Marcin

Marcin Nowak Rynki zagraniczne

Temat: klasyfikacja zawodów i specjalności dla potrzeb rynku...

Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 222 poz. 1868

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 10 grudnia 2002 r.

w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

(Dz. U. z dnia 20 grudnia 2002 r.)


Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973, Nr 100, poz. 1080, Nr 122, poz. 1323 i 1325, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1793 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 675, Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679) zarządza się, co następuje:


§ 1. Określa się klasyfikację zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, zwaną dalej "klasyfikacją", stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Klasyfikacja służy ujednoliceniu nazewnictwa zawodów i specjalności występujących na rynku pracy oraz racjonalnemu planowaniu obsługi rynku pracy i określaniu jego struktury zawodowej. Klasyfikacja jest stosowana w szczególności w zakresie:
1) pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;
2) szkolenia osób poszukujących pracy oraz dokształcania pracowników;
3) gromadzenia danych do określania polityki zatrudnienia, kształcenia i szkolenia zawodowego;
4) prowadzenia badań, analiz, prognoz i innych opracowań dotyczących rynku pracy.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 kwietnia 1995 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48, poz. 253).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

________
1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 32, poz. 304).

ZAŁĄCZNIK

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

Klasyfikacja jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Grupuje poszczególne zawody (specjalności) w coraz bardziej zagregowane grupy oraz ustala ich symbole i nazwy.
Klasyfikacja została opracowana na podstawie Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów ISCO-88, przyjętego na XIV Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w Genewie w 1987 r., oraz jego nowej edycji z 1994 r., tzw. ISCO-88 (COM), dostosowanej do potrzeb Unii Europejskiej. Zasadniczy układ klasyfikacji, kryteria klasyfikacyjne oraz system kodowy przyjęto zgodnie z tymi standardami.
Niniejsza klasyfikacja zastępuje dotychczas obowiązującą klasyfikację, wprowadzoną na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 kwietnia 1995 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. Nr 48, poz. 253), zmodyfikowaną wydanym w 1998 r. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej oraz Główny Urząd Statystyczny opracowaniem pt. Wykaz Zmian i Uzupełnień.
Opracowanie nowej klasyfikacji wynikało z potrzeby uzyskania większej spójności tej klasyfikacji ze standardem międzynarodowym ISCO-88 (COM), uwzględnienia obowiązujących w Polsce uregulowań prawnych dotyczących wykonywania zawodów oraz uwzględnienia zawodów objętych klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
W nowej klasyfikacji:
1) wprowadzono dodatkowe grupy, obejmujące zawody funkcjonujące w siłach zbrojnych;
2) znacznie zmniejszono ogólną liczbę zawodów i specjalności objętych klasyfikacją, przede wszystkim w wyniku łączenia niektórych węższych specjalności w szerzej definiowane lub w wyniku całkowitej rezygnacji z wyodrębniania specjalności w ramach zawodu;
3) wprowadzono zawody (specjalności), które dotychczas nie były ujęte w klasyfikacji;
4) w niektórych obszarach klasyfikacji zastosowano odmienne grupowanie zawodów, przede wszystkim na pierwszym poziomie agregacji, przez wprowadzenie nowych grup czy likwidację, podział lub łączenie grup dotychczasowych;
5) skrócono kod grup elementarnych z pięciocyfrowego na czterocyfrowy oraz kod jednostkowych zawodów (specjalności) - z siedmiocyfrowego na sześciocyfrowy.
Struktura klasyfikacji oparta jest na systemie pojęć, z których najważniejsze to: zawód, specjalność, umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe.
Zawód zdefiniowany został jako zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów.
Zawód może dzielić się na specjalności. Specjalność jest wynikiem podziału pracy w ramach zawodu, zawiera część czynności o podobnym charakterze (związanych z wykonywaną funkcją lub przedmiotem pracy), wymagających pogłębionej lub dodatkowej wiedzy i umiejętności, zdobytych w wyniku dodatkowego szkolenia lub praktyki.
Umiejętność określono jako sprawdzoną możliwość wykonania odpowiedniej klasy zadań w ramach zawodu (specjalności), natomiast przez kwalifikacje zawodowe rozumiane są układy wiedzy i umiejętności wymagane do realizacji składowych zadań zawodowych.
Dla celów klasyfikacji istotne są dwa aspekty kwalifikacji: poziom i specjalizacja. Poziom kwalifikacji potraktowano jako funkcję kompleksowości i zakresu umiejętności (kompleksowość umiejętności traktując jako czynnik ważniejszy), wynikających ze złożoności oraz zakresu zadań i obowiązków. Specjalizację kwalifikacji zdefiniowano natomiast przez rodzaj koniecznej wiedzy czy umiejętność posługiwania się określonymi urządzeniami i narzędziami lub przez rodzaj stosowanych materiałów czy produkowanych wyrobów albo rodzaj świadczonych usług.
W klasyfikacji, podobnie jak w ISCO-88 i ISCO-88 (COM), uwzględniono cztery szerokie poziomy kwalifikacji, które zdefiniowano w odniesieniu do poziomów wykształcenia określonych w Międzynarodowej Klasyfikacji Standardów Edukacyjnych (ISCED 97), przyjętej na 29 sesji UNESCO w 1997 r. Nie oznacza to, że kwalifikacje można uzyskać tylko w ramach systemu szkolnego. Kwalifikacje mogą być i często są nabywane w ramach systemu kursowego lub poprzez praktykę. Decydującym czynnikiem dla określenia, jak dany zawód powinien być sklasyfikowany, są wymagane kwalifikacje niezbędne do wykonania zadań i obowiązków, a nie sposób, w jaki te kwalifikacje są osiągane. Jednak przyjęte definicje mają zastosowanie, gdy niezbędne kwalifikacje zawodowe są nabywane poprzez formalne wykształcenie lub szkolenie:
1) pierwszy poziom kwalifikacji (oznaczający kwalifikacje elementarne) - odniesiono do pierwszego poziomu wykształcenia ISCED, uzyskiwanego w szkole podstawowej;
2) drugi poziom kwalifikacji - odniesiono do drugiego poziomu wykształcenia ISCED, uzyskiwanego w gimnazjum oraz do trzeciego poziomu wykształcenia ISCED, uzyskiwanego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i zasadniczej szkole zawodowej;
3) trzeci poziom kwalifikacji - odniesiono do czwartego poziomu wykształcenia ISCED, uzyskiwanego w szkole policealnej oraz do trzeciego poziomu wykształcenia ISCED, uzyskiwanego w technikum;
4) czwarty poziom kwalifikacji - odniesiono do piątego poziomu wykształcenia ISCED, uzyskiwanego na studiach wyższych zawodowych, studiach magisterskich i studiach podyplomowych oraz do szóstego poziomu wykształcenia ISCED, uzyskiwanego na studiach doktoranckich.
Struktura klasyfikacji jest wynikiem grupowania zawodów na podstawie podobieństwa kwalifikacji zawodowych wymaganych dla realizacji zadań danego zawodu (specjalności), z uwzględnieniem obydwu aspektów kwalifikacji, tj. ich poziomu i specjalizacji. Wymienione kryteria posłużyły grupowaniu poszczególnych zawodów i specjalności w grupy elementarne, a te z kolei w bardziej zagregowane grupy średnie, duże i wielkie.
W efekcie struktura klasyfikacji obejmuje: 10 grup wielkich, 30 grup dużych (jako wewnętrzny podział grup wielkich), 116 grup średnich (jako wewnętrzny podział grup dużych) i 387 grup elementarnych (jako wewnętrzny podział grup średnich), przy czym grupy elementarne obejmują 1.636 zawodów i specjalności.
Osiem z dziesięciu grup wielkich (grupy od 2 do 9) wymaga kwalifikacji zaliczonych do czterech wyżej zdefiniowanych poziomów. Poziomu kwalifikacji nie określono w przypadku grup wielkich 1 i 10. Dla grupy 1 jako kryterium grupowania zastosowano "funkcję tworzenia polityki i prawa oraz zarządzania", zaś dla grupy 10 "obowiązki wojskowe".
Strukturę grup wielkich klasyfikacji w powiązaniu z poziomami kwalifikacji przedstawiono w Tabeli 1.

Tabela 1. Struktura grup wielkich klasyfikacji i poziomy kwalifikacji


Lp.


Nazwa grupy wielkiej
Liczba grup w ramach grupy wielkiej Liczba zawodów i specjalności Poziom kwalifikacji
dużych średnich elementarnych
1 Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy 3 6 33 42 -
2 Specjaliści 4 20 63 394 4
3 Technicy i inny średni personel 4 18 69 308 3
4 Pracownicy biurowi 2 7 20 50 2 lub 3
5 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 2 7 20 76 2 lub 3
6 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 4 8 13 39 2
7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 4 17 73 311 2
8 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 3 20 72 331 2
9 Pracownicy przy pracach prostych 3 10 21 81 1
10 Siły zbrojne 1 3 3 4 -
RAZEM 30 116 387 1.636

Kolejne, coraz bardziej szczegółowe podziały na grupy duże, średnie i elementarne dokonywane są na podstawie coraz to większej specjalizacji kwalifikacji, związanej - jak wspomniano wcześniej - z rodzajem wymaganej wiedzy, stosowanych narzędzi i maszyn czy materiałów oraz produkowanych dóbr i usług.
Wszystkie pozycje klasyfikacyjne opatrzone zostały symbolem cyfrowym (kodem). Grupy wielkie oznaczono symbolem jednocyfrowym, grupy duże - dwucyfrowym, grupy średnie - trzycyfrowym, a elementarne - czterocyfrowym. Poszczególnym zawodom i specjalnościom przyporządkowano kod sześciocyfrowy.
Przyjęty w klasyfikacji schemat symboliki przedstawia się następująco:

schemat

Część zawodów ujętych w grupach wielkich od 3 do 8 wyróżniono gwiazdką, co oznacza, że dany zawód objęty jest kształceniem w systemie szkolnym. W większości przypadków zawody te są całkowicie zbieżne z zawodami objętymi klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. W niektórych przypadkach występuje różnica w nazwie zawodu lub zawód szkolny jest tak szeroki, że swym zakresem obejmuje całe grupy elementarne czy nawet średnie wyodrębnione w niniejszej klasyfikacji. W tych przypadkach podano w nawiasie odpowiednie wyjaśnienie.
Poszczególne grupy wielkie zawodów można scharakteryzować następująco:
1. Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy
Grupa ta obejmuje zawody, w których podstawowymi zadaniami są: planowanie, określanie i realizowanie podstawowych celów i kierunków polityki państwa, formułowanie przepisów prawnych oraz kierowanie działalnością jednostek administracji publicznej, a także sprawowanie funkcji zarządzania w przedsiębiorstwach lub ich wewnętrznych jednostkach organizacyjnych.
2. Specjaliści
Grupa ta obejmuje zawody wymagające posiadania wysokiego poziomu wiedzy zawodowej, umiejętności oraz doświadczenia w zakresie nauk technicznych, przyrodniczych, społecznych, humanistycznych i pokrewnych. Ich głównymi zadaniami są: wdrażanie do praktyki koncepcji i teorii naukowych lub artystycznych, powiększanie dotychczasowego stanu wiedzy poprzez badania i twórczość oraz systematyczne nauczanie w tym zakresie.
3. Technicy i inny średni personel
Grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do wykonywania głównie prac technicznych i podobnych, związanych z badaniem i stosowaniem naukowych oraz artystycznych koncepcji i metod działania.
4. Pracownicy biurowi
Grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do zapisywania, organizowania, przechowywania i wyszukiwania informacji, obliczania danych liczbowych, finansowych i statystycznych oraz wykonywania obowiązków wobec klientów, szczególnie związanych z operacjami pieniężnymi, organizowaniem podróży, informacjami i spotkaniami w zakresie biznesu.
5. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy
Grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia, które są niezbędne do świadczenia usług ochrony, usług osobistych związanych m.in. z podróżą, prowadzeniem gospodarstwa, dostarczaniem żywności, opieką osobistą oraz do sprzedawania i demonstrowania towarów w sklepach hurtowych czy detalicznych.
6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do uprawy i zbioru ziemiopłodów, zbierania owoców lub roślin dziko rosnących, uprawy i eksploatacji lasów, chowu i hodowli zwierząt, połowów lub hodowli ryb.
7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy
Grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do uzyskiwania i obróbki surowców, wytwarzania i naprawy towarów oraz budowy, konserwacji i naprawy dróg, konstrukcji i maszyn. Główne zadania wymagają znajomości i zrozumienia charakteru pracy, stosowanych materiałów, maszyn i wytwarzanych produktów.
8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń
Grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do prowadzenia pojazdów i innego sprzętu ruchomego, nadzorowania, kontroli i obserwacji pracy maszyn i urządzeń przemysłowych na miejscu lub przy pomocy zdalnego sterowania oraz do montowania produktów z komponentów według ścisłych norm i metod. Wykonywanie zadań wymaga głównie posiadania wiedzy i zrozumienia zasad funkcjonowania obsługiwanych urządzeń.
9. Pracownicy przy pracach prostych
Grupa ta obejmuje zawody, które wymagają niskich lub podstawowych umiejętności i niewielkiej wiedzy teoretycznej niezbędnych do wykonywania przeważnie prostych i rutynowych prac. Praca wykonywana jest przy zastosowaniu prostych narzędzi ręcznych i przy ograniczonej własnej inicjatywie i ocenie. W niektórych przypadkach wymaga pewnego wysiłku fizycznego.
10. Siły zbrojne
W grupie tej klasyfikowani są żołnierze zawodowi służby stałej i kontraktowej oraz żołnierze zasadniczej i nadterminowej służby wojskowej.

Prawidłowe stosowanie klasyfikacji wymaga uwzględniania niżej podanych zasad.
W grupie wielkiej 1 zawody kierownicze klasyfikowane są z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstwa. Zgodnie z ISCO-88 (COM) kierownicy zakładów pracy, które zatrudniają 10 i więcej pracowników, klasyfikowani są w grupie 12 "Kierownicy dużych i średnich organizacji", zaś kierownicy zakładów pracy, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników - w grupie 13 "Kierownicy małych przedsiębiorstw". Jako kierowników należy klasyfikować tylko tych pracowników, których zadania kierownicze przeważają nad zadaniami wymagającymi kwalifikacji ściśle naukowych, technicznych, medycznych czy prawniczych. Jeśli natomiast przeważają te ostatnie zadania, jak np. w przypadku ordynatora oddziału szpitalnego, głównego konstruktora czy technologa, pracownicy ci traktowani są jako specjaliści, którym powierzono odpowiednie stanowiska, i w związku z tym powinni być klasyfikowani w grupie wielkiej 2. Ponieważ klasyfikacja nie uwzględnia statusu zatrudnionych, więc również "pracujący właściciele" są klasyfikowani zależnie od tego, czy ich zadania i obowiązki są zasadniczo podobne do menedżera (kierownika) czy do pracownika wykonującego prace związane z podstawową działalnością przedsiębiorstwa. Tak więc osoby pracujące na własny rachunek, jako właściciele małych, często jednoosobowych zakładów usługowych: sklepów, piekarni, punktów krawieckich itp., powinni być klasyfikowani nie w grupie wielkiej 1, lecz jako sprzedawcy, piekarze czy krawcy.
Jeżeli zakres zadań pracowniczych jest szerszy niż zbiór zadań charakterystycznych dla zawodu określonego w klasyfikacji, należy stosować następujące zasady:
1) pracownicy naukowi, którzy jednocześnie są nauczycielami akademickimi, powinni być klasyfikowani jako nauczyciele szkół wyższych, a nie jako specjaliści w swojej dziedzinie;
2) w przypadkach, kiedy zadania pracownika wymagają wiedzy i umiejętności zdobywanych na różnych poziomach wykształcenia, jego zawód powinien być klasyfikowany zgodnie z zadaniami wymagającymi najwyższego poziomu, np. jeśli pracownik projektujący systemy komputerowe wykonuje również prace operatora wprowadzania danych, to pracownik ten powinien być klasyfikowany w grupie wielkiej 2 jako projektant systemów komputerowych;
3) w przypadkach, kiedy zadania pracownika są typowe dla kilku zawodów lub specjalności na tym samym poziomie kwalifikacji, jak np. w przypadku pracownika określanego jako tokarz-frezer, pracownik ten powinien być klasyfikowany w zawodzie o przeważającym zespole czynności, a więc jako tokarz lub jako frezer;
4) w przypadkach, kiedy zadania związane są z różnymi etapami procesu wytwarzania i dystrybucji produktów i usług, zadania związane z fazą produkcyjną powinny mieć priorytet nad zadaniami pochodnymi, związanymi ze sprzedażą i marketingiem czy transportem, np. pracownik, który piecze chleb i go sprzedaje, powinien być klasyfikowany jako piekarz, a nie jako sprzedawca.
Zawody ujęte w grupie wielkiej 7 "Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy" oraz w grupie wielkiej 8 "Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń" różnią się wymaganymi kwalifikacjami, wynikającymi z zastosowania w pracy różnych technologii. W grupie wielkiej 7 powinni być klasyfikowani ci robotnicy, których zadania wymagają znajomości i zrozumienia wszystkich faz procesów produkcji, stosowanych materiałów i narzędzi oraz właściwości i przeznaczenia produktu końcowego, niezależnie od tego, czy wykorzystywane w pracy maszyny i urządzenia są mniej lub bardziej skomplikowane. Natomiast w grupie wielkiej 8 powinni być klasyfikowani robotnicy obsługujący maszyny i urządzenia półautomatyczne, zmechanizowane linie produkcyjne, pracujący przy montażowych liniach z wymuszonym lub swobodnym taktem lub też nadzorujący zautomatyzowane linie czy urządzenia. Ich zadania wymagają głównie znajomości obsługi maszyn i urządzeń, reagowania na uszkodzenia maszyn oraz rozpoznawania i sygnalizowania lub usuwania wszelkich nieprawidłowości, zanim zdążą one w istotny sposób wpłynąć na proces produkcyjny. Takie podejście doprowadziło do występowania zawodu montera zarówno w grupie wielkiej 7, jak i 8. Grupa 7 obejmuje monterów pracujących przy montażu i naprawie maszyn, aparatów czy instalacji w przypadku, gdy dotyczy to montażu wstępnego lub ostatecznego wraz z regulacją całego wyrobu, w produkcji jednostkowej i małoseryjnej. Natomiast grupa 8 obejmuje monterów w produkcji wielkoseryjnej i masowej, kiedy to stosowanie instrukcji montażu ma charakter rutynowy.
Może zdarzyć się, że pracownik posiada wyższy bądź niższy poziom wykształcenia, niż to zakłada usytuowanie zawodu w grupie wielkiej. W takich przypadkach należy brać pod uwagę miejsce zawodu w klasyfikacji, a nie poziom wykształcenia osoby klasyfikowanej. Na przykład, zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi, nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli zostali sklasyfikowani w grupie drugiej jako specjaliści nauczania. Jeżeli nauczyciel nie posiada wyższego wykształcenia, także powinien być sklasyfikowany w grupie wielkiej 2, docelowo bowiem wszyscy nauczyciele powinni mieć wykształcenie wyższe. Wyjątek stanowią nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, zakwalifikowani do grupy wielkiej 3, którzy na ogół nie mają wyższego wykształcenia i w docelowych koncepcjach nie wymaga się tego.
Niektóre zawody funkcjonują na dwóch poziomach kwalifikacji. W takich przypadkach różnią się one nazwami, np. specjalista pielęgniarstwa - z wyższym wykształceniem w grupie wielkiej 2 i pielęgniarka - ze średnim wykształceniem w grupie wielkiej 3. Wprawdzie następuje proces transformacji systemu kształcenia pielęgniarek (zanika kształcenie w szkołach policealnych na rzecz kształcenia w wyższych szkołach zawodowych), to jednak zdecydowana większość pielęgniarek obecnie zatrudnionych w służbie zdrowia, które będą czynne zawodowo jeszcze przez szereg lat, posiada wykształcenie średnie. Klasyfikując ten zawód do grupy wielkiej 2 bądź 3, należy brać pod uwagę rzeczywisty poziom wykształcenia, chociaż zadania, jakie wykonują te pielęgniarki, mogą być takie same.
W poszczególnych grupach elementarnych przyjęto alfabetyczną kolejność zawodów i specjalności. W miarę pojawiania się nowych zawodów i specjalności istnieje możliwość klasyfikowania ich pod pozycją "....90 ...gdzie indziej niesklasyfikowani", znajdującą się na końcu grup elementarnych.
Dla uproszczenia przyjęto w klasyfikacji tradycyjne nazwy zawodów rodzaju męskiego, zaś nazwy rodzaju żeńskiego stosowano tylko w niektórych zawodach, wyraźnie zdominowanych przez kobiety. Nie powinno to mieć wpływu na klasyfikowanie pracowników do określonych zawodów.

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

1 PARLAMENTARZYŚCI, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY
11 PARLAMENTARZYŚCI, POLITYCY, WYŻSI URZĘDNICY, ZAWODOWI DZIAŁACZE
111 Parlamentarzyści, politycy, wyżsi urzędnicy
1111 Parlamentarzyści i politycy
111101 Parlamentarzysta
111102 Polityk
1112 Wyżsi urzędnicy
111201 Wyższy urzędnik państwowy
111202 Wyższy urzędnik samorządowy
112 Zawodowi działacze
1121 Zawodowi działacze organizacji politycznych
112101 Zawodowy działacz organizacji politycznej
1122 Zawodowi działacze organizacji społecznych
112201 Zawodowy działacz organizacji społecznej
1123 Zawodowi działacze organizacji związkowych
112301 Zawodowy działacz organizacji związkowej
12 KIEROWNICY DUŻYCH I ŚREDNICH ORGANIZACJI
121 Dyrektorzy generalni, wykonawczy, prezesi i ich zastępcy
1211 Dyrektorzy generalni, wykonawczy i prezesi
121101 Dyrektor generalny
121102 Dyrektor wykonawczy
121103 Prezes
121104 Syndyk
1212 Zastępcy dyrektorów generalnych i prezesów
121201 Zastępca dyrektora/prezesa do spraw badawczo-rozwojowych
121202 Zastępca dyrektora/prezesa do spraw finansowo-administracyjnych
121203 Zastępca dyrektora/prezesa do spraw marketingu i dystrybucji
121204 Zastępca dyrektora/prezesa do spraw osobowych i szkolenia
121205 Zastępca dyrektora/prezesa do spraw techniczno-produkcyjnych
121290 Pozostali zastępcy dyrektorów generalnych i prezesów
122 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej
1221 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i rybołówstwie
122101 Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i rybołówstwie
1222 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w przemyśle przetwórczym
122201 Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w przemyśle przetwórczym
1223 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w budownictwie
122301 Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w budownictwie
1224 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w handlu hurtowym i detalicznym
122401 Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w handlu hurtowym i detalicznym
1225 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w gastronomii, hotelarstwie i turystyce
122501 Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w gastronomii, hotelarstwie i turystyce
1226 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w gospodarce magazynowej, transporcie i łączności
122601 Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w gospodarce magazynowej, transporcie i łączności
1227 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w przedsiębiorstwach obsługi biznesu
122701 Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w przedsiębiorstwach obsługi biznesu
1228 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w przedsiębiorstwach usług osobistych, porządkowych i pokrewnych
122801 Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w przedsiębiorstwach usług osobistych, porządkowych i pokrewnych
1229 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej gdzie indziej niesklasyfikowani
122901 Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej gdzie indziej niesklasyfikowany
123 Kierownicy pozostałych wewnętrznych jednostek organizacyjnych
1231 Kierownicy działów finansowych i administracyjnych
123101 Kierownik działu finansowego i administracyjnego
1232 Kierownicy działów osobowych i pokrewnych
123201 Kierownik działu osobowego i działów pokrewnych
1233 Kierownicy działów marketingu i sprzedaży
123301 Kierownik działu marketingu i sprzedaży
1234 Kierownicy działów reklamy, promocji i pokrewnych
123401 Kierownik działu reklamy, promocji i działów pokrewnych
1235 Kierownicy działów zaopatrzenia i dystrybucji
123501 Kierownik działu zaopatrzenia i dystrybucji
1236 Kierownicy działów informatyki
123601 Kierownik działu informatyki
1237 Kierownicy działów badawczo-rozwojowych
123701 Kierownik działu badawczo-rozwojowego
1239 Kierownicy pozostałych wewnętrznych jednostek organizacyjnych gdzie indziej niesklasyfikowani
123901 Kierownik wewnętrznej jednostki organizacyjnej gdzie indziej niesklasyfikowany
13 KIEROWNICY MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW
131 Kierownicy małych przedsiębiorstw
1311 Kierownicy małych przedsiębiorstw w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i rybołówstwie
131101 Kierownik małego przedsiębiorstwa w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i rybołówstwie
1312 Kierownicy małych przedsiębiorstw w przemyśle przetwórczym
131201 Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym
1313 Kierownicy małych przedsiębiorstw w budownictwie
131301 Kierownik małego przedsiębiorstwa w budownictwie
1314 Kierownicy małych przedsiębiorstw w handlu hurtowym i detalicznym
131401 Kierownik małego przedsiębiorstwa w handlu hurtowym i detalicznym
1315 Kierownicy małych przedsiębiorstw w gastronomii, hotelarstwie i turystyce
131501 Kierownik małego przedsiębiorstwa w gastronomii, hotelarstwie i turystyce
1316 Kierownicy małych przedsiębiorstw w gospodarce magazynowej, transporcie i łączności
131601 Kierownik małego przedsiębiorstwa w gospodarce magazynowej, transporcie i łączności
1317 Kierownicy małych przedsiębiorstw obsługi biznesu
131701 Kierownik małego przedsiębiorstwa obsługi biznesu
1318 Kierownicy małych przedsiębiorstw usług osobistych, porządkowych i pokrewnych
131801 Kierownik małego przedsiębiorstwa usług osobistych, porządkowych i pokrewnych
1319 Kierownicy małych przedsiębiorstw gdzie indziej niesklasyfikowani
131901 Kierownik małego przedsiębiorstwa gdzie indziej niesklasyfikowany

2 SPECJALIŚCI
21 SPECJALIŚCI NAUK FIZYCZNYCH, MATEMATYCZNYCH I TECHNICZNYCH
211 Fizycy, chemicy i pokrewni
2111 Fizycy i astronomowie
211101 Astrofizyk
211102 Astronom
211103 Fizyk
2112 Meteorolodzy
211201 Meteorolog
211202 Synoptyk
2113 Chemicy
211301 Chemik
211302 Chemik - technologia chemiczna
2114 Specjaliści nauk o Ziemi
211401 Geofizyk
211402 Geograf
211403 Geolog
211404 Oceanolog
211490 Pozostali specjaliści nauk o Ziemi
212 Matematycy, statystycy i pokrewni
2121 Matematycy i pokrewni
212101 Aktuariusz
212102 Matematyk
212190 Pozostali matematycy i pokrewni
2122 Statystycy
212201 Demograf
212202 Statystyk
213 Informatycy
2131 Projektanci i analitycy systemów komputerowych
213101 Administrator baz danych
213102 Administrator systemów komputerowych
213103 Analityk systemów komputerowych
213104 Inżynier systemów komputerowych
213105 Projektant systemów komputerowych
213190 Pozostali projektanci i analitycy systemów komputerowych
2132 Programiści
213201 Programista
213202 Projektant stron internetowych (webmaster)
213290 Pozostali programiści
2139 Informatycy gdzie indziej niesklasyfikowani
213901 Administrator sieci informatycznej
213902 Inspektor bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
213903 Specjalista zastosowań informatyki
213990 Pozostali informatycy gdzie indziej niesklasyfikowani
214 Inżynierowie i pokrewni
2141 Architekci, urbaniści i pokrewni
214101 Architekt
214102 Architekt krajobrazu
214103 Architekt wnętrz
214104 Urbanista
214190 Pozostali architekci, urbaniści i pokrewni
2142 Inżynierowie budownictwa i inżynierii środowiska
214201 Inżynier budownictwa - budowa mostów
214202 Inżynier budownictwa - budowle i drogi wodne
214203 Inżynier budownictwa - budownictwo ogólne
214204 Inżynier budownictwa - drogi, ulice, lotniska
214205 Inżynier budownictwa - linie, węzły i stacje kolejowe
214206 Inżynier geotechnik
214207 Inżynier inżynierii środowiska - gospodarka wodna i hydrologia
214208 Inżynier inżynierii środowiska - instalacje sanitarne
214209 Inżynier inżynierii środowiska - melioracje
214210 Inżynier inżynierii środowiska - oczyszczanie miast i gospodarka odpadami
214211 Inżynier inżynierii środowiska - systemy wodociągowe i kanalizacyjne
214212 Inżynier systemów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
214290 Pozostali inżynierowie budownictwa i inżynierii środowiska
2143 Inżynierowie elektrycy
214301 Inżynier elektryk
214302 Inżynier kolejowych sieci elektroenergetycznych
214390 Pozostali inżynierowie elektrycy
2144 Inżynierowie elektronicy i telekomunikacji
214401 Inżynier elektronik
214402 Inżynier telekomunikacji
2145 Inżynierowie mechanicy
214501 Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia do obróbki metali
214502 Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia energetyczne
214503 Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia przemysłowe
214504 Inżynier mechanik - mechanika precyzyjna
214505 Inżynier mechanik - środki transportu
214506 Inżynier mechanik - technologia mechaniczna
214507 Inżynier mechanizacji rolnictwa
214590 Pozostali inżynierowie mechanicy
2146 Inżynierowie chemicy
214601 Inżynier inżynierii chemicznej
214602 Inżynier technologii chemicznej
214690 Pozostali inżynierowie chemicy
2147 Inżynierowie górnicy, metalurdzy i pokrewni
214701 Inżynier górnik - górnictwo ropy naftowej, gazu i surowców płynnych
214702 Inżynier górnik - górnictwo węgla brunatnego
214703 Inżynier górnik - górnictwo węgla kamiennego
214704 Inżynier górnik - wiertnictwo
214705 Inżynier hutnik
214706 Inżynier inżynierii materiałowej
214707 Inżynier odlewnik
214790 Pozostali inżynierowie górnicy, metalurdzy i pokrewni
2148 Inżynierowie geodeci i kartografowie
214801 Inżynier geodeta - fotogrametria i teledetekcja
214802 Inżynier geodeta - geodezja górnicza
214803 Inżynier geodeta - geodezja inżynieryjno-przemysłowa
214804 Inżynier geodeta - geodezja urządzania terenów rolnych i leśnych
214805 Inżynier geodeta - geodezyjne pomiary podstawowe i satelitarne
214806 Inżynier geodeta - geomatyka
214807 Inżynier geodeta - kataster i gospodarka nieruchomościami
214808 Kartograf
214890 Pozostali inżynierowie geodeci i kartografowie
2149 Inżynierowie i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
214901 Inspektor dozoru jądrowego
214902 Inspektor transportowego dozoru technicznego
214903 Inżynier automatyki i robotyki
214904 Inżynier biocybernetyki i inżynierii biomedycznej
214905 Inżynier kliniczny
214906 Inżynier kontroli jakości
214907 Inżynier normowania pracy
214908 Inżynier organizacji i planowania produkcji
214909 Inżynier poligraf
214910 Inżynier pożarnictwa
214911 Inżynier sprzedaży
214912 Inżynier technologii betonów
214913 Inżynier technologii ceramiki
214914 Inżynier technologii drewna
214915 Inżynier technologii przetwórstwa skóry
214916 Inżynier technologii szkła
214917 Inżynier transportu (logistyk)
214918 Inżynier urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym
214919 Inżynier włókiennik
214920 Legalizator
214921 Metrolog
214922 Normalizator
214923 Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy
214924 Specjalista do spraw pakowania i opakowań
214990 Pozostali inżynierowie i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
22 SPECJALIŚCI NAUK PRZYRODNICZYCH I OCHRONY ZDROWIA
221 Specjaliści nauk biologicznych
2211 Biolodzy
221101 Antropolog
221102 Biolog
221103 Ekolog
221104 Genetyk
221105 Mikrobiolog
221106 Mikrobiolog kliniczny
221190 Pozostali biolodzy
2212 Biotechnolodzy
221201 Biotechnolog
2213 Biochemicy, biofizycy i pokrewni
221301 Biochemik
221302 Biofizyk
221303 Fizyk medyczny
221390 Pozostali biochemicy, biofizycy i pokrewni
222 Specjaliści nauk rolniczych i leśnych
2221 Inżynierowie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni
222101 Doradca rolniczy
222102 Gleboznawca
222103 Inżynier leśnictwa
222104 Inżynier ogrodnictwa
222105 Inżynier rolnictwa
222106 Inżynier rybactwa
222107 Inżynier zootechniki
222190 Pozostali inżynierowie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni
2222 Inżynierowie technologii żywności i żywienia
222201 Inżynier technologii żywienia człowieka
222202 Inżynier technologii żywności
223 Specjaliści ochrony zdrowia (z wyjątkiem specjalistów pielęgniarstwa i położnictwa)
2231 Lekarze
223101 Lekarz - alergologia
223102 Lekarz - anestezjologia i intensywna terapia
223103 Lekarz - angiologia
223104 Lekarz - audiologia i foniatria
223105 Lekarz - balneologia
223106 Lekarz - chirurgia dziecięca
223107 Lekarz - chirurgia klatki piersiowej
223108 Lekarz - chirurgia naczyniowa
223109 Lekarz - chirurgia ogólna
223110 Lekarz - chirurgia onkologiczna
223111 Lekarz - chirurgia plastyczna
223112 Lekarz - chirurgia szczękowo-twarzowa
223113 Lekarz - choroby płuc
223114 Lekarz - choroby wewnętrzne
223115 Lekarz - choroby zakaźne
223116 Lekarz - dermatologia i wenerologia
223117 Lekarz - diabetologia
223118 Lekarz - diagnostyka laboratoryjna
223119 Lekarz - endokrynologia
223120 Lekarz - epidemiologia
223121 Lekarz - farmakologia kliniczna
223122 Lekarz - gastroenterologia
223123 Lekarz - genetyka kliniczna
223124 Lekarz - geriatria
223125 Lekarz - hematologia
223126 Lekarz - immunologia kliniczna
223127 Lekarz - kardiochirurgia
223128 Lekarz - kardiologia
223129 Lekarz - kardiologia dziecięca
223130 Lekarz - medycyna nuklearna
222131 Lekarz - medycyna paliatywna
223132 Lekarz - medycyna pracy
223133 Lekarz - medycyna ratunkowa
223134 Lekarz - medycyna rodzinna
223135 Lekarz - medycyna sądowa
223136 Lekarz - medycyna sportowa
223137 Lekarz - medycyna transportu
223138 Lekarz - mikrobiologia lekarska
223139 Lekarz - nefrologia
223140 Lekarz - neonatologia
223141 Lekarz - neurochirurgia
223142 Lekarz - neurologia
223143 Lekarz - neurologia dziecięca
223144 Lekarz - okulistyka
223145 Lekarz - onkologia i hematologia dziecięca
223146 Lekarz - onkologia kliniczna
223147 Lekarz - ortopedia i traumatologia narządu ruchu
223148 Lekarz - otolaryngologia
223149 Lekarz - patomorfologia
223150 Lekarz - pediatria
223151 Lekarz - położnictwo i ginekologia
223152 Lekarz - psychiatria
223153 Lekarz - psychiatria dzieci i młodzieży
223154 Lekarz - radiologia i diagnostyka obrazowa
223155 Lekarz - radioterapia onkologiczna
223156 Lekarz - rehabilitacja medyczna
223157 Lekarz - reumatologia
223158 Lekarz - seksuologia
223159 Lekarz - toksykologia kliniczna
223160 Lekarz - transfuzjologia kliniczna
223161 Lekarz - transplantologia kliniczna
223162 Lekarz - urologia
223163 Lekarz - zdrowie publiczne
223190 Pozostali lekarze specjaliści i lekarze bez specjalności lub będący w trakcie specjalizacji
2232 Lekarze stomatolodzy
223201 Lekarz stomatolog - chirurgia stomatologiczna
223202 Lekarz stomatolog - chirurgia szczękowo-twarzowa
223203 Lekarz stomatolog - epidemiologia
223204 Lekarz stomatolog - ortodoncja
223205 Lekarz stomatolog - periodontologia
223206 Lekarz stomatolog - protetyka stomatologiczna
223207 Lekarz stomatolog - stomatologia dziecięca
223208 Lekarz stomatolog - stomatologia zachowawcza z endodoncją
223209 Lekarz stomatolog - zdrowie publiczne
223290 Pozostali lekarze stomatolodzy, lekarze stomatolodzy bez specjalności lub będący w trakcie specjalizacji
2233 Lekarze weterynarii
223301 Lekarz weterynarii
2234 Farmaceuci
223401 Farmaceuta - farmacja apteczna
223402 Farmaceuta - farmacja kliniczna
223403 Farmaceuta - farmacja przemysłowa
223404 Farmaceuta - farmacja szpitalna
223405 Farmaceuta - specjalista jakości leków
223406 Farmaceuta - zielarstwo
223407 Farmakolog
223490 Pozostali farmaceuci
2239 Specjaliści ochrony zdrowia (z wyjątkiem specjalistów pielęgniarstwa i położnictwa) gdzie indziej niesklasyfikowani
223901 Diagnosta laboratoryjny
223902 Epidemiolog
223903 Fizjoterapeuta
223904 Logopeda
223905 Optometrysta
223906 Promotor zdrowia
223907 Specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia
223908 Specjalista ratownictwa medycznego
223909 Specjalista terapii uzależnień
223910 Specjalista zdrowia publicznego
223911 Toksykolog
223990 Pozostali specjaliści ochrony zdrowia (z wyjątkiem specjalistów pielęgniarstwa i położnictwa) gdzie indziej niesklasyfikowani
224 Specjaliści pielęgniarstwa i położnictwa
2241 Specjaliści pielęgniarstwa i położnictwa
224101 Specjalista pielęgniarstwa
224102 Specjalista położnictwa
23 SPECJALIŚCI SZKOLNICTWA
231 Nauczyciele szkół wyższych
2311 Nauczyciele szkół wyższych
231101 Nauczyciel akademicki - nauki biologiczne
231102 Nauczyciel akademicki - nauki chemiczne
231103 Nauczyciel akademicki - nauki ekonomiczne
231104 Nauczyciel akademicki - nauki farmaceutyczne
231105 Nauczyciel akademicki - nauki fizyczne
231106 Nauczyciel akademicki - nauki humanistyczne
231107 Nauczyciel akademicki - nauki leśne
231108 Nauczyciel akademicki - nauki matematyczne
231109 Nauczyciel akademicki - nauki medyczne
231110 Nauczyciel akademicki - nauki o kulturze fizycznej
231111 Nauczyciel akademicki - nauki o Ziemi
231112 Nauczyciel akademicki - nauki prawne
231113 Nauczyciel akademicki - nauki rolnicze
231114 Nauczyciel akademicki - nauki techniczne
231115 Nauczyciel akademicki - nauki teologiczne
231116 Nauczyciel akademicki - nauki weterynaryjne
231117 Nauczyciel akademicki - nauki wojskowe
231118 Nauczyciel akademicki - sztuki filmowe
231119 Nauczyciel akademicki - sztuki muzyczne
231120 Nauczyciel akademicki - sztuki plastyczne
231121 Nauczyciel akademicki - sztuki teatralne
231190 Pozostali nauczyciele szkół wyższych
232 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
2321 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
232101 Nauczyciel biologii
232102 Nauczyciel chemii
232103 Nauczyciel etyki
232104 Nauczyciel fizyki i astronomii
232105 Nauczyciel geografii
232106 Nauczyciel historii
232107 Nauczyciel informatyki / technologii informacyjnej
232108 Nauczyciel języka obcego
232109 Nauczyciel języka polskiego
232110 Nauczyciel matematyki
232111 Nauczyciel muzyki
232112 Nauczyciel plastyki
232113 Nauczyciel przedmiotów zawodowych artystycznych
232114 Nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
232115 Nauczyciel przedmiotów zawodowych medycznych
232116 Nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych i leśnych
232117 Nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych
232118 Nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych
232119 Nauczyciel przedsiębiorczości
232120 Nauczyciel religii
232121 Nauczyciel techniki
232122 Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
232123 Nauczyciel wychowania fizycznego
232190 Pozostali nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
233 Nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli
2331 Nauczyciele szkół podstawowych
233101 Nauczyciel etyki w szkole podstawowej
233102 Nauczyciel historii i społeczeństwa w szkole podstawowej
233103 Nauczyciel informatyki w szkole podstawowej
233104 Nauczyciel języka obcego w szkole podstawowej
233105 Nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej
233106 Nauczyciel matematyki w szkole podstawowej
233107 Nauczyciel muzyki w szkole podstawowej
233108 Nauczyciel nauczania początkowego
233109 Nauczyciel plastyki w szkole podstawowej
233110 Nauczyciel przyrody w szkole podstawowej
233111 Nauczyciel religii w szkole podstawowej
233112 Nauczyciel techniki w szkole podstawowej
233113 Nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej
233190 Pozostali nauczyciele szkół podstawowych
2332 Nauczyciele przedszkoli
233201 Nauczyciel przedszkola
234 Nauczyciele szkół specjalnych
2341 Nauczyciele szkół specjalnych
234101 Nauczyciel głuchych i niedosłyszących (surdopedagog)
234102 Nauczyciel niewidomych i niedowidzących (tyflopedagog)
234103 Nauczyciel przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo
234104 Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog)
234190 Pozostali nauczyciele szkół specjalnych
235 Pozostali specjaliści szkolnictwa i wychowawcy
2351 Specjaliści metod nauczania
235101 Nauczyciel doradca metodyczny
235102 Nauczyciel instruktor
235190 Pozostali specjaliści metod nauczania
2352 Wizytatorzy szkolni
235201 Wizytator
2353 Egzaminatorzy
235301 Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem
235390 Pozostali egzaminatorzy
2359 Specjaliści szkolnictwa i wychowawcy gdzie indziej niesklasyfikowani
235901 Nauczyciel bibliotekarz
235902 Nauczyciel konsultant
235903 Nauczyciel logopeda
235904 Nauczyciel psycholog
235905 Nauczyciel - specjalista terapii pedagogicznej
235906 Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych
235907 Pedagog szkolny
235908 Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych
235909 Wychowawca w placówkach penitencjarnych
235910 Wykładowca na kursach (edukator, trener)
235990 Pozostali specjaliści szkolnictwa i wychowawcy gdzie indziej niesklasyfikowani
24 POZOSTALI SPECJALIŚCI
241 Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania
2411 Ekonomiści
241101 Ekonometryk
241102 Ekonomista
2412 Specjaliści do spraw finansowych
241201 Biegły rewident
241202 Inspektor nadzoru bankowego
241203 Specjalista bankowości
241204 Specjalista do spraw finansów (analityk finansowy)
241205 Specjalista do spraw rachunkowości
241206 Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych
241207 Specjalista do spraw ubezpieczeń społecznych
241208 Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych
241290 Pozostali specjaliści do spraw finansowych
2413 Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
241301 Analityk pracy
241302 Doradca personalny
241303 Doradca zawodowy
241304 Specjalista do spraw rekrutacji pracowników
241305 Specjalista do spraw szkolenia i rozwoju zawodowego
241306 Specjalista do spraw wynagrodzeń
241390 Pozostali specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
2419 Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani
241901 Administrator danych osobowych
241902 Audytor
241903 Doradca podatkowy
241904 Kontroler wewnętrzny
241905 Organizator transportu drogowego
241906 Przedstawiciel medyczny
241907 Rzecznik patentowy
241908 Rzeczoznawca budowlany
241909 Rzeczoznawca majątkowy
241910 Specjalista analizy rynku
241911 Specjalista do spraw konsultingu
241912 Specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży)
241913 Specjalista do spraw organizacji i rozwoju przemysłu
241914 Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu
241915 Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych
241916 Specjalista do spraw public relations
241917 Specjalista do spraw reklamy
241990 Pozostali specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani
242 Prawnicy
2421 Adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy
242101 Adwokat
242102 Prokurator
242103 Radca prawny
2422 Sędziowie
242201 Sędzia
2429 Prawnicy gdzie indziej niesklasyfikowani
242901 Asystent prawny
242902 Komornik sądowy
242903 Notariusz
242904 Prawnik legislator
242905 Referendarz sądowy
242990 Pozostali prawnicy gdzie indziej niesklasyfikowani
243 Archiwiści, bibliotekoznawcy i specjaliści informacji naukowej
2431 Archiwiści i muzealnicy
243101 Archiwista
243102 Muzealnik
2432 Bibliotekoznawcy i specjaliści informacji naukowej
243201 Bibliotekoznawca
243202 Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej
243290 Pozostali bibliotekoznawcy i specjaliści informacji naukowej
244 Specjaliści nauk społecznych i pokrewnych
2441 Archeolodzy, socjolodzy i pokrewni
244101 Archeolog
244102 Etnograf
244103 Kulturoznawca
244104 Pedagog
244105 Socjolog
244190 Pozostali archeolodzy, socjolodzy i pokrewni
2442 Filozofowie, historycy i politolodzy
244201 Filozof
244202 Historyk
244203 Historyk sztuki
244204 Politolog
244205 Specjalista polityki społecznej
2443 Filolodzy i tłumacze
244301 Filolog - filologia klasyczna
244302 Filolog - filologia obcojęzyczna
244303 Filolog - filologia polska
244304 Tłumacz języka migowego
244305 Tłumacz konferencyjny (ustny)
244306 Tłumacz tekstów
244390 Pozostali filolodzy i tłumacze
2444 Psycholodzy i pokrewni
244401 Psycholog
244402 Psycholog kliniczny
244403 Psychoterapeuta
244490 Pozostali psycholodzy i pokrewni
2445 Specjaliści pracy socjalnej i pokrewni
244501 Kurator sądowy
244502 Specjalista pracy socjalnej
244590 Pozostali specjaliści pracy socjalnej i pokrewni
245 Specjaliści kultury i sztuki
2451 Literaci, dziennikarze i pokrewni
245101 Dziennikarz
245102 Edytor materiałów źródłowych
245103 Fotoedytor
245104 Krytyk artystyczny
245105 Pisarz
245106 Redaktor programowy
245107 Redaktor wydawniczy
245108 Scenarzysta
245190 Pozostali literaci, dziennikarze i pokrewni
2452 Artyści plastycy
245201 Artysta fotografik
245202 Artysta grafik
245203 Artysta malarz
245204 Artysta rzeźbiarz
245205 Konserwator dzieł sztuki
245206 Kostiumograf
245207 Projektant wzornictwa przemysłowego
245208 Scenograf
245290 Pozostali artyści plastycy
2453 Kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy
245301 Artysta muzyk instrumentalista
245302 Artysta muzyk wokalista
245303 Dyrygent
245304 Kompozytor
245305 Muzyk reżyser dźwięku
245306 Muzykolog
245390 Pozostali kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy
2454 Choreografowie i tancerze baletowi
245401 Choreograf
245402 Tancerz baletowy
2455 Aktorzy, reżyserzy i pokrewni
245501 Aktor
245502 Asystent reżysera filmowego
245503 Kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej
245504 Operator obrazu
245505 Realizator programu telewizyjnego
245506 Reżyser filmowy
245507 Reżyser teatralny (dramatu)
245508 Reżyser telewizyjny
245590 Pozostali aktorzy, reżyserzy i pokrewni
2456 Twórcy ludowi
245601 Twórca ludowy
246 Duchowni
2461 Duchowni chrześcijańscy
246101 Duchowny wyznania prawosławnego
246102 Duchowny wyznania rzymskokatolickiego
246103 Duchowny wyznań ewangelickich
246190 Pozostali duchowni chrześcijańscy
2462 Duchowni niechrześcijańscy
246201 Duchowny religii mojżeszowej
246202 Duchowny religii muzułmańskiej
246290 Pozostali duchowni niechrześcijańscy
2463 Zakonnicy
246301 Zakonnik
247 Specjaliści administracji publicznej
2471 Kontrolerzy i inspektorzy administracji publicznej
247101 Funkcjonariusz inspekcji celnej
247102 Inspektor kontroli skarbowej
247103 Inspektor ochrony danych osobowych
247104 Inspektor pracy
247105 Kontroler państwowy
247190 Pozostali kontrolerzy i inspektorzy administracji publicznej
2479 Specjaliści administracji publicznej gdzie indziej niesklasyfikowani
247901 Specjalista administracji publicznej
247902 Specjalista do spraw integracji europejskiej
247990 Pozostali specjaliści administracji publicznej gdzie indziej niesklasyfikowani

3 TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL
31 ŚREDNI PERSONEL TECHNICZNY
311 Technicy
3111 Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni
311101 Laborant chemiczny
311102 Probierz
311103 Technik analityk*
311104 Technik geodeta*
311105 Technik geofizyk*
311106 Technik geolog*
311107 Technik hydrolog*
311108 Technik meteorolog*
311109 Technik metrolog
311190 Pozostali technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni
3112 Technicy budownictwa, ochrony środowiska i pokrewni
311201 Kosztorysant budowlany
311202 Laborant budowlany
311203 Technik architekt*
311204 Technik budownictwa*
311205 Technik budownictwa wodnego*
311206 Technik drogownictwa*
311207 Technik dróg i mostów kolejowych*
311208 Technik inżynierii środowiska i melioracji*
311209 Technik ochrony środowiska*
311210 Technik urządzeń sanitarnych*
311290 Pozostali technicy budownictwa, ochrony środowiska i pokrewni
3113 Technicy elektrycy
311301 Technik elektroenergetyk transportu szynowego*
311302 Technik elektryk*
311390 Pozostali technicy elektrycy
3114 Technicy elektronicy i telekomunikacji
311401 Technik elektronik*
311402 Technik telekomunikacji*
3115 Technicy mechanicy
311501 Technik budownictwa okrętowego*
311502 Technik mechanik*
311503 Technik mechanizacji rolnictwa*
311590 Pozostali technicy mechanicy
3116 Technicy technologii chemicznej i pokrewni
311601 Technik papiernictwa*
311602 Technik przetwórstwa tworzyw sztucznych
311603 Technik technologii chemicznej*
311604 Technik zabezpieczeń przeciwkorozyjnych
311690 Pozostali technicy technologii chemicznej i pokrewni
3117 Technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni
311701 Technik górnictwa odkrywkowego*
311702 Technik górnictwa otworowego*
311703 Technik górnictwa podziemnego*
311704 Technik hutnik*
311705 Technik odlewnik*
311706 Technik wiertnik*
311790 Pozostali technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni
3118 Kreślarze, graficy komputerowi i pokrewni
311801 Grafik komputerowy
311802 Kreślarz techniczny
311803 Rysownik geodezyjny
311804 Rysownik kartograficzny
311890 Pozostali kreślarze, graficy komputerowi i pokrewni
3119 Technicy gdzie indziej niesklasyfikowani
311901 Cechowniczy
311902 Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych*
311903 Technik automatyki sterowania ruchem kolejowym*
311904 Technik garbarz*
311905 Technik instrumentów muzycznych*
311906 Technik normowania pracy
311907 Technik obuwnik*
311908 Technik organizacji produkcji
311909 Technik poligraf*
311910 Technik technologii ceramicznej*
311911 Technik technologii drewna*
311912 Technik technologii materiałów budowlanych
311913 Technik technologii odzieży*
311914 Technik technologii szkła*
311915 Technik technologii wyrobów skórzanych*
311916 Technik transportu kolejowego*
311917 Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych*
311918 Technik włókiennik*
311990 Pozostali technicy gdzie indziej niesklasyfikowani
312 Techniczny personel obsługi komputerów i pokrewni
3121 Technicy informatycy
312101 Konserwator systemów komputerowych i sieci
312102 Technik informatyk*
312190 Pozostali technicy informatycy
3122 Operatorzy sprzętu komputerowego
312201 Operator sprzętu komputerowego
3123 Kontrolerzy robotów przemysłowych
312301 Kontroler robotów przemysłowych
313 Operatorzy sprzętu optycznego i elektronicznego
3131 Fotografowie i operatorzy urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku
313101 Asystent operatora obrazu
313102 Asystent techniczny realizatora dźwięku
313103 Asystent techniczny realizatora programu
313104 Fotograf*
313105 Fotoreporter
313106 Fototechnik*
313107 Mikser dźwięku
313108 Mikser obrazu
313109 Montażysta dźwięku
313110 Montażysta obrazu
313111 Operator dźwięku* (zawód szkolny: Asystent operatora dźwięku)
313112 Operator kamery
313113 Realizator dźwięku
313114 Realizator filmu wideo (wideofilmowiec)
313115 Realizator rekonstrukcji dźwięku
313116 Realizator światła
313117 Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej*
313118 Technik urządzeń audiowizualnych*
313190 Pozostali fotografowie i operatorzy urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku
3132 Operatorzy urządzeń nadawczych i telekomunikacyjnych
313201 Kinooperator
313202 Operator radiotelegrafu i radiotelefonu
313203 Operator telewizji kablowej
313204 Operator urządzeń radiokomunikacyjnych
313205 Operator urządzeń transmisyjnych radiowych
313206 Operator urządzeń transmisyjnych telewizyjnych
313290 Pozostali operatorzy urządzeń nadawczych i telekomunikacyjnych
3133 Operatorzy obiektów jądrowych
313301 Operator reaktora
314 Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa
3141 Pracownicy służb technicznych żeglugi
314101 Mechanik żeglugi śródlądowej
314102 Oficer elektroautomatyk okrętowy
314103 Oficer mechanik statku morskiego
314104 Technik mechanik okrętowy*
314190 Pozostali pracownicy służb technicznych żeglugi
3142 Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni
314201 Bosman
314202 Inspektor bezpieczeństwa żeglugi
314203 Inspektor ochrony rybołówstwa
314204 Kapitan portu morskiego
314205 Kapitan statku morskiego
314206 Kierownik statku w żegludze śródlądowej
314207 Oficer pokładowy
314208 Pilot portowy
314209 Pilot żeglugi śródlądowej
314210 Szyper
314211 Technik nawigator morski*
314212 Technik rybołówstwa morskiego*
314213 Technik żeglugi śródlądowej*
314290 Pozostali oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni
3143 Piloci statków powietrznych i pokrewni
314301 Mechanik pokładowy
314302 Mechanik poświadczenia obsługi statku powietrznego
314303 Nawigator
314304 Obserwator pokładowy prób w locie
314305 Operator pokładowych urządzeń specjalnych
314306 Pilot doświadczalny
314307 Pilot samolotowy (zawodowy, liniowy)
314308 Pilot śmigłowcowy (zawodowy, liniowy)
314309 Pilot wiatrakowcowy (zawodowy, liniowy)
314310 Radiooperator pokładowy
314311 Skoczek spadochronowy doświadczalny
314312 Technik awionik*
314313 Technik mechanik lotniczy*
314390 Pozostali piloci statków powietrznych i pokrewni
3144 Kontrolerzy ruchu lotniczego i pokrewni
314401 Dyspozytor lotniczy
314402 Informator służby informacji powietrznej
314403 Kontroler ruchu lotniczego
314404 Pracownik operacyjny służb ruchu lotniczego
314490 Pozostali kontrolerzy ruchu lotniczego i pokrewni
3145 Technicy urządzeń ruchu lotniczego
314501 Technik urządzeń ruchu lotniczego
3146 Instruktorzy lotniczy
314601 Instruktor ruchu lotniczego
314602 Pilot balonu wolnego - instruktor
314603 Pilot samolotowy - instruktor
314604 Pilot szybowcowy - instruktor
314605 Pilot śmigłowcowy - instruktor
314606 Pilot wiatrakowcowy - instruktor
314607 Skoczek spadochronowy - instruktor
314690 Pozostali instruktorzy lotniczy
315 Inspektorzy bezpieczeństwa i jakości
3151 Inspektorzy budowlani, przeciwpożarowi i pokrewni
315101 Inspektor budowlany
315102 Inspektor do spraw obrony cywilnej
315103 Inspektor ochrony przeciwpożarowej
315104 Technik pożarnictwa*
315190 Pozostali inspektorzy budowlani, przeciwpożarowi i pokrewni
3152 Inspektorzy bezpieczeństwa pracy, kontrolerzy jakości wyrobów i pokrewni
315201 Diagnosta samochodowy
315202 Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy* (zawód szkolny: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy)
315203 Inspektor ochrony radiologicznej
315204 Inspektor ochrony środowiska
315205 Inspektor transportu drogowego
315206 Kontroler jakości wyrobów - artykuły przemysłowe
315207 Kontroler jakości wyrobów - artykuły spożywcze
315208 Kontroler produkcji
315209 Kontroler stanu technicznego pojazdów
315210 Technik dozymetrysta promieniowania jonizującego
315290 Pozostali inspektorzy bezpieczeństwa pracy, kontrolerzy jakości wyrobów i pokrewni
32 ŚREDNI PERSONEL W ZAKRESIE NAUK BIOLOGICZNYCH I OCHRONY ZDROWIA
321 Technicy nauk biologicznych i rolniczych
3211 Technicy analityki medycznej
321101 Technik analityki medycznej*
3212 Technicy rolnicy, leśnicy i pokrewni
321201 Laborant nasiennictwa
321202 Technik architektury krajobrazu*
321203 Technik hodowca koni*
321204 Technik hodowca zwierząt
321205 Technik leśnik*
321206 Technik ogrodnik*
321207 Technik pszczelarz*
321208 Technik rolnik*
321209 Technik rybactwa śródlądowego*
321290 Pozostali technicy rolnicy, leśnicy i pokrewni
3213 Technicy technologii żywności* (zawód szkolny: Technik technologii żywności - obejmuje grupę elementarną 3213)
321301 Technik technologii żywności - cukrownictwo
321302 Technik technologii żywności - produkcja cukiernicza
321303 Technik technologii żywności - produkcja koncentratów spożywczych
321304 Technik technologii żywności - produkcja piekarsko-ciastkarska
321305 Technik technologii żywności - przechowalnictwo chłodnicze i technologia mrożonej żywności
321306 Technik technologii żywności - przetwórstwo fermentacyjne
321307 Technik technologii żywności - przetwórstwo jajczarsko-drobiarskie
321308 Technik technologii żywności - przetwórstwo mięsne
321309 Technik technologii żywności - przetwórstwo mleczarskie
321310 Technik technologii żywności - przetwórstwo owocowo-warzywne
321311 Technik technologii żywności - przetwórstwo rybne
321312 Technik technologii żywności - przetwórstwo surowców olejarskich
321313 Technik technologii żywności - przetwórstwo zbożowe
321314 Technik technologii żywności - przetwórstwo ziemniaczane
321390 Pozostali technicy technologii żywności
3214 Dietetycy i żywieniowcy
321401 Dietetyk*
321402 Technik żywienia i gospodarstwa domowego*
322 Średni personel ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i położnych)
3221 Higieniści
322101 Higienistka szkolna
322102 Instruktor higieny*
322190 Pozostali higieniści
3222 Optycy
322201 Technik optyk*
3223 Asystenci i technicy dentystyczni
322301 Asystentka stomatologiczna*
322302 Higienistka stomatologiczna*
322303 Technik dentystyczny*
3224 Fizjoterapeuci i pokrewni
322401 Masażysta* (zawód szkolny: Technik masażysta)
322402 Technik fizjoterapii*
322403 Technik ortopeda*
322404 Terapeuta zajęciowy*
322490 Pozostali fizjoterapeuci i pokrewni
3225 Asystenci weterynaryjni
322501 Kontroler higieny mięsa
322502 Laborant weterynaryjny
322503 Technik weterynarii*
322504 Weterynaryjny kontroler sanitarny
322590 Pozostali asystenci weterynaryjni
3226 Technicy farmaceutyczni
322601 Technik farmaceutyczny*
3227 Operatorzy aparatury medycznej
322701 Operator systemów sterylizacji artykułów sanitarnych, sprzętu i aparatów medycznych
322702 Perfuzjonista
322703 Technik elektroniki medycznej*
322704 Technik elektroradiolog*
322790 Pozostali operatorzy aparatury medycznej
3229 Średni personel ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i położnych) gdzie indziej niesklasyfikowany
322901 Felczer
322902 Instruktor terapii uzależnień
322903 Ortoptystka*
322904 Protetyk słuchu*
322905 Ratownik medyczny*
322990 Pozostały średni personel ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i położnych) gdzie indziej niesklasyfikowany
323 Pielęgniarki i położne
3231 Pielęgniarki* (zawód szkolny: Pielęgniarka - obejmuje całą grupę elementarną 3231)
323101 Pielęgniarka anestezjologiczna i intensywnej terapii
323102 Pielęgniarka pediatryczna
323103 Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej
323104 Pielęgniarka w opiece nad przewlekle chorymi
323105 Pielęgniarka zabiegowa
323106 Pielęgniarka zachowawcza
323107 Pielęgniarka zdrowia publicznego
323190 Pozostałe pielęgniarki
3232 Położne* (zawód szkolny: Położna - obejmuje całą grupę elementarną 3232)
323201 Położna ginekologiczna
323202 Położna ogólna
323203 Położna podstawowej opieki zdrowotnej
323204 Położna zdrowia publicznego
323290 Pozostałe położne
33 NAUCZYCIELE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU I INSTRUKTORZY
331 Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy
3311 Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy
331101 Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego
331102 Instruktor nauki jazdy
331103 Instruktor rytmiki
331104 Instruktor tańca
331105 Nauczyciel/instruktor praktycznej nauki zawodu
331190 Pozostali nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy
34 PRACOWNICY POZOSTAŁYCH SPECJALNOŚCI
341 Pracownicy do spraw finansowych i handlowych
3411 Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych i pokrewni
341101 Dealer aktywów finansowych
341102 Doradca inwestycyjny
341103 Makler papierów wartościowych
341190 Pozostali dealerzy i maklerzy aktywów finansowych i pokrewni
3412 Pośrednicy ubezpieczeniowi
341201 Agent ubezpieczeniowy
341202 Broker reasekuracyjny
341203 Broker ubezpieczeniowy
341290 Pozostali pośrednicy ubezpieczeniowi
3413 Pośrednicy w obrocie nieruchomościami
341301 Pośrednik w obrocie nieruchomościami
3414 Organizatorzy turystyki i pokrewni
341401 Organizator obsługi turystycznej* (zawód szkolny: Technik obsługi turystycznej)
341402 Organizator usług kateringowych
341403 Organizator usług gastronomicznych* (zawód szkolny: Technik organizacji usług gastronomicznych)
341404 Organizator usług hotelarskich* (zawód szkolny: Technik hotelarstwa)
341490 Pozostali organizatorzy turystyki i pokrewni
3415 Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy)
341501 Handlowiec* (zawód szkolny: Technik handlowiec)
341502 Organizator obsługi sprzedaży internetowej
341503 Przedstawiciel handlowy (przedstawiciel regionalny)
341504 Telemarketer
341590 Pozostali agenci do spraw sprzedaży (handlowcy)
3416 Zaopatrzeniowcy
341601 Zaopatrzeniowiec
3417 Rzeczoznawcy, taksatorzy i licytatorzy
341701 Licytator
341702 Rzeczoznawca
341703 Taksator
3419 Pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani
341901 Asystent bankowości
341902 Asystent ekonomiczny* (zawód szkolny: Technik ekonomista)
341903 Organizator agrobiznesu* (zawód szkolny: Technik agrobiznesu)
341990 Pozostali pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani
342 Agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej i pośrednicy handlowi
3421 Pośrednicy handlowi
342101 Makler giełd towarowych
342102 Makler morski
342190 Pozostali pośrednicy handlowi
3422 Spedytorzy i pokrewni
342201 Agent celny
342202 Agent klarujący
342203 Eksploatator portu*
342204 Spedytor* (zawód szkolny: Technik spedytor)
342205 Technik logistyk*
342290 Pozostali spedytorzy i pokrewni
3423 Pracownicy do spraw zatrudnienia i pośrednictwa pracy
342301 Pośrednik pracy
342390 Pozostali pracownicy do spraw zatrudnienia i pośrednictwa pracy
3429 Agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej i pośrednicy handlowi gdzie indziej niesklasyfikowani
342901 Agent reklamowy* (zawód szkolny: Technik organizacji reklamy)
342902 Agent (...) Zobacz więcej
18.01.2008, 14:54
Marcin

Marcin Nowak Rynki zagraniczne

Temat: klasyfikacja zawodów i specjalności dla potrzeb rynku...

342905 Zarządca nieruchomości
342990 Pozostali agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej i pośrednicy handlowi gdzie indziej niesklasyfikowani
343 Średni personel biurowy
3431 Pracownicy administracyjni, sekretarze i pokrewni
343101 Pracownik administracyjny* (zawód szkolny: Technik administracji)
343102 Sekretarka medyczna
343103 Sekretarka notarialna
343104 Sekretarz asystent
343105 Sekretarz biura zarządu
343106 Sekretarz konsularny
343107 Sekretarz sądowy
343190 Pozostali pracownicy administracyjni, sekretarze i pokrewni
3432 Księgowi
343201 Księgowy (samodzielny)
344 Urzędnicy do spraw podatków, ceł i pokrewni
3441 Funkcjonariusze celni i ochrony granic
344101 Funkcjonariusz celny
344102 Funkcjonariusz straży granicznej
3442 Urzędnicy do spraw podatków
344201 Kontroler rozliczeń podatkowych
344202 Rewident kontroli skarbowej
344203 Urzędnik podatkowy
344290 Pozostali urzędnicy do spraw podatków
3443 Urzędnicy do spraw przyznawania zasiłków
344301 Urzędnik ubezpieczeń społecznych
344390 Pozostali urzędnicy do spraw przyznawania zasiłków
3444 Urzędnicy organów udzielających licencji
344401 Urzędnik do spraw imigracji
344402 Urzędnik do spraw licencji
344403 Urzędnik do spraw paszportów
344490 Pozostali urzędnicy organów udzielających licencji
3449 Urzędnicy do spraw podatków, ceł i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
344901 Inspektor kontroli handlu i usług
344990 Pozostali urzędnicy do spraw podatków, ceł i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
345 Policjanci i funkcjonariusze ochrony państwa
3451 Policjanci
345101 Policjant służby kryminalnej
345102 Policjant służby prewencji
345103 Policjant służby wspomagającej
345190 Pozostali policjanci
3452 Funkcjonariusze ochrony państwa
345201 Funkcjonariusz ochrony państwa
346 Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej
3461 Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej
346101 Asystent osoby niepełnosprawnej*
346102 Opiekun w domu pomocy społecznej*
346103 Opiekunka środowiskowa*
346104 Pracownik socjalny*
346190 Pozostali pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej
347 Pracownicy działalności artystycznej, rozrywki i sportu
3471 Plastycy i pokrewni
347101 Florysta
347102 Plastyk*
347103 Projektant mody
347104 Stylista
347190 Pozostali plastycy i pokrewni
3472 Prezenterzy, inspicjenci i pokrewni
347201 Inspicjent
347202 Konferansjer
347203 Lektor
347204 Prezenter dyskotek
347205 Prezenter telewizyjny
347206 Sekretarka planu filmowego
347207 Spiker radiowy
347208 Sufler
347290 Pozostali prezenterzy, inspicjenci i pokrewni
3473 Muzycy, piosenkarze i tancerze
347301 Aktor scen muzycznych*
347302 Muzyk*
347303 Organista
347304 Piosenkarz
347305 Tancerz*
347390 Pozostali muzycy, piosenkarze i tancerze
3474 Aktorzy cyrkowi i pokrewni
347401 Aktor cyrkowy*
347402 Kaskader filmowy
347403 Kaskader filmowy - koordynator
347404 Pirotechnik widowiskowy
347490 Pozostali aktorzy cyrkowi i pokrewni
3475 Sportowcy zawodowi, trenerzy i pokrewni
347501 Dżokej
347502 Instruktor dyscypliny sportu
347503 Instruktor odnowy biologicznej
347504 Instruktor rekreacji ruchowej
347505 Instruktor sportu osób niepełnosprawnych
347506 Menedżer dyscypliny sportu
347507 Menedżer sportu
347508 Sędzia sportowy
347509 Sportowiec zawodowy
347510 Trener sportowy
347590 Pozostali sportowcy zawodowi, trenerzy i pokrewni
3476 Animatorzy kultury
347601 Animator kultury*
348 Pracownicy archiwów, bibliotek i informacji naukowej
3481 Pracownicy archiwów
348101 Archiwista zakładowy
348102 Asystent archiwalny* (zawód szkolny: Technik archiwista)
348190 Pozostali pracownicy archiwów
3482 Pracownicy bibliotek i informacji naukowej
348201 Asystent informacji naukowej* (zawód szkolny: Technik informacji naukowej)
348202 Bibliotekarz*
348290 Pozostali pracownicy bibliotek i informacji naukowej
349 Pracownicy parafialni i świeccy krzewiciele wiary
3491 Pracownicy parafialni i świeccy krzewiciele wiary
349101 Pracownik parafialny
349102 Świecki krzewiciel wiary
349190 Pozostali pracownicy parafialni i świeccy krzewiciele wiary

4 PRACOWNICY BIUROWI
41 PRACOWNICY OBSŁUGI BIUROWEJ
411 Sekretarki i operatorzy maszyn biurowych
4111 Sekretarki
411101 Sekretarka
4112 Operatorzy procesorów tekstu
411201 Operator procesorów tekstu
4113 Operatorzy wprowadzania danych
411301 Operator wprowadzania danych
4114 Maszynistki i stenografowie
411401 Maszynistka
411402 Stenograf
412 Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych
4121 Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych
412101 Asystent do spraw statystyki
412102 Asystent rachunkowości* (zawód szkolny: Technik rachunkowości)
412103 Asystent w biurze maklerskim
412190 Pozostali pracownicy do spraw finansowo-statystycznych
413 Pracownicy do spraw ewidencji materiałowej, transportu i produkcji
4131 Magazynierzy i pokrewni
413101 Ekspedient wypożyczalni
413102 Inwentaryzator
413103 Magazynier
413104 Pracownik punktu skupu
413105 Rekwizytor
413190 Pozostali magazynierzy i pokrewni
4132 Planiści produkcyjni
413201 Planista produkcyjny
4133 Pracownicy do spraw transportu
413301 Dyspozytor transportu samochodowego
413302 Ekspedytor
413390 Pozostali pracownicy do spraw transportu
414 Pracownicy poczty i pokrewni
4141 Doręczyciele pocztowi i pokrewni
414101 Doręczyciel pocztowy
414102 Ekspedient pocztowy
414103 Ekspedytor pocztowy
414104 Kurier
414190 Pozostali doręczyciele pocztowi i pokrewni
4142 Kodowacze i korektorzy
414201 Ankieter
414202 Kodowacz (koder)
414203 Korektor składu
414290 Pozostali kodowacze i korektorzy
419 Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani
4191 Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani
419101 Pracownik biurowy* (Zawód szkolny: Technik prac biurowych)
419102 Pracownik do spraw ewidencji ludności
419103 Pracownik do spraw osobowych
419104 Pracownik kancelaryjny
419190 Pozostali pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani
42 PRACOWNICY OBROTU PIENIĘŻNEGO I OBSŁUGI KLIENTÓW
421 Pracownicy obrotu pieniężnego
4211 Kasjerzy i sprzedawcy biletów
421101 Kasjer biletowy
421102 Kasjer handlowy
421103 Kasjer w przedsiębiorstwie
421190 Pozostali kasjerzy i sprzedawcy biletów
4212 Kasjerzy bankowi i pokrewni
421201 Kasjer bankowy
421202 Kasjer walutowy
421203 Kontroler rozliczeń pieniężnych
421204 Skarbnik bankowy
421290 Pozostali kasjerzy bankowi i pokrewni
4213 Asystenci usług pocztowych i telekomunikacyjnych* (zawód szkolny: Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych - obejmuje grupę elementarną 4213)
421301 Asystent usług pocztowych
421302 Asystent usług telekomunikacyjnych
421303 Kontroler pocztowy
421390 Pozostali asystenci usług pocztowych i telekomunikacyjnych
4214 Inkasenci i poborcy
421401 Inkasent
421402 Poborca skarbowy
421490 Pozostali inkasenci i poborcy
4215 Krupierzy, pracownicy kolektur i pokrewni
421501 Bukmacher
421502 Krupier
421503 Pracownik kolektury
421590 Pozostali krupierzy, pracownicy kolektur i pokrewni
4216 Pracownicy lombardów
421601 Pracownik lombardu
422 Informatorzy, pracownicy biur podróży, recepcjoniści i telefoniści
4221 Informatorzy, pracownicy biur podróży i pokrewni
422101 Informator handlowy
422102 Informator ruchu pasażerskiego
422103 Pracownik biura podróży
422104 Pracownik informacji turystycznej
422190 Pozostali informatorzy, pracownicy biur podróży i pokrewni
4222 Recepcjoniści i rejestratorzy
422201 Recepcjonista
422202 Rejestratorka medyczna
422290 Pozostali recepcjoniści i rejestratorzy
4223 Telefoniści
422301 Telefonistka

5 PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY
51 PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I OCHRONY
511 Stewardzi, konduktorzy i przewodnicy
5111 Stewardzi
511101 Stewardesa
511102 Steward statku morskiego
511190 Pozostali stewardzi
5112 Kierownicy pociągów, konduktorzy i rewizorzy
511201 Kierownik pociągu
511202 Konduktor
511203 Konduktor - konserwator kolei linowej
511204 Kontroler ruchu
511205 Konwojent (konduktor) wagonów specjalnych
511206 Rewizor pociągów
511290 Pozostali kierownicy pociągów, konduktorzy i rewizorzy
5113 Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
511301 Pilot wycieczek
511302 Przewodnik turystyczny górski
511303 Przewodnik turystyczny miejski
511304 Przewodnik turystyczny terenowy
511390 Pozostali przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
512 Pracownicy usług domowych i gastronomicznych
5121 Pracownicy usług domowych i pokrewni
512101 Gospodyni
512102 Inspektor piętra hotelowego
512103 Intendent
512104 Prowadzący zakład hotelarski/gastronomiczny
512190 Pozostali pracownicy usług domowych i pokrewni
5122 Kucharze
512201 Kucharz*
512202 Kucharz małej gastronomii*
512203 Szef kuchni (kuchmistrz)
512290 Pozostali kucharze
5123 Kelnerzy i pokrewni
512301 Bufetowy (barman)
512302 Kelner*
512390 Pozostali kelnerzy i pokrewni
513 Pracownicy opieki osobistej i pokrewni
5131 Opiekunki dziecięce
513101 Matka zastępcza
513102 Opiekunka dziecięca*
513103 Opiekunka dziecięca domowa
513190 Pozostałe opiekunki dziecięce
5132 Pomocniczy personel medyczny
513201 Asystentka pielęgniarska
513202 Pomoc dentystyczna
513203 Sanitariusz szpitalny
513204 Zabiegowy balneologiczny
513290 Pozostały pomocniczy personel medyczny
5133 Pracownicy domowej opieki osobistej
513301 Opiekunka domowa
513302 Siostra PCK
513390 Pozostali pracownicy domowej opieki osobistej
5139 Pracownicy opieki osobistej i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
513901 Laborant sekcyjny
513902 Pomoc farmaceutyczna
513903 Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji
513904 Preparator medyczny
513990 Pozostali pracownicy opieki osobistej i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
514 Pozostali pracownicy usług osobistych
5141 Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni
514101 Charakteryzator
514102 Fryzjer*
514103 Kosmetyczka
514104 Manikiurzystka
514105 Pedikiurzystka
514106 Technik usług fryzjerskich*
514107 Technik usług kosmetycznych*
514108 Wizażystka
514190 Pozostali fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni
5142 Osoby do towarzystwa
514201 Hostessa
514202 Osoba do towarzystwa
514290 Pozostałe osoby do towarzystwa
5143 Pracownicy zakładów pogrzebowych
514301 Organizator usług pogrzebowych
514302 Żałobnik
514390 Pozostali pracownicy zakładów pogrzebowych
5144 Psychotronicy
514401 Astrolog
514402 Bioenergoterapeuta
514403 Biomasażysta
514404 Radiesteta
514405 Wróżbita
514490 Pozostali psychotronicy
515 Pracownicy usług ochrony
5151 Strażacy
515101 Strażak
5152 Funkcjonariusze więziennictwa służby ochrony i pokrewni
515201 Funkcjonariusz więziennictwa służby ochrony
515202 Strażnik w zakładzie dla nieletnich
5153 Strażnicy ochrony kolei
515301 Funkcjonariusz straży ochrony kolei
5159 Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani
515901 Detektyw (prywatny)
515902 Pracownik ochrony mienia i osób* (zawód szkolny: Technik ochrony fizycznej osób i mienia)
515903 Ratownik górski
515904 Ratownik pokładowy
515905 Ratownik wodny
515906 Strażnik leśny
515907 Strażnik łowiecki
515908 Strażnik miejski
515909 Strażnik ochrony środowiska
515910 Strażnik pocztowy
515911 Strażnik rybacki
515912 Strażnik straży marszałkowskiej
515990 Pozostali pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani
52 MODELKI, SPRZEDAWCY I DEMONSTRATORZY
521 Modelki i modele
5211 Modelki i modele
521101 Modelka/model prezentacji ubiorów
521102 Modelka/model twórczości reklamowej i artystycznej
521190 Pozostałe modelki i modele
522 Sprzedawcy i demonstratorzy
5221 Sprzedawcy i demonstratorzy
522101 Antykwariusz
522102 Bukieciarz
522103 Demonstrator wyrobów
522104 Ekspedient w punkcie usługowym
522105 Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej/internetowej
522106 Księgarz* (zawód szkolny: Technik księgarstwa)
522107 Sprzedawca*
522190 Pozostali sprzedawcy i demonstratorzy

6 ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY
61 ROLNICY* (zawód szkolny: Rolnik - obejmuje grupę dużą 61)
611 Rolnicy produkcji roślinnej
6111 Rolnicy produkcji roślinnej
611101 Rolnik łąkarz
611102 Rolnik producent kwalifikowanych nasion rolniczych
611103 Rolnik upraw mieszanych
611104 Rolnik upraw polowych
611190 Pozostali rolnicy produkcji roślinnej
612 Hodowcy zwierząt i pokrewni
6121 Hodowcy wyspecjalizowanej produkcji zwierzęcej
612101 Hodowca bydła
612102 Hodowca koni
612103 Hodowca owiec
612104 Hodowca trzody chlewnej
612105 Hodowca zwierząt futerkowych
612190 Pozostali hodowcy wyspecjalizowanej produkcji zwierzęcej
6122 Hodowcy drobiu
612201 Hodowca drobiu
6129 Hodowcy zwierząt i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
612901 Hodowca inwentarza mieszanego
612902 Hodowca jedwabników
612903 Hodowca ptaków
612904 Hodowca zwierząt domowych
612905 Hodowca zwierząt laboratoryjnych
612906 Opiekun dzikich zwierząt
612907 Pszczelarz*
612908 Trener koni wyścigowych
612909 Treser psów
612990 Pozostali hodowcy zwierząt i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
613 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej
6131 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej
613101 Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej
62 OGRODNICY* (zawód szkolny: Ogrodnik - obejmuje grupę dużą 62)
621 Ogrodnicy
6211 Ogrodnicy producenci warzyw, kwiatów i pokrewni
621101 Ogrodnik producent nasion
621102 Ogrodnik szkółkarz
621103 Ogrodnik - uprawa grzybów jadalnych
621104 Ogrodnik - uprawa roślin ozdobnych
621105 Ogrodnik - uprawa warzyw polowych
621106 Ogrodnik - uprawy pod osłonami
621107 Producent i zbieracz ziół
621190 Pozostali ogrodnicy producenci warzyw, kwiatów i pokrewni
6212 Ogrodnicy terenów zieleni
621201 Ogrodnik terenów zieleni
6213 Ogrodnicy sadownicy i pokrewni
621301 Rolnik chmielarz
621302 Sadownik
621390 Pozostali ogrodnicy sadownicy i pokrewni
63 LEŚNICY I RYBACY
631 Robotnicy leśni i pokrewni
6311 Robotnicy leśni i pokrewni
631101 Drwal
631102 Robotnik leśny
631103 Wozak zrywkarz
631190 Pozostali robotnicy leśni i pokrewni
632 Rybacy śródlądowi* (zawód szkolny: Rybak śródlądowy - obejmuje grupę średnią 632)
6321 Hodowcy ryb
632101 Rybak hodowca
632102 Rybak stawowy
6322 Rybacy śródlądowi gdzie indziej niesklasyfikowani
632201 Rybak śródlądowy (zbiorniki naturalne)
633 Rybacy morscy
6331 Rybacy morscy
633101 Rybak rybołówstwa morskiego
64 ROLNICY I RYBACY PRACUJĄCY NA WŁASNE POTRZEBY
641 Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby
6411 Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby
641101 Rolnik pracujący na własne potrzeby
641102 Rybak pracujący na własne potrzeby

7 ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY
71 GÓRNICY I ROBOTNICY BUDOWLANI
711 Górnicy i robotnicy obróbki kamienia
7111 Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni
711101 Górnik eksploatacji podziemnej*
711102 Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż*
711103 Wydobywca kruszywa i gliny
711190 Pozostali górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni
7112 Górnicy strzałowi
711201 Strzałowy
7113 Robotnicy obróbki kamienia
711301 Kamieniarz*
712 Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni
7121 Murarze i pokrewni
712101 Monter kamiennych elementów budowlanych
712102 Murarz*
712103 Zdun*
712190 Pozostali murarze i pokrewni
7122 Betoniarze
712201 Betoniarz
712202 Betoniarz zbrojarz*
712203 Palowniczy
712204 Zbrojarz
712290 Pozostali betoniarze
7123 Cieśle, stolarze budowlani i pokrewni
712301 Cieśla*
712302 Stolarz budowlany
712303 Szkutnik
712390 Pozostali cieśle, stolarze budowlani i pokrewni
7124 Robotnicy budowy dróg i pokrewni
712401 Brukarz
712402 Monter nawierzchni kolejowej*
712403 Toromistrz
712404 Układacz nawierzchni drogowych
712490 Pozostali robotnicy budowy dróg i pokrewni
7125 Robotnicy budownictwa wodnego i pokrewni
712501 Meliorant
712502 Monter budownictwa wodnego*
712590 Pozostali robotnicy budownictwa wodnego i pokrewni
7129 Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
712901 Konserwator budynków
712902 Montażysta dekoracji
712903 Monter konstrukcji budowlanych*
712904 Monter rusztowań
712905 Renowator zabytków architektury*
712906 Robotnik rozbiórki budowli
712990 Pozostali robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
713 Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni
7131 Dekarze
713101 Dekarz*
7132 Posadzkarze i pokrewni
713201 Glazurnik
713202 Parkieciarz
713203 Posadzkarz*
713290 Pozostali posadzkarze i pokrewni
7133 Tynkarze i pokrewni
713301 Sztukator
713302 Tynkarz
713390 Pozostali tynkarze i pokrewni
7134 Monterzy izolacji
713401 Monter izolacji budowlanych*
713402 Monter izolacji chemoodpornych i antykorozyjnych
713490 Pozostali monterzy izolacji
7135 Szklarze i pokrewni
713501 Monter/składacz okien
713502 Monter żaluzji
713503 Szklarz budowlany
713504 Szklarz pojazdów
713505 Witrażownik
713590 Pozostali szklarze i pokrewni
7136 Monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych* (zawód szkolny: Monter instalacji i urządzeń sanitarnych - obejmuje grupę elementarną 7136)
713601 Monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
713602 Monter instalacji gazowych*
713603 Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
713604 Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
713605 Studniarz
713690 Pozostali monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych
7137 Monterzy sieci komunalnych* (zawód szkolny: Monter sieci komunalnych - obejmuje grupę elementarną 7137)
713701 Monter sieci cieplnych
713702 Monter sieci deszczownianych
713703 Monter sieci gazowych
713704 Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych
713790 Pozostali monterzy sieci komunalnych
7138 Monterzy systemów rurociągowych* (zawód szkolny: Monter systemów rurociągowych - obejmuje grupę elementarną 7138)
713801 Monter rurociągów górniczych
713802 Monter rurociągów okrętowych
713803 Monter rurociągów przemysłowych
713890 Pozostali monterzy systemów rurociągowych
7139 Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
713901 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie*
713990 Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
714 Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni
7141 Malarze budowlani i pokrewni
714101 Malarz budowlany
714102 Malarz konstrukcji i wyrobów metalowych
714103 Malarz - tapeciarz*
714190 Pozostali malarze budowlani i pokrewni
7142 Lakiernicy* (zawód szkolny: Lakiernik - obejmuje grupę elementarną 7142)
714201 Lakiernik samochodowy
714202 Lakiernik wyrobów drzewnych
714203 Malarz lakiernik samolotowy
714204 Malarz lakiernik wyrobów metalowych
714290 Pozostali lakiernicy
7143 Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni
714301 Alpinista przemysłowy
714302 Czyściciel elewacji budowlanych
714303 Kominiarz*
714304 Robotnik osuszania i odgrzybiania budowli
714390 Pozostali robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni
72 ROBOTNICY OBRÓBKI METALI I MECHANICY MASZYN I URZĄDZEŃ
721 Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i pokrewni
7211 Formierze odlewniczy i pokrewni
721101 Brązownik
721102 Formierz odlewnik
721103 Ludwisarz
721104 Modelarz odlewniczy*
721190 Pozostali formierze odlewniczy i pokrewni
7212 Spawacze i pokrewni
721201 Lutowacz
721202 Spawacz ręczny gazowy
721203 Spawacz ręczny łukiem elektrycznym
721204 Zgrzewacz
721290 Pozostali spawacze i pokrewni
7213 Blacharze* (zawód szkolny: Blacharz - obejmuje grupę elementarną 7213)
721301 Blacharz lotniczy
721302 Blacharz okrętowy
721303 Blacharz samochodowy*
721390 Pozostali blacharze
7214 Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe
721401 Monter kadłubów okrętowych*
721402 Monter konstrukcji aluminiowych
721403 Monter konstrukcji stalowych
721404 Oczyszczacz konstrukcji stalowych
721490 Pozostali robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe
7215 Monterzy konstrukcji linowych
721501 Monter - konserwator kolei linowych
721502 Monter konstrukcji linowych stałych
721503 Monter wiertni
721504 Takielarz
721590 Pozostali monterzy konstrukcji linowych
7216 Nurkowie
721601 Nurek
721602 Płetwonurek ratownik
721690 Pozostali nurkowie
722 Kowale, ślusarze i pokrewni
7221 Kowale, hartownicy i pokrewni
722101 Hartownik
722102 Kowal*
722103 Kowal wyrobów zdobniczych
722190 Pozostali kowale, hartownicy i pokrewni
7222 Ślusarze i pokrewni
722201 Eguterzysta
722202 Płatnerz
722203 Rusznikarz
722204 Ślusarz*
722205 Ślusarz galanterii metalowej
722206 Ślusarz narzędziowy
722207 Traser
722290 Pozostali ślusarze i pokrewni
7223 Ustawiacze-operatorzy obrabiarek skrawających do metali* (zawód szkolny: Operator obrabiarek skrawających - obejmuje grupę elementarną 7223)
722301 Frezer
722302 Strugacz
722303 Szlifierz metali
722304 Tokarz
722305 Ustawiacz maszyn do obróbki skrawaniem
722306 Wiertacz w metalu
722390 Pozostali ustawiacze-operatorzy obrabiarek skrawających do metali
7224 Szlifierze narzędzi i polerowacze metali
722401 Docieracz polerowacz
722402 Szlifierz ostrzarz
722490 Pozostali szlifierze narzędzi i polerowacze metali
723 Mechanicy maszyn i urządzeń
7231 Mechanicy pojazdów samochodowych* (zawód szkolny: Mechanik pojazdów samochodowych - obejmuje grupę elementarną 7231)
723101 Mechanik autobusów
723102 Mechanik ciągników
723103 Mechanik pojazdów jednośladowych
723104 Mechanik samochodów ciężarowych
723105 Mechanik samochodów osobowych
723190 Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych
7232 Mechanicy statków powietrznych i pokrewni
723201 Mechanik lotniczy
723202 Układacz konserwator spadochronów
723290 Pozostali mechanicy statków powietrznych i pokrewni
7233 Mechanicy - monterzy maszyn i urządzeń* (zawód szkolny: Mechanik - monter maszyn i urządzeń - obejmuje grupę elementarną 7233)
723301 Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych
723302 Mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali
723303 Mechanik maszyn i urządzeń górniczych
723304 Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych
723305 Mechanik okrętowy
723306 Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych*
723307 Mechanik silników spalinowych
723308 Mechanik urządzeń dźwignicowych (konserwator)
723309 Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych
723310 Monter instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim*
723390 Pozostali mechanicy - monterzy maszyn i urządzeń
724 Elektrycy* (zawód szkolny: Elektryk - obejmuje grupę średnią 724)
7241 Elektromechanicy* (zawód szkolny: Elektromechanik - obejmuje grupę elementarną 7241)
724101 Elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych
724102 Elektromechanik pojazdów samochodowych*
724103 Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego
724104 Elektromechanik urządzeń chłodniczych
724105 Elektromechanik urządzeń sterowania ruchem kolejowym
724190 Pozostali elektromechanicy
7242 Elektromonterzy
724201 Elektromonter (elektryk) zakładowy
724202 Elektromonter lotniczy
724203 Elektromonter maszyn elektrycznych
724204 Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego
724205 Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego
724206 Elektromonter okrętowy
724207 Elektromonter prefabrykowanych stacji transformatorowych
724208 Elektromonter stacji trakcyjnych
724209 Elektromonter taboru szynowego
724210 Elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających
724211 Elektromonter transformatorów
724212 Elektromonter układów pomiarowych i automatyki zabezpieczeniowej
724213 Elektromonter urządzeń dźwignicowych (konserwator)
724214 Elektromonter urządzeń sygnalizacyjnych
724290 Pozostali elektromonterzy
7243 Elektrycy budowlani i pokrewni
724301 Elektromonter instalacji elektrycznych
724302 Elektromonter reklam świetlnych
724303 Elektromonter urządzeń oświetlenia teatralnego, filmowego i telewizyjnego
724390 Pozostali elektrycy budowlani i pokrewni
7244 Monterzy linii elektrycznych
724401 Elektromonter linii kablowych
724402 Elektromonter linii napowietrznych niskich i średnich napięć
724403 Elektromonter linii napowietrznych wysokich i najwyższych napięć
724404 Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego
724405 Elektromonter sieci trakcyjnej
724490 Pozostali monterzy linii elektrycznych
725 Monterzy elektronicy i pokrewni
7251 Monterzy elektronicy* (zawód szkolny: Monter-elektronik - obejmuje grupę elementarną 7251)
725101 Monter elektronik - aparatura medyczna
725102 Monter elektronik - aparatura pomiarowa
725103 Monter elektronik - elektroniczne instrumenty muzyczne
725104 Monter elektronik - elektroniczny sprzęt sygnalizacyjny i systemy sygnalizacyjne
725105 Monter elektronik - instalacja anten
725106 Monter elektronik - naprawa sprzętu audiowizualnego
725107 Monter elektronik - sprzęt komputerowy
725108 Monter elektronik - układy elektroniczne automatyki przemysłowej
725109 Monter elektronik - urządzenia radiokomunikacyjne
725110 Monter elektronik - urządzenia radiowo-telewizyjne
725190 Pozostali monterzy elektronicy
7252 Monterzy sieci i urządzeń telekomunikacyjnych* (zawód szkolny: Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych - obejmuje grupę elementarną 7252)
725201 Monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (telemonter)
725202 Monter sieci telekomunikacyjnych
725290 Pozostali monterzy sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
73 ROBOTNICY ZAWODÓW PRECYZYJNYCH, CERAMICY, WYTWÓRCY WYROBÓW GALANTERYJNYCH, ROBOTNICY POLIGRAFICZNI I POKREWNI
731 Robotnicy produkcji wyrobów precyzyjnych z metalu i materiałów pokrewnych
7311 Mechanicy precyzyjni* (zawód szkolny: Mechanik precyzyjny - obejmuje grupę elementarną 7311)
731101 Grawer
731102 Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych*
731103 Optyk mechanik*
731104 Ortopeda mechanik
731105 Zegarmistrz*
731190 Pozostali mechanicy precyzyjni
7312 Monterzy instrumentów muzycznych* (zawód szkolny: Monter instrumentów muzycznych - obejmuje grupę elementarną 7312)
731201 Monter akordeonów
731202 Monter fortepianów i pianin
731203 Monter instrumentów dętych blaszanych
731204 Monter instrumentów lutniczych
731205 Monter instrumentów perkusyjnych
731206 Organomistrz
731290 Pozostali monterzy instrumentów muzycznych
7313 Jubilerzy, złotnicy i pokrewni
731301 Bursztyniarz
731302 Gemmolog
731303 Metaloplastyk
731304 Szlifierz kamieni szlachetnych i ozdobnych
731305 Szlifierz polerowacz wyrobów artystycznych
731306 Złotnik - jubiler*
731390 Pozostali jubilerzy, złotnicy i pokrewni
732 Ceramicy, szklarze i pokrewni
7321 Formowacze wyrobów ceramicznych i pokrewni
732101 Ceramik wyrobów ceramiki budowlanej
732102 Ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych
732103 Formowacz ściernic
732104 Formowacz wyrobów ceramicznych
732105 Garncarz
732106 Modelarz odlewnik gipsowych form roboczych
732107 Odlewnik wyrobów ceramicznych
732108 Sortowacz - brakarz ceramiki
732109 Szkliwierz ceramiki
732190 Pozostali formowacze wyrobów ceramicznych i pokrewni
7322 Formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła
732201 Formowacz wyrobów szklanych
732202 Hutnik - dmuchacz szkła
732203 Krajacz szkła
732204 Polerowacz szkła ręczny
732205 Sortowacz - brakarz szkła
732206 Szlifierz polerowacz szkła optycznego
732207 Szlifierz szkła gospodarczego i technicznego
732208 Szlifierz szkła płaskiego
732290 Pozostali formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła
7323 Grawerzy szkła i pokrewni
732301 Giloszer szkła
732302 Grawer szkła
732303 Rzeźbiarz szkła
732390 Pozostali grawerzy szkła i pokrewni
7324 Zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni
732401 Cechowacz skal i znaków na szkle oraz na wyrobach z metali
732402 Galwanizer
732403 Lustrzarz
732404 Pozłotnik
732405 Szyldziarz
732406 Zdobnik ceramiki
732407 Zdobnik szkła
732490 Pozostali zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni
733 Wytwórcy wyrobów galanteryjnych, pamiątkarskich i pokrewni
7331 Wytwórcy wyrobów galanteryjnych, pamiątkarskich i pokrewni
733101 Fajkarz
733102 Pamiątkarz
733103 Rzeźbiarz w drewnie
733104 Wytwórca galanterii
733105 Wytwórca sztucznych kwiatów
733106 Zabawkarz
733190 Pozostali wytwórcy wyrobów galanteryjnych, pamiątkarskich i pokrewni
734 Robotnicy poligraficzni i pokrewni
7341 Składacze tekstów
734101 Komputerowy składacz tekstu
734102 Operator fotoskładu
734190 Pozostali składacze tekstów
7342 Odlewacze i galwanizerzy poligraficzni
734201 Galwanizer poligraficzny
734202 Odlewacz walców drukarskich
734203 Stereotyper
734290 Pozostali odlewacze i galwanizerzy poligraficzni
7343 Kopiści, trawiacze, grawerzy i pokrewni
734301 Giloszer
734302 Grawer poligraficzny
734303 Kopista poligraficzny
734304 Moletownik
734305 Montażysta reprodukcyjny
734306 Retuszer poligraficzny
734307 Rysownik litograficzny
734308 Rytownik
734309 Trawiacz poligraficzny
734390 Pozostali kopiści, trawiacze, grawerzy i pokrewni
7344 Fotografowie poligraficzni
734401 Fotograf poligraficzny
734402 Fotograf w drukarni filmowej (tkaniny)
734403 Operator skanerów formowych
734490 Pozostali fotografowie poligraficzni
7345 Introligatorzy* (zawód szkolny: Introligator - obejmuje grupę elementarną 7345)
734501 Introligator galanteryjny
734502 Introligator poligraficzny
734590 Pozostali introligatorzy
7346 Drukarze sitodrukowi i pokrewni
734601 Drukarz sitodrukowy
734602 Drukarz tkanin
74 POZOSTALI ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY
741 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym
7411 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni
741101 Garmażer
741102 Przetwórca ryb
741103 Rozbieracz-wykrawacz
741104 Rzeźnik wędliniarz*
741105 Ubojowy
741190 Pozostali masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni
7412 Piekarze, cukiernicy i pokrewni
741201 Cukiernik*
741202 Karmelarz
741203 Piekarz*
741290 Pozostali piekarze, cukiernicy i pokrewni
7413 Robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich
741301 Maślarz
741302 Serowar
741390 Pozostali robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich
7414 Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych
741401 Młynarz
741402 Przetwórca owoców i warzyw
741490 Pozostali robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych
7415 Klasyfikatorzy żywności i pokrewni
741501 Klasyfikator dziczyzny i ptactwa
741502 Klasyfikator jaj, drobiu i pierza
741503 Klasyfikator ryb
741590 Pozostali klasyfikatorzy żywności i pokrewni
742 Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni
7421 Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni
742101 Impregnator drewna
742102 Manipulant drewna okrągłego
742103 Mygłowacz
742104 Parzelniczy drewna
742105 Sortowacz materiałów drzewnych
742106 Suszarniowy drewna
742190 Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni
7422 Stolarze i pokrewni
742201 Bednarz
742202 Gięciarz drewna
742203 Kołodziej
742204 Stolarz*
742205 Stolarz galanterii drzewnej
742206 Stolarz mebli artystycznych i wzorcowych
742207 Stolarz meblowy
742208 Stolarz modelarz instrumentów muzycznych
742290 Pozostali stolarze i pokrewni
7423 Ustawiacze-operatorzy maszyn do obróbki drewna i pokrewni
742301 Frezer drewna
742302 Pilarz
742303 Polerowacz wyrobów z drewna
742304 Strugacz drewna
742305 Szlifierz materiałów drzewnych
742306 Tartacznik
742307 Tokarz w drewnie
742308 Ustawiacz maszyn do obróbki drewna
742309 Wiertacz drewna
742390 Pozostali ustawiacze-operatorzy maszyn do obróbki drewna i pokrewni
7424 Plecionkarze, szczotkarze i pokrewni
742401 Koszykarz - plecionkarz*
742402 Łubiankarz
742403 Modelarz wyrobów plecionkarskich
742404 Sitarz
742405 Szczotkarz
742406 Trzciniarz
742490 Pozostali plecionkarze, szczotkarze i pokrewni
743 Robotnicy produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i pokrewni
7431 Przygotowywacze włókna i przędzarze
743101 Przędzarz
743102 Przygotowywacz włókna
743190 Pozostali przygotowywacze włókna i przędzarze
7432 Tkacze, dziewiarze i pokrewni* (zawód szkolny: Rękodzielnik wyrobów włókienniczych - obejmuje grupę elementarną 7432)
743201 Arkadownik
743202 Dziewiarz
743203 Koronkarka
743204 Plecionkarz
743205 Renowator tkanin unikatowych
743206 Tkacz
743290 Pozostali tkacze, dziewiarze i pokrewni
7433 Krawcy, kapelusznicy i pokrewni
743301 Bieliźniarz
743302 Gorseciarka
743303 Kapelusznik-czapnik
743304 Krawiec*
743305 Modystka
743306 Rękawicznik
743390 Pozostali krawcy, kapelusznicy i pokrewni
7434 Kuśnierze i pokrewni
743401 Kożusznik
743402 Kuśnierz*
743490 Pozostali kuśnierze i pokrewni
7435 Krojczowie
743501 Krojczy
7436 Szwaczki, hafciarki i pokrewni
743601 Garderobiana
743602 Hafciarka
743603 Parasolnik
743604 Szwaczka
743605 Wytwórca abażurów
743606 Żaglownik
743690 Pozostałe szwaczki, hafciarki i pokrewni
7437 Tapicerzy i pokrewni
743701 Bieliźniarz - kołdrzarz
743702 Tapicer*
743790 Pozostali tapicerzy i pokrewni
744 Robotnicy obróbki skóry
7441 Garbarze skór i pokrewni* (zawód szkolny: Garbarz skór - obejmuje grupę elementarną 7441)
744101 Garbarz skór bez włosa
744102 Garbarz skór futerkowych
744103 Klasyfikator skór
744104 Konserwator skór surowych
744190 Pozostali garbarze skór i pokrewni
7442 Kaletnicy, rymarze i pokrewni
744201 Bandażysta ortopedyczny
744202 Kaletnik*
744203 Rymarz
744290 Pozostali kaletnicy, rymarze i pokrewni
7443 Obuwnicy* (zawód szkolny: Obuwnik - obejmuje grupę elementarną 7443)
744301 Cholewkarz
744302 Obuwnik miarowy
744303 Obuwnik ortopedyczny
744304 Obuwnik przemysłowy
744305 Szewc naprawiacz
744390 Pozostali obuwnicy

8 OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ
81 OPERATORZY MASZYN I URZĄDZEŃ WYDOBYWCZYCH I PRZETWÓRCZYCH
811 Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i pokrewni
8111 Operatorzy maszyn górniczych i pokrewni
811101 Operator górniczych urządzeń sygnalizacyjnych (sygnalista)
811102 Operator koparek i zwałowarek
811103 Operator maszyn i urządzeń do pozyskiwania torfu
811104 Operator maszyn urabiających i ładujących
811105 Operator obudów zmechanizowanych
811190 Pozostali operatorzy maszyn górniczych i pokrewni
8112 Operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin
811201 Operator maszyn i urządzeń do przerobu torfu
811202 Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej rud
811203 Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla
811204 Operator maszyn i urządzeń do rozdrabniania i sortowania surowców mineralnych
811290 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin
8113 Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców
811301 Górnik eksploatacji otworowej*
811302 Operator urządzeń do obróbki odwiertów wydobywczych
811303 Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych
811390 Pozostali operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców
812 Operatorzy maszyn i urządzeń hutniczych i pokrewni
8121 Operatorzy maszyn i urządzeń metalurgicznych* (zawód szkolny: Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych - obejmuje grupę elementarną 8121)
812101 Operator maszyny rozlewniczej
812102 Operator urządzeń do ciągłego odlewania stali
812103 Operator urządzeń próżniowego odgazowania stali
812104 Operator urządzeń przygotowania wsadu
812105 Piecowy pieca łukowego
812106 Pulpitowy (wielkie piece)
812107 Wytapiacz metali nieżelaznych
812108 Wytapiacz stali, surówki i żelazostopów
812190 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń metalurgicznych
8122 Operatorzy urządzeń odlewniczych, walcowniczych i pokrewni
812201 Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej*
812202 Operator maszyn i urządzeń odlewniczych*
812203 Operator urządzeń walcowni
812204 Piecowy nagrzewania wsadu w walcowni
812290 Pozostali operatorzy urządzeń odlewniczych, walcowniczych i pokrewni
8123 Operatorzy pieców i urządzeń do obróbki cieplnej metali
812301 Operator agregatów do obróbki cieplnej
812302 Operator pieców do obróbki cieplnej
812390 Pozostali operatorzy pieców i urządzeń do obróbki cieplnej metali
8124 Ciągacze i tłoczarze
812401 Ciągacz rur
812402 Operator maszyn do produkcji drutów i prętów
812403 Tłoczarz w metalu
812490 Pozostali ciągacze i tłoczarze
813 Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych, ceramicznych i pokrewni
8131 Operatorzy urządzeń przemysłu szklarskiego* (zawód szkolny: Operator urządzeń przemysłu szklarskiego - obejmuje grupę elementarną 8131)
813101 Operator automatów do formowania wyrobów szklanych
813102 Operator maszyn do formowania szkła płaskiego
813103 Operator odprężarek wyrobów szklanych
813104 Operator urządzeń do chemicznego polerowania szkła
813105 Operator urządzeń do gięcia szkła
813106 Operator urządzeń do hartowania szkła
813107 Operator urządzeń do matowania wyrobów szklanych
813108 Operator urządzeń do obróbki płomieniowej szkła
813109 Operator urządzeń do produkcji termosów
813110 Szlifierz polerowacz szkła (maszynowy)
813111 Topiarz szkła
813190 Pozostali operatorzy urządzeń przemysłu szklarskiego
8132 Operatorzy urządzeń przemysłu ceramicznego* (zawód szkolny: Operator urządzeń przemysłu ceramicznego - obejmuje grupę elementarną 8132)
813201 Operator urządzeń do formowania wyrobów ceramicznych
813202 Operator urządzeń do formowania wyrobów ogniotrwałych
813203 Operator urządzeń do formowania wyrobów sylikatowych
813204 Operator urządzeń do produkcji materiałów ściernych
813205 Prasowacz ceramiki elektronicznej i elektrotechnicznej
813206 Przygotowywacz mas ceramicznych
813207 Suszarnik ceramiki i wyrobów gipsowych
813208 Szlifierz ceramiki
813209 Wypalacz surowców i wyrobów ogniotrwałych
813210 Wypalacz wyrobów ceramicznych
813290 Pozostali operatorzy urządzeń przemysłu ceramicznego
8139 Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych, ceramicznych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
813901 Operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego
813902 Topiarz fryty
813903 Topiarz mas mineralnych
813990 Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych, ceramicznych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
814 Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna i produkcji papieru
8141 Operatorzy urządzeń do obróbki drewna
814101 Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek
814102 Operator pilarek do pozyskiwania tarcicy
814103 Operator pras w produkcji drzewnej
814104 Operator sklejarek płyt stolarskich
814105 Operator skrawarek drewna
814106 Operator spajarek okleiny i łuszczki
814107 Operator strugarek i frezarek do drewna
814108 Operator urządzeń do końcowej obróbki płyt
814109 Sterowniczy linii sztaplowania i pakietowania tarcicy
814190 Pozostali operatorzy urządzeń do obróbki drewna
8142 Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej
814201 Operator linii do belowania makulatury
814202 Operator maszyny odwadniającej celulozę
814203 Operator urządzeń bielących masy włókniste
814204 Operator urządzeń do mielenia masy włóknistej
814205 Operator urządzeń do ścierania drewna
814206 Operator urządzeń rębalni drewna
814207 Operator urządzeń rozwłókniających
814208 Operator urządzeń warzelni
814290 Pozostali operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej
8143 Operatorzy urządzeń do produkcji papieru
814301 Operator kalandrów wyrobów papierowych
814302 Operator maszyny papierniczej
814303 Operator maszyny tekturniczej
814304 Operator pergaminiarki
814305 Operator urządzeń do impregnowania i powlekania wyrobów papierowych
814306 Operator urządzeń do przygotowywania i dozowania dodatków masowych
814390 Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji papieru
815 Operatorzy urządzeń przemysłu chemicznego* (Zawód szkolny: Operator urządzeń przemysłu chemicznego - obejmuje grupę średnią 815)
8151 Operatorzy urządzeń do rozdrabniania, mieszania i granulowania chemikaliów
815101 Operator urządzeń granulujących
815102 Operator urządzeń homogenizujących
815103 Operator urządzeń mieszających
815104 Operator urządzeń rozdrabniających
815190 Pozostali operatorzy urządzeń do rozdrabniania, mieszania i granulowania chemikaliów
8152 Operatorzy urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów i pokrewni
815201 Operator urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów
815202 Operator urządzeń do produkcji cementu
815290 Pozostali operatorzy urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów i pokrewni
8153 Operatorzy urządzeń filtrujących i oddzielających
815301 Operator urządzeń do ekstrakcji
815302 Operator urządzeń do krystalizacji
815303 Operator urządzeń filtrujących
815304 Operator urządzeń sorpcyjnych
815305 Operator wirówek
815390 Pozostali operatorzy urządzeń filtrujących i oddzielających
8154 Operatorzy urządzeń do procesów chemicznych i produkcji chemikaliów
815401 Aparatowy procesów chemicznych
815402 Operator reaktorów i autoklawów
815403 Operator urządzeń destylacyjnych
815404 Operator urządzeń do produkcji chemikaliów nieorganicznych
815405 Operator urządzeń do produkcji chemikaliów organicznych
815406 Operator urządzeń wyparnych
815490 Pozostali operatorzy urządzeń do procesów chemicznych i produkcji chemikaliów
8155 Operatorzy urządzeń do przeróbki ropy naftowej i gazu
815501 Operator urządzeń do przeróbki ropy naftowej i gazu
8156 Operatorzy urządzeń do chemicznej przeróbki węgla, koksu i pokrewni
815601 Operator urządzeń do produkcji sadzy
815602 Operator urządzeń do produkcji węgli aktywnych
815603 Operator urządzeń koksowniczych
815690 Pozostali operatorzy urządzeń do chemicznej przeróbki węgla, koksu i pokrewni
8159 Operatorzy urządzeń przetwórstwa chemicznego gdzie indziej niesklasyfikowani
815901 Operator urządzeń do produkcji gazów technicznych
815902 Operator urządzeń do produkcji katalizatorów
815903 Operator urządzeń do produkcji mas bitumicznych
815904 Operator urządzeń do produkcji materiałów półprzewodnikowych
815905 Operator urządzeń do produkcji nawozów sztucznych
815906 Operator urządzeń do produkcji włókien chemicznych
815907 Stokażowy
815990 Pozostali operatorzy urządzeń przetwórstwa chemicznego gdzie indziej niesklasyfikowani
816 Operatorzy urządzeń energetycznych i pokrewni
8161 Elektroenergetycy i pokrewni
816101 Elektroenergetyk elektrowni cieplnych
816102 Elektroenergetyk elektrowni wodnych
816103 Elektroenergetyk nastawni
816104 Elektroenergetyk pomiarów i zabezpieczeń
816105 Maszynista turbozespołu parowego
816106 Maszynista turbozespołu wodnego
816107 Maszynista urządzeń ciepłowniczych elektrowni
816108 Maszynista urządzeń pomocniczych elektrowni
816109 Obchodowy bloku
816190 Pozostali elektroenergetycy i pokrewni
8162 Maszyniści silników, kotłów parowych i pokrewni
816201 Maszynista kotła
816202 Maszynista urządzeń nawęglania
816203 Maszynista urządzeń odpopielania i odżużlania
816204 Palacz kotłów c.o. gazowych
816205 Palacz kotłów c.o. wodnych rusztowych
816206 Palacz kotłów parowych
816290 Pozostali maszyniści silników, kotłów parowych i pokrewni
8163 Operatorzy pomp, sprężarek, urządzeń uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i pokrewni
816301 Aparatowy utylizacji odpadów toksycznych
816302 Maszynista chłodni
816303 Maszynista sprężarek
816304 Maszynista wentylatorów (w kopalni)
816305 Operator (maszynista) stacji pomp
816306 Operator spalarni odpadów komunalnych
816307 Operator urządzeń klimatyzacyjnych i odpylających
816308 Operator urządzeń oczyszczania ścieków
816309 Operator urządzeń uzdatniania i demineralizacji wody
816390 Pozostali operatorzy pomp, sprężarek, urządzeń uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i pokrewni
817 Operatorzy zautomatyzowanych linii produkcyjnych i robotów przemysłowych w przemyśle elektromaszynowym
8171 Operatorzy zautomatyzowanych i zrobotyzowanych linii produkcyjnych w przemyśle elektromaszynowym
817101 Operator zautomatyzowanej i zrobotyzowanej linii produkcyjnej w przemyśle elektromaszynowym
8172 Operatorzy robotów i manipulatorów przemysłowych
817201 Operator robotów i manipulatorów przemysłowych
82 OPERATORZY I MONTERZY MASZYN
821 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z metali i minerałów
8211 Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki metali
821101 Operator automatów spawalniczych
821102 Operator automatycznej linii obróbki skrawaniem
821103 Operator maszyn do obróbki skrawaniem
821104 Operator maszyn do produkcji wyrobów z drutu, lin, siatek i kabli
821105 Operator maszyn i urządzeń do produkcji łożysk tocznych
821106 Operator maszyn i urządzeń do produkcji opakowań blaszanych
821107 Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
821108 Operator obrabiarek zespołowych
821109 Operator urządzeń do wyważania i centrowania
821110 Operator zgrzewarek
821190 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki metali
8212 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji betonu, elementów betonowych oraz kamiennych i pokrewni
821201 Hartowacz betonów i sylikatów
821202 Krajacz materiałów budowlanych
821203 Operator automatów ceglarskich i wapienno-piaskarskich
821204 Operator urządzeń do formowania bloków i tynków gipsowych
821205 Operator urządzeń do produkcji elementów z betonu komórkowego
821206 Operator urządzeń wytwórczych mieszanek betonowych
821207 Pilarz kamienia
821208 Szlifierz kamienia
821290 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji betonu, elementów betonowych oraz kamiennych i pokrewni
822 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych
8221 Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów farmaceutycznych, kosmetycznych i sanitarnych
822101 Operator urządzeń do produkcji dezynfektantów
822102 Operator urządzeń do produkcji środków piorących i myjących
822103 Operator urządzeń do produkcji wyrobów farmaceutycznych
822104 Operator urządzeń do produkcji wyrobów kosmetycznych
822190 Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów farmaceutycznych, kosmetycznych i sanitarnych
8222 Operatorzy urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych i pokrewni
822201 Operator maszyn zapałczanych
822202 Operator urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych i pokrewnych
822290 Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych i pokrewni
8223 Operatorzy urządzeń do nakładania powłok
822301 Operator urządzeń do elektroforetycznego nakładania powłok
822302 Operator urządzeń do emaliowania
822303 Operator urządzeń do nakładania powłok galwanicznych
822304 Operator urządzeń do natryskowego nakładania powłok
822305 Operator urządzeń do platerowania
822306 Operator urządzeń do przygotowania powierzchni do nakładania powłok
822307 Operator urządzeń do zanurzeniowego nakładania powłok
822390 Pozostali operatorzy urządzeń do nakładania powłok
8224 Operatorzy urządzeń do produkcji materiałów światłoczułych i obróbki filmów
822401 Operator urządzeń (agregatów) do obróbki błon i filmów fotograficznych
822402 Operator urządzeń do produkcji materiałów światłoczułych
822490 Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji materiałów światłoczułych i obróbki filmów
8229 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych gdzie indziej niesklasyfikowani
822901 Operator maszyn do produkcji papy
822902 Operator maszyn do produkcji taśm magnetycznych
822903 Operator urządzeń do produkcji ołówków
822904 Operator urządzeń do produkcji sztucznej skóry
822990 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych gdzie indziej niesklasyfikowani
823 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
8231 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy
823101 Aparatowy produkcji wyrobów maczanych
823102 Operator urządzeń do wulkanizacji
823103 Operator urządzeń przetwórstwa surowców gumowych
823104 Wulkanizator
823190 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy
8232 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
823201 Formierz wyrobów z kompozytów polimerowych
823202 Formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw
823203 Odlewnik wyrobów z materiałów polimerowych
823204 Operator urządzeń do cięcia folii i płyt
823205 Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych
823206 Operator urządzeń do spieniania tworzyw sztucznych
823290 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
824 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z drewna
8241 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z drewna
824101 Operator maszyn do wyrobu kopyt i obcasów
824102 Operator maszyn i urządzeń wikliniarskich
824103 Operator urządzeń do polerowania drewna
824190 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z drewna
825 Operatorzy maszyn poligraficznych i papierniczo-przetwórczych
8251 Maszyniści maszyn drukujących* (zawód szkolny: Drukarz - obejmuje grupę elementarną 8251)
825101 Maszynista maszyn fleksograficznych
825102 Maszynista maszyn offsetowych
825103 Maszynista maszyn typograficznych
825104 Maszynista maszyn wklęsłodrukowych
825105 Operator kserokopiarek
825190 Pozostali maszyniści maszyn drukujących
8252 Maszyniści maszyn introligatorskich
825201 Maszynista maszyn introligatorskich
8253 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych
825301 Operator maszyn do lakierowania i laminowania przetworów papierowych
825302 Operator maszyn do produkcji opakowań z papieru i tektury
825303 Operator maszyn do produkcji papierowych artykułów piśmiennych
825304 Operator maszyn do produkcji papierowych artykułów toaletowych i sanitarnych
825305 Operator maszyn do produkcji papieru i tektury falistej
825306 Operator maszyn do produkcji sznurka i tulei
825307 Operator maszyn krojących i wykrawających do papieru
825308 Operator pras do formowania wyrobów z masy papierniczej
825390 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych
826 Operatorzy maszyn w przemyśle włókienniczym* (zawód szkolny: Operator maszyn w przemyśle włókienniczym - obejmuje grupę średnią 826)
8261 Operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni
826101 Operator maszyn do przygotowania włókien
826102 Operator maszyn przędzalniczych
826103 Operator przewijarek i skręcarek nitek
826190 Pozostali operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni
8262 Operatorzy maszyn tkackich, dziewiarskich i pokrewni
826201 Operator maszyn dziewiarskich
826202 Operator maszyn przygotowawczych do wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych
826203 Operator maszyn tkackich
826290 Pozostali operatorzy maszyn tkackich, dziewiarskich i pokrewni
8263 Operatorzy maszyn do szycia
826301 Operator maszyn do szycia
8264 Operatorzy maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych i pokrewni
826401 Operator maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych
826402 Operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów
826490 Pozostali operatorzy maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych i pokrewni
8265 Operatorzy maszyn do wyprawiania futer i skór
826501 Operator agregatów natryskowych
826502 Operator maszyn i urządzeń chemicznej obróbki skór
826503 Operator maszyn i urządzeń mechanicznej obróbki skór
826590 Pozostali operatorzy maszyn do wyprawiania futer i skór
8266 Operatorzy maszyn do produkcji obuwia
826601 Operator obuwniczych urządzeń szwalniczych
826602 Operator urządzeń montażowych obuwia
826603 Operator urządzeń wykrawających elementy obuwia
826690 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji obuwia
8269 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowani
826901 Operator maszyn do produkcji włóknin i przędzin
826902 Operator maszyn tapicerskich
826903 Operator urządzeń do klejenia elementów odzieży
826904 Operator urządzeń wykrawających i nawarstwiających
826990 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowani
827 Operatorzy maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego* (zawód szkolny: Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego - obejmuje grupę średnią 827)
8271 Operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa mięsa i ryb
827101 Operator urządzeń przetwórstwa drobiu
827102 Operator urządzeń przetwórstwa mięsa
827103 Operator urządzeń przetwórstwa ryb
827190 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa mięsa i ryb
8272 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów mleczarskich
827201 Operator urządzeń do obróbki surowca mleczarskiego
827202 Operator urządzeń do produkcji wyrobów mleczarskich
827290 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów mleczarskich
8273 Operatorzy maszyn i urządzeń przetwórstwa zbożowego i pokrewni
827301 Operator urządzeń do produkcji pasz
827302 Operator urządzeń do przerobu ziarna zbóż
827303 Operator urządzeń do suszenia zbóż
827304 Operator urządzeń elewatorów zbożowych
827390 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń przetwórstwa zbożowego i pokrewni
8274 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów piekarniczych i cukierniczych oraz koncentratów spożywczych
827401 Operator urządzeń do produkcji koncentratów spożywczych
827402 Operator urządzeń do produkcji makaronu
827403 Operator urządzeń do produkcji pieczywa
827404 Operator urządzeń do produkcji wyrobów cukierniczych
827490 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów piekarniczych i cukierniczych oraz koncentratów spożywczych
8275 Operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa owoców, warzyw, nasion oleistych i pokrewni
827501 Operator urządzeń do produkcji majonezu i musztardy
827502 Operator urządzeń do produkcji tłuszczów roślinnych
827503 Operator urządzeń linii aseptycznego rozlewu w opakowania kartonowe
827504 Operator urządzeń przetwórstwa owocowo-warzywnego
827505 Operator urządzeń przetwórstwa ziemniaczanego
827590 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa owoców, warzyw, nasion oleistych i pokrewni
8276 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji cukru
827601 Operator urządzeń do produkcji cukru
8277 Operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa kawy, herbaty i ziarna kakaowego
827701 Operator urządzeń do konfekcjonowania herbaty
827702 Operator urządzeń do przerobu ziarna kakaowego
827703 Operator urządzeń przetwórstwa kawy
827790 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa kawy, herbaty i ziarna kakaowego
8278 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji napojów bezalkoholowych, wyrobów alkoholowych i pokrewni
827801 Aparatowy produkcji drożdży
827802 Aparatowy produkcji octu
827803 Operator urządzeń do produkcji napojów bezalkoholowych
827804 Operator urządzeń do produkcji piwa
827805 Operator urządzeń do produkcji spirytusu
827806 Operator urządzeń do produkcji wina
827807 Operator urządzeń do produkcji wyrobów spirytusowych
827890 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji napojów bezalkoholowych, wyrobów alkoholowych i pokrewni
8279 Operatorzy maszyn i urządzeń przemysłu tytoniowego
827901 Operator urządzeń przemysłu tytoniowego
828 Monterzy
8281 Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych
828101 Monter aparatów i przyrządów optycznych
828102 Monter aparatury i urządzeń chemicznych
828103 Monter kotłów i armatury kotłowej
828104 Monter maszyn i urządzeń okrętowych
828105 Monter maszyn i urządzeń przemysłowych
828106 Monter mechanizmów i przyrządów precyzyjnych
828107 Monter obrabiarek
828108 Monter płatowców i śmigłowców
828109 Monter pojazdów i urządzeń transportowych
828110 Monter silników spalinowych
828111 Monter sprzętu gospodarstwa domowego
828112 Monter taboru szynowego
828113 Monter układów hydraulicznych i pneumatycznych
828114 Monter urządzeń chłodniczych i gastronomicznych
828115 Monter urządzeń laserowych
828116 Monter urządzeń sterowania ruchem kolejowym
828190 Pozostali monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych
8282 Monterzy aparatury, maszyn i sprzętu elektrycznego
828201 Monter aparatury rozdzielczej i kontrolnej energii elektrycznej
828202 Monter elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
828203 Monter elektrycznych przyrządów pomiarowych
828204 Monter maszyn elektrycznych
828205 Monter osprzętu elektrotechnicznego
828206 Monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych
828290 Pozostali monterzy aparatury, maszyn i sprzętu elektrycznego
8283 Monterzy sprzętu elektronicznego
828301 Monter aparatury i urządzeń techniki jądrowej
828302 Monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń
828303 Monter podzespołów i zespołów elektronicznych
828304 Monter sprzętu radiowego i telewizyjnego
828305 Monter zestrajacz urządzeń elektronicznych
828390 Pozostali monterzy sprzętu elektronicznego
8284 Monterzy wyrobów z metalu, gumy i tworzyw sztucznych
828401 Konfekcjoner wyrobów gumowych
828402 Monter rowerów i wózków
828403 Monter wyrobów z tworzyw sztucznych
828490 Pozostali monterzy wyrobów z metalu, gumy i tworzyw sztucznych
8285 Monterzy wyrobów z drewna
828501 Monter mebli
828502 Monter wyrobów z drewna
828590 Pozostali monterzy wyrobów z drewna
8286 Monterzy wyrobów tekstylnych, z tektury i pokrewnych materiałów
828601 Monter wyrobów tekstylnych, z tektury i pokrewnych materiałów
8287 Monterzy wyrobów złożonych
828701 Składacz sprzętu spadochronowego
828790 Pozostali monterzy wyrobów złożonych
829 Operatorzy maszyn gdzie indziej niesklasyfikowani
8291 Operatorzy maszyn gdzie indziej niesklasyfikowani
829101 Operator urządzeń do mycia, napełniania i zamykania butelek
829102 Operator urządzeń do paletyzacji
829103 Operator urządzeń pakujących
829104 Operator urządzeń znakujących
829105 Operator urządzeń utylizacji surowców zwierzęcych
829190 Pozostali operatorzy maszyn gdzie indziej niesklasyfikowani
83 KIEROWCY I OPERATORZY POJAZDÓW
831 Maszyniści kolejowi, dyżurni ruchu i pokrewni
8311 Maszyniści kolejowi i metra
831101 Kierowca lokomotywki
831102 Maszynista pojazdu trakcyjnego
831103 Maszynista taboru pasażerskiego metra
831104 Pomocnik maszynisty pojazdu trakcyjnego
831190 Pozostali maszyniści kolejowi i metra
8312 Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni
831201 Dróżnik przejazdowy
831202 Dyżurny ruchu kolejowego
831203 Manewrowy
831204 Nastawniczy
831205 Odprawiacz pociągów
831206 Operator pociągowy
831207 Rewident taboru kolejowego
831208 Zwrotniczy
831290 Pozostali dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni
832 Kierowcy pojazdów
8321 Kierowcy samochodów osobowych
832101 Kierowca samochodu osobowego
832102 Taksówkarz
832190 Pozostali kierowcy samochodów osobowych
8322 Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów
832201 Kierowca autobusu
832202 Kierowca trolejbusu
832203 Motorniczy tramwaju
8323 Kierowcy samochodów ciężarowych
832301 Kierowca ciągnika siodłowego
832302 Kierowca samochodu ciężarowego
832390 Pozostali kierowcy samochodów ciężarowych
833 Operatorzy pojazdów wolnobieżnych i pokrewni
8331 Operatorzy pojazdów wolnobieżnych rolniczych i leśnych
833101 Operator maszyn leśnych*
833102 Operator maszyn ogrodniczych
833103 Operator maszyn rolniczych
833104 Kierowca ciągnika rolniczego
833190 Pozostali operatorzy pojazdów wolnobieżnych rolniczych i leśnych
8332 Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
833201 Mechanik maszyn i urządzeń drogowych*
833202 Operator maszyn drogowych
833203 Operator maszyn i sprzętu torowego
833204 Operator sprzętu do robót ziemnych
833290 Pozostali operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
8333 Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni
833301 Maszynista doku
833302 Maszynista górniczych maszyn wyciągowych
833303 Maszynista kolei linowych
833304 Operator dźwignic linotorowych
833305 Operator - mechanik wyciągarki szybowcowej
833306 Operator mostu zwodzonego
833307 Operator przenośników
833308 Operator suwnic (suwnicowy)
833309 Operator śluzy, jazu, zapory i pompowni
833310 Operator urządzeń ładunkowych silosu
833311 Operator wieżowy przenośnika taśmowego
833312 Operator wywrotnic wagonowych
833313 Operator żurawia jezdniowego
833314 Operator żurawia wieżowego
833390 Pozostali maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni
8334 Operatorzy wózków podnośnikowych
833401 Kierowca operator wózków jezdniowych
834 Marynarze i pokrewni
8341 Marynarze i pokrewni
834101 Flisak - retman
834102 Latarnik
834103 Marynarz statku morskiego
834104 Marynarz w żegludze śródlądowej
834105 Motorzysta statku morskiego
834106 Przewoźnik żeglugi śródlądowej
834107 Stermotorzysta żeglugi śródlądowej
834190 Pozostali marynarze i pokrewni

9 PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH
91 PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH W HANDLU I USŁUGACH
911 Sprzedawcy uliczni i pokrewni
9111 Sprzedawcy uliczni
911101 Sprzedawca uliczny produktów nieżywnościowych
911102 Sprzedawca uliczny żywności
911190 Pozostali sprzedawcy uliczni
9112 Domokrążcy i sprzedawcy na telefon
911201 Domokrążca
911202 Sprzedawca na telefon
912 Czyściciele butów i inni świadczący usługi na ulicach
9121 Czyściciele butów i inni świadczący usługi na ulicach
912101 Czyściciel butów
912102 Rozlepiacz afiszy
912103 Zmywacz szyb samochodowych (uliczny)
912190 Pozostali czyściciele butów i inni świadczący usługi na ulicach
913 Pomoce domowe, sprzątaczki i praczki
9131 Pomoce domowe i sprzątaczki
913101 Pomoc domowa
913102 Sprzątacz domowy
9132 Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne
913201 Łazienkowa
913202 Palacz pieców zwykłych
913203 Pokojowa (w hotelu)
913204 Pomoc kuchenna
913205 Pomoc laboratoryjna
913206 Salowa
913207 Sprzątaczka
913208 Szaleciarz
913209 Wydawca posiłków
913290 Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne
9133 Praczki ręczne i prasowacze
913301 Maglarz
913302 Praczka
913303 Prasowaczka (ręczna)
913390 Pozostałe praczki ręczne i prasowacze
914 Gospodarze budynków, zmywacze szyb i pokrewni
9141 Gospodarze budynków
914101 Gospodarz domu
914102 Kościelny
914103 Robotnik gospodarczy
914190 Pozostali gospodarze budynków
9142 Myjący pojazdy i szyby
914201 Czyściciel pojazdów
914202 Operator myjni
914203 Sprzątacz pojazdów (pociągu, autobusu, samolotu)
914204 Zmywacz okien (czyściciel szyb)
914290 Pozostali myjący pojazdy i szyby
915 Gońcy, bagażowi, portierzy i pokrewni
9151 Gońcy, bagażowi i pokrewni
915101 Bagażowy
915102 Boy hotelowy
915103 Dostawca potraw
915104 Dźwigowy (windziarz)
915105 Goniec
915106 Konwojent
915107 Noszowy
915190 Pozostali gońcy, bagażowi i pokrewni
9152 Portierzy, woźni i pokrewni
915201 Bileter
915202 Dozorca
915203 Parkingowy
915204 Portier
915205 Szatniarz
915206 Woźny
915290 Pozostali portierzy, woźni i pokrewni
9153 Wybierający pieniądze z automatów, odczytujący liczniki i pokrewni
915301 Odczytywacz liczników
915302 Wybieracz monet (żetonów) z automatów
916 Ładowacze nieczystości i pokrewni
9161 Ładowacze nieczystości
916101 Ładowacz nieczystości płynnych
916102 Ładowacz nieczystości stałych
916103 Sortowacz surowców wtórnych
9162 Zamiatacze i pokrewni
916201 Robotnik placowy
916202 Zamiatacz
916290 Pozostali zamiatacze i pokrewni
92 ROBOTNICY POMOCNICZY W ROLNICTWIE, RYBOŁÓWSTWIE I POKREWNI
921 Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie (...) Zobacz więcej
18.01.2008, 14:57
Marcin

Marcin Nowak Rynki zagraniczne

Temat: klasyfikacja zawodów i specjalności dla potrzeb rynku...

9211 Robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni
921101 Pomocniczy robotnik polowy
921102 Pomocniczy robotnik przy hodowli zwierząt
921103 Pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni
921104 Pomocniczy robotnik szklarniowy
921190 Pozostali robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni
9212 Robotnicy pomocniczy w leśnictwie
921201 Pomocniczy robotnik leśny
9213 Robotnicy pomocniczy w rybołówstwie i łowiectwie
921301 Pomocniczy robotnik w gospodarstwie rybackim
93 ROBOTNICY POMOCNICZY W GÓRNICTWIE, PRZEMYŚLE, BUDOWNICTWIE I TRANSPORCIE
931 Robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie
9311 Robotnicy pomocniczy w kopalniach i kamieniołomach
931101 Robotnik górniczy dołowy
931102 Robotnik naziemny (górnictwo)
931190 Pozostali robotnicy pomocniczy w kopalniach i kamieniołomach
9312 Robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni
931201 Kopacz
931202 Oczyszczacz kanalizacyjny (kanalarz)
931203 Robotnik drogowy
931204 Robotnik mostowy
931205 Robotnik torowy
931290 Pozostali robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni
9313 Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym
931301 Robotnik budowlany
932 Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle
9321 Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle
932101 Konserwator części
932102 Liczarz
932103 Pakowacz
932104 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym
932105 Robotnik przy myciu części i zespołów
932106 Sortowacz
932107 Wydawca materiałów
932108 Znakowacz wyrobów
932190 Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle
933 Robotnicy pomocniczy transportu i tragarze
9331 Robotnicy pomocniczy transportu i tragarze
933101 Dorożkarz
933102 Ładowacz
933103 Napełniający zbiorniki transportowe
933104 Robotnik magazynowy
933105 Robotnik na rampie
933106 Robotnik portowy (doker)
933107 Sztauer-trymer
933108 Tragarz
933109 Wagowy
933110 Węglarz
933111 Wozak
933190 Pozostali robotnicy pomocniczy transportu i tragarze

0 SIŁY ZBROJNE
01 SIŁY ZBROJNE
011 Żołnierze zawodowi
0111 Żołnierze zawodowi
011101 Żołnierz zawodowy w służbie kontraktowej
011102 Żołnierz zawodowy w służbie stałej
012 Żołnierze zasadniczej służby wojskowej
0121 Żołnierze zasadniczej służby wojskowej
012101 Żołnierz zasadniczej służby wojskowej
013 Żołnierze nadterminowej służby wojskowej
0131 Żołnierze nadterminowej służby wojskowej
013101 Żołnierz nadterminowej służby wojskowej

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2002/1868.htm

http://www.praca.gov.pl/index.php?page=klasyfikacja_za...
18.01.2008, 14:58Zobacz dyskusje w grupie Rok 2008

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do