Iwona

Iwona G. Główny specjalista w
Wydziale Zamówień
Publicznych

Temat: KRK po nowelizacji

Jak wiemy nowelizacja ustawy wprowadziła w art. 24 ust. 1 pkt.4-8 dodatkowy zapis o przestępstwie przeciwko środowisku.

Jak zatem w świetle znowelizowanych przepisów traktować informację z KRK. Czy owa informacja będzie aktualna i prawidłowo wystawiona jeśli jej data jest datą przed nowelą PZP?


Opinia UZP wskazuje "...należy stwierdzić, że wykonawcy którzy występowali do Krajowego Rejestru Karnego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia nie precyzując jego zakresu, mogą w dalszym ciągu posługiwać się w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego uzyskanym zaświadczeniem o niekaralności, pod warunkiem, że zostało ono wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Potwierdza ono bowiem, że dana osoba (podmiot zbiorowy) w ogóle nie figuruje w rejestrze, a w konsekwencji, że nie była karana również za przestępstwa przeciwko środowisku.
Konieczność uzyskania nowych zaświadczeń o niekaralności powstaje natomiast wobec podmiotów, które zawężyły zakres i rodzaj żądanych we wniosku informacji do katalogu przestępstw wymienionym w ustawie Pzp w brzmieniu sprzed nowelizacji ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. Takie zaświadczenie o niekaralności nie potwierdza bowiem braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.

Miałoby to sens, jednak uważam, że jest to kolejna dziura w prawie.

W rozporządzeniu dot. dokumentów jakich może żądać Zamawiający powiedziane jjest jasno, że możemy żądać aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uważam zatem czytając literalnie brzmienie przepisów, że informacja z KRK wystawiona w wymaganym okresie (nawet w ograniczonym zakresie art. 24 ust. 1 pkt.4-8,) powinna być przyjęa przez Zamawiającego.
I tu pojawia się moja wątpliwość. Opinie - nawet opinia UZP - prawa nie tworzą.
Co zrobić w zaistniałym stanie faktycznym? Przyjąć informację z KRK wystawioną przed nowelą czy wzywać do uzupelnienia (co jak wiemy praktycznie w 100% doprowadzi do wykluczenia wykonawcy, ponieważ KRK informacji z datą wstecz (...) Zobacz więcej
12.03.2010, 13:33
Mirosław

Mirosław Wilczek optibus.pl - wynajem
autokarów - do 76
miejsc

Temat: KRK po nowelizacji

Już podmienili te bzdury co napisali. Obecnie doszli jednak do wniosku, że jeśli ktoś "NIE FIGURUJE" to oznacza, że nie figuruje. Brawo

http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-p...

Rekapitulując należy stwierdzić, iż informacje z Rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, w postaci zapytania lub wniosku zawierającego adnotację „NIE FIGURUJE” zachowują swoją aktualność i potwierdzają brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp. Wobec powyższego wykonawcy mogą nadal posługiwać się takimi informacjami z Rejestru (zaświadczeniami o niekaralności) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
16.03.2010, 13:09
Iwona

Iwona G. Główny specjalista w
Wydziale Zamówień
Publicznych

Temat: KRK po nowelizacji

Tak poprawili...ale niepokoi mnie ciąg dalszy tej opinii...

".....zaświadczenie o niekaralności potwierdza stan na moment jego wystawienia, a zatem niemożliwe jest jego uzyskanie z datą wsteczną. Nie istnieje zatem możliwość uzupełnienia tego dokumentu w następstwie wezwania przez zamawiającego, w ten sposób, by zaświadczenie wystawione po dacie terminu składania ofert potwierdzało niekaralność za przestępstwa przeciwko środowisku na dzień składania ofert. W przedmiotowej sytuacji znajdzie zatem zastosowanie przepis art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, na podstawie którego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu....."

Jeśli ktoś przedstawi nam informację z KRK wystawioną przed nowelizacją,z uszczegółowieniem art. 24 mamy takiego wykonawcę wykluczyć.

A co z art. 26 ust. 3?
Czemu nie wzywać Wykonawcy do uzupełnienia?
To chyba lekkie (...) Zobacz więcej
17.03.2010, 15:28
Mirosław

Mirosław Wilczek optibus.pl - wynajem
autokarów - do 76
miejsc

Temat: KRK po nowelizacji

No ja tę opinię inaczej rozumiem. Nie znajduję tu informacji, że mamy zaniechać stosowania 26.3. Jest jedynie informacja, że nie można skutecznie uzupełnić dokumentu poprzez przedłożenie informacji wystawionej po terminie składania ofert (ciekawe dlaczego pominęli termin składania wniosków).

Wezwać więc należy - istnieje bowiem możliwość, że wykonawca posiada zaświadczenie o odpowiedniej treści wystawione przed terminem składania (...) Zobacz więcej
17.03.2010, 18:32
Iwona

Iwona G. Główny specjalista w
Wydziale Zamówień
Publicznych

Temat: KRK po nowelizacji

Masz rację. Też uważam, że Wykonawca może być w posiadaniu takiej informacji. Ciesze się zatem, że (...) Zobacz więcej
18.03.2010, 14:28Zobacz dyskusje w grupie Zamówienia publiczne

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do