Marcin

Marcin Karczewski Własna działalność -
eventy, impresariat,
golf, księgowość

Temat: audyt sprawozdania spółki komandytowo-akcyjnej

trafiły do mnie ostatnio dwie sprzeczne opinie wydane przez biegłych rewidentów na temat obowiązkowego, corocznego audytu sprawozdania finansowego spółki komandytowo-akcyjnej.
jeden tweirdzi, że każda spólka akcyjna ( w tym komandytowo-akcyjna) musi mieć zbadane sprawozdanie za każdy rok swojej działalności. drugi uważa, że spółka komandytowo-akcyjna musi mieć badane sprawozdanie finansowe dopiero gdy spełni warunki dotyczące zatrudnienia, sumy bilansowej i przychodów.
nie ukrywam, że przychylam sie do opini drugiego audytora.

jakie jest Wasze zdanie na (...) Zobacz więcej
15.07.2009, 11:07
Dorota

Dorota K. księgowa

Temat: audyt sprawozdania spółki komandytowo-akcyjnej

powiem tak,
z ustawy o rachunkowości (link niżej) wynika jednoznacznie, że podlegają badaniu
http://wydawnictwo.dragowski.pl/index.php?ID=1001761&i...

ale spotkałam się z sytuacją, że były traktowane jako pozostałe jednostki i wtedy: zatrudnienie, przychody i suma aktywów bilansu

np.
http://e-prawnik.pl/spolka-z-o-o-/obowiazek-sporzadzen...

osobiście przychylam się do opcji I

pozdrawiam
15.07.2009, 12:08
Marcin

Marcin Karczewski Własna działalność -
eventy, impresariat,
golf, księgowość

Temat: audyt sprawozdania spółki komandytowo-akcyjnej

Dorota K.:
powiem tak,
z ustawy o rachunkowości (link niżej) wynika jednoznacznie, że podlegają badaniu
http://wydawnictwo.dragowski.pl/index.php?ID=1001761&i...

hmmm chyba coś nie dowidzę - w którym fragmencie tego artykułu jest mowa o tym, że komandytowo-akcyjna podlega obowiązkowemu badaniu ?
15.07.2009, 12:22
Dorota

Dorota K. księgowa

Temat: audyt sprawozdania spółki komandytowo-akcyjnej

"1. Art. 49 ust. 1 - w przepisie tym, zawierającym wykaz jednostek zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania z działalności, rozszerzony został katalog tych jednostek o spółki komandytowo-akcyjne. A zatem spółki komandytowo-akcyjne zobowiązane będą do sporządzenia sprawozdania z działalności począwszy od sprawozdań sporządzonych za 2004 r."

ale może (...) Zobacz więcej
15.07.2009, 12:46
Maria

Maria K. główna księgowa,
Inchcape Motor
Polska Sp.z o.o.

Temat: audyt sprawozdania spółki komandytowo-akcyjnej

Badanie sprawozdania finansowego spółki komandytowo-akcyjnej
Czy sprawozdanie finansowe spółki komandytowo-akcyjnej powinno być badane przez biegłego rewidenta za każdy rok obrotowy bez względu na wielkość zatrudnienia, sumy aktywów, czy wysokości przychodów? Z takim stanowiskiem się spotkaliśmy.

Art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości określa katalog jednostek, których sprawozdania finansowe podlegają obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta. Są w nim wymienione jednostki, których sprawozdania finansowe podlegają corocznemu badaniu bez względu na wielkość jednostki (są to banki, zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji, spółki akcyjne, jednostki działające na podstawie przepisów: o obrocie papierami wartościowymi, o funduszach inwestycyjnych, o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych) oraz jest grupa pozostałych jednostek, w przypadku których badanie sprawozdania finansowego uzależnione jest od wielkości zatrudnienia, sumy aktywów i wysokości przychodów.
Spółki komandytowo-akcyjne nie zostały wprost wymienione w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Mają do nich zatem zastosowanie w zakresie obligatoryjnego badania sprawozdań finansowych regulacje art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości. Oznacza to, że badanie sprawozdań finansowych tych jednostek nastąpi dopiero po spełnieniu w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono te sprawozdania, co najmniej dwóch z następujących warunków:

1) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

2) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,

3) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.Brak jest podstaw prawnych do stwierdzenia, iż sprawozdanie finansowe spółki komandytowo-akcyjnej musi być badane przez biegłego rewidenta za każdy rok obrotowy. Można się domyślać, że odmienny pogląd w tej sprawie, o którym mowa w pytaniu, wynika z potraktowania spółki komandytowo-akcyjnej, analogicznie jak spółki akcyjnej. Spółka komandytowo-akcyjna jest jednak spółką osobową, a nie kapitałową i jest odrębnie uregulowana w Kodeksie spółek handlowych. Dlatego też mają do niej zastosowanie, w zakresie obligatoryjnego badania przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych, przepisy art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości, w których brana jest pod uwagę wielkość spółki.
15.07.2009, 13:10
Aleksander

Aleksander Rak Santander Consumer
Bank - Główny
Księgowy

Temat: audyt sprawozdania spółki komandytowo-akcyjnej

Dokładnie jak napisała Maria K.
Ustawa o rachunkowości wymusza badanie wszystkich spółek akcyjnych, natomiast komandytowo-akcyjne wpadają do grupy "innych".

I jeszcze odnośnie tego stwierdzenia pierwszego z Twoich biegłych, że spółka komandytowo-akcyjna jest odmianą spółki akcyjnej:
Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową. Zwróć temu pierwszemu biegłemu uwagę na to, że spółka komandytowo akcyjna jest w tytule II KSH, a spólka akcyjna w tytule III[/edited]

Drugi z Twoich biegłych (...) Zobacz więcej
15.07.2009, 20:45
Aleksander

Aleksander Rak Santander Consumer
Bank - Główny
Księgowy

Temat: audyt sprawozdania spółki komandytowo-akcyjnej

Dorota K.:
"1. Art. 49 ust. 1 - w przepisie tym, zawierającym wykaz jednostek zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania z działalności, rozszerzony został katalog tych jednostek o spółki komandytowo-akcyjne. A zatem spółki komandytowo-akcyjne zobowiązane będą do sporządzenia sprawozdania z działalności począwszy od sprawozdań sporządzonych za 2004 r."

ale może źle interpretuję....

Doroto, ale Ty cytujesz przepisy mówiące o tym, co ma SPORZĄDZAĆ jednostka, a nie czy PODLEGA BADANIU. To inny rozdział ustawy o rachunkowości (Ty jesteś w 5., a przepisy odnośnie badania są w 7.)
15.07.2009, 20:47
Dorota

Dorota K. księgowa

Temat: audyt sprawozdania spółki komandytowo-akcyjnej

ups, faktycznie mój błąd :-(
Aleksander, dziękuję bardzo,
nie ma to jak szybkie czytanie ze (...) Zobacz więcej
16.07.2009, 08:38Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do