Temat: Kiedy wrzucić w koszty składki ZUS

Piotr Remiszewski:
Anna K.:
Niestety, o ile koszty wynagrodzeń brutto w przypadku wypłaty za styczeń do 10 lutego są kosztem stycznia, o tyle składki zapłacone do 15 marca są dopiero kosztem marca.
hmm...a jakiś przepis na potwierdzenie, że to koszt marca? :)
Wspomniany już przeze mnie Art.23 ust.1 p.55a:
"1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
55a) nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 37 oraz art. 22 ust. 6bb, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek;"
Art. 22 ust. 6bb zezwala na wcześniejsze ujęcie w KUP składek pracodawcy, o ile zostaną zapłacone do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczyła wypłata, pod warunkiem jednakże, że wypłata dokonana została w terminie przewidzianym w KP.

Czyli:
wypłata za styczeń do 10 lutego
składki opłacamy do 15 lutego -> składki jako KUP stycznia (art. 22 ust. 6bb)
składki opłacamy do 15 marca -> składki jako KUP marca (art. 23 ust. 1 p. 55a)
24.05.2011, 17:40

Temat: Kiedy wrzucić w koszty składki ZUS

Anna K.:
Niestety, o ile koszty wynagrodzeń brutto w przypadku wypłaty za styczeń do 10 lutego są kosztem stycznia, o tyle składki zapłacone do 15 marca są dopiero kosztem marca.
Wspomniany już przeze mnie Art.23 ust.1 p.55a:
"1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
55a) nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 37 oraz art. 22 ust. 6bb, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek;"
Art. 22 ust. 6bb zezwala na wcześniejsze ujęcie w KUP składek pracodawcy, o ile zostaną zapłacone do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczyła wypłata, pod warunkiem jednakże, że wypłata dokonana została w terminie przewidzianym w KP.

Czyli:
wypłata za styczeń do 10 lutego
składki opłacamy do 15 lutego -> składki jako KUP stycznia (art. 22 ust. 6bb)
składki opłacamy do 15 marca -> składki jako KUP marca (art. 23 ust. 1 p. 55a)


zgadza się: wypłata za styczeń do 10 lutego to tak jak powyżej, jeśli Zus zapłacony do 15 lutego to KUP styczeń, a gdy zapłacony do 15 marca to KUP marca - wspomniany wyżej art. 22 ust. 6bb brzmi jednoznacznie:
Składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 6ba, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 i nr 218, poz. 1690), w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 37, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:

1) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów;

2) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca. W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55a i ust. 3d.
24.05.2011, 22:04
Paweł

Paweł Szalwa księgowy,
poszukujący pracy

Temat: Kiedy wrzucić w koszty składki ZUS

Anna K.:
Niestety, o ile koszty wynagrodzeń brutto w przypadku wypłaty za styczeń do 10 lutego są kosztem stycznia, o tyle składki zapłacone do 15 marca są dopiero kosztem marca. Zapłacone do 15 lutego mogłyby być kosztem stycznia.

Dla osób fizycznych o zaliczaniu składek w części finansowanej przez praodawcę mówi art.23 ust.55 i art.22 ust 6bb.

I też mi się tak wydaje dotego wygrzebałem coś takiego:

"Bez względu na metodę prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi powinni składki ZUS od wynagrodzeń pracowniczych rozliczać w kosztach podatkowych na jednakowych zasadach określonych w art. 22 ust. 6bb ustawy o pdof.

Ustawodawca przyjął dwie zasady ustalania momentu zaliczania ich do kosztów. Pierwsza dotyczy pracowniczych składek ZUS od wynagrodzeń wypłacanych lub stawianych do dyspozycji w tym samym miesiącu, za który są należne (np. wynagrodzenia za styczeń stawiane do dyspozycji lub wypłacane w styczniu). Stają się kosztem uzyskania przychodu w miesiącu, za który wynagrodzenia są należne, pod warunkiem że zostaną opłacone w terminach wynikających z odrębnych przepisów. Pracodawcy w takiej sytuacji obciążają składkami ZUS od wynagrodzeń koszty tego właśnie miesiąca, o ile odprowadzają je terminowo (czyli obciążają koszty stycznia, jeśli składki za styczeń odprowadzą do 15 lutego).

=Druga zasada znajduje zastosowanie u pracodawców, którzy wypłacają lub stawiają wynagrodzenia do dyspozycji pracowników dopiero po zakończeniu miesiąca, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego (np. wynagrodzenie za styczeń wypłacane lub stawiane do dyspozycji w lutym). Wówczas pracownicze składki ZUS stają się kosztem podatkowym w miesiącu, za który wynagrodzenia są należne, pod warunkiem że zostaną opłacone nie później niż do 15. dnia miesiąca dokonania wypłaty wynagrodzenia (np. składki od styczniowych wynagrodzeń wypłaconych w lutym będą kosztem stycznia, jeżeli zostaną opłacone do 15 lutego). Jak widać w tym przypadku, aby składki ZUS za pracowników zaliczyć do kosztów podatkowych miesiąca, za który wynagrodzenia są należne, pracodawcy muszą je opłacić o miesiąc wcześniej w stosunku do terminu wynikającego z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.= i otym wspomniała pani Anna

W kwestii ustalania momentu rozliczania w kosztach podatkowych ZUS-ów pracowniczych ustawodawca nie pozostawił pracodawcom dowolności. Jeżeli są spełnione warunki określone w art. 22 ust. 6bb ustawy o pdof, pracodawca musi zaliczyć je do kosztów w miesiącu, za który wynagrodzenia są należne. Dopiero wówczas, gdy pracodawca nie spełnia omówionych warunków i uchybi terminom wskazanym w przywołanym przepisie, składki ZUS stanowią u niego koszt podatkowy w miesiącu, w którym zostaną opłacone.

Z naszymi pracownikami zawieramy od czasu do czasu umowy zlecenia, od których mamy obowiązek odprowadzać składki ZUS. Czy w kosztach podatkowych powinniśmy je rozliczać tak jak składki od wypłacanych im wynagrodzeń za pracę?

Zasada rozliczania w kosztach pracodawcy składek ZUS od należności wypłacanych z tytułu stosunku pracy nie ma zastosowania do podatkowego rozliczania ZUS-u od należności wynikających z umów zleceń. Nie ma przy tym znaczenia, czy umowy te zostały zawarte przez zleceniodawcę z własnym pracownikiem, czy też osobą niebędącą takim pracownikiem.

Zasady określania momentu obciążania kosztów podatkowych składkami ZUS, wskazane w art. 22 ust. 6bb ustawy o pdof (odpowiednio art. 15 ust. 4h ustawy o pdop), dotyczą wyłącznie składek od należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy o pdof. Nie odnoszą się one natomiast do rozliczania w kosztach podatkowych składek ZUS od należności, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o pdof, czyli od umów zlecenia lub o dzieło (o ile dana umowa stanowi tytuł do takich ubezpieczeń). Moment ich rozliczenia wyznacza data zapłaty do ZUS.

Przy czym składki finansowane przez zleceniobiorcę, jako stanowiące część jego wynagrodzenia, stają się dla zleceniodawcy kosztem uzyskania przychodów w dacie wypłaty lub postawienia do dyspozycji zleceniobiorcy należności z tytułu umowy zlecenia (o dzieło). Taka jest bowiem zasada zaliczania należności zleceniobiorców do kosztów uzyskania przychodów, określona odpowiednio w art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy o pdof i art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o pdop. Natomiast składki ZUS od tych umów w części finansowanej przez zleceniodawcę stają się kosztem podatkowym w dacie ich zapłaty do ZUS (art. 23 ust. 1 pkt 55a ustawy o pdof i art. 16 ust. 1 pkt 57a ustawy o pdop).

W odniesieniu do rozliczania w kosztach składek ZUS z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej każdorazowo ma zastosowanie zasada określona w art. 23 ust. 1 pkt 55a ustawy o pdof. Przepis ten wyłącza z kosztów podatkowych składki nieopłacone do ZUS, określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek. Stąd składki ZUS opłacone na własne ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy stają się kosztem dopiero w momencie ich faktycznej zapłaty - bez względu na to, czy wpłacił je terminowo, czy też nie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.)

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o pdop (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.)
Gazeta Podatkowa bodajże
29.05.2011, 18:23

konto usunięte

Temat: Kiedy wrzucić w koszty składki ZUS

No i zrobiło się ciekawie... :)

Jeśli dobrze przeczytałem i zrozumiałem zacytowany przez Pana Pawła artykuł to w sytuacji, gdy w danym miesiącu np. 28 lutego są wypłacone wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu umowy zlecenia to należy rozbić składki ZUS od umów o pracę i umowy zlecenie.
Składki od umowy o pracę, które zostaną zapłacone do 15 marca będą kosztem lutego, natomiast składki od umów zlecenie również zapłacone do 15 marca będą kosztem marca - czy tak?
Dodatkowo (tak wynika z tego artykułu) a konkretniej:
>"W kwestii ustalania momentu rozliczania w kosztach podatkowych ZUS-ów pracowniczych ustawodawca nie pozostawił pracodawcom dowolności. Jeżeli są spełnione warunki określone w art. 22 ust. 6bb ustawy o pdof, pracodawca musi zaliczyć je do kosztów w miesiącu, za który wynagrodzenia są należne."

nie ma możliwości przerzucenia kosztów ZUS-ów od umowy o pracę do miesiąca w którym został zapłacony ZUS - czyli do marca O_o
W takim razie w każdym miesiącu trzeba się bawić w sumowanie wszystkich ZUSów osobno od umów o pracę i umów zlecenie - czy ktoś tak robi (...) Zobacz więcej
29.05.2011, 20:56
Piotr

Piotr R. księgowy, Warszawa,
BASF Polska Sp. z
o.o.

Temat: Kiedy wrzucić w koszty składki ZUS

Anna K.:
Piotr Remiszewski:
Anna K.:
Niestety, o ile koszty wynagrodzeń brutto w przypadku wypłaty za styczeń do 10 lutego są kosztem stycznia, o tyle składki zapłacone do 15 marca są dopiero kosztem marca.
hmm...a jakiś przepis na potwierdzenie, że to koszt marca? :)
Wspomniany już przeze mnie Art.23 ust.1 p.55a:
"1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
55a) nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 37 oraz art. 22 ust. 6bb, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek;"
Art. 22 ust. 6bb zezwala na wcześniejsze ujęcie w KUP składek pracodawcy, o ile zostaną zapłacone do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczyła wypłata, pod warunkiem jednakże, że wypłata dokonana została w terminie przewidzianym w KP.

Czyli:
wypłata za styczeń do 10 lutego
składki opłacamy do 15 lutego -> składki jako KUP stycznia (art. 22 ust. 6bb)
składki opłacamy do 15 marca -> składki jako KUP marca (art. 23 ust. 1 pkt 15. 55a)
czyli jeśli wypłatę za styczeń przelaną na konto pracownika ujmuję w DRA lutowym, a nie styczniowym to 15 marca płacę z odsetkami?
29.05.2011, 21:41
Paweł

Paweł Szalwa księgowy,
poszukujący pracy

Temat: Kiedy wrzucić w koszty składki ZUS

Michał Kowal:
nie ma możliwości przerzucenia kosztów ZUS-ów od umowy o pracę do miesiąca w którym został zapłacony ZUS - czyli do marca O_o
wystarczy się spóźnić i problem zgłowy
W takim razie w każdym miesiącu trzeba się bawić w sumowanie wszystkich ZUSów osobno od umów o pracę i umów zlecenie - czy ktoś tak robi w praktyce?! :]
może nadgorliwi ja wywalałem pracodawców na moment zapłat
29.05.2011, 22:34
Paweł

Paweł Szalwa księgowy,
poszukujący pracy

Temat: Kiedy wrzucić w koszty składki ZUS

Piotr R.:
czyli jeśli wypłatę za styczeń przelaną na konto pracownika ujmuję w DRA lutowym, a nie styczniowym to 15 marca płacę z odsetkami?

bez odsetek w dra za luty ujmujesz wypłatę przelaną na konto pracownika do 10 lutego i jeżeli zapłacisz zus za luty do 15 lutego to masz go w styczniu w kosztach (bo wynagrodzenie wraz z obciążeniami księgujesz memoriałowo bo dotyczyło stycznia) taka dobrotliwość MF żeby poprawić przyspieszć przepływ kabzy przez ZUS a jak zapłacisz 15 marca to wszystko zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych tylko moment księgowania inny - tak mi się wydaje
29.05.2011, 22:44

konto usunięte

Temat: Kiedy wrzucić w koszty składki ZUS

Paweł Szalwa:
Michał Kowal:
nie ma możliwości przerzucenia kosztów ZUS-ów od umowy o pracę do miesiąca w którym został zapłacony ZUS - czyli do marca O_o
wystarczy się spóźnić i problem zgłowy
No tak, ale spóźniać się co miesiąc to trochę nie wypada :P. Szczególnie, że od dużych kwot można płacić odsetki już po 1 dniu spóźnienia.
Paweł Szalwa:
W takim razie w każdym miesiącu trzeba się bawić w sumowanie wszystkich ZUSów osobno od umów o pracę i umów zlecenie - czy ktoś tak robi w praktyce?! :]
może nadgorliwi ja wywalałem pracodawców na moment zapłat
Tzn. masz na myśli, że jak masz np. wynagrodzenie płacone do końca miesiąca i zus od tych wynagrodzeń płacisz w kolejnym miesiącu do 15 to ZUS wrzucasz niezależnie do KUP już w kolejnym miesiącu zamiast w poprzednim?
Czy odwrotnie tzn. ZUS od umowy zlecenia również wrzucasz do KUP w miesiącu poprzednim?
30.05.2011, 01:12
Monika

Monika Kowalska Jezeli czegos bardzo
chcesz to cały
wszechswiat dziala
po...

Temat: Kiedy wrzucić w koszty składki ZUS

Wg mnie należy się tu odnieść nie tylko do ustawy o PDOF ale i do Rozporządzeń dot. składek ZUS.
W Rozporządzeniu Rady Ministrów dot. rozliczania składek ZUS jest napisane coś takiego:
2. W deklaracji płatnik składek rozlicza:
...
6. Dla każdego ubezpieczonego, którego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnik składek w raporcie lub imiennym raporcie miesięcznym korygującym, o którym mowa w ustawie, zwanym dalej „raportem korygującym", oraz w deklaracji i deklaracji rozliczeniowej korygującej, o której mowa w ustawie, zwanej dalej „deklaracją korygującą", uwzględnia należne składki na ubezpieczenia społeczne od wszystkich dokonanych lub postawionych do dyspozycji ubezpieczonego wypłat — od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, którego deklaracja dotyczy — stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, z uwzględnieniem ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ustawy.

Więc składki za styczeń płatne do 10 lutego należy wykazać w miesiącu postawienia do dyspozycji pracownika - czylu z DRA za luty. Terminem Płatności DRA za luty nie jest m-c luty tylko marzec. Nie widzę więc powodu, aby opłacać składki w dra za 02 do 15 02, bo płacąc do 15 marca termin zostanie zachowany i składki będą kosztem lutego.
30.05.2011, 08:12

konto usunięte

Temat: Kiedy wrzucić w koszty składki ZUS

Monika Kowalska:
Więc składki za styczeń płatne do 10 lutego należy wykazać w miesiącu postawienia do dyspozycji pracownika - czylu z DRA za luty. Terminem Płatności DRA za luty nie jest m-c luty tylko marzec. Nie widzę więc powodu, aby opłacać składki w dra za 02 do 15 02, bo płacąc do 15 marca termin zostanie zachowany i składki będą kosztem lutego.

Nie jestem pewny ale zdaje się, że od 2009 roku jest również możliwość opłacania składek od wynagrodzeń zapłaconych w terminie (tj. zgodnie z KP) na deklaracjach za miesiąc którego one dotyczą. Jedyny warunek to zapłata w terminie!
Czyli przykładowo, gdy mamy wynagrodzenie za styczeń zapłacone do 10 lutego to możemy je uwzględnić na deklaracji styczniowej, którą opłacamy do 15 lutego.
Niestety nie pamiętam skąd to wynika i gdzie szukać litery prawa. Jak znajdę chwilkę to postaram się to odszukać - a może ktoś już wie? :)
30.05.2011, 08:58

Temat: Kiedy wrzucić w koszty składki ZUS

Piotr R.:
Anna K.:
Piotr Remiszewski:
Anna K.:
Niestety, o ile koszty wynagrodzeń brutto w przypadku wypłaty za styczeń do 10 lutego są kosztem stycznia, o tyle składki zapłacone do 15 marca są dopiero kosztem marca.
hmm...a jakiś przepis na potwierdzenie, że to koszt marca? :)
Wspomniany już przeze mnie Art.23 ust.1 p.55a:
"1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
55a) nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 37 oraz art. 22 ust. 6bb, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek;"
Art. 22 ust. 6bb zezwala na wcześniejsze ujęcie w KUP składek pracodawcy, o ile zostaną zapłacone do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczyła wypłata, pod warunkiem jednakże, że wypłata dokonana została w terminie przewidzianym w KP.

Czyli:
wypłata za styczeń do 10 lutego
składki opłacamy do 15 lutego -> składki jako KUP stycznia (art. 22 ust. 6bb)
składki opłacamy do 15 marca -> składki jako KUP marca (art. 23 ust. 1 pkt 15. 55a)
czyli jeśli wypłatę za styczeń przelaną na konto pracownika ujmuję w DRA lutowym, a nie styczniowym to 15 marca płacę z odsetkami?
A co ma piernik do wiatraka? Mówimy o momencie zaliczenia do KUP zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, a nie o terminach zapłaty składek ZUS. Te się nie zmieniły - w terminie jest, gdy opłacone zostaną zgodnie z metodą kasową (momentem postawienia do dyspozycji pracownika).
30.05.2011, 19:04
Piotr

Piotr R. księgowy, Warszawa,
BASF Polska Sp. z
o.o.

Temat: Kiedy wrzucić w koszty składki ZUS

Anna K.:
Piotr R.:
Anna K.:
Piotr Remiszewski:
Anna K.:
Niestety, o ile koszty wynagrodzeń brutto w przypadku wypłaty za styczeń do 10 lutego są kosztem stycznia, o tyle składki zapłacone do 15 marca są dopiero kosztem marca.
hmm...a jakiś przepis na potwierdzenie, że to koszt marca? :)
Wspomniany już przeze mnie Art.23 ust.1 p.55a:
"1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
55a) nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 37 oraz art. 22 ust. 6bb, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek;"
Art. 22 ust. 6bb zezwala na wcześniejsze ujęcie w KUP składek pracodawcy, o ile zostaną zapłacone do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczyła wypłata, pod warunkiem jednakże, że wypłata dokonana została w terminie przewidzianym w KP.

Czyli:
wypłata za styczeń do 10 lutego
składki opłacamy do 15 lutego -> składki jako KUP stycznia (art. 22 ust. 6bb)
składki opłacamy do 15 marca -> składki jako KUP marca (art. 23 ust. 1 pkt 15. 55a)
czyli jeśli wypłatę za styczeń przelaną na konto pracownika ujmuję w DRA lutowym, a nie styczniowym to 15 marca płacę z odsetkami?
A co ma piernik do wiatraka? Mówimy o momencie zaliczenia do KUP zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, a nie o terminach zapłaty składek ZUS. Te się nie zmieniły - w terminie jest, gdy opłacone zostaną zgodnie z metodą kasową (momentem postawienia do dyspozycji pracownika).
Czy zatem składki z DRA za wypłatę z 10 lutego nie stanowią KUP lutego? :]
30.05.2011, 19:46

Temat: Kiedy wrzucić w koszty składki ZUS

Piotr R.:

Czy zatem składki z DRA za wypłatę z 10 lutego nie stanowią KUP lutego? :]
Ujmę to tak - mogą, lecz nie muszą. Posunę się dalej - może cześć być kosztem lutego, cześć kosztem kwietnia.
To tak, jak z odliczeniem vat od faktury za telefon za marzec - prawo może powstać w marcu, kwietniu, albo... wcale:D Bez doprecyzowania ani rusz.

A może by się tak Pan raz przyznał do błędu, co?
30.05.2011, 19:56
Piotr

Piotr R. księgowy, Warszawa,
BASF Polska Sp. z
o.o.

Temat: Kiedy wrzucić w koszty składki ZUS

Anna K.:
Piotr R.:

Czy zatem składki z DRA za wypłatę z 10 lutego nie stanowią KUP lutego? :]
Ujmę to tak - mogą, lecz nie muszą. Posunę się dalej - może cześć być kosztem lutego, cześć kosztem kwietnia.
To tak, jak z odliczeniem vat od faktury za telefon za marzec - prawo może powstać w marcu, kwietniu, albo... wcale:D Bez doprecyzowania ani rusz.

A może by się tak Pan raz przyznał do błędu, co?
Do jakiego błędu? :)) Ja byłem pewien, potem Pani wprowadziła niepewność...potem ktoś dodał jeszcze trzy inne słowa i powstał mętlik :) A lubię być czegoś pewien, nawet jeśli nie mam racji :))
Tak poza tym to kadry nie są moją najsilniejszą stroną ;) ...ale myślę, że może kiedyś będą :)Piotr Remiszewski edytował(a) ten post dnia 30.05.11 o godzinie 22:15
30.05.2011, 22:14

Temat: Kiedy wrzucić w koszty składki ZUS

Piotr R.:

Do jakiego błędu? :)) Ja byłem pewien, potem Pani wprowadziła niepewność...potem ktoś dodał jeszcze trzy inne słowa i powstał mętlik :) A lubię być czegoś pewien, nawet jeśli nie mam racji :))
Tak poza tym to kadry nie są moją najsilniejszą stroną ;) ...ale myślę, że może kiedyś będą :)
;D
31.05.2011, 06:56
Paweł

Paweł Szalwa księgowy,
poszukujący pracy

Temat: Kiedy wrzucić w koszty składki ZUS

Michał Kowal:

No tak, ale spóźniać się co miesiąc to trochę nie wypada :P.
Wydaje mi się że jednorazowe odstąpienie od wybranej metody w trakcie roku podatkowego powoduje niemożliwość jej stosowania od momentu wystąpienia tego zdażenia i musisz stosować termin zapłaty art 23
Szczególnie, że od dużych kwot można płacić odsetki już po 1 dniu spóźnienia.
zgodzę się z tym w 100 %
Paweł Szalwa:
W takim razie w każdym miesiącu trzeba się bawić w sumowanie wszystkich ZUSów osobno od umów o pracę i umów zlecenie - czy ktoś tak robi w praktyce?! :]
może nadgorliwi ja wywalałem pracodawców na moment zapłat
Tzn. masz na myśli, że jak masz np. wynagrodzenie płacone do końca miesiąca i zus od tych wynagrodzeń płacisz w kolejnym miesiącu do 15 to ZUS wrzucasz niezależnie do KUP już w kolejnym miesiącu zamiast w poprzednim?
nie zus za pracowników wrzucam w tym samym miesiącu co była wypłata (wynagrodzenie płacone do końca miesiąca) a skaładki pracodawcy w kolejnym czyli jak była zapłata ZUS) metoda 1
Czy odwrotnie tzn. ZUS od umowy zlecenia również wrzucasz do KUP w miesiącu poprzednim?
przy metodzie 1 nie trzeba przy metodzie 2 trzeba rozbijać tak mi sie wydaje i tak to robiłemPaweł Szalwa edytował(a) ten post dnia 31.05.11 o godzinie 12:24
31.05.2011, 12:20
Dagmara

Dagmara Nowak Właściciel biura
rachunkowego Finesti

Temat: Kiedy wrzucić w koszty składki ZUS

Witam

Postanowiłam wtrącić swoje trzy grosze, bo ostatnio dyskusja na ten temat jest gorąca (prawie jak pogoda za oknem) :). Przedstawię to na przykładach, ponieważ tak będzie mi wygodniej :).

Przykład 1
Wypłata wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę do 10 dnia miesiąca następnego, czyli wypłata za maj odbywa się do 10 czerwca. ZUS od takich wynagrodzeń standardowo płacony jest w lipcu.

Moim zdaniem wynagrodzenia można zaliczyć do miesiąca maja, jeżeli będą wypłacone w terminie. Co do składek ZUS w takim przypadku zaliczam je do miesiąca, w którym są zapłacone, czyli do lipca, chyba że składki zostaną zapłacone do 15 czerwca. Wówczas można je zaliczyć do kosztów majowych.

Przykład 2
Wypłata wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę do ostatniego dnia danego miesiąca, czyli wypłata za maj odbywa się do 31 maja. ZUS od tak wypłaconych wynagrodzeń płatny jest do 15 czerwca.

W takim przypadku zarówno wynagrodzenia, jak i ZUS zaliczam do miesiąca maja.

Podstawa prawna do tych dwóch przykładów: art. 15 ust. 4g UPDOP (do wynagrodzeń) oraz art. 15 ust. 4h UDOP (do składek ZUS)

W przypadku niedotrzymania terminu wypłaty wynagrodzenia lub zapłaty składek ZUS zaliczam je do kosztów w miesiącu ich faktycznej zapłaty.

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 pkt 57 oraz 57a UPDOP

Przykład 3
Wypłata umowy zlecenia lub dzieła następuje do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania zlecenia/dzieła.

Umowy zlecenia i dzieła oraz składki ZUS za takie umowy zaliczam do kosztów w momencie ich wypłaty.

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 pkt 57 UPDOP

Tak księguję wynagrodzenia oraz składki od 1 stycznia 2009 roku i do tej pory nie były one kwestionowane ani przez kontrole z US, ani przez audytorów. Czy jest to dobra interpretacja przepisów nie wiem, bo wiadomo, że polskie przepisy prawne są specyficzne i każdy je interpretuje inaczej :).
31.05.2011, 15:09
Joanna

Joanna Janczy księgowa, Halex

Temat: Kiedy wrzucić w koszty składki ZUS

witam,

ja robię tak (...) Zobacz więcej
31.05.2011, 17:13
Piotr

Piotr R. księgowy, Warszawa,
BASF Polska Sp. z
o.o.

Temat: Kiedy wrzucić w koszty składki ZUS

Ja, jeśli kiedyś będę miał do czynienia znowu z płacami, a na dodatek wynagrodzenia będą wypłacane w m-cu następnym zrobię też w ten (...) Zobacz więcej
31.05.2011, 18:19
Joanna

Joanna Nowakowska Cresco Group -
freelancer

Temat: Kiedy wrzucić w koszty składki ZUS

Prowadząc własną firmę, mogą się także Państwo zapoznać z usługą Cresco Group - pozwoli ona Państwu obniżyć koszty pracownicze o ok. 13% w skali roku. Zachęcam do (...) Zobacz więcej
19.01.2012, 11:08

Następna dyskusja:

Mam stary prywatny aparat, ...
Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do