Anna

Anna Popiel sekretarka,tag

Temat: wcześniejsza emerytura ZUS czy KRUS-problem

witam wszystkich bardzo serdecznie

mam bardzo poważny problem ponieważ moja mama mam obecnie 58 lat
19 lat pracowała w ZUS w tym 6 lat macierzyńskiego potem zaczęła opłacać KRUS i mam ich ok 25 lat (dokładnie nie potrafią wyliczyć kochane panie z urzędu za każdym razem podają inna ilość lat -różnica jest spora od 25 do 29 -wychodzi na to że nie sa pewne jak i czy doliczyc lata kiedy to po wyjściu za mąż opłacana była przez pewien czas składka przy podatku mimo ze pracowała na zus w tych latach był taki wymóg)

problem polega na tym ze mimo tylu lat pracy i opłacania składek nadal nie może odejść na przedwczesna emeryturę ani z zus ani krus-przynajmniej tak twierdza urzędnicy z w.w instytucji

mam wiec pytanie czy jest jakaś szansa dla mamy jakaś furtka z której mogłabym skorzystać
jak to wyglądałoby z zus ponieważ przed 31.12 2008 spełniałaby dwa warunki czyli miała ukończone 55 lat i sumując okresy składkowe w zus i krus wymagane 30 lat ale ostatnie lata jest na krusie wiec moje pytanie czy jakby teraz jeszcze Podjęła prace to czy mogłabym odejść na ta wcześniejsza emeryturę?

bo z krusem to już na prawdę nie mam pojęcia ponieważ tutaj lata pracy w zus sie nie licza-co jest bardzo chore i krzywdzące ponieważ były potrącane składki -niech je wiec oddadzą-szkoda z reszta gadac

bardzo prosze (...) Zobacz więcej
7.02.2011, 09:50

Temat: wcześniejsza emerytura ZUS czy KRUS-problem

Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi), który spełnia łącznie następujące warunki:

1.osiągnął wiek emerytalny (60 lat dla kobiety, 65 lat dla mężczyzny),
2.podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.
Okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu to okres ubezpieczenia społecznego rolników począwszy od 1 stycznia 1991 r.
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników przewiduje także możliwość przyznania ubezpieczonemu rolnikowi emerytury, jeśli spełnia on łącznie następujące warunki:

1.osiągnął wiek 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną,
2.podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat,
3.zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.
Do okresów podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, od których zależy prawo do emerytury rolniczej, zalicza się okresy:

1.podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983 - 1990,
2.prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r.,
3.od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi.
Przepisy emerytalne to przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).

Okresów, o których mowa wyżej, nie zalicza się do ubezpieczenia, jeżeli zostały one zaliczone do okresów, od których zależy prawo do emerytury lub renty na podstawie odrębnych przepisów.

Natomiast w wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 228, poz. 1507 z późn. zm.) pkt 3 nie stosuje się do osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. Oznacza to, że w przypadku osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. nie ma zastosowania przepis, który pozwala na uwzględnienie przy ustalaniu prawa do emerytury rolniczej (również w obniżonym wieku emerytalnym) okresów ubezpieczenia innego niż rolnicze.
Prawo do emerytury rolniczej uzyska zatem osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników, która poza wymaganym wiekiem oraz zaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej (w przypadku emerytury w obniżonym wieku emerytalnym) będzie legitymować się co najmniej 25 letnim lub 30 letnim okresem podlegania wyłącznie rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

W przypadku osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. okresów podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu nie zalicza się również przy ustalaniu wysokości emerytury rolniczej.

Niemniej osoba, która po ukończeniu wieku 60 lat nabędzie prawo do emerytury rolniczej (czyli będzie legitymować się co najmniej 25 letnim okresem podlegania wyłącznie rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu) oraz do emerytury pracowniczej, będzie miała prawo do wypłaty obu świadczeń emerytalnych.

Emerytura rolnicza składa się z części składkowej i części uzupełniającej. Część składkowa nie ulega zawieszeniu, natomiast wypłata części uzupełniającej może zostać zawieszona w całości lub w określonej części (w 25% lub w 50%), jeżeli emeryt prowadzi działalność rolniczą.

Mężczyźni urodzeni przed dniem 1 stycznia 1949r. mogą nabyć prawo do wcześniejszej emerytury pracowniczej przewidzianej w art. 29 ustawy emerytalnej, jeśli spełnili następujące warunki:

•ukończyli wiek 60 lat,
•udowodnili co najmniej 35 – letni okres składkowy i nieskładkowy okresów lub – w przypadku, gdy zostali uznani za całkowicie niezdolnych do pracy orzeczeniem lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS – co najmniej 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych okresów oraz,
•ostatnio przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę byli pracownikami, chyba, że przez cały wymagany do uzyskania tego świadczenia okres ubezpieczenia pozostawali w ubezpieczeniu pracowniczym,
•w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym pozostawali w stosunku pracy przynajmniej przez 6 miesięcy (chyba, że w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę byli uprawnieni do renty z tytułu niezdolności do pracy lub przez cały wymagany do przyznania wcześniejszej emerytury pracowniczej okres ubezpieczenia pozostawali w ubezpieczeniu pracowniczym).
Możliwość uzyskania wcześniejszej emerytury pracowniczej mają również kobiety urodzone w latach 1949-1953. Mogą one nabyć prawo do tego świadczenia, jeśli:

•ukończyły wiek emerytalny wynoszący 55 lat,
•do dnia 31 grudnia 2008r. udowodniły 30 – letni okres składkowy i nieskładkowy lub – w przypadku, gdy są całkowicie niezdolne do pracy - 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych,
•pozostawały w stosunku pracy ostatnio przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę , chyba, że przez cały wymagany do uzyskania tego świadczenia okres ubezpieczenia podlegały ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pozostawania w stosunku pracy,
•w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym pozostawały w stosunku pracy przynajmniej przez 6 miesięcy (chyba, że w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę były uprawnione do renty z tytułu niezdolności do pracy lub przez cały wymagany do przyznania wcześniejszej emerytury pracowniczej okres ubezpieczenia podlegały ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pozostawania w stosunku pracy,
•nie przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego albo złożą wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochodu budżetu państwa.

Zgodnie z art. 27 ustawy emerytalnej, osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1949r. mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku 60 lat dla kobiet lub 65 lat dla mężczyzn oraz udowodnieniu przynajmniej 20 – letniego (w przypadku kobiety) lub 25 – letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i nieskładkowego.

Ustalając wymagany do przyznania emerytury staż składkowy i nieskładkowy ZUS uwzględnia przede wszystkim:

•okresy składkowe wymienione w art. 6 ustawy emerytalnej,
•okresy nieskładkowe wymienione w art. 7 ustawy emerytalnej.
Należy przypomnieć, że okresy składkowe to głównie okresy opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (np. okresy zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej), a także niektóre okresy, za które składka nie została opłacona, gdyż nie było takiego obowiązku. Natomiast okresy nieskładkowe to generalnie okresy braku aktywności zawodowej, za które nie zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne (m.in. okresy pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, świadczenia przedemerytalnego, okresy studiów wyższych). Przy ustalaniu prawa do emerytury zarówno okresy składkowe, jak i okresy nieskładkowe uwzględniane są z dokładnością co do dnia.

Ważne!
Przy ustalaniu stażu okresy nieskładkowe podlegają uwzględnieniu w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 udowodnionych okresów składkowych.

Przykład

Mężczyzna, który ukończył 65 lat, udowodnił 24 lata, 3 miesiące oraz 6 dni okresów składkowych, a także 9 lat okresów nieskładkowych. Przy ustalaniu prawa do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym ZUS uwzględni ubezpieczonemu, oprócz okresów składkowych, okresy nieskładkowe w wymiarze nie wyższym niż 1/3 okresów składkowych z uwzględnieniem co do dnia, a więc 8 lat, 1 miesiąc i 2 dni.

Ustalając staż składkowy i nieskładkowy wymagany do przyznania emerytury ZUS może również uwzględnić tzw. okresy rolne wymienione w art. 10 ustawy emerytalnej, tj. okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w tym gospodarstwie przypadające przed dniem objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników z tego tytułu.

Okresy rolne podlegają uwzględnieniu tylko w zakresie niezbędnym do uzupełnienia stażu składkowego i nieskładkowego odpowiednio do 20 lub 25 lat oraz pod warunkiem, że nie zostały zaliczone do okresów, od których zależy prawo do emerytury lub renty na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Przykład

Ubezpieczona (ur. 15 października 1948r.), ubiegając się o emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym, udowodniła 12 lat składkowych, 6 lat nieskładkowych oraz 5 lat pracy w gospodarstwie rolnym rodziców wykonywanej w wieku 18 - 23 lat. Z tytułu okresów rolnych nie miała ustalonego prawa ani do emerytury ani do renty z ubezpieczenia społecznego rolników. Rozpatrując wniosek o emeryturę ZUS uwzględnił 12 lat składkowych, 4 lata nieskładkowe (1/3 z 12 lat składkowych), jak również 4 lata pracy w gospodarstwie rolnym rodziców (okres ten przyjęto w wymiarze niezbędnym do udowodnienia wymaganego 20 – letniego stażu ubezpieczeniowego).

Jeśli po zsumowaniu okresów składkowych, nieskładkowych i uzupełniających, wnioskodawca, który ukończył wiek 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna) nadal nie spełnia warunku stażowego, a wcześniej był uprawniony do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługującej z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, do której utracił prawo z powodu odzyskania zdolności do pracy, ZUS dolicza mu okres pobierania tej renty. Okres ten uwzględnia się jedynie w zakresie niezbędnym do przyznania emerytury.

Przykład

W lipcu 2009r. z wnioskiem o emeryturę wystąpiła 61 – letnia kobieta, która udowodniła 12 lat składkowych, 6 lat nieskładkowych oraz 2 lata opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników. W latach 2002-2005 pobierała okresową rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, do której prawo utraciła z powodu odzyskania zdolności do pracy. Przy ustalaniu prawa do emerytury, do wymaganego 20 – letniego stażu ubezpieczeniowego ZUS zaliczył ubezpieczonej 12 lat składkowych, 4 lata nieskładkowe (1/3 z 12 okresów składkowych), 2 lata opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz 2 lata pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy (w zakresie niezbędnym do uzupełnienia 20 lat).

Przy ustalaniu stażu składkowego i nieskładkowego wymaganego do przyznania emerytury nie uwzględnia się:

•okresów, za które osoba prowadząca pozarolniczą działalność (np. działalność gospodarczą, działalność twórczą lub artystyczną) nie opłaciła składek na własne ubezpieczenie społeczne (za okres do dnia 31 grudnia 1998r.) lub na własne ubezpieczenia emerytalne i rentowe (za okres od dnia 1 stycznia 1999r.),
•okresów współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności, za które nie zostały opłacone składki na ubezpieczenie społeczne (za okres do dnia 31 grudnia 1998r.) lub na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (za okres od dnia 1 stycznia 1999r.),
•okresów służby określonych w art. 6 ust.1 pkt 4 i pkt 6 lit.a-e i g ustawy emerytalnej (np. w Policji, UOP, ABW, Straży Granicznej), jeśli z ich tytułu ustalone zostało prawo do emerytury na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym tzw. służb mundurowych.
Przykład

Ubezpieczony ubiegający się o emeryturę udowodnił 22 – letni okres zatrudnienia w ramach stosunku pracy oraz 1 rok nieskładkowy. Ponadto przez 2 lata prowadził działalność gospodarczą. Za okres prowadzenia tej działalności nie opłacił jednak składek na własne ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W związku z tym okres ten nie może być zaliczony jako okres składkowy przy ustalaniu prawa do emerytury. Oznacza to, że ubezpieczony nie udowodnił 25 lat składkowych i nieskładkowych wymaganych do przyznania tego świadczenia. Michał Chmielnicki edytował(a) ten post dnia 07.02.11 o godzinie 15:45
7.02.2011, 15:33

Temat: wcześniejsza emerytura ZUS czy KRUS-problem

Z powyższego wynika, że twoja mama nie usyska uprawnień do wcześniejszej emerytury - ponieważ jej okres ubezpieczenia w ZUS nie wynosi 30 lat (okes składkowy i nieskładkowy - łącznie).
Natmiast okes ubezpieczenia w KRUS (jednolity dla kobiet i mężczyzn) - wynosi 30 lat. Także i w tym wypadku nie uzyska wcześniejszej emerytury w KRUS.
Jednakże twoja mama będzie miała prawo do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym - 60 lat. I wtedy będzie miała prawo do emerytury rolniczej - 25 lat (minimum) ubezpieczenia w KRUS. Oraz będzie miała prawo do emerytury pracowniczej - jeśli będzie miała 20 lat okresu ubezpiczenia w ZUS (łącznie okresy składkowe i nieskładkowe). Proszę się upewnić czy okres urlopu macierzyskiego był okresem składkowym czy nieskładkowym - to zależy od tego kiedy ten urlop uzyskała (w którym roku) - proszę iść do ZUS w tej sprawie i to wyjaśnić. Pytanie mam również takie - czy twoja mama brała urlop wychowawczy, gdy była ubezpieczona w ZUS - jeśli łącznie uzbiera 20 letni okres ubezpieczenia w ZUS (łącznie okresy składkowe i nieskładkowe - przy czym okres nieskładowy wliczamy w stosunku 3 do 1, czyli po 15 latach, "żywej" pracy - bez chorobowego i innych przerw mozna maksymalnie doliczyć 5 lat okresów nieskładkowych = 20 staż ubezpieczeniowy w ZUS), będzie miała prawo również do emerytury pracowniczej w wysokości nie niższej niż minimalna emerytura - czyli gwarantowana przez państwo. WARTO WIĘC ABY DOKŁADNIE WYLICZYĆ WSZYSTKIE OKRESY UBEZPIECZENIA W ZUS I USTALIĆ WYMIAR OKRESÓW SKŁADKOWYCH I NIESKŁADKOWYCH. JEŚLI WYLICZĄ JEJ 20 (MINIMUM) LAT W ZUS I 25 (MINIMUM) LAT W KRUS TO TWOJA MAMA BĘDZIE MIAŁA PRAWO DO POBIERANIA DWÓCH (NIEZALEŻNIE) ŚWIADCZEŃ EMERYTALNYCH Z KRUS I ZUS, GDY UKOŃCZY POWSZECHNY WIEK EMERYTALNY - 60 LAT.
Jeśli brakuje twojej mamie kilka miesięcy ubezpieczenia w ZUS - warto zatrudnić się na kilka miesięcy - niekoniecznie umowa o pracę - może to być umowa o dzielo lub umowa zlecenie od której opłaci się minimalne składki do ZUS za te miesiące brakujące do 20-letniego stażu pracy w ZUS.
Jeśli natomiast twoja mama jest (chora) niezdolna do pracy powinna zebrać wszystkie dokumenty - wypisy z kart szpitalnych, aktualne badania lekarskie i złożyć wniosek o wypłatę renty. Renta ta będzie przyznana do ukończenia 60 roku życia. Jeśli natomiast orzekną lekarze ZUS całkowitą niezdolność do pracy, wtedy będzie twoja mama miał prawo do wcześniejszej emerytury w przy obniżonym stażu pracy (całkowicie niezdolne do pracy - 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych).Michał Chmielnicki edytował(a) ten post dnia 08.02.11 o godzinie 09:21
7.02.2011, 15:45
Anna

Anna Popiel sekretarka,tag

Temat: wcześniejsza emerytura ZUS czy KRUS-problem

dziękuje panu za zainteresowanie i odpowiedz

panie Michale w ostatnim zdaniu mam wrażenie że została urwana jakas pana myśl
może było to coś ważnego dla mnie ponieważ słowo jednakże na końcu daje do myślenia

poza tym nie rozumiem dlaczego mama nie ma 30 lat (w przypadku ZUS)skoro 19lat (umowa o pracę) + 25 (Składki w KRUS) daje nam 44 nawet odliczając od tego 6 lat macierzyńskiego to jest 38.

nie wiem tylko czy warunek
-w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym pozostawały w stosunku pracy przynajmniej przez 6 miesięcy (chyba, że w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę były uprawnione do renty z tytułu niezdolności do pracy lub przez cały wymagany do przyznania wcześniejszej emerytury pracowniczej okres ubezpieczenia podlegały ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pozostawania w stosunku pracy,

miał być spełniony przed 2008 rokiem czy też może być spełniony teraz

będę wdzięczna za odpowiedz
7.02.2011, 16:25

Temat: wcześniejsza emerytura ZUS czy KRUS-problem

KRUS działa na odmiennych zasadach w porównaniu do ZUS. Ubezpieczenie w KRUS spełnia funkcję uzupełniającą w systemie zaopatrzenia społecznego. Osoba pracujaca na roli, która opłaca ZUS (np. bo jest pracownikiem) nie może (jednocześnie) opłacać składki w KRUS lub płacić składki w KRUS zamiast w ZUS.
Inaczej jest liczony wymiar składek w KRUS a inaczej w ZUS, a to wynika pośrednio z faktu opłacania innych podatków - dochodowy osób fizycznych - podatek państwowy oraz rolny - który jest podatkiem typu przychodowo-dochodowego - podatek samorządowy.
Ponadto wcześniejsza emerytura w ZUS - jest tzw. przywilejem pracowniczym, tzn. przysługuje tylko pracownikom, którzy przepracowali 30 lub 35 lat i mają odpowiedni wiek. Natomiast emerytura w KRUS ma jednlity staż ubezpieczeniowy dla kobiet i mężczyzn - zarówno w powszechym wieku emerytalnym jak i obniżonym wieku emerytalnym. Staż ubezpieczniowy w KRUSIE w wieku powszeczhnym to 25 lat, w obniżonym wieku natomiast to 30 lat.
Łączyć okresy ubezpiczenia rolniczego i pracowniczego można jedynie wtedy, gdy brakuje stażu pracy pracowniczego - jedynie do wymiaru minimalnego stażu ubezpieczeniowego w powszechnym wieku emerytalnym.
Jeśli pani mama nie chce, żeby okres ubezpieczeniowy w ZUS się nie zmarnował - to warto zadbać o to by mieć 20 letni staż ubezpieczeniowy w ZUS - może nawet wystarczy aby pani mama ukończyła studia licencjackie zgodnie z planem studiów (wystarczy tylko absolutorium - nie musi podchodzić do obrony pracy licencjackiej) - to da dodatkowe 3 lata do okresów nieskładkowych (nawet na prywatnej uczelni w systemie e-lerningu, czyli nauka przez komputer. Albo jak już mówiłem opłaci brakujące okresy składkowe w wysokosci minimalnej w ZUS - zatrudniając się np. na umowę zlecenie lub umowę o dzieło (tzw. dobrowolne ubezpieczenie w ZUSie) - to nie musi być koniecznie umowa o pracę. Michał Chmielnicki edytował(a) ten post dnia 08.02.11 o godzinie 09:17
7.02.2011, 16:46

Temat: wcześniejsza emerytura ZUS czy KRUS-problem

Tak na marginesie dodam, że około za 5 lat a maksymalnie 10 lat nastąpi
zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Więc obecny 60 letni wiek emerytalny kobiet za kilka lat - okaże się że stanowił przywilej "przejścia w niższym wieku emerytalnym niż 65-letni. Prawdopodobnie zrównanie wieku obejmie kobiety z roczników pomiędzy 1961-1966 r.Michał Chmielnicki edytował(a) ten post dnia 07.02.11 o godzinie 18:44
7.02.2011, 17:21

konto usunięte

Temat: wcześniejsza emerytura ZUS czy KRUS-problem

Mam w rodzinie podobną sytuację - dwie osoby (kobieta i mężczyzna) przez przeszło 20 lat pracowały na umowę o pracę, czyli były ubezpieczone w ZUS. Potem (po 40tym roku życia) przeszły do KRUS. z tego wynika że te osoby w wieku 60 lat (kobieta) i 65 lat (mężczyzna) nie będą miały 25 lat ubezpieczenia w KRUS. Czy to oznacza, że po uzyskaniu wieku emerytalnego będą miały prawo tylko do emerytury z ZUS, a te lata opłacania składek w KRUS "się zmarnują"? Czy jest możliwość żeby będąc na emeryturze z ZUS opłacały jeszcze składki do KRUS, tak żeby w uzupełnić czas ubezpieczenia w KRUS do 25 lat i uzyskać również świadczenie (...) Zobacz więcej
24.09.2012, 22:45
Kinga

Kinga P. Pracownik naukowy,
Hochschule
Ravensburg-
Weingarten

Temat: wcześniejsza emerytura ZUS czy KRUS-problem

Witam serdecznie,

jeśli nie byłoby to problemem chciałabym się poradzić. Chodzi mi o moją mamę. Pracowała w Zusie 10 lat i po poznaniu mojego taty przeszła do Krusu. Obecnie ma 58 lat. Z tego co się oriętuje to po skończeniu 60 lat przysługuje jej emerytura z Krusu. A co się dzieje z tymi 10 latami przepracowanymi w Zusie.

Jest możliwość odzyskania piniędzy skoro nie będzie miała z tego żadnej emerytury?

Byłabym bardzo wdzięczna za udzielenie mi odpowiedzi.

Pozdrawiam
2.07.2013, 12:59
Kinga

Kinga P. Pracownik naukowy,
Hochschule
Ravensburg-
Weingarten

Temat: wcześniejsza emerytura ZUS czy KRUS-problem

Witam serdecznie,

jeśli nie byłoby to problemem chciałabym się poradzić. Chodzi mi o moją mamę. Pracowała w Zusie 10 lat i po poznaniu mojego taty przeszła do Krusu. Obecnie ma 58 lat. Z tego co się oriętuje to po skończeniu 60 lat przysługuje jej emerytura z Krusu. A co się dzieje z tymi 10 latami przepracowanymi w Zusie.

Jest możliwość odzyskania piniędzy skoro nie będzie miała z tego żadnej emerytury?

Byłabym bardzo wdzięczna za udzielenie mi odpowiedzi.

Pozdrawiam
2.07.2013, 13:00

Ryszard Zielinski

Wypowiedzi autora zostały ukryte. Pokaż autora
Kinga

Kinga P. Pracownik naukowy,
Hochschule
Ravensburg-
Weingarten

Temat: wcześniejsza emerytura ZUS czy KRUS-problem

Dziękuje za odpowiedz ale moje pytanie było calkiem inne.

I nie rozumiem tej odpowiedzi z uniwersytetem. Pytam się o Krus i Zus a ktoś mi odpowiada na (...) Zobacz więcej
3.07.2013, 15:27

Ryszard Zielinski

Wypowiedzi autora zostały ukryte. Pokaż autora
Małgorzata

Małgorzata Walczak doradca klienta,
Getin Noble Bank
S.A.

Temat: wcześniejsza emerytura ZUS czy KRUS-problem

witam,
mam podobny problem, mój tata( rok ur. 1954) od 16r do 18r życia pracował w gospodarstwie rolnym rodziców, później od 18r był zatrudniony w zakładach pracy do 1993r. kiedy to gospodarstwo zostało przepisane na niego, zwolnił się z pracy i ubezpieczył w krus, do dnia dzisiejszego, z przerwami sezonowymi w okresach zimowych kiedy pracował jako palacz, średnio był to okres od początku października, do końca kwietnia kolejnego roku. Prace sezonową podejmował przez 8 lat, był wtedy wyłączany z ubezpieczenia krus, na rzecz zus. Moje pytanie brzmi kiedy będzie się mu należała emerytura, w jakim wymiarze, czy będzie to emerytura z zus czy krus, jak będą traktowane składki.
Proszę o pomoc i z góry dziękuję (...) Zobacz więcej
4.09.2013, 11:04

Ryszard Zielinski

Wypowiedzi autora zostały ukryte. Pokaż autora
Małgorzata

Małgorzata Walczak doradca klienta,
Getin Noble Bank
S.A.

Temat: wcześniejsza emerytura ZUS czy KRUS-problem

tak to wiem, ale po osiągnięciu wieku emerytalnego ma możliwość wyboru emerytura z zus, czy krus( czy tak nie jest????) i co ze składkami opłacanymi do drugiego zakładu, przepadają, czy wliczają się do emerytury? I moje kolejne pytanie czy istnieje szansa na wcześniejszą/ częściową emeryturę...dodam że w krus chyba będzie to nie możliwe, ze względu na opłacanie składek tylko przez 20 lat, a w zus nie jest tata teraz ubezpieczony, więc czy to wyklucza go na skorzystanie z wcześniejszej emerytury?
Proszę o (...) Zobacz więcej
4.09.2013, 13:15

Następna dyskusja:

Emerytura z KRUS czy z ZUS
Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do