Temat: Kto musi sporządzić sprawozdanie o wytworzonych odpadach?

Po publikacji na portalu onet.pl dotyczącej kar za brak sprawozdań o wytworzonych odpadach, niektórzy przedsiębiorcy zaczęli się mocno niepokoić – szczególnie, że artykuł zawiera sugestie jakoby sprawozdanie powinien złożyć każdy przedsiębiorca, także działający na niewielką skalę.

Zgodnie z przepisami art. 36 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów. Zgodnie z ewidencją i z postanowieniami art. 37 ust.1 ww. ustawy posiadacz odpadów jest obowiązany do sporządzenia na formularzu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach ich zagospodarowania oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Termin złożenia sprawozdania- do 15 marca każdego roku. Sprawozdania te należy przekazywać corocznie marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w terminie do 15 marca roku następującego po roku ewidencyjnym.

Aby odpowiedzieć więc na pytanie kto faktycznie powinien wysyłać marszałkowi województwa sprawozdanie konieczne jest przytoczenie kilku definicji. Posiadacz odpadów to każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości. Przy czym, jak wynika z przepisów ustawy, obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów (co za tym idzie wysyłania sprawozdania), nie dotyczy wytwórców odpadów komunalnych, a także wytwórców odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów. Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy też osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby.

Trzeba więc zdefiniować co to są w ogóle odpady i co to są odpady komunalne. Odpady komunalne – odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. (np. makulatura, butelki plastikowe, odpady organiczne- resztki jedzenia itp.). Odpady oznaczają natomiast każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

Czy więc każdy przedsiębiorca musi dostarczać takie sprawozdanie? Jeżeli nie produkujesz odpadów niebezpiecznych, bądź innych odpadów które nie mogą być zakwalifikowane do odpadów komunalnych – to nie podlegasz obowiązkowi ewidencji i sprawozdawczości.

Problem jest taki, że odpadem niebezpiecznym może być stary, zużyty toner, o ile decydujesz się go pozbyć (a nie np. napełnić na nowo), albo sprzęt elektroniczny. Ustawodawca nie jest jednak taki nieczuły i kierując się potrzebą wprowadzenia ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorców, pozwolił na określenie, w drodze rozporządzenia, rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorie małych i średnich przedsiębiorców, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów.

O problemie tym traktuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r.w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów. Jego uważna lektura (szczególnie załącznika) pozwala stwierdzić, że mały i średni przedsiębiorca bardzo rzadko będzie zmuszony do prowadzenia ewidencji odpadów. Nie takie sprawozdanie straszne, jak je malują :)

Specjalnie dla zainteresowanych polecam poszerzoną wersję ww. wywodu w formie Raportu: kto musi sporządzić sprawozdanie o wytwarzanych odpadach!
18.04.2011, 22:47Zobacz dyskusje w grupie Prawo dla przedsiębiorcy

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do