Marta

Marta Z. Activation Director,
Havas Engage Warsaw

Temat: art. 186 (7) - kodeks pracy - pytanie

Witam

cyt" Art. 1867. (124)

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika."

czy jest jakieś zabezpieczenie, które po tym jak pracodawca przyjmie podanie pracownika ww. sprawie, chroni go przez zwolnieniem np. następnego dnia? jeśli tak to bardzo proszę o podanie podstawy (...) Zobacz więcej
22.07.2009, 15:26
Ewa

Ewa M. Kierownik ds.
Administracji, Volvo
Maszyny Budowlane
Pols...

Temat: art. 186 (7) - kodeks pracy - pytanie

Tak, jest to art. 186 ze znaczkiem 8 kodeksu pracy, dodany do ustawy dot. kp 6 grudnia 2008 roku. Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2009 roku.
Art. 1868.

§ 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

§ 2. Przepis art. 1861 § 2 stosuje się odpowiednio.

Pozdrawiam,Ewa M. edytował(a) ten post dnia 22.07.09 o godzinie 15:45
22.07.2009, 15:36
Marta

Marta Z. Activation Director,
Havas Engage Warsaw

Temat: art. 186 (7) - kodeks pracy - pytanie

Ewa M.:
Tak, jest to art. 186 ze znaczkiem 8 kodeksu pracy, dodany do ustawy dot. kp 6 grudnia 2008 roku. Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2009 roku.
Art. 1868.

§ 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

§ 2. Przepis art. 1861 § 2 stosuje się odpowiednio.

Pozdrawiam,

Ewa, dziękuję bardzo. ale to "przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika" to pracodawca jeśli chce to właściwie może sobie różnie rozumieć.
czy chodzi tutaj o dyscyplinarkę?

i czy przy składaniu podania o obniżenie takiego wymiaru pracy trzeba wskazać również czas w którym ten obniżony wymiar czasu pracy ma obowiązywać? np. że od 1 października 2009 do 1 lutego 2010 wymiar czasu pracy wynosić będzie np. 6 godzin, a od 2.02.2010 wymiar ten będzie wynosił już 8 godzin?Marta Zadrożna-Rycak edytował(a) ten post dnia 22.07.09 o godzinie 21:11
22.07.2009, 21:08
Ewa

Ewa M. Kierownik ds.
Administracji, Volvo
Maszyny Budowlane
Pols...

Temat: art. 186 (7) - kodeks pracy - pytanie

Marto,
"przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika" (tu art. 52 k.p. - rozwiązanie z winy pracownika).
Tak, we wniosku należy podać na jaki czas chciałabyś zmniejszyć wymiar czasu pracy. Jest to możliwe na czas urlopu wychowawczego zg. z cyt" Art. 1867. (124)

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego (...) Zobacz więcej
23.07.2009, 09:17
Piotr

Piotr Jędraszek kierownik ZZL ZEC
Sp.zo.o./gł.księgowy
,PPUH ABBUD Sp.zo.o.

Temat: art. 186 (7) - kodeks pracy - pytanie

A ja troszkę z innej beczki.
Z jakim wyprzedzeniem należy zgłosić pracodawcy wniosek o urlop wychowawczy lub wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy? Czy są może jakieś reguły bo jak widze to kodeks tego (...) Zobacz więcej
24.07.2009, 07:36
Ewa

Ewa M. Kierownik ds.
Administracji, Volvo
Maszyny Budowlane
Pols...

Temat: art. 186 (7) - kodeks pracy - pytanie

Piotrze,

zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16.12.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielenia urlopu wychowawczego pracownik składa pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego w formie pisemnej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza korzystać z tego urlopu.
Wniosek powinien zawierać wskazanie daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego, do wniosku należy załączyć również pisemne oświadczenie drugiego z rodziców, o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku. Pracodawca udziela urlopu wychowawczego najpóźniej 2 tygodnie po otrzymaniu wniosku. Pracownik , który złożył wniosek o urlop wychowawczy ma prawo go wycofać nie później niż na 7 dni przed jego rozpoczęciem.Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje pracownikowi, którego okres zatrudnienia wynosi ponad 6 miesięcy. ( do wymiaru tego wlicza się również poprzednie okresy zatrudnienia ) Wymiar urlopu wychowawczego wynosi maksymalnie 3 lata. ( nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko czwartego roku życia )

Na podstawie art. 186 7 k.p. pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego ma prawo złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego. Kodeks pracy nie określa terminu na złożenie przez pracownika takiego wniosku stanowiąc jedynie, że pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.
Pozdrawiam,Ewa M. edytował(a) ten post dnia 24.07.09 o godzinie 10:26
24.07.2009, 10:26

konto usunięte

Temat: art. 186 (7) - kodeks pracy - pytanie

Witam,

ja złożyłam wniosek pracodawcy o obniżenie wymiaru czasu pracy i po 6 dniach od powrotu do pracy dostałam wypowiedzenia. Przyczyna-likwidacja stanowsiaka pracy, podstawa prawna art. 10.1 Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

w tym momencie toczy się postępowanie sądowe, prawnicy z PAństwowej Inspekcji Pracy twierdzą, żę pracodawca zachował się niezgodnie z prawem, jednak prawnik pracodawcy twierdzi, że wypowiedzenie mogło być mi wręczone pomimo ochrony jaka mi przyslugiwała. Co Pani o (...) Zobacz więcej
31.07.2009, 21:27
Alina

Alina M.
http://pomocdlapauli
nki.republika.pl

Temat: art. 186 (7) - kodeks pracy - pytanie

Ewa M.:
Piotrze,

zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16.12.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielenia urlopu wychowawczego pracownik składa pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego w formie pisemnej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza korzystać z tego urlopu.
Wniosek powinien zawierać wskazanie daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego, do wniosku należy załączyć również pisemne oświadczenie drugiego z rodziców, o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku. Pracodawca udziela urlopu wychowawczego najpóźniej 2 tygodnie po otrzymaniu wniosku. Pracownik , który złożył wniosek o urlop wychowawczy ma prawo go wycofać nie później niż na 7 dni przed jego rozpoczęciem.Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje pracownikowi, którego okres zatrudnienia wynosi ponad 6 miesięcy. ( do wymiaru tego wlicza się również poprzednie okresy zatrudnienia ) Wymiar urlopu wychowawczego wynosi maksymalnie 3 lata. ( nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko czwartego roku życia )

Na podstawie art. 186 7 k.p. pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego ma prawo złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego. Kodeks pracy nie określa terminu na złożenie przez pracownika takiego wniosku stanowiąc jedynie, że pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.
Pozdrawiam,Ewa M. edytował(a) ten post dnia 24.07.09 o godzinie 10:26
Uściślając - należy złożyć wniosek o urlop nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem. Jeżeli pracownik złoży później, to pracodawca udziela go po dwóch tygodniach od złożenia.
31.07.2009, 21:56
Piotr

Piotr Jacyno główny specjalista -
fundusze unijne

Temat: art. 186 (7) - kodeks pracy - pytanie

Dzień dobry,

Odświeżam wątek i jednocześnie serdecznie proszę o pomoc.

Chodzi o powrót do pracy (umowa o pracę) przed datą zakończenia urlopu wychowawczego wraz z jednoczesnym zmniejszeniem etatu do 6/8. Czy pracodawca może odmówić wcześniejszego powrotu do pracy tłumacząc to brakiem możliwości "zagwarantowania miejsca pracy we wcześniejszym terminie"?

Czy powrót do pracy w dniu zakończenia urlopu wychowawczego gwarantuje wynikającą z kodeksu pracy stabilność zatrudnienia do czasu ukończenia przez dziecko 4 lat i które byłyby to ewentualnie zapisy KP?Piotr Jacyno edytował(a) ten post dnia 27.02.12 o godzinie 22:38
27.02.2012, 22:37
Małgorzata

Małgorzata Z. dział kadr, "ze
świata każdy ma
tyle, ile sam
weźmie" G. ...

Temat: art. 186 (7) - kodeks pracy - pytanie

Piotr Jacyno:
Dzień dobry,

Odświeżam wątek i jednocześnie serdecznie proszę o pomoc.

Chodzi o powrót do pracy (umowa o pracę) przed datą zakończenia urlopu wychowawczego wraz z jednoczesnym zmniejszeniem etatu do 6/8. Czy pracodawca może odmówić wcześniejszego powrotu do pracy tłumacząc to brakiem możliwości "zagwarantowania miejsca pracy we wcześniejszym terminie"?
zgodnie z art. 186 [3] pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego:
- w każdym czasie za zgdoą pracodawcy
- po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy - najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy
Czy powrót do pracy w dniu zakończenia urlopu wychowawczego gwarantuje wynikającą z kodeksu pracy stabilność zatrudnienia do czasu ukończenia przez dziecko 4 lat i które byłyby to ewentualnie zapisy KP?
nie gwarantuje.
Gwaranatuje przez 1 rok od złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy przez okres kiedy rodzic mógłby korzystać z urlopu wychowawczego (czyli przez 3 lata lub do ukończenia 4 lat przez dziecko)
28.02.2012, 09:00
Piotr

Piotr Jacyno główny specjalista -
fundusze unijne

Temat: art. 186 (7) - kodeks pracy - pytanie

OK, bardzo dziekuję za odpowiedź. Może bardziej rozwinę problem i napiszę konkretnie.

Urlop wychowawczy kończy się 23 marca br. 13 lutego br.do pracodawcy złożone zostało pismo, w którym wystosowano prośbe o ponowne podjęcie pracy z dniem 1 marca br. Jednocześnie zawnioskowano o obniżenie etatu do 6/8.

Pracodawca poinformował pracownika w formie pisemnej, że nie może zagwarantować miejsca pracy we wcześniejszym terminie.

Rozumiem, że w sytuacji powrotu do pracy 23 marca pracownik nie podlega żadnej specjalnej ochronie gwarantowanej (...) Zobacz więcej
28.02.2012, 09:30
Małgorzata

Małgorzata Z. dział kadr, "ze
świata każdy ma
tyle, ile sam
weźmie" G. ...

Temat: art. 186 (7) - kodeks pracy - pytanie

po pierwsze pracodawca musi przyjąć z powrotem do pracy 13 marca (miesiąc po złożeniu pisma) i musi dopuścić do pracy na poprzednim lub podobnym stanowisku. A jeśli został złożony wniosek o obniżenie etatu to pracownik jest chroniony przez rok (pod warunkiem że jeszcze przez rok mógłby korzystać z urlopu wychowawczego) od złożenia wniosku. A na obniżenie etatu pracodawca musi się zgodzić przynajmniej przez ten okres kiedy pracownik mógłby korzystać z urlopu wychowawczego.

Jeśli firma zatrudnia powyżej 20 pracowników to niesety ale obniżenie etatu nic nie da i pracodawca może zwolnić pracownika z powodów niedotyczących pracodwnika (ustawa o zwolnieniach grupowych). Pracownik może tego uniknąć składając wniosek o obniżenie etatu na okres krótszy niż 3 miesiące ( a potem na kolejne 3 itd.).Małgorzata Zawadzka edytował(a) ten post dnia 28.02.12 o godzinie 09:36
28.02.2012, 09:35
Piotr

Piotr Jacyno główny specjalista -
fundusze unijne

Temat: art. 186 (7) - kodeks pracy - pytanie

Małgorzata Zawadzka:
Jeśli firma zatrudnia powyżej 20 pracowników to niesety ale obniżenie etatu nic nie da i pracodawca może zwolnić pracownika z powodów niedotyczących pracodwnika (ustawa o zwolnieniach grupowych). Pracownik może tego uniknąć składając wniosek o obniżenie etatu na okres krótszy niż 3 miesiące ( a potem na kolejne 3 itd.).

Akurat w tym wypadku zatrudnia poniżej 20 :)

Jeszcze raz bardzo dziękuję.Piotr Jacyno edytował(a) ten post dnia 28.02.12 o godzinie 10:18
28.02.2012, 10:18

Następna dyskusja:

zmniejszenie wymiaru czasu ...
Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do