Karol M.

Karol M. Świerzbin Świat wymaga od nas
ciągłych zmian

Temat: KP art 188 Opieka nad dzieckiem

Według art 188 KP przysługują dla rodzica (opiekuna) dwa dni na opiekę nad dzieckiem. Kadrowa niestety wymaga zaświadczenia z zakładu pracy drugiego z rodziców o niekorzystaniu z "opieki". W przepisach nigdzie nie znalazłem przesłanek do takiego zachowania. Przecież nawet nie muszę podawać gdzie pracuje małżonek. Według mnie pracodawca moze żadać tylko i wyłącznie złożenia oświadczenia o tym że drugi z opiekunów dziecka nie korzysta art 188.


Prosiłbym o rozstrzygnięcie moich wątpliwości, odnosnie (...) Zobacz więcej
15.08.2010, 23:50

konto usunięte

Temat: KP art 188 Opieka nad dzieckiem

Pracodawca nie ma prawa żądać od pracownika przedłożenia zaświadczenia od pracodawcy zatrudniającego drugiego rodzica (opiekuna dziecka) o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania przez niego z tego uprawnienia. Pracodawca nie ma też obowiązku wydawać takiego zaświadczenia na żądanie pracodawcy zatrudniającego drugiego rodzica (opiekuna) dziecka. Pracownik będący rodzicem lub opiekunem dziecka w wieku do 14 lat powinien natomiast złożyć pracodawcy oświadczenie o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z uprawnienia do opieki. Oświadczenie takie składa się do części B akt osobowych pracownika (§ 6 ust. 2 pkt 2 ppkt c rozporządzenia MPiPS z 28.5.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji ..., Dz.U. Nr 62, poz. 286 ze zm.).

Moim zdaniem oświadczenie wystarczy.Monika Magdalena M. edytował(a) ten post dnia 15.08.10 o godzinie 23:59
15.08.2010, 23:58

Temat: KP art 188 Opieka nad dzieckiem

Treść oświadczenia, o którym mowa powyżej dotyczącego uprawnienia do 2 dni zwolnienia nie jest nigdzie narzucona i stosowane są różne wzory...
Zresztą chciałem "wsadzic kij w mrowisko" i odnieśc się do tego kolejnego "nieprecyzyjnego" przepisu polskiego prawa pracy.
Zgadzam się z Panią Moniką, że prawodawca nie dał prawnej możliości zapytania się pracodawcy współmałżonka o to czy korzysta on/ona z dni opieki nad dzieckiem.
Ale powiedzmy sobie szczerze, nie wszyscy rodzice są uczciwi. Takie oświadczenie może złożyc jeden jak i drugi małżonek. A pracodawcy nie mogą dopytac się o to pracowników. Każdy z nich może skorzysac z dwóch dni wolnego, co jak wiemy jest niezgodne z prawem. Czy możemy zatem temu zapobiec?
Moim zdaniem w tym zakresie prawo pracy jest "dziurawe" i jestem za tym, aby pracodawca miał możliwośc zapytania się w jakiś sposób pracodawcy współmałżonka o to czy ten korzysta z uprawnień wynikających z art 188 Kp.
Zastanawia mnie do czego doprowadzi postępowanie pracodawcy, o którym wspomina Karol. Pracodawca nie udzieli dni wolnego, bo nie będzie miał zaświadczenia od pracodawcy jednego z rodziców (ba prawo nie zakazuje prawa pracodawcy możliwości zapytania się pracodawcy drugiego z rodziców). I co pracownik odwoła się do sądu pracy (czy mu się będzie chciało przejśc tę żmudną ścieżkę administracyjną?), czy jednak poprosi/ugnie się i poprosi pracodawcę współmałżonki o jedno (...) Zobacz więcej
16.08.2010, 09:58
Renata

Renata Marczewska radzę ...sobie i
innym

Temat: KP art 188 Opieka nad dzieckiem

Andrzej Soliwoda:
Treść oświadczenia, o którym mowa powyżej dotyczącego uprawnienia do 2 dni zwolnienia nie jest nigdzie narzucona i stosowane są różne wzory...
I na całe szczęście !

Ale powiedzmy sobie szczerze, nie wszyscy rodzice są uczciwi.

Oczywiście po kraju chodzą stadami nieuczciwi rodzice i właśnie dlatego należy wprowadzić zaświadczenia zamiast oświadczeń i dodatkowe aneksy do aneksów i do paragrafów.

Można oczywiście odwrotnie poprosić kadrową o pisemne zaświadczenie uzasadniające brak możliwości skorzystania z dni wolnych z art 188.
Nie chodzi tutaj o luki prawne a o wzajemne zaufanie. I to właśnie miał na myśli ustawodawca dając wolną rękę jeśli chodzi o art 188.
Oświadczenie wystarczy jak najbardziej, mało tego, pracodawca nie zbankrutuje a jedynie może ugruntować swoją dobrą pozycję na rynku pracy.
http://www.prawo-pracy.pl/dwa_dni_wolnego_opieki_nad_d...
pozdrawiam
Renata
16.08.2010, 10:56

konto usunięte

Temat: KP art 188 Opieka nad dzieckiem

Andrzej Soliwoda:

Jesteś pewien, że ustawodawca świadomie nie stworzył takiego zapisu dając prawo korzystania PRACOWNIKOWI a nie parze rodziców do 2 dni opieki?

Ponadto można po prostu powiedzieć, że pracodawca męża nie wystawia żadnych zaświadczeń lub poprosić o podstawę na jakiej nie wolno dwóm różnym pracownikom korzystać z ich uprawnień pracowniczych!

I jeszcze jedno - w normalnych firmach takie zwolnienie nie jest powodem tragedii. Tylko nienormalni pracodawcy uważają, że zrobią z rodzica niewolnika w pracy... i że ten będzie siedział i pracował, oraz szanował pracodawcę, jak mu dziecko z 38 stopniową gorączką będzie w domu się zwijać.

W normalnych zachodnich firmach bez żadnych problemów można wyjść w dniu urodzin dziecka i odpracować ten czas w dowolny sposób. Tylko my mamy porąbane stosunki pracodawca-pracownik.
16.08.2010, 12:43

Temat: KP art 188 Opieka nad dzieckiem

Z art. 188 Kodeksu pracy powiązany jest również art. 189 (1) - górna jedynka:
Art. 188. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
osobistej opieki nad dzieckiem regulują odrębne przepisy.
Art. 189(1). Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnień określonych w art. 148 pkt 3 (...) i art. 188 może korzystać jedno z nich.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 28 maja 1996 r.

w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Rozdział 2

Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy

§ 6. 1. Pracodawca zakłada i prowadzi oddzielne dla każdego pracownika akta osobowe.
2. Akta osobowe pracownika składają się z 3 części i obejmują:
1) w części A - dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, określone w przepisach § 1 ust. 1 i 2;
2) w części B - dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika, w tym:
c) oświadczenie pracownika będącego rodzicem lub opiekunem dziecka, o którym mowa w (...) i art. 188 Kodeksu pracy, o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z uprawnień określonych w tych przepisach,
Z uprawnienia przewidzianego w art. 188 może korzystać matka, a także pracownik będący ojcem lub opiekunem dziecka.
PracowniK powinien złożyć do akt osobowych oświadczenie o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z przysługującego mu uprawnienia.
Zgodnie ze stanowiskiem Marii Teresy Romer obowiązek złożenia takiego OŚWIADCZENIA DOTYCZY OBOJGA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW DZIECKA , POD WARUNKIEM, ŻE OBOJE MAJĄ STATUS PRACOWNIKA. RODZICE I OPIEKUNOWIE SAMI PODEJMUJĄ DECYZJĘ, KTÓRE Z NICH BĘDZIE KORZYSTAŁO Z 2 DNI W ROKU KALENDARZOWYM WOlNYCH ZE WZGLĘDU NA WYCHOWYWANIE DZIECKA, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁO 14 LAT.
OŚWIADCZENIE TO JEST KONIECZNE PONIEWAŻ PRAWO DO 2 DNI WOLNYCH PRZYSŁUGUJE TYLKO JEDNEMU RODZICOWI, JEŻELI OBOJE MAJĄ ZAWARTĄ UMOWĘ O PRACĘ, niezleżnie czy jest to umowa na okres próbny, na zastępstwo, na czas określony, lub na czas nieokreślony oraz niezależnie od tego czy jest to umowa o pracę na pełen etat, czy na cześć etatu.Michał Chmielnicki edytował(a) ten post dnia 16.08.10 o godzinie 13:52
16.08.2010, 13:20

Temat: KP art 188 Opieka nad dzieckiem

Renato zgoda, Jerzy zgoda tylko wspomniane wzajemne zaufanie pomiędzy pracodawcą trzeba zbudowac. Nie zawsze jest ono standardem w każdej firmie.
Wracając do wątku, cały czas jednaj sądzę, że przepis art 188 Kp, jest jednak pewną luką prawną. Bo zamiast 2 dni wolnego dla rodziców (ojca i matki) w ciągu roku kalendarzowego, pozwala w wypadku nieuczciwych rodziców na zagwarantowanie sobie 4 dni wolnego (2 dla każdego z rodziców). A pracodawca nie może / nie ma prawnych możliwości sprawdzenia tego stanu.
I nawet jeżeli żadnemu pracodawcy nic nie powinno "ubyc" po zwolnieniu ze świadczenia pracy pracownika na jeden lub drugi dodatkowy dzień, moim zdaniem mowa o pewnych zasadach. Bo jeżeli przyłapiemy pracownika na "kłamstwie" odnośnie "naciągania" przepisu art 188 Kp, to jednak świadczy to o (...) Zobacz więcej
16.08.2010, 15:15
Karol M.

Karol M. Świerzbin Świat wymaga od nas
ciągłych zmian

Temat: KP art 188 Opieka nad dzieckiem

Andrzej Soliwoda:
Bo jeżeli przyłapiemy pracownika na "kłamstwie" odnośnie "naciągania" przepisu art 188 Kp, to jednak świadczy to o jego moralności.


Właśnie chodzi o to że według prawa pracodawca nie ma możliwości przyłapania pracownika. Nie może się zwrócić do drugiego zakładu o taką informację.
Z jednej strony nie musi posiadać informacji o miejscu pracy drugiego rodzica (opiekuna). Moim zdaniem nawet nie powinien posiadać takiej wiedzy, gdyż dane te nie są mu niezbędne w dokumentacji personalnej.
Po drugie, zakład pracy nie może udzielić odpowiedzi na temat swojego pracownika (nawet jakby dostał takowe zapytanie), gdyż naruszyłoby to tajemnicę danych osobowych. Przecież jest to przekazanie danych osobowych (personalnych) dla innego podmiotu, który nie jest uprawniony do gromadzenia i przetwarzania takich danych.
Wiem, że w tym momencie sięgamy o wiele dalej niż przepisy prawa pracy, ale jest to dość nieprecyzyjny przepis, który niestety w wielu zakładach pracy jest różnorodnie interpretowany.

Spotkałem się np. z traktowaniem przez pracownika art 188 jako dodatkowego urlopu na żądanie. Z drugiej strony spotykana jest wykładnia iż dzień wolny z tego artykułu udzielanie jest w porozumieniu z pracodawcą. Osobiście przychylam się do drugiej interpretacji tego przepisu, gdyż nie wyobrażam sobie sytuacji, iż pracownik którego praca w danym dniu może być strategiczna dla zapewnienia ciągłości działania zakładu pracy, bierze w ostatniej chwili wolne z racji opieki nad dzieckiem.
17.08.2010, 01:07
Monika

Monika W. Koordynator działań
i zarządzania w
projekcie

Temat: KP art 188 Opieka nad dzieckiem

A czy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę tymczasową może skorzystać z dwóch dni wolnych (...) Zobacz więcej
17.08.2010, 07:44
Krzysztof

Krzysztof K. Inspektor BHP,
Ochr.Ppoż i OC

Temat: KP art 188 Opieka nad dzieckiem

Monia
Jezeli zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę - to tak, a jezeli na podstawie umowy - zlecenia - (...) Zobacz więcej
17.08.2010, 07:52

konto usunięte

Temat: KP art 188 Opieka nad dzieckiem

Andrzej Soliwoda:
Renato zgoda, Jerzy zgoda tylko wspomniane wzajemne zaufanie pomiędzy pracodawcą trzeba zbudowac. Nie zawsze jest ono standardem w każdej firmie.
Wracając do wątku, cały czas jednaj sądzę, że przepis art 188 Kp, jest jednak pewną luką prawną. Bo zamiast 2 dni wolnego dla rodziców (ojca i matki) w ciągu roku kalendarzowego, pozwala w wypadku nieuczciwych rodziców na zagwarantowanie sobie 4 dni wolnego (2 dla każdego z rodziców). A pracodawca nie może / nie ma prawnych możliwości sprawdzenia tego stanu.
I tu zgadzam się, że jest to być może nieściłość prawna.
I nawet jeżeli żadnemu pracodawcy nic nie powinno "ubyc" po zwolnieniu ze świadczenia pracy pracownika na jeden lub drugi dodatkowy dzień, moim zdaniem mowa o pewnych zasadach. Bo jeżeli przyłapiemy pracownika na "kłamstwie" odnośnie "naciągania" przepisu art 188 Kp, to jednak świadczy to o jego moralności.
Jeśli to nieścisłość prawna, to nie może być mowy o kłamstwie czy naciąganiu.
17.08.2010, 10:48

konto usunięte

Temat: KP art 188 Opieka nad dzieckiem

Michał Chmielnicki:

Super, tylko jak wiele przepisów KP jest to de facto przepis martwy.
Bo po pierwsze - z złożenia oświadczenia na ręce pracodawcy o zamiarze korzystania z 2 dni (rozporządzenie) nie wynika bynajmniej, że trzeba z nich skorzystać ani, że to automatycznie uniemożliwia zmienienie oświadczenia w dowolnej chwili lub nieskorzystanie.

Po drugie - jeden pracodawca nie ma żadnego prawa żądać od współmałżonka lub jego pracodawcy jakichkolwiek oświadczeń.

I w efekcie - nie ma możliwości wykonania tego obowiązku, no chyba, że się doniesie w tej sprawie do PIP... ale oni mają chyba dość roboty z oszustwami dokonywanymi przez pracodawców, by się martwić 2 dniami pracownika...
17.08.2010, 10:52

konto usunięte

Temat: KP art 188 Opieka nad dzieckiem

Karol M Świerzbin:
gdyż nie wyobrażam sobie sytuacji, iż pracownik którego praca w danym dniu może być strategiczna dla zapewnienia ciągłości działania zakładu pracy, bierze w ostatniej chwili wolne z racji opieki nad dzieckiem.

Jak będziesz miał dzieci, to Ci się wyobraźnia poszerzy ;-))

Co znaczy "strategiczna" dla zakładu pracy? Świat się od tego zawali?

Wyobraź sobie, że dostajesz telefon, że dziecko wpadło pod samochód i jest w stanie krytycznym w szpitalu - może przeżyje - może nie. I siedzisz i pracujesz...
17.08.2010, 10:55
Izabela

Izabela S. Główna księgowa,
specjalista ds.
rozliczeń projektów
unij...

Temat: KP art 188 Opieka nad dzieckiem

Jerzy Bielec:
Karol M Świerzbin:
gdyż nie wyobrażam sobie sytuacji, iż pracownik którego praca w danym dniu może być strategiczna dla zapewnienia ciągłości działania zakładu pracy, bierze w ostatniej chwili wolne z racji opieki nad dzieckiem.

Jak będziesz miał dzieci, to Ci się wyobraźnia poszerzy ;-))

Co znaczy "strategiczna" dla zakładu pracy? Świat się od tego zawali?

Wyobraź sobie, że dostajesz telefon, że dziecko wpadło pod samochód i jest w stanie krytycznym w szpitalu - może przeżyje - może nie. I siedzisz i pracujesz...

Właśnie miałam coś w tym stylu napisać :).

Podobna sytuacja ma miejsce, gdy umiera ktoś z najbliższej rodziny, wówczas nabywamy prawo do urlopu okolicznościowego i pracodawca musi go udzielić niezależnie od sytuacji w firmie, to są wyjątkowe sytuacje. Przecież nie pójdzie na pogrzeb, gdy już upora się z wszystkimi problemami w firmie, tylko wtedy, kiedy pogrzeb jest organizowany.

Pamiętajmy, że pracownik pracuje by żyć a nie żyje by pracować, owszem może pracować z zapałem, pasją itd. co jest pożądane i wskazane, ale poza pracą ma jeszcze życie prywatne, a jak nie ma to jest to choroba - pracoholizm i niestety tylko w początkowej fazie taki pracownik przynosi pożytek w firmie, potem organizm nie daje rady i pracownik staje się zmęczony, trudny w rozmowie, zapomina coraz częściej o ważnych rzeczach, nie dotrzymuje terminów itd. Nawet w umiarze musi być umiar...
17.08.2010, 13:17
Karol M.

Karol M. Świerzbin Świat wymaga od nas
ciągłych zmian

Temat: KP art 188 Opieka nad dzieckiem

Jerzy Bielec:

Jak będziesz miał dzieci, to Ci się wyobraźnia poszerzy ;-))

Mam :)

Co znaczy "strategiczna" dla zakładu pracy? Świat się od tego zawali?

Np. Pracownik jest sam w punkcie sprzedaży.

Tylko, artykuł ten jest często naciągany łącznie z krwiodawstwem. Mam np. pracownika który w tym roku wykorzystał wszystkie UŻ, a teraz art 188 i zaświadczenia z krwiodawstwa traktuje jak dodatkowe dni wolne. Wykorzystał już opiekę i w tym roku przyniósł 9 zaświadczeń z centrum krwiodawstwa.

Na szczęście niedługo kończy mu się umowa o pracę.

Nie zrozum mnie źle, staram się iść na rękę dla pracowników, ale ... trzeba też zachować umiar. Pracownik w tym przypadku wykorzystał 26 dni urlopu + 2 dni art 188 + 9 dni krwiodawstwa = 37 dni w których nie świadczył pracy.
17.08.2010, 13:36
Monika

Monika W. Koordynator działań
i zarządzania w
projekcie

Temat: KP art 188 Opieka nad dzieckiem

A co jeśli jedno z rodziców nie pracuje - przysługują wtedy temu pracującemu rodzicowi dwa dni tytułem opieki (...) Zobacz więcej
17.08.2010, 16:26
Anna

Anna Ś. kierownik projektu,
menadżer restauracji

Temat: KP art 188 Opieka nad dzieckiem

Prawo tego nie precyzuje. Trzeba by sie było powoływać na wykładnię a tu również zdania sa podzielone.
Radzę we wszystkim zachowac zdrowy rozsadek.Anna Ś. edytował(a) ten post dnia 17.08.10 o godzinie 21:16
17.08.2010, 21:16
Artur

Artur P. ekspert ds analiz
księgowych

Temat: KP art 188 Opieka nad dzieckiem

Monika W.:
A co jeśli jedno z rodziców nie pracuje - przysługują wtedy temu pracującemu rodzicowi dwa dni tytułem opieki nad dzieckiem?


Tak. Przysługują. Prawo stanowi jedynie, że z tych dwóch dni nie mogą korzystać obydwoje rodzice. Tylko jedno z nich.
17.08.2010, 21:19
Monika

Monika W. Koordynator działań
i zarządzania w
projekcie

Temat: KP art 188 Opieka nad dzieckiem

Dzięki (...) Zobacz więcej
17.08.2010, 21:42

Temat: KP art 188 Opieka nad dzieckiem

Wracając na krótko do krwiodastwa, polecam zapoznanie się z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi.
§ 6 "Dopuszczalną ilość oddawanej krwi oraz częstotliwość jej oddawania ustala lekarz w zależności od ogólnego stanu zdrowia dawcy, z uwzględnieniem wskazań określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia."
A w załączniku 2 można przeczytać: "Krew pełna może być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet, z tym
że przerwa pomiędzy pobraniami nie może być krótsza niż 8 tygodni."
Jeżeli zachodzi podejżenie nadużycia tego prawa (jak wspominasz 9 dni już w tym roku) proponuję skontaktować się z lekarzem, który wystawia zaświadczenia i wyjaśnić sprawę.

Karol M Świerzbin:
Jerzy Bielec:

Jak będziesz miał dzieci, to Ci się wyobraźnia poszerzy ;-))

Mam :)

Co znaczy "strategiczna" dla zakładu pracy? Świat się od tego zawali?

Np. Pracownik jest sam w punkcie sprzedaży.

Tylko, artykuł ten jest często naciągany łącznie z krwiodawstwem. Mam np. pracownika który w tym roku wykorzystał wszystkie UŻ, a teraz art 188 i zaświadczenia z krwiodawstwa traktuje jak dodatkowe dni wolne. Wykorzystał już opiekę i w tym roku przyniósł 9 zaświadczeń z centrum krwiodawstwa.

Na szczęście niedługo kończy mu się umowa o pracę.

Nie zrozum mnie źle, staram się iść na rękę dla pracowników, ale ... trzeba też zachować umiar. Pracownik w tym przypadku wykorzystał 26 dni urlopu + 2 dni art 188 + 9 dni krwiodawstwa = 37 dni w których nie świadczył pracy.
17.08.2010, 22:27

Następna dyskusja:

Opieka nad dzieckiem - Art....
Zobacz dyskusje w grupie Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do