Beata

Beata Ł. SPEC.DS.KADR I PŁAC,
DORADO PPHU

Temat: SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY A ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH

Jestem osobą pracującą na umowę o pracę w prywatnej firmie,w kwietniu roku 2009 wróciła, do pracy z urlopu macierzyńskiego i zgodnie z przepisami Przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowią, że pracodawcy nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z tych urlopów. Z kolei ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy zwalnia z opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za tych pracowników. Dotyczy to także okresu 36 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego.I dalej na podstawie tego gdyby zaistniała sytuacja ze pracodawca zwolni taką osobę w 25 miesiącu i później po powrocie zostanie ona pozbawiona zasiłku dla bezrobotnych gdyż zgodnie z przepisami Nie każdy kto ma status bezrobotnego będzie otrzymywał zasiłek. Otrzyma go tylko ten bezrobotny, który: • w okresie 18 miesięcy przed dniem rejestracji udokumentował co najmniej 365 dni: - zatrudnienia lub wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę nakładczą lub świadczenia usług na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenie z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy,czyli Państwo ustawiło tak przepis że dało ulgę pracodawcy a pozbawia się taką kobietę w przypadku zwolnienia zasiłku dla bezrobotnych. Proszę o zabranie głosu w tej sprawie. Dlaczego zwolnioną matkę pozbawia się zasiłku dla bezrobotnych dając (...) Zobacz więcej
23.11.2009, 11:55
Anna

Anna G.
sp.ds.wynagrodzeń/tr
ener

Temat: SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY A ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH

BEATA Ł.:
Państwo ustawiło tak przepis że dało ulgę pracodawcy a pozbawia się taką kobietę w przypadku zwolnienia zasiłku dla bezrobotnych. Proszę o zabranie głosu w tej sprawie. Dlaczego zwolnioną matkę pozbawia się zasiłku dla bezrobotnych dając ulgę pracodawcy.

Nie jest tak jak piszesz. Od reguły istnieją wyjątki :)
Na dowód tego ozwolę sobie zacytować pismo z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

" Odpowiedź Ministerstwa

Odpowiadając na pytanie Departament Rynku Pracy MPiPS przekazuje następujące wyjaśnienia:

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 71 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z 20 kwietnia 2008 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do okresu uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych zaliczane są takie okresy zatrudnienia, w których istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w art. 104b i 105 ustawy.

Z uwagi na brzmienie art. 104a pracodawcy nie opłacają składki na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego lub dodatkowego urlopu macierzyńskiego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu.

Ponieważ jednak zgodnie z zamierzeniem i wolą ustawodawcy wprowadzenie zwolnienia z opłacania składki na Fundusz Pracy za wskazaną kategorię pracowników w żadnym wypadku nie miało jednocześnie prowadzić do pogorszenia ich sytuacji w zakresie nabywania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyraża stanowisko, iż okresy zatrudnienia po urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub dodatkowym urlopie macierzyńskim w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu powinny być, mając na uwadze wykładnię celowościową i systemową właściwych przepisów ww. ustawy, zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku na ogólnych zasadach, tzn. pod warunkiem uzyskiwania co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Biuro Prasowe MPiPS "


Pozdrawiam serdecznie i wyrażam nadzieję, że jednak nie będziesz musiała korzystać z tego "przywileju dla bezrobotnych matek" ;)))
A.Anna G. edytował(a) ten post dnia 24.11.09 o godzinie 10:51
24.11.2009, 10:50
Beata

Beata Ł. SPEC.DS.KADR I PŁAC,
DORADO PPHU

Temat: SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY A ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH

Bardzo dziekuję za szczegółową wykładnię:)
Ale dodam jeszcze , że Panie w Urzędach nie znają tej wykładni - wczoraj rozmawiałam telefonicznie:) (...) Zobacz więcej
24.11.2009, 12:36
Magdalena

Magdalena Knop Specjalista
ds.rozliczeń

Temat: SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY A ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH

Czy ta sama zasada dotyczy osób które ukończyły 50-y rok życia i pracodawca korzysta ze zwolnienia z FP i FGŚP przez okres 12m-cy czy im w razie zwolnienia też nie należy (...) Zobacz więcej
11.04.2012, 08:45
Anna

Anna G.
sp.ds.wynagrodzeń/tr
ener

Temat: SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY A ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH

Magdalena Knop:
Czy ta sama zasada dotyczy osób które ukończyły 50-y rok życia i pracodawca korzysta ze zwolnienia z FP i FGŚP przez okres 12m-cy czy im w razie zwolnienia też nie należy się zasiłek?

Tak, również tym osobom należy się zasiłek. Ponadto pomimo nieopłacania składki na Fundusz Pracy zasiłek dla osób bezrobotnych będzie przysługiwał także w przypadku gdy:
- pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne są zwolnieni z obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy za zatrudnione osoby, które mają co najmniej 55 lat (kobiety) oraz 60 lat (mężczyźni);
- przedsiębiorcy Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Zakład Opieki dla Niewidomych w Laskach oraz zakład aktywności zawodowej nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
Pozdrawiam
A.
19.04.2012, 20:38
Magdalena

Magdalena Knop Specjalista
ds.rozliczeń

Temat: SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY A ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH

Dziękuję (...) Zobacz więcej
30.04.2012, 11:25Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do