Jerzy

Jerzy Śliwa zawodowy mediator,
trener, współpraca z
EMNI Bruksela, pr...

Temat: przykład planu wychowawczego

przykład planu wychowawczego

UGODA

W dniu 17 września 2009 roku w Kielcach ugodę zawierają: Katarzyna Piróg, zam. Kielce, ul. Struga 5 i Adrian Piróg, zam. Kielce, ul. Walewskiej 17/2 – zwani dalej „stronami” [lub „rodzicami”], w obecności mediatora Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów Jerzego Śliwy.

1. Przedmiotem ugody jest uregulowanie spraw objętych pozwem rozwodowym złożonym przez Katarzynę Piróg do Sądu Okręgowego w Kielcach 26 września roku – sygn. IX C 1822/09, w tym uregulowanie opieki i kontaktów stron ugody z ich małoletnimi dziećmi: Lucyną Piróg ur. 22.03.2000 roku oraz Annę Piróg ur. 21.07.2002 roku.
2. Ugoda jest porozumieniem pomiędzy rodzicami staniowiącym przyjęty plan wychowawczy i strony zobowiążą swoich pełnomocników procesowych do jej złożenia w sądzie w sprawie o rozwód.
3. Strony zgodnie oświadczają, że wyrażają zgodę na rozwiązanie małżeństwa przez Sąd bez orzekania o winie którejkolwiek ze stron. Strony zgodnie wnoszą o orzeczenie przez Sąd zachowania praw rodzicielskich przez obydwojga rodziców.
4. W przypadku rozwiązania małżeństwa Strony ustalają, że opiekę nad małoletnimi dziećmi sprawować będzie Katarzyna Piróg i dzieci będą z nią zamieszkiwać.
5. Strony zgodnie ustaliły, że Adrian Piróg płacić będzie alimenty na małoletnie dzieci w wysokości: ........ (sł:...) złotych na rzecz Lucyny Piróg oraz ........ (sł:...) złotych na rzecz Anny Piróg, do rąk Katarzyny Piróg do 10 dnia każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki.
6. Katarzyna Piróg zobowiązuje się niezwłocznie informować Adriana Piroga o wyjazdach zaplanowanych na okres dłuższy niż 2 dni, jak również o chorobach dzieci oraz ich nieobecności w szkole. Katarzyna Piróg zobowiązuje się nie utrudniać kontaktów telefonicznych Adriana Piroga z dziećmi w czasie ich pobytu na wyjazdach, podczas Świąt, wakacji lub „długich week-endów”
7. Adrian Piróg zobowiązuje się nie utrudniać kontaktów telefonicznych Katarzyny Piróg z dziećmi w czasie gdy przebywają one z Adrianem Pirogiem.
8. Adrian Piróg będzie odbierał dzieci ze szkoły 2 razy w tygodniu, tj. we wtorki i czwartki, a organizując im czas zapewni odrabianie przez dzieci lekcji i odwiezie je do domu do godz. 20:00. Wskazany czas obejmuje również udział dzieci w zajęciach pozaszkolnych. W szczególnych przypadkach dzieci mogą być odbierane przez akceptowanego przez obydwie strony członka rodziny, w tym babcię dzieci lub nianię.
9. W przypadku gdyby Katarzyna Piróg nie mogła odbierać dzieci ze szkoły w czasie dla niej przeznaczonym, o czym poinformuje Adriana Piroga, Adrian Piróg ma możliwość odwożenia dzieci do domu, po zgodnych ustaleniach. W takim przypadku Adrian Piróg zabiera dzieci do swojego miejsca zamieszkania i odwozi je zgodnie z ustaleniami z Katarzyną Piróg.
10. W przypadku choroby dzieci, pozostają one w miejscu zamieszkania lub zgodnie ze wskazaniem lekarza. W takim przypadku w czasie opisanym Adrianowi Pirogowi przysługuje mu prawo odwiedzin dzieci w miejscu zamieszkania przez okres nie dłuższy niż 3 godziny i bez możliwości nocowania, chyba że strony zgodnie postanowią inaczej.
11. Adrian Piróg będzie spędzał czas z dziećmi w co II week-end (począwszy od 9.10.2009 roku), zabierając je w piątek ze szkoły i odwożąc do miejsca zamieszkania w niedzielę do godz. 20:00.
12. W przypadku jakichkolwiek zmian w rytmie spotkań z dziećmi, będą one uzgadniane: z 2 dniowym wyprzedzeniem w przypadku zabierania dzieci w tygodniu, z 7 dniowym wyprzedzeniem w przypadku zabierania dzieci w week-endy. Istotne i systemowe zmiany (które mogłoby np. nowelizować pkt 8 niniejszej ugody) wymagają formy pisemnej lub przynajmniej pisemnej zgody drugiej strony.
13. Strony zgodnie ustalają, że czas wakacji letnich i zimowych spędzać będą z dziećmi oddzielnie, przez połowę czasu, z wyłączeniem uzgodnionych wspólnie – z trzymiesięcznym wyprzedzeniem – form wyjazdów zorganizowanych w grupach rówieśniczych lub pobytów dzieci u dziadków lub przyjaciół dzieci. Katarzyna Piróg będzie przebywać z dziećmi w pierwszym okresie wakacji w latach parzystych, począwszy od 2010 roku, a Adrian Piróg w latach nieparzystych począwszy od 2011 roku. Adrian Piróg będzie spędzał w okresie wakacji z obydwoma córkami łącznie nie mniej niż 2 tygodnie.
14. Święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy dzieci będą spędzały w jednym miejscu przez cały okres Świąt, bez konieczności ich przewożenia lub dzielenia czasu Świąt. Rodzice zgodnie ustalają, że w przypadku pobytu z jednym rodzicem, dzieci spędzą z drugim rodzicem dzień poprzedzający wyjazd w godz. 9:00-18:00.
15. Okres Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy rodzice będą spędzać z dziećmi zamiennie, począwszy od Bożego Narodzenia 2009 gdy czas z dziećmi spędzać będzie Katarzyna Piróg.
16. Czas pomiędzy Świętami Bożego Narodzenia i do ostatniego wolnego dnia po Nowym Roku dzieci spędzać będą z drugim rodzicem, z którym nie spędziły Świąt Bożego Narodzenia.
17. W przypadku tzw. „długich week-endów" strony przyjmują zasadę spędzania z dziećmi czasu wolnego związanego: ze świętami 1 i 3 maja oraz Świętem Niepodległości w listopadzie, przez rodzica który nie spędzał z dziećmi Świąt opisanych w pkt 14 – tj. analogicznie: Wielkiej Nocy (dla dni wolnych w maju) i Bożego Narodzenia (dla dni wolnych Święta Niepodległości). Święto Bożego Ciała dzieci będą spędzały w danym roku z rodzicem, z którym spędziły Wielkanoc. Święto Wszystkich Świętych spędzają z dziećmi: Adrian Piróg w latach parzystych, Katarzyna Piróg w latach nieparzystych. Wyjaśnienie reguły przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej ugody.
18. Wobec regulacji opisanych w pkt 14-17 Adrian Piróg będzie w ustalonych dniach odbierał dzieci między godz. 9:00-10:00 i odwoził do godz. 20:00 ostatniego dnia, chyba że strony zgodnie postanowią inaczej.
19. W przypadku uzgodnionych wyjazdów zagranicznych z dziećmi, rodzic wyjeżdżający zapewni ubezpieczenie zdrowotne dzieci. Katarzyna Piróg zobowiązuje się wydać Adrianowi Pirogowi paszporty dzieci na czas jego wyjazdu z dziećmi, a Adrian Piróg zobowiązuje się zwrócić paszporty niezwłocznie po powrocie.
20. W przypadku utraty ważności lub zagubienia paszportów dzieci, Adrian Piróg wyraża zgodę na sporządzenie nowych paszportów. W takim przypadku strony zobowiązują się niezwłocznie pójść do właściwego urzędu celem sporządzenia i podpisania wymaganych prawem dokumentów.
21. Strony zgodnie oświadczają, że realizując niniejszą ugodą będą szanowały wolę dzieci co do spędzania przez nie ich czasu wolnego.
22. Strony ustalają do kontaktów wzajemnych następujące adresy mailowe oraz numery telefonów:
a. Katarzyna Piróg – tel 321 888-321, e-mail: kpirog@mondial.pl,
b. Adrian Piróg – tel. 332 821-123, e-mail: adrian2@kumisu-olu.pl.
23. Katarzyna Piróg i Adrian Piróg zgodnie oświadczają, że nadal będą chronić więzi uczuciowe dzieci z najbliższymi członkami rodziny, jak również nadal nie będą wypowiadali się do dzieci negatywnie o kimkolwiek z rodziny, a w szczególności o drugim rodzicu.
24. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej ugody strony skorzystają w pierwszej kolejności z pomocy mediatora.
25. Ugoda została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla stron, dla Sądu oraz dla mediatora.


Katarzyna Piróg Adrian Piróg

mediator

______________________

załącznik nr 1
do ugody zawartej w dniu 17 września 2009 roku pomiędzy Katarzyną Piróg i Adrianem Pirogiem w obecności mediatora Krajowego Centrum Mediacji Jerzego Śliwy.

USTALENIA DOTYCZĄCE SPĘDZANIA PRZEZ RODZICÓW
Z DZIEĆMI TZW. „DŁUGICH WEEK-ENDÓW"

Pkt 17 ugody: Strony przyjmują zasadę spędzania z dziećmi czasu wolnego związanego: ze świętami 1 i 3 maja oraz Świętem Niepodległości w listopadzie, przez rodzica który nie spędzał z dziećmi Świąt opisanych w pkt 14 – tj. analogicznie: Wielkiej Nocy (dla dni wolnych w maju) i Bożego Narodzenia (dla dni wolnych Święta Niepodległości). Święto Bożego Ciała dzieci będą spędzały w danym roku z rodzicem, z którym spędziły Wielkanoc. Wyjaśnienie reguły przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej ugody

OPIS ROCZNEGO RYTMU POBYTÓW
pobyt z dziećmi w latach parzystych pobyt z dziećmi w latach nieparzystych
Wielkanoc Adrian Piróg Katarzyna Piróg
Święta wokół dni 1 i 3 maja Katarzyna Piróg Adrian Piróg
Boże Ciało Adrian Piróg Katarzyna Piróg
Święto Wszystkich Świętych* Adrian Piróg Katarzyna Piróg
Święto Niepodległości Katarzyna Piróg Adrian Piróg
dzień poprzedzający Wigilię Bożego Narodzenia Katarzyna Piróg Adrian Piróg
Boże Narodzenie Adrian Piróg Katarzyna Piróg
Nowy Rok Katarzyna Piróg Adrian Piróg

• bez dni wolnych w tym okresie, które obejmuje system uregulowań week-endowych opisanych w (...) Zobacz więcej
15.06.2010, 14:02

Następna dyskusja:

TUTAJ PRZYKŁAD
Zobacz dyskusje w grupie MEDIACJE RODZINNE

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do