Jacek

Jacek Bartwicki Księgowy |
Certyfikat MF
60289/2013

Temat: Skutki korekty faktur przychodowych a remanent

Witam,

w ciągu ostatnich dwóch może trzech lat pojawiły sie interpretacje w sprawie korekty przychodów. Zgodnie z nimi w przypadku faktury korygującej (zwrot towaru w 2013 r.) dotyczącej sprzedaży np z roku 2011, wystawionej w 2013, należy skorygować zeznanie roku 2011.
Problem dotyczy art. 14 updof. zgodnie z którym przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Natomiast za moment powstania przychodu, generalnie przyjmuje się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania (częściowego wykonania) usługi, nie później jednak, niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

W tej chwili prawdopodobnie nikt tego nie kwestionuje i faktycznie podatnicy korygują przychody wstecz.

Ostatnio na łamach jednej z gazet czytałem iż wraz z korektą przychodu należy skorygować również remanent. Czyli towar który był sprzedany, i w momencie sporządzania remanentu był własnością kogoś innego, nalezy uznać za własność sprzedawcy po jego zwrocie i skorygować również remanent. Jakoś nie bardzo mi to posuje biorąc pod uwagę, że co prawda towar znajdujacy się poza zakładem również należy uwzględnić w remanencie, ale przecież chodzi o towar który w momencie sporządzania spisu jest własnością sprzedawcy. Wydaje mi sie że trzeba by było podejść tu od strony KC.
Wychodzi na to że w wyniku korekty, wcześnej zawarta umowa sprzedaży zostaje rozwiązana i tu się trzeba zgodzić, następnie sprzedawca ponownie zostaje właścicielem towaru ale jakby ze skutkiem wstecznym - czyli tak jakby stał się ponownie właścicilem w dacie zawarcia umowy pierwotnej.
Co myślicie o tym stanowisku? Nie mam w tej chwilil dostępu do tego art., ale z tego co pamiętam to takie jest obecnie (...) Zobacz więcej
6.08.2013, 19:42
Tadeusz

Tadeusz Młochowski radca prawny, Poznań

Temat: Skutki korekty faktur przychodowych a remanent

Trudno mi się zgodzić ze stanowiskiem, iż spis z natury mam korygować z powodu zwrotu towaru po dwóch latach.
Spis z natury jest odzwierciedleniem stanu posiadania na konkretny dzień. Korekta przychodu wstecz to zabieg prawny, interpretacyjny a nie stan rzeczywisty na (...) Zobacz więcej
7.08.2013, 08:28
Jacek

Jacek Bartwicki Księgowy |
Certyfikat MF
60289/2013

Temat: Skutki korekty faktur przychodowych a remanent

Gazeta Podatkowa nr 55 (992) z dnia 11.07.2013, strona 1

Ministerstwo Finansów wyjaśnia
Zwrot sprzedanych towarów powoduje korektę spisu z natury
Podatnik prowadzący księgę podatkową, który w danym roku sprzedał towary handlowe, a w następnym roku otrzymał ich zwrot, musi skorygować przychody i koszty. Z odpowiedzi udzielonej przez Ministerstwo Finansów w dniu 14 czerwca 2013 r. na pytanie naszego Wydawnictwa, a także z ukazujących się ostatnio interpretacji organów podatkowych wynika jednoznacznie, że w przypadku zwrotu towarów handlowych korektę przychodów i kosztów należy odnieść do okresu rozliczeniowego, w którym została wystawiona faktura pierwotna. Powinno się zatem dokonać korekty przychodów i kosztów wstecz - we wskazanym na wstępie przypadku trzeba cofnąć się do roku, w którym nastąpiła sprzedaż.

Należy więc skorygować przychody za rok, w którym sprzedano towary, tj. zmniejszyć je. Trzeba też skorygować koszty uzyskania przychodów za ten rok. Podatnik prowadzący księgę podatkową musiał sporządzić spis z natury na koniec roku, w którym sprzedał towary. Nie były one wykazane w tym spisie, tym samym zostały uwzględnione w kosztach przy ustalaniu dochodu za ten rok na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy o pdof. Czy aby skorygować koszty uzyskania przychodów należy w takim przypadku dokonać korekty spisu z natury na koniec roku, tj. uznać, że towary te znajdowały się w tym dniu poza jednostką? Z takim pytaniem zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów.

W odpowiedzi z dnia 4 lipca 2013 r. Ministerstwo wyjaśniło, że w sytuacji, gdy po zakończeniu roku podatkowego podatnik otrzyma zwrot towarów, wystawi fakturę korygującą, skoryguje przychód za poprzedni rok podatkowy, to korekty kosztów uzyskania przychodów związanych ze zwrotem towarów podlegających ujęciu w spisie z natury powinien dokonać poprzez korektę spisu z natury na 31 grudnia poprzedniego roku. Przyjęcie rozwiązania wskazanego w przytoczonej odpowiedzi powoduje, że wartość zwróconych towarów poprzez ujęcie w remanencie końcowym zostanie wyłączona z kosztów uzyskania przychodów roku, w którym nastąpiła ich sprzedaż skorygowana później z powodu ich zwrotu, a jednocześnie poprzez ujęcie w remanencie początkowym zwiększy koszty na dzień 1 stycznia (...) Zobacz więcej
7.08.2013, 08:44
Jacek

Jacek Bartwicki Księgowy |
Certyfikat MF
60289/2013

Temat: Skutki korekty faktur przychodowych a remanent

Odnośnie tematu, od kiedy jest się właścicielem zwróconego towaru:
Uchwała składu siedmiu sędziów z dnia 27 lutego 2003 r., III CZP 80/02 - ex tunc
Może to nam pozwoli zrozumieć (...) Zobacz więcej
7.08.2013, 08:53
Tadeusz

Tadeusz Młochowski radca prawny, Poznań

Temat: Skutki korekty faktur przychodowych a remanent

Zwrot towaru nie musi być wynikiem odstąpienia od sprzedaży. W całej tej sprawie dokonałbym zwrotnej odprzedaży i problem z głowy.

Z drugiej strony MF nakłania mnie do fałszowania dokumentu. Nadal będę się upierał, że spis towaru na konkretny dzień jest taki jaki jest i nie może tego zmienić fakt, że po dwóch latach ktoś mi zwrócił towar. Spis z natury to posiadanie towaru własnego w danym dniu. Na dzień 31.12 nie posiadałem towaru zwróconego po dwóch latach. Korekta kosztu i przychodu, to (...) Zobacz więcej
7.08.2013, 17:00
Marek

Marek Gorzycki przedsiębiorca

Temat: Skutki korekty faktur przychodowych a remanent

Tadeusz M.:
Z drugiej strony MF nakłania mnie do fałszowania dokumentu. Nadal będę się upierał, że spis towaru na konkretny dzień jest taki jaki jest i nie może tego zmienić fakt, że po dwóch latach ktoś mi zwrócił towar. Spis z natury to posiadanie towaru własnego w danym dniu. Na dzień 31.12 nie posiadałem towaru zwróconego po dwóch latach. Korekta kosztu i przychodu, to inna kwestia.

Skoro zwrot towaru w roku 2013 sprzedanego w roku 2012 obliguje podatnika do wystawienia faktury korygującej i rozpoznania skutków podatkowych w roku 2012 (wstecznie), to dlaczego miałoby być fałszowaniem dokumentów wystawienie - w dniu zwrotu towaru - korekty spisu z natury na koniec roku 2012 i rozpatrzenie skutków podatkowych tej korekty w roku 2012 (też wstecznie)? ;-)

Innymi słowy: skoro do celów podatkowych przyjmujemy, że nie było sprzedaży, która była, to skąd kłopot z przyjęciem, że na magazynie był towar, którego nie było? :-)
8.08.2013, 09:58
Jacek

Jacek Bartwicki Księgowy |
Certyfikat MF
60289/2013

Temat: Skutki korekty faktur przychodowych a remanent

Marek G.:
Skoro zwrot towaru w roku 2013 sprzedanego w roku 2012 obliguje podatnika do wystawienia faktury korygującej i rozpoznania skutków podatkowych w roku 2012 (wstecznie), to dlaczego miałoby być fałszowaniem dokumentów wystawienie - w dniu zwrotu towaru - korekty spisu z natury na koniec roku 2012 i rozpatrzenie skutków podatkowych tej korekty w roku 2012 (też wstecznie)? ;-)

Innymi słowy: skoro do celów podatkowych przyjmujemy, że nie było sprzedaży, która była, to skąd kłopot z przyjęciem, że na magazynie był towar, którego nie było? :-)

Ustawodawca uregulował tak, że zgodnie z art. 14 za przychód uznaje się kwoty należne, po wyłączeniu zwrotów, więc tak jakby musimy się cofać. Co ciekawe przy korekcie kosztów nie ma już jasnej regulacji a też zdaniem MF mamy korygować wstecz - i tu można polemizować.

Art. 14. 1. Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Art. 22.
6b. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników, o których mowa w ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba, 6bb i 7b, uważa się dzień
wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

W przypadku kosztów faktura korygująca koryguje wcześniej zaksięgowaną fakturę. Ten post został edytowany przez Autora dnia 08.08.13 o godzinie 14:34
8.08.2013, 14:19
Tadeusz

Tadeusz Młochowski radca prawny, Poznań

Temat: Skutki korekty faktur przychodowych a remanent

Z tego względu, że na dzień 31.12. ten towar nie znajdował się na magazynie podatnika lub w magazynie obcym. Uważam, że korekta przychodu ( nawiasem mówić dyskutowałbym z poglądem, że po złożeniu zeznania, zatwierdzeniu bilansu, mam korygować przychód i koszty), to jedno a stan rzeczywisty na dany dzień to drugie.
Marek G.:
Tadeusz M.:
Z drugiej strony MF nakłania mnie do fałszowania dokumentu. Nadal będę się upierał, że spis towaru na konkretny dzień jest taki jaki jest i nie może tego zmienić fakt, że po dwóch latach ktoś mi zwrócił towar. Spis z natury to posiadanie towaru własnego w danym dniu. Na dzień 31.12 nie posiadałem towaru zwróconego po dwóch latach. Korekta kosztu i przychodu, to inna kwestia.

Skoro zwrot towaru w roku 2013 sprzedanego w roku 2012 obliguje podatnika do wystawienia faktury korygującej i rozpoznania skutków podatkowych w roku 2012 (wstecznie), to dlaczego miałoby być fałszowaniem dokumentów wystawienie - w dniu zwrotu towaru - korekty spisu z natury na koniec roku 2012 i rozpatrzenie skutków podatkowych tej korekty w roku 2012 (też wstecznie)? ;-)

Innymi słowy: skoro do celów podatkowych przyjmujemy, że nie było sprzedaży, która była, to skąd kłopot z przyjęciem, że na magazynie był towar, którego nie było? :-)
9.08.2013, 10:02
Marek

Marek Gorzycki przedsiębiorca

Temat: Skutki korekty faktur przychodowych a remanent

Tadeusz M.:
Z tego względu, że na dzień 31.12. ten towar nie znajdował się na magazynie podatnika lub w magazynie obcym. Uważam, że korekta przychodu ( nawiasem mówić dyskutowałbym z poglądem, że po złożeniu zeznania, zatwierdzeniu bilansu, mam korygować przychód i koszty), to jedno a stan rzeczywisty na dany dzień to drugie.

Ja się z Tobą zgadzam, a moja wypowiedź miała charakter lekko sarkastyczny.
1/ Na dzień 31.12 towar nie znajdował się na magazynie, tak jak:
2/ na dzień 31.12 obie strony transakcji nie kwestionowały zawartej umowy sprzedaży (być może nawet sprzedawca został zaspokojony kasowo - co jednak podatkowo nie ma znaczenia).

Jestem również przeciwnikiem interpretacji przepisów idących w kierunku, że przyszłe zdarzenia gospodarcze wpływają na przychody i koszty podatkowe zamkniętych i rozliczonych okresów. Okaże się niebawem, że należy dokonywać bardzo skomplikowanych korekt odpisów amortyzacyjnych z uwagi na przyszłe zdarzenia wpływające na wartość początkową śt/wnip.
Takie mam nieodparte wrażenie, że trochę za dużo cywilistyki uprawia się w temacie na gruncie danin dochodowych...
10.08.2013, 13:28

Podobne tematy


Następna dyskusja:

dere-tere-fere a remanent
Zobacz dyskusje w grupie PIT

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do