Artur

Artur Piecha handlowiec, Arpapol
8

Temat: stawka VAT?

witam,
czy na Zamawiającym spoczywa obowiązek podania w SIWZ właściwej stawki VAT? Czy też oferent ma zastosować odpowiednią z uwzględnieniem (...) Zobacz więcej
5.05.2010, 12:44
Iwona

Iwona G. Główny specjalista w
Wydziale Zamówień
Publicznych

Temat: stawka VAT?

Według mnie Zamawiający nie ma prawa do narzucania Wykonawcom stawek podatku VAT a Wykonawca, jako podmiot profesjonalnie zajmujący się wykonywaniem usług objętych przedmiotem zamówienia, najlepiej przygotowany merytorycznie do ustalania odpowiedniej stawki podatku VAT zgodnej ze stanowiskiem Urzędu Skarbowego właściwej dla siedziby Wykonawcy, winien ją samodzielnie określić i uwzględnić w swojej ofercie.

Mając powyższe na względzie oraz biorąc pod uwagę bieżące orzecznictwo w podobnych sprawach (m.in. wyrok KIO z dnia 12 sierpnia 2009r., sygn. akt. KIO/UZP 987/09, wyrok KIO z dnia 29 lipca 2009 r., sygn. akt. KIO/UZP 917/09, wyrok KIO z dnia 4 grudnia 2009 r., sygn. akt. KIO/UZP 1589/09) – nie ma także możliwości oceny błędów w cenie w złożonych ofertach w odniesieniu do określonych przez Wykonawców stawek podatku VAT. Zatem nie będzie miał zastosowania art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, który stanowi o odrzucaniu ofert zawierających błędy w obliczeniu ceny w przypadku zastosowania przez Wykonawcę niezgodnej z prawem stawki VAT, która może być dokonana zarówno w wyniku błędu co do oceny obowiązujących w tym zakresie przepisów, jak też polegać na świadomym zastosowaniu niewłaściwej stawki podatku lub podstawy opodatkowania. Zgodnie ze stanowiskiem KIO „(…)Zamawiający nie jest organem podatkowym weryfikującym wysokość zobowiązań podatkowych Wykonawców. Ponadto zawsze, niezależnie od zastosowanej przez wykonawcę w ofercie stawki VAT zapłaci cenę brutto, która następnie niezależnie od rozliczeń płatnika z urzędem skarbowym pozostanie niezmieniona w całym okresie realizacji zamówienia, a czynność cywilnoprawna nieprawidłowo opodatkowana i rozliczona w tym zakresie nie jest dotknięta sankcją nieważności. Izba wskazuje na niedające się pogodzić z postulatem racjonalności i spójności systemu prawnego państwa konsekwencje przyjęcia zastosowania ww. przepisu do błędów w obliczeniu podatku VAT, które pociągałoby za sobą konieczność rozstrzygania przez zamawiającego np. o prawidłowości zastosowanej stawki VAT, nawet gdy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu dysponują i powołują się na sprzeczne interpretacje właściwych i najbardziej kompetentnych w sprawie organów podatkowych(…)”; „(…) Stanowisko Zamawiającego w przedmiocie stawki podatku VAT, nawet jeśli zostało wyrażone w SIWZ, nie ma charakteru wiążącego dla Wykonawcy. Zatem w niniejszej sprawie za nieuprawnione należy uznać dokonanie odrzucenia oferty Odwołującego się, na podstawie przekonania Zamawiającego o konieczności zastosowania w zamówieniu jednolitej stawki VAT. Zamawiający, nie dysponując interpretacją indywidualną, nie ma podstaw do kwestionowania stawki podatku VAT, a w konsekwencji do odrzucenia oferty Odwołującego się. Zwrócić należy również uwagę, że to na Zamawiającym spoczywa ciężar udowodnienia, iż podjęta decyzja była słuszna (art. 6 k.c.)(…)”; (…) w związku z powyższym Krajowa Izba Odwoławcza stwierdza, że Zamawiający, który nie wydał jednoznacznych dyspozycji co do obliczenia ceny ofertowej w zakresie naliczania podatku, nie miał prawa – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp – odrzucić oferty, w której została cena obliczona w inny sposób, niż Zamawiający zakładał lub uznaje za zgodny z przepisami prawa podatkowego. Ponadto zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów lub usług to na Wykonawcy ciąży obowiązek obliczania i wpłacania podatku w odpowiednim terminie. Dlatego Zamawiający, który w specyfikacji nie przedstawił swoich wymogów dotyczących stawek podatku powinien oprzeć się na wyliczeniach wykonawcy. W przypadku wystąpienia ewentualnych błędów w zastosowaniu stawki VAT to na podatniku będzie ciążyć obowiązek właściwego uregulowania podatku oraz będzie odpowiadał za jego niewłaściwe naliczenie i przekazanie przed organami skarbowymi.(..)Powyższe potwierdza, że zamawiający nie jest uprawniony do weryfikowania tej stawki w ofercie wykonawcy. Właściwe do weryfikacji i przeprowadzania kontroli w tym zakresie są organy kontroli skarbowej, zaś stawkę określa jedynie wykonawca (podatnik) zgodnie z przytaczanym wyżej art. 1103 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru (...) Zobacz więcej
5.05.2010, 14:23
Iwona

Iwona G. Główny specjalista w
Wydziale Zamówień
Publicznych

Temat: stawka VAT?

Temat ten został już wielokrotnie poruszany na formu ZP:) Sięgnij do poprzednich dyskusji a wiele ciekawych informacji (...) Zobacz więcej
5.05.2010, 14:29
Bartłomiej

Bartłomiej S. Zamówienia,
zarządzanie i
prawo...

Temat: stawka VAT?

Zamawiający stawkę VAT znać powinien-choćby po to żeby najpierw oszacować wartość zamówienia a później wiedzieć ile to ma być brutto, żeby takimi środkami dysponować. Natomiast w treści oferty o stawkę VAT dba Wykonawca -zerknij do ustawy o cenach z czego składa się cena- wartość plus odpowiedni podatek. A jak zastosuje zły podatek to zaczyna (...) Zobacz więcej
10.05.2010, 20:13
Ania

Ania J. planowanie
przestrzenne,
zamówienia publiczne

Temat: stawka VAT?

Ja sie zastanawiam czy poprawne bedzie zawarcie w SIWZ info, że cene nalezy obliczyć wg stawki VAT obowiazujacej od. 1.01.2011 ? umowe bedziemy (...) Zobacz więcej
1.12.2010, 11:47

konto usunięte

Temat: stawka VAT?

Prawidłowe określenie stawki VAT ciąży na wykonawcy. Zamawiający nie ma obowiązku podawać właściwej stawki VAT.
Wykonawca powinien podać taką stawkę VAT jaka jest aktualna na dzień składania ofert w przeciwnym bowiem wypadku trzeba będzie go odrzucić. Czyli jeżeli w grudniu planujecie otwarcie ofert to wykonawca powinien podać obowiązującą na ten dzień stawkę podatku VAT.
Wprawdzie wszędzie mówią że ma zmienić się stawka podatku VAT ale jeszcze nic oficjalnie.
Sugeruję by w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszczona została klauzula zmiany umowy przewidująca zmianę wynagrodzenia wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie kiedy będzie podpisywana umowa lub (...) Zobacz więcej
1.12.2010, 13:54
Łukasz

Łukasz P. Zamówienia
Publiczne,
Zarządzanie
Nieruchomościami,
Logis...

Temat: stawka VAT?

Nie chcętworzyć nowego tematu wiec podpytam tutaj:

Zapis formularza ofertowego byl nastepujący:
1.4 Oferujemy realizację zamówienia za kwotę ……………......................zł (brutto) słownie: ………………………………………………………………………………….. za ……………. m2 powierzchni użytkowej mieszkań wraz z przynależnymi terenami za pełny okres zawartej umowy tj. od ---------. do ------.
w tym :
- kwota za zarządzanie………………………..… zł., tj. …………………zł za 1 m2 pow.
słownie: …………………………………………………………………………………..
- kwota za koszty eksploatacji…………………. zł + obowiązujący podatek VAT, tj.…………………….. zł za 1m 2 pow. słownie: ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
( cena oferty brutto zawiera: zapłatę za przedmiot zamówienia, inne koszty związane z jego realizacją wraz z podatkiem VAT)

I następujące pytania:
1. Czy w takim przypadku, nawet jeżeli Zamawiający "Wyliczy" jaką stawkę VAT Wykonawca zaoferował za koszty eksploatacji i uzna ją za błędną ma podstawy do odrzucenia oferty ?

2. Czy ma ktoś może orzeczenie, z którego wynika, iż Zamawiający nie powinien "wtrącać się" w stawkę VAT?

3. Jeżeli usługi wchodzące w skład "koszty eksploatacji" miały różny VAT, to czy Wykonawca mógł "ujednolicić" stawkę VAT przy określaniu kosztów usługi "zwanej" (...) Zobacz więcej
27.03.2012, 14:56
Małgorzata

Małgorzata P. Specjalista ds.
Prawa Zamówień
Publicznych

Temat: stawka VAT?

Adn 3. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest usługa o charakterze kompleksowym tzn. składają się na tą usługę również takie o charakterze „pomocniczym” o zróżnicowanych stawkach podatku VAT – Wykonawca jest uprawniony do ujednolicenia stawki.
„Dla ustalenia prawidłowej dla przedmiotowego zamówienia stawki podatku VAT, jaką winni przyjąć wszyscy wykonawcy składający ofertę, konieczne jest sprecyzowanie przedmiotu zamówienia poprzez rozważenie, czy ma ono charakter kompleksowy. …….(). za ugruntowane należy przyjąć stanowisko, że nawet w przypadku usług kompleksowych składających się z kilku czynności w sytuacji, gdy czynności te w aspekcie gospodarczym tworzą jedną całość i rozdzielenie ich miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te czynności, czy też świadczenia stanowią jednolite świadczenie dla celów podatkowych VAT (por. wyrok ETS z dnia 27 października 2005 r. C-41/04 w sprawie Levob Verzekeringen BV i OV Bank NV przeciwko Staatssecretaris Van Financien).” WYROK z dnia 4 listopada 2010 r., Sygn. akt KIO 2304/10 KIO 2309/10.

Adn. 2. Wyroków KIO było sporo jeśli chodzi o to zagadnienie. Niestety orzecznictwo jest bardzo niejednolite. „W wyrokach KIO/UZP 917/09 i KIO/UZP 1514/08 stwierdzono również, że zamawiający nie jest organem podatkowym uprawnionym do rozstrzygania wątpliwości dotyczących ustalenia właściwej stawki podatku VAT. Stawkę podatku VAT określa wystawca faktury VAT, a odbiorcy przysługuje jedynie prawo do odliczenia kwoty tego podatku.”
„ W wyroku KIO 1620/10 Krajowa izba Odwoławcza za nieuprawnione uznała „reprezentowane w części doktryny stanowisko, iż przyjęcie różnych stawek podatku od towarów i usług w ofertach przez wykonawców w ramach tego samego postępowania nie można pogodzić z wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp zasadą równego traktowania wykonawców. Zasada ta w tym przypadku nie doznaje bowiem uszczerbku - wykonawcy w każdym przypadku (z wyłączeniem sytuacji opisywanej w art. 91 ust. 3a Pzp) otrzymują od zamawiającego cenę brutto, którą według własnej decyzji i ryzyka pomniejszą o wynikającą z adekwatnych przepisów stawkę podatku od towarów i usług. Zastosowana stawka tego podatku nie wpływa zatem w żaden sposób ani na wynik oceny ofert, ani na ponoszone przez Zamawiającego koszty realizacji zamówienia. Zamawiający, dokonując oceny ofert bierze pod uwagę ceny ofertowe brutto, a więc wykonawca nie może - stosując inną stawkę niż wynikająca z obowiązujących przepisów - wpłynąć na swoją pozycję w rankingu ofert. Zatem fakt zastosowania określonej stawki nie ma wpływu na zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Co więcej, zaoferowana cena brutto wiąże wykonawcę i pozostaje niezmienna w toku realizacji zamówienia, niezależnie od jego rozliczeń z organami podatkowymi, nie stwarza więc żadnego ryzyka po stronie Zamawiającego.”

W tej kwestii wypowiedział się również Sąd Najwyższy (uchwała wraz z uzasadnieniem jest opublikowana na stronach urzędu). Zgodnie z uchwałą "określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług jest błędem w obliczeniu ceny, jeżeli brak jest ustawowych przesłanek wystąpienia omyłki", o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych. W uzasadnieniu uchwały wskazano, że jedynie wówczas, gdyby zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazał konkretną stawkę VAT, stawka odmienna zawarta w ofercie uzasadniałaby poprawienie oferty jako zawierającej omyłkę. Natomiast w sytuacji, gdy zamawiający nie określił w specyfikacji wiążącej stawki podatku od towarów i usług, a wykonawca zastosował przy obliczaniu ceny stawkę niezgodną z obowiązującymi przepisami - to jego oferta musi być odrzucona jako zawierająca błąd w obliczeniu ceny. – to tak w dużym skrócie.

Adn. 1 Jeżeli wykonawca zastosował błędną stawkę VAT- oferta niestety nadaje się do odrzucenia.
27.03.2012, 15:47

Następna dyskusja:

STAWKA VAT
Zobacz dyskusje w grupie Zamówienia publiczne

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do