tj. zarówno zwolnionych, jak i czynnych. Dzięki temu od 1 stycznia 2014 r. uniwersalnym dokumentem potwierdzającym sprzedaż u podatników są faktury. Według mnie, nie było żadnego uzasadnienia dla rozróżnienia, by podatnicy czynni wystawiali faktury na podstawie ustawy o VAT (i rozporządzenia do niej), a podatnicy zwolnieni - rachunki na podstawie Ordynacji podatkowej (i rozporządzenia do niej). Nawiasem mówiąc, rozporządzenie ws. faktur uznawało rachunki wystawione przez podatników VAT za faktury. Ważne było to, że tylko rachunki wystawione przez podatników VAT były fakturami, a nie jakikolwiek rachunek wystawiony przez kogokolwiek.

Przede wszystkim, należy zauważyć, że Ordynacja podatkowa definiuje definiuje "działalność gospodarczą" znacznie szerzej niż wszelkie inne ustawy, w tym ustawa o PIT, VAT czy o swobodzie działalności gospodarczej. Osobą prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu Ordynacji podatkowej jest np. wykonawca dzieła na rzecz przedsiębiorców, zleceniobiorca na umowę zlecenie, sąsiad sprzedający drugiemu sąsiadowi używany mebel itp.

Dzięki temu ujednoliceniu, podatnicy zwolnieni i czynni wystawiają faktury, a wszyscy pozostali - rachunki.

Moim zdaniem, w świetle tego przepisu, podatnik zwolniony z VAT może wystawić tylko i wyłącznie fakturę na podstawie ustawy o VAT, ponieważ obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów (ustawy o VAT), choć powstaje on dopiero w momencie otrzymania takiego żądania.

Uważam, że nie miałaby sensu taka sytuacja: jeśli nabywca poprosi rachunek to sprzedawca ma wystawić rachunek, a jak fakturę to fakturę albo jak zażyczy sobie jednocześnie i rachunku i faktury, to przedsiębiorca powinien wystawić oba dokumenty. W związku z tym, że ustawa o VAT nakłada na podatników zwolnionych wystawianie faktur na żądanie, to przepis Ordynacji podatkowej automatycznie traci zastosowanie.

Kolejnym ujednoliceniem jest to, że w stosunku do czynności zwolnionych nie ma obowiązku wystawiania faktur a tylko na żądanie nabywcy. Wcześniej było rozróżnienie, które polegało na tym, że jeśli podatnik zwolniony dokonał dostawy lub usługi zwolnionej z VAT to nie musiał wystawiać faktury, a podatnik czynny miał taki obowiązek, zależnie od tego, kto był nabywcą (choć przedmiot transakcji mógł być taki sam np. usługa finansowa).Ten post został edytowany przez Autora dnia 20.01.14 o godzinie 18:56
20.01.2014, 18:55
Marek

Marek Gorzycki przedsiębiorca

Temat: Wystawianie rachunków w 2014 r.

Rafał R.:

Rafale, w temacie chodzi o wystawianie rachunków przez podatników czynnych na rzecz osób prywatnych ("niepodatników")... ;-)
20.01.2014, 23:18
Rafał

Rafał Ryba Specjalista ds.
podatków, a przy
okazji marketing i
PR

Temat: Wystawianie rachunków w 2014 r.

Marek G.:
Rafał R.:

Rafale, w temacie chodzi o wystawianie rachunków przez podatników czynnych na rzecz osób prywatnych ("niepodatników")... ;-)

Odniosłem się zatem do tego zagadnienia szerzej :) Wg mnie, podatnicy VAT powinni wystawiać faktury. Niezależnie od tego, czy sprzedaż została dokonana na rzecz innego podatnika czy osoby prywatnej i niezależnie od tego, czy sprzedawca jest podatnikiem VAT czynnym, zwolnionym czy też podatnikiem VAT czynnym, który dokonał sprzedaży przedmiotowo zwolnionej.

W mojej ocenie, brzmienie znowelizowanego przepisu Ordynacji podatkowej zupełnie wyłącza spod jego zakresu stosowania podatników VAT.
21.01.2014, 08:46
Marek

Marek Gorzycki przedsiębiorca

Temat: Wystawianie rachunków w 2014 r.

Rafał R.:
Marek G.:
Rafał R.:

Rafale, w temacie chodzi o wystawianie rachunków przez podatników czynnych na rzecz osób prywatnych ("niepodatników")... ;-)

Odniosłem się zatem do tego zagadnienia szerzej :) Wg mnie, podatnicy VAT powinni wystawiać faktury. Niezależnie od tego, czy sprzedaż została dokonana na rzecz innego podatnika czy osoby prywatnej i niezależnie od tego, czy sprzedawca jest podatnikiem VAT czynnym, zwolnionym czy też podatnikiem VAT czynnym, który dokonał sprzedaży przedmiotowo zwolnionej.

W mojej ocenie, brzmienie znowelizowanego przepisu Ordynacji podatkowej zupełnie wyłącza spod jego zakresu stosowania podatników VAT.

Jaki więc dokument (jeśli nie rachunek) zaproponujesz w przypadku podatnika czynnego świadczącego usługę najmu na rzecz osoby prywatnej (w kontekście 106b.3.1)?
21.01.2014, 19:32
Rafał

Rafał Ryba Specjalista ds.
podatków, a przy
okazji marketing i
PR

Temat: Wystawianie rachunków w 2014 r.

Marek G.:
Rafał R.:
Marek G.:
Rafał R.:

Rafale, w temacie chodzi o wystawianie rachunków przez podatników czynnych na rzecz osób prywatnych ("niepodatników")... ;-)

Odniosłem się zatem do tego zagadnienia szerzej :) Wg mnie, podatnicy VAT powinni wystawiać faktury. Niezależnie od tego, czy sprzedaż została dokonana na rzecz innego podatnika czy osoby prywatnej i niezależnie od tego, czy sprzedawca jest podatnikiem VAT czynnym, zwolnionym czy też podatnikiem VAT czynnym, który dokonał sprzedaży przedmiotowo zwolnionej.

W mojej ocenie, brzmienie znowelizowanego przepisu Ordynacji podatkowej zupełnie wyłącza spod jego zakresu stosowania podatników VAT.

Jaki więc dokument (jeśli nie rachunek) zaproponujesz w przypadku podatnika czynnego świadczącego usługę najmu na rzecz osoby prywatnej (w kontekście 106b.3.1)?

Według mnie, tym dokumentem powinna być faktura.

Jeśli podatnik VAT czynny wyświadczy usługę najmu na rzecz osoby prywatnej (zakładamy, że najmu zwolnionego z VAT - cele mieszkaniowe), to zgodnie z art. 106b ust. 2, podatnik ten nie ma obowiązku potwierdzenia tego fakturą. Przy czym, jeśli nabywca zgłosi takie żądanie, podatnik jest zobowiązany do wystawienia faktury, co wynika z art. 106b ust. 3 pkt 2 (jest mowa o czynnościach zwolnionych, czyli zwolnionych zarówno z tytułu zwolnienia podmiotowego [art. 113 ust. 1 lub 9], jak i przedmiotowego [art. 43 ust. 1]).

Zgłoszenie żądania otrzymania dokumentu sprzedaży przez najemcę oznacza, że zastosowanie znajdą przepisy ustawy VAT, która nakłada obowiązek wystawienia w takiej sytuacji faktury, co jednoznacznie wyłącza możliwość wystawienia rachunku na podstawie Ordynacji podatkowej (bo z odrębnych przepisów tj. ustawy o VAT, wynika obowiązek wystawienia faktury).

Faktura ta powinna zawierać podstawę zwolnienia, którą jest art. 43 ust. 1 pkt 36. W pozostałym zakresie może zawierać dane analogiczne dla dotychczasowych rachunków na mocy przepisów Rozporządzenia ws. wystawiania faktur. Różnica z punktu widzenia wyglądu dokumentu jest praktycznie żadna, natomiast z punktu widzenia przepisów jest to dokument wystawiony zgodnie z ustawą o VAT, a nie Ordynacją podatkową.
21.01.2014, 21:53
Marek

Marek Gorzycki przedsiębiorca

Temat: Wystawianie rachunków w 2014 r.

A tak patrząc na najem nieco szerzej, niż przez pryzmat mieszkań:
Co w przypadku najmu garażu albo samochodu (...) Zobacz więcej
21.01.2014, 22:02
Dawid

Dawid Milczarek Martini i Wspólnicy

Temat: Wystawianie rachunków w 2014 r.

Rafał R.:
Zgłoszenie żądania otrzymania dokumentu sprzedaży przez najemcę oznacza, że zastosowanie znajdą przepisy ustawy VAT, która nakłada obowiązek wystawienia w takiej sytuacji faktury, co jednoznacznie wyłącza możliwość wystawienia rachunku na podstawie Ordynacji podatkowej (bo z odrębnych przepisów tj. ustawy o VAT, wynika obowiązek wystawienia faktury).

Oczywiście sprawa ma marginalne znaczenie praktyczne (ze względu na to, że jeden dokument może spełniać warunki stawiane i fakturom, i rachunkom jednocześnie), ale z Twoim rozumowaniem mogę się zgodzić wyłącznie na gruncie wykładni celowościowej / funkcjonalnej, a nie literalnej. Dlatego, że art. 87 Ordynacji podatkowej zaczyna się od słów: "Jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury", a nie od słów "Jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia dokumentu sprzedaży". W związku z tym, należy uznać, że jeżeli nabywca towaru lub usługi nie zażąda wystawienia faktury, a zażąda wystawienia rachunku, to sprzedawca nie ma obowiązku wystawienia faktury, a w związku z tym ma obowiązek wystawić rachunek. Art. 106b ust. 3 czytałbym literalnie raczej "Na żądanie nabywcy towaru lub usługi wystawienia faktury podatnik jest obowiązany wystawić fakturę", a nie "Na żądanie nabywcy towaru lub usługi wystawienia dokumentu sprzedaży podatnik jest obowiązany wystawić fakturę".
21.01.2014, 23:04
Adam

Adam F. podatki

Temat: Wystawianie rachunków w 2014 r.

Rafał R.:

Jeśli podatnik VAT czynny wyświadczy usługę najmu na rzecz osoby prywatnej (zakładamy, że najmu zwolnionego z VAT - cele mieszkaniowe), to zgodnie z art. 106b ust. 2, podatnik ten nie ma obowiązku potwierdzenia tego fakturą. Przy czym, jeśli nabywca zgłosi takie żądanie, podatnik jest zobowiązany do wystawienia faktury, co wynika z art. 106b ust. 3 pkt 2 (jest mowa o czynnościach zwolnionych, czyli zwolnionych zarówno z tytułu zwolnienia podmiotowego [art. 113 ust. 1 lub 9], jak i przedmiotowego [art. 43 ust. 1]).

Zgłoszenie żądania otrzymania dokumentu sprzedaży przez najemcę oznacza, że zastosowanie znajdą przepisy ustawy VAT, która nakłada obowiązek wystawienia w takiej sytuacji faktury, co jednoznacznie wyłącza możliwość wystawienia rachunku na podstawie Ordynacji podatkowej (bo z odrębnych przepisów tj. ustawy o VAT, wynika obowiązek wystawienia faktury).

Faktura ta powinna zawierać podstawę zwolnienia, którą jest art. 43 ust. 1 pkt 36. W pozostałym zakresie może zawierać dane analogiczne dla dotychczasowych rachunków na mocy przepisów Rozporządzenia ws. wystawiania faktur. Różnica z punktu widzenia wyglądu dokumentu jest praktycznie żadna, natomiast z punktu widzenia przepisów jest to dokument wystawiony zgodnie z ustawą o VAT, a nie Ordynacją podatkową.

a co z art. 106b ust. 3 pkt 1 ? - najem lokalu mieszkalnego (zwolniony) to równoczesnie czynnosc o ktorej mowa w art. 19a.5.4, a w stosunku do nich mozna nie wystawic faktury na żądanie

sorry, nie zauwazylem ze juz Marek zadał takie pytanieTen post został edytowany przez Autora dnia 22.01.14 o godzinie 10:26
22.01.2014, 10:24

Następna dyskusja:

Wystawianie i księgowanie ...
Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do