Sławomir

Sławomir Kłódka Noclegi na wakacje
Gdańsk

Temat: Korzystanie z doświadczenia podwykonawcy - formalności

Witam

Niedługo będę składał ofertę w przetargu, w którym sam nie spełniam warunków dopuszczajacych. Spełnia je firma mego kolegi, która posiada wymagane referencje. Ponieważ nigdy jeszcze nie składałem oferty posiłkując się podwykonawcą więc mam kilka pytań, żeby nie zrobić błędu:

1. Podwykonawca będzie dostarczał wszystkie referencje wymagane przez Zamawiającego. W ofercie będą tylko jego referencje. Czy to nie sprawi problemu?
2. Podwykonawca musi dać mi oświadczenie, że wyraża zgodę na posiłkowanie się jego doświadczeniem. Czy do tej zgody musi być dołączony odpis KRS lub umowa spółki jawnej, określająca zasady reprezentacji firmy mego kolegi?
3. Jak szczegółowy musi być opis zaangażowania podwykonawcy? Czy w piśmie z pkt 2 nalezy wymienić szczególowo co podwykonawca będzie robił? Czy wystarczy jakś lakoniczny zapis, że będzie mnie wspierał swą wiedzą i doświadczeniem?
4. Czy taki podwykonawca musi dostarczyć zaświadczenia z ZUS, US i KRS?
5. Jakie zagrożenia wynikają z takiego postępowania. Czy mieliście problemy z ofertami składanymi z wykorzystaniem potencjału podwykonawcy? Jeśli tak, to jakie problemy?
6. W ofercie będę też załączał dokumenty-certyfikaty osób, które nie są moim pracownikami, ale też nie są pracownikami tego podwykonawcy. Na certyfikatach nie jest napisane czy i gdzie pracują. Czy w tej sytuacji muszę mieć od nich oświadczenie, że mogę korzystać z ich wiedzy i doświadczenia?

(...) Zobacz więcej
21.02.2011, 20:26
Łukasz

Łukasz P. Zamówienia
Publiczne,
Zarządzanie
Nieruchomościami,
Logis...

Temat: Korzystanie z doświadczenia podwykonawcy - formalności

W SIWZ powinno być określone, jakie dokumenty dotyczące podmiotów, na doświadczenie których się powołujemy, należy składać.
Niezbędne jest oświadczenie podmiotu na doświadczenie którego powołujemy się.
Jeżeli Zamawiający w SIWZ określił, iż należy podać zakres czynności powierzonych podwykonawcy, to należy podać co podwykonawca wykona.
Jeżeli posługujesz się wiedza - umiejętnościami - certyfikatami innych osób, musisz uzyskać od nich oświadczenia - powinien być także w SIWZ zapis tego dotyczący.

Trochę nie w kolejności, ale chyba w miarę zrozumiale.

PS: na prawie każde pytanie powinien odpowiadać SIWZ, określający co i od kogo (...) Zobacz więcej
21.02.2011, 22:15
Sławomir

Sławomir Kłódka Noclegi na wakacje
Gdańsk

Temat: Korzystanie z doświadczenia podwykonawcy - formalności

Jeżeli posługujesz się wiedza - umiejętnościami - certyfikatami innych osób, musisz uzyskać od nich oświadczenia - powinien być także w SIWZ zapis tego dotyczący.
Ale przecież Zamawiający nie wie jaki stosunek łączy mnie z taką osobą - czy to mój pracownik czy osoba zewnętrzna. W tej sytuacji powinien zarządać jakiegoś oświadczenia od każdej osoby, której osobiste kwalifikacje są wymienione w mojej ofercie. Powtórzę - na certyfikacie nie ma informacji o jakiejkolwiek firmie, z którą ta osoba jest związana.

Moja dociekliwość wynika z dwuletniej przerwy w pozyskiwaniu zamówień publicznych. Wcześniej uzywałem certyfikatów osób z zewnątrz jako swoich własnych bez jakichkolwiek oświadczeń. Dzisiaj w sytuacji zmiany ustawy w zakresie korzystania z kwalifikacji podwykonawców wolę się upewnić.
(...) Zobacz więcej
22.02.2011, 09:05
Łukasz

Łukasz P. Zamówienia
Publiczne,
Zarządzanie
Nieruchomościami,
Logis...

Temat: Korzystanie z doświadczenia podwykonawcy - formalności

Jeżeli Zamawiający wymaga wskazania osób z kwalifikacjami lub osób wykonujących zamówienie, to zapewne wymaga by wskazać je w odpowiednim wykazie, którego częścią powinna być kolumna "forma dysponowania osobą".
Oczywiście zamawiający mógł sobie i wykonawcą utrudnić życie i nie przygotować wzoru wykazu lub nie określić dokładnie jak należy określić formę dysponowania (...) Zobacz więcej
22.02.2011, 11:55
Kamil

Kamil Grzeszczyk Open mind. Open 4
new opportunities.
Open 24/7

Temat: Korzystanie z doświadczenia podwykonawcy - formalności

Sławomir Kłódka:
1. Podwykonawca będzie dostarczał wszystkie referencje wymagane przez Zamawiającego. W ofercie będą tylko jego referencje. Czy to nie sprawi problemu?

Nie. Można powoływać się na doświadczenie innego podmiotu - ale jedynie, gdy będzie on brał udział w wykonywaniu tych prac.
2. Podwykonawca musi dać mi oświadczenie, że wyraża zgodę na posiłkowanie się jego doświadczeniem. Czy do tej zgody musi być dołączony odpis KRS lub umowa spółki jawnej, określająca zasady reprezentacji firmy mego kolegi?

Zależy od sytuacji. Jeśli powołujesz się tylko na kwalifikacje/osobiste referencje pracownika zatrudnionego w innej firmie (na zasadzie że on będzie podwykonawcą a nie firma w której pracuje) to wystarczy wg mnie jego pisemne oświadczenie że oddaje się do dyspozycji na potrzeby przetargu pn: " xx...". Natomiast w sytuacji gdy to podmiot trzeci oddaje do dyspozycji swojego pracownika (i nie jest to własna działalność gosp. osoby fiz.) to wydaje mi się zasadne dołączenie dokumentu określającego prawo do reprezentacji (lub zaciągania zobowiązań) w tej firmie.
3. Jak szczegółowy musi być opis zaangażowania podwykonawcy? Czy w piśmie z pkt 2 nalezy wymienić szczególowo co podwykonawca będzie robił? Czy wystarczy jakś lakoniczny zapis, że będzie mnie wspierał swą wiedzą i doświadczeniem?

No to chyba zależy od tego, czego dotyczy zamówienie. Przy robotach budowlanych to np powinien być zapis że podwykonawca będzie wykonywał/współpracował przy pracach elektrycznych/wod-kan itp. Nie sądzę by konieczne było wyszczególnienie poszczególnych prac z przedmiaru... Na ogół jest tak że mamy za podwykonawcę zakład specjalizujący się w określonym profilu prac (dają np kierownika robót o specjalności wod-kan) i ponad ten zakres to nawet nie mogą nic robić. A w usługach, to nie wiem...
4. Czy taki podwykonawca musi dostarczyć zaświadczenia z ZUS, US i KRS?

To zależy od zapisów jakie poczynił Zamawiający. W rozporządzeniu Prezesa RM w sprawie dokumentów (..) jest napisane (par 1 ust. 2):
Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający może Żądać od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 2.

Czyli Zamawiający może żądać takie dokumenty również od podwykonawcy. Muszą być jednak stosowne zapisy w SIWZ przy czym w stosunku do głównego Wykonawcy ten katalog dokumentów będzie bardziej rozbudowany a skromniejszy (lub identyczny) w stosunku do podwykonawcy (nie sądzę aby odwrotna sytuacja była zgodna z prawem...). I jeszcze uwaga, że paragraf 2 z cyt. Rozporządzenia należy czytać nie z pełnym rygorem, gdyż niezależnie czy postępowanie jest unijne czy krajowe, tak naprawdę Zamawiający nie musi żądać (w Rozp. jest napisane że "żąda" w przypadku post. powyżej progów unijnych) całego katalogu dokumentów, gdyż przede wszystkim opis warunków powinien być związany i adekwatny do przedmiotu (i złożoności) zamówienia. (art. 22 ust. 4).
5. Jakie zagrożenia wynikają z takiego postępowania. Czy mieliście problemy z ofertami składanymi z wykorzystaniem potencjału podwykonawcy? Jeśli tak, to jakie problemy?

Problemy? Na etapie postępowania i oceny ofert to jedynie jakieś uzupełnienia. Problemy dla Zamawiającego pojawiają się najczęściej już na etapie realizacji prac (chociażby kwestia rozliczeń).
6. W ofercie będę też załączał dokumenty-certyfikaty osób, które nie są moim pracownikami, ale też nie są pracownikami tego podwykonawcy. Na certyfikatach nie jest napisane czy i gdzie pracują. Czy w tej sytuacji muszę mieć od nich oświadczenie, że mogę korzystać z ich wiedzy i doświadczenia?


Zdecydowanie. Podpisane przez tą osobę zobowiązanie określające w sposób jednoznaczny że będą/decydują się/ współpracować przy realizacji konkretnego zamówienia (najlepiej wymienić tutaj nazwę).
I proponuję aby nie było to napisane tak jak Pan podał za przykład tj: że Ja, Adam Kowalski, zgadzam się na wykorzystanie mojej wiedzy i doświadczenia. Wg mnie z takiego dokumentu musi jednoznacznie wynikać zobowiązanie do wykonywania prac (a nie tylko do "wirtualnego" oddania doświadczenia)-> o ile są to osoby niezbędne do wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.
22.02.2011, 11:58
Mirosław

Mirosław Wilczek optibus.pl - wynajem
autokarów - do 76
miejsc

Temat: Korzystanie z doświadczenia podwykonawcy - formalności

Kamil G.:
Sławomir Kłódka:
1. Podwykonawca będzie dostarczał wszystkie referencje wymagane przez Zamawiającego. W ofercie będą tylko jego referencje. Czy to nie sprawi problemu?

Nie. Można powoływać się na doświadczenie innego podmiotu - ale jedynie, gdy będzie on brał udział w wykonywaniu tych prac.

A gdzie w PZP jest o tym mowa? Coś co UZP nazywa "opinią" i zamieszcza na swojej stronie ani nie stanowi prawa ani nie jest wiążące dla KIO.
22.02.2011, 12:00
Kamil

Kamil Grzeszczyk Open mind. Open 4
new opportunities.
Open 24/7

Temat: Korzystanie z doświadczenia podwykonawcy - formalności

Hehehe, no w sumie na upartego to wszystko można robić tak że co nie zabronione to dozwolone - ale akurat tej zasady bym nie stosował do PZP.

Nie jestem na bieżąco z orzeczeniami KIO więc napisałem tak jak mnie instruowano na podyplomówce i jak ja uważam że powinno (...) Zobacz więcej
22.02.2011, 12:04
Mirosław

Mirosław Wilczek optibus.pl - wynajem
autokarów - do 76
miejsc

Temat: Korzystanie z doświadczenia podwykonawcy - formalności

Sławomir Kłódka:
lka pytań, żeby nie zrobić błędu:

1. Podwykonawca będzie dostarczał wszystkie referencje wymagane przez Zamawiającego. W ofercie będą tylko jego referencje. Czy to nie sprawi problemu?
2. Podwykonawca musi dać mi oświadczenie, że wyraża zgodę na posiłkowanie się jego doświadczeniem. Czy do tej zgody musi być dołączony odpis KRS lub umowa spółki jawnej, określająca zasady reprezentacji firmy mego kolegi?
3. Jak szczegółowy musi być opis zaangażowania podwykonawcy? Czy w piśmie z pkt 2 nalezy wymienić szczególowo co podwykonawca będzie robił? Czy wystarczy jakś lakoniczny zapis, że będzie mnie wspierał swą wiedzą i doświadczeniem?
4. Czy taki podwykonawca musi dostarczyć zaświadczenia z ZUS, US i KRS?
5. Jakie zagrożenia wynikają z takiego postępowania. Czy mieliście problemy z ofertami składanymi z wykorzystaniem potencjału podwykonawcy? Jeśli tak, to jakie problemy?
6. W ofercie będę też załączał dokumenty-certyfikaty osób, które nie są moim pracownikami, ale też nie są pracownikami tego podwykonawcy. Na certyfikatach nie jest napisane czy i gdzie pracują. Czy w tej sytuacji muszę mieć od nich oświadczenie, że mogę korzystać z ich wiedzy i doświadczenia?

Pozdrawiam
SK
1. Nie sprawi, przynajmniej nie powinno
2. Nie, że "wyraża zgodę" tylko, że "zobowiązuje się Ci udostępnić swoją wiedzę i doświadczenie"
3. Jeśli masz możliwość i ochotę to możesz go zaangażować jako podwykonawcę. Ja dotychczas pisałem, że firma udostępni swoje doświadczenie poprzez doradzanie, konsultacje przy realizacji zamówienia. Podwykonawcą natomiast nie była.
4. Tak, jeśli było to żądane w SIWZ. Zamawiający ma takie prawo - dotyczy to jednak tylko sytuacji gdy firma udostępniająca doświadczenie będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
5. Tak, odwołania składane przez konkurencję, z argumentacją, że "doświadczenia nie można udostępnić". Konkurencję kosztowało to 18.600,00 zł ale co powalczyli to ich ;)
6. Powinieneś tymi osobami dysponować i musisz udowodnić, że nie znalazłeś tych certyfikatów w necie czy na śmietniku.
22.02.2011, 12:04
Sławomir

Sławomir Kłódka Noclegi na wakacje
Gdańsk

Temat: Korzystanie z doświadczenia podwykonawcy - formalności

5. Tak, odwołania składane przez konkurencję, z argumentacją, że "doświadczenia nie można udostępnić". Konkurencję kosztowało to 18.600,00 zł ale co powalczyli to ich ;)

Tzn, że przegrali i jest wyrok, że doświadczenie można (...) Zobacz więcej
22.02.2011, 13:47
Kamil

Kamil Grzeszczyk Open mind. Open 4
new opportunities.
Open 24/7

Temat: Korzystanie z doświadczenia podwykonawcy - formalności

Jak poszperasz na szukio to na pewno znajdziesz co najmniej kilka orzeczeń KIO, które potwierdzają że można się powoływać na doświadczenie jedynie gdy ten podmiot użyczający będzie faktycznie wykonywał te specyficzne prace, które są przedmiotem owego zobowiązania. I nie mowa tu o jakimś "papierowym" współpracowaniu (było chyba nawet takie orzeczenie, gdzie skład podważył konsultacje - jako rzeczywisty udział podwykonawcy), tylko to zobowiązanie musi bezwarunkowo przełożyć się na wykonywanie prac.

PS: Jak znajdę wolną chwile wieczorem to sam poszperam i spróbuje znaleźć.

I jeszcze jedno, odnoszę wrażenie że podchodzisz do tego postępowania z jakąś dziwną nieufnością czy obawą, które nie wiem z (...) Zobacz więcej
22.02.2011, 15:51
Mirosław

Mirosław Wilczek optibus.pl - wynajem
autokarów - do 76
miejsc

Temat: Korzystanie z doświadczenia podwykonawcy - formalności

Sławomir Kłódka:
5. Tak, odwołania składane przez konkurencję, z argumentacją, że "doświadczenia nie można udostępnić". Konkurencję kosztowało to 18.600,00 zł ale co powalczyli to ich ;)

Tzn, że przegrali i jest wyrok, że doświadczenie można udostęnić?
SK
Tak jest. Na mojej stronie go znajdziesz sygnatura 2521/10
22.02.2011, 18:52
Sławomir

Sławomir Kłódka Noclegi na wakacje
Gdańsk

Temat: Korzystanie z doświadczenia podwykonawcy - formalności

Dziękuję wszystkim za wyjaśnienia, bardzo mi (...) Zobacz więcej
23.02.2011, 21:56
Sławomir

Sławomir Kłódka Noclegi na wakacje
Gdańsk

Temat: Korzystanie z doświadczenia podwykonawcy - formalności

Dziękuję wszystkim za wyjaśnienia, bardzo mi (...) Zobacz więcej
23.02.2011, 21:57
Sławomir

Sławomir Kłódka Noclegi na wakacje
Gdańsk

Temat: Korzystanie z doświadczenia podwykonawcy - formalności

Witam ponownie

Przetarg się ogłosił i powstał mały dylemat:
W ogłoszeniu Zamawiający napisał, że do oferty należy dodać:
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Ale powyższa informacja nie została potwierdzona w SIWZ, a stosowny załącznik do oferty w którym nalezy podać te osoby zawiera tylko dwie tabelki: Imię i nazwisko oraz Opis posiadanych kwalifikacji. Nie ma miejsca, żeby dopisać w jaki sposób dysponuje się tymi osobami.

Pytania:
1. Pominąć podstawę do dysponowania (skoro nie ma miejsca żeby wpisać)? A jeśłi tego nie wpiszę to czy mają obowiązek mnie wezwać do uzpuełnienia tej informacji czy od razu odrzucają ofertę?
2. Dodać do załącznika kolumnę w której podam podstawę dysponowania tymi osobami? W tej sytuacji chyba powinienem mieć od tych osób oświadczenie, że się zgadzają na udział w tym postepowaniu?
3. Czy to postępowanie nie ma przypadkiem wady prawnej (zapis z ogłoszenia nie pokrywa się z zapisem z SIWZ) i powinno być unieważnione?
SK
28.03.2011, 22:47

konto usunięte

Temat: Korzystanie z doświadczenia podwykonawcy - formalności

witam
a jaki to przetarg, na co dokladnie i jaka jest wartośc zamowienia, gdzie ukazalo (...) Zobacz więcej
28.03.2011, 23:07

konto usunięte

Temat: Korzystanie z doświadczenia podwykonawcy - formalności

jest tu pewna niescislosc bo ogloszenie powinno zawierac informacje pokrywajace sie z informacjami w SIWZ, ale nie jest to podstawa do unieważnienia postępowania, Zamawiajacy moze zmienic tresc SIWZ a tym samym tresc ogloszenia, natomiast co do reszty to Zamawiajacy żąda zlozenia uzupelnien, jesli Pan korzysta z wlasnych zasobów nie ma zadnego problemu,ja bym dopisala przy kwalifikacjach, że jest to osoba zatrudniona w Firmie jesli korzysta Pan z zasobów na zasadzie użyczenia, to należaloby zalaczyc do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, takie wzory juz wielu Zamawiających stosuje mozna skorzystac (...) Zobacz więcej
28.03.2011, 23:19

Temat: Korzystanie z doświadczenia podwykonawcy - formalności

Kamil G.:
Sławomir Kłódka:
6. W ofercie będę też załączał dokumenty-certyfikaty osób, które nie są moim pracownikami, ale też nie są pracownikami tego podwykonawcy. Na certyfikatach nie jest napisane czy i gdzie pracują. Czy w tej sytuacji muszę mieć od nich oświadczenie, że mogę korzystać z ich wiedzy i doświadczenia?


Zdecydowanie. Podpisane przez tą osobę zobowiązanie określające w sposób jednoznaczny że będą/decydują się/ współpracować przy realizacji konkretnego zamówienia (najlepiej wymienić tutaj nazwę).
I proponuję aby nie było to napisane tak jak Pan podał za przykład tj: że Ja, Adam Kowalski, zgadzam się na wykorzystanie mojej wiedzy i doświadczenia. Wg mnie z takiego dokumentu musi jednoznacznie wynikać zobowiązanie do wykonywania prac (a nie tylko do "wirtualnego" oddania doświadczenia)-> o ile są to osoby niezbędne do wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Z czego ten obowiązek wynika?
Zgodnie z rozporządzeniem z grudnia 2009 wykonawca ma dostarczyć wykaz osób i wskazać podstawę do ich dysponowania. Zgodnie z art. 26 ust 2b musi przedłożyć pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego z którego zasobów będzie korzystał. Nie dotyczy to jednak sytuacji dysponowania bezpośredniego, a więc jeśli z dana osoba wykonuje pracę samodzielnie i wykonawca ma z nią umowę (np cywilnoprawną). Z tego wynikałoby że wykonawca nie musi przedkładać jej zobowiązania, wystarczy że wpisał ją do wykazu i wskazał w nim że łączy go nim umowa (albo będzie łączyć).
Jakieś orzecznictwo/opinie, że osoba samodzielnie wykonująca na rzecz wykonawcy prace w ramach zamówienia MUSI złożyć oświadczenie, które wykonawca załącza do oferty?
22.12.2011, 15:00
Kamil

Kamil Grzeszczyk Open mind. Open 4
new opportunities.
Open 24/7

Temat: Korzystanie z doświadczenia podwykonawcy - formalności

Przecież w pytaniu było jasno zaznaczone że "W ofercie będę też załączał dokumenty-certyfikaty osób, które nie są moim pracownikami, ale też nie są pracownikami tego podwykonawcy". W takiej sytuacji w interesie Zamawiającego jest upewnienie się że osoba która jest "wolnym strzelcem" (czyli np osoba prowadząca jednoosobową własną działalność gosp.) świadomie zgadza się ba udział w pracach po stronie Wykonawcy. Dopuszczalna jest sytuacja że jedna taka osoba (dla przykładu projektant) podpisuje takie oświadczenie dla kilku Wykonawców, którzy składają oferty w tym samym postępowaniu. Dlatego istotne jest wg mnie, by w treści takiego oświadczenia była wymieniona z nazwy nazwa (lub numer) postępowania.

Jeśli z takim człowiekiem zostanie zawarta jakakolwiek inna umowa cywilnoprawna, to rzeczywiście wystarczy że Wykonawca składający ofertę wpisze go do wykazu osób. Wówczas żadne dodatkowe papiery nie (...) Zobacz więcej
29.12.2011, 11:50
Marcin

Marcin Ludziejewski Zamówienia publiczne
- praktyk,
szkoleniowiec i
hobbysta zp

Temat: Korzystanie z doświadczenia podwykonawcy - formalności

Patryk Małek:
Nie dotyczy to jednak sytuacji dysponowania bezpośredniego, a więc jeśli z dana osoba wykonuje pracę samodzielnie i wykonawca ma z nią umowę (np cywilnoprawną).
A z czego to wynika? Bo w art. 26.2b nic takiego nie ma...
29.12.2011, 12:42

Temat: Korzystanie z doświadczenia podwykonawcy - formalności

Ano niby nie ma, ale np. w komentarzu do art. 26 ust. 2b - Babiarz, Czarnik, Janda, Pełczyński, wyd 2, 2011 r.
"w przypadku gdy wykonawca dysponuje wskazanymi osobami na podstawie stos. prawnych łączących go bezpośrednio z osobami, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia, mamy do czynienia z tzw. dysponowaniem bezpośrednim. Ten rodzaj dysponowania nie wymaga złożenia przez wykonawcę zobowiązania tych osób do 'oddania się' do dyspozycji wykonawcy. Nie ma w tym przypadku podmiotu trzeciego (wyrok KIO UZP z 18.01.2011 KIO/UZP 33/11"

przytoczony wyrok tu: ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_0033.pdf - strona 6 zarzut, strona 12 i 13 uzasadnienie KIO.

podobnie tutaj: http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,10807469,C...

no i w podobnym tonie opinia UZP mówiąca od kogo można wymagać dokumentów potwierdzających nie zachodzenie przesłanek wykluczenia na podstawie ust. 2 par. 1 rozporządzenia wiadomego, a od kogo nie.
2.01.2012, 20:17

Następna dyskusja:

Referencje podwykonawcy w 2010
Zobacz dyskusje w grupie Zamówienia publiczne

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do