Temat: Sprzedaż usługi do UE - VAT

chodzi o sprzedaż usługi (tłumaczenie) do kraju UE. Moim zdaniem - powinienem wystawić fakturę VAT ze stawką "NP" (VAT rozliczany w kraju nabywcy usługi).
Kontrahent (zarejestrowany jako VAT UE) chce jednak koniecznie faktury z VATem 22%, czy mam prawo wystawić (...) Zobacz więcej
9.08.2010, 16:34
Izabela

Izabela S. Główna księgowa,
specjalista ds.
rozliczeń projektów
unij...

Temat: Sprzedaż usługi do UE - VAT

Marcin T.:
chodzi o sprzedaż usługi (tłumaczenie) do kraju UE. Moim zdaniem - powinienem wystawić fakturę VAT ze stawką "NP" (VAT rozliczany w kraju nabywcy usługi).
Kontrahent (zarejestrowany jako VAT UE) chce jednak koniecznie faktury z VATem 22%, czy mam prawo wystawić taką fakturę?

Art. 42 ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje, iż wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów co do zasady podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0 %.
Aby jednak było to możliwe podatnik:
- musi dokonać dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podać ten numer oraz swój numer NIP-UE na fakturze stwierdzającej dostawę towarów
- przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, musi posiadać w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

W poprzednim stanie prawnym (tj. do końca 2009 roku) wykazanie tej transakcji w danej deklaracji było uzależnione od tego, czy dostawa ta miała miejsce w dwóch pierwszych miesiącach kwartału, czy też w ostatnim (w przypadku deklaracji składanych co miesiąc). Z dniem 01 stycznia 2010 r. powyższe uległo zmianie i nie ma obecnie większego znaczenia.

Otóż znowelizowany art. 42 ust. 12 ustawy o VAT mówi, że jeżeli warunek posiadania dokumentów potwierdzających wywóz oraz dostarczenie towarów będących przedmiotem WDT do ich miejsca przeznaczenia nie został spełniony przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za:

1. okres kwartalny - podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji za ten okres. Wykazuje ją natomiast w ewidencji za następny okres rozliczeniowy ze stawką właściwą dla dostawy danego towaru na terytorium kraju, jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres rozliczeniowy nie posiada dowodów, o których mowa wyżej
2. okres miesięczny - podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji za ten okres. Wykazuje ją natomiast w ewidencji za kolejny po następnym okresie rozliczeniowym okres rozliczeniowy ze stawką właściwą dla dostawy danego towaru na terytorium kraju, jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatnik za ten kolejny po następnym okresie rozliczeniowym okres rozliczeniowy nie posiada dowodów, o których mowa wyżej

Powyższe przepisy mówią zatem, że jeżeli podatnik nie wejdzie w posiadanie dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0% dla WDT, to:

* w przypadku rozliczeń kwartalnych wykaże ją jako dostawę krajową w następnym kwartale po dokonaniu dostawy
* w przypadku rozliczeń miesięcznych wykaże ją jako dostawę krajową po dwóch miesiącach od dokonania dostawy.
Przykładowo, jeżeli WDT miała miejsce w marcu 2010 r. i podatnik (rozliczający się z podatku VAT za okresy miesięczne) nie wszedł w posiadanie dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0%, wykaże ją ze stawką krajową w deklaracji za miesiąc maj 2010 r.

Jeżeli natomiast, z uwagi na brak stosownych dokumentów, WDT zostanie wykazana jako dostawa krajowa, po czym podatnik otrzyma dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0%, ma prawo do korekty wcześniej dokonanych rozliczeń. Sytuację tę reguluje art. 42 ust. 12a ustawy. W takim przypadku konieczna jednak jest korekta aż dwóch okresów rozliczeniowych. Przepis ten mówi bowiem, iż podatnik jest tutaj uprawniony do wykazania WDT ze stawką 0% za okres, w którym dostawa ta została dokonana.

W związku z tym konieczne jest skorygowanie deklaracji, w której WDT została wykazana jako sprzedaż krajowa (korekta sprzedaży krajowej „in minus”) oraz tej, w której miała ona faktycznie miejsce ( korekta WDT „in plus).

Z kolei w sytuacji, gdy dokumenty upoważniające do zastosowania stawki 0% trafią w ręce podatnika po złożeniu deklaracji za okres, w którym WDT miało miejsce lecz jeszcze przed jej wykazaniem jako dostawy krajowej, skoryguje on deklarację za ten okres, w którym dostawa ta miała miejsce.

Reasumując w ostatecznym rozrachunku od 2010 r. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów zawsze jest wykazywana w tym okresie rozliczeniowym (miesiąc bądź kwartał), w którym została ona dokonana, chyba że podatnik nigdy nie wejdzie w posiadanie dokumentów uprawniających do zastosowania zerowej stawki VAT.

Jeśli jest Pan zainteresowany jeszcze innymi kwestiami związanymi z Wewnątrzwspólnotową Dostawą Towarów, polecam http://www.egospodarka.pl/tematy/WDT.
10.08.2010, 11:35
Paweł

Paweł K. księgowy!

Temat: Sprzedaż usługi do UE - VAT

Koleżanko, ale co ma sprzedaż usług do wdt. Nie mieszajmy w głowach.

Czy jest podatek w usłudze czy go nie ma, odpowiedzią posłuży znowelizowany od 1.01 art 28 z literkami.

Usługi tłumaczenia nie są ujęte w art. 28 z literkami, więc obowiązują zasady ogólne.

Może jest to usługa związana z nieruchomością na (...) Zobacz więcej
11.08.2010, 14:08
Tomasz

Tomasz R. Wyjątki od reguły
stanowią o uroku
życia.

Temat: Sprzedaż usługi do UE - VAT

to nie jest teraz takie proste.
Jak chce z VAT-em fakturę to mu trzeba wystawić. Widać on sam już zidentyfikował miejsce świadczenia usługi. (patrz art. 2 (...) Zobacz więcej
11.08.2010, 15:21
Izabela

Izabela S. Główna księgowa,
specjalista ds.
rozliczeń projektów
unij...

Temat: Sprzedaż usługi do UE - VAT

Paweł K.:
Koleżanko, ale co ma sprzedaż usług do wdt. Nie mieszajmy w głowach.

Czy jest podatek w usłudze czy go nie ma, odpowiedzią posłuży znowelizowany od 1.01 art 28 z literkami.

Usługi tłumaczenia nie są ujęte w art. 28 z literkami, więc obowiązują zasady ogólne.

Może jest to usługa związana z nieruchomością na terenie Polski?

Przepraszam, faktycznie trochę się zagalopowałam. Dotychczas miałam doświadczenie z WDT (firma produkcyjna) i tak jakoś za szybko mi się skojarzyło, obiecuję dłużej zastanawiać się nad pytaniem.

Artykuł 24 DYREKTYWY 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, mówi, że:
1. „Świadczenie usług” oznacza każdą transakcję, która nie
stanowi dostawy towarów.

Artykuł 43 DYREKTYWY 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, mówi, że:
Miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym usługodawca
ma siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia
działalności gospodarczej
, z którego świadczy usługę lub,
w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca
prowadzenia działalności gospodarczej, stałe miejsce zamieszkania
lub zwykłe miejsce pobytu.

Artykuł 78 DYREKTYWY 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, mówi, że:
Do podstawy opodatkowania wlicza się następujące elementy:
a) podatki, cła, opłaty i inne należności, z wyjątkiem samego
VAT;
b) koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania,
transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę lub
usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.
Do celów akapitu pierwszego lit. b), państwa członkowskie mogą
uznać koszty objęte odrębną umową za koszty dodatkowe.

Artykuł 96 DYREKTYWY 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, mówi, że:
Państwa członkowskie stosują stawkę podstawową VAT, która
jest określana przez każde państwo członkowskie
jako procent
podstawy opodatkowania i która jest jednakowa dla dostaw
towarów i świadczenia usług.

Artykuł 97 DYREKTYWY 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, mówi, że:
1. Od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2010 r. stawka
podstawowa nie może być niższa niż 15 %
.
2. Zgodnie z art. 93 traktatu Rada ustala poziom stawki
podstawowej, która będzie stosowana po 31 grudnia 2010 r.

Moim zdaniem to właśnie na podstawie tych przepisów usługobiorca zażyczył sobie stawki 22%.Izabela Szpila edytował(a) ten post dnia 11.08.10 o godzinie 16:33
11.08.2010, 16:02

konto usunięte

Temat: Sprzedaż usługi do UE - VAT

z tego co ja widzę w Dyrektywie 2006/112/WE RADY z dnia 28.11.2006 r to

art.43
Do celu stosowania przepisów dotyczących miejsca świadczenia usług:
1) podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 2 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług;
2) osobę prawną niebędącą podatnikiem, która jest zidentyfikowana do celów VAT, uznaje się za podatnika.

art.44
Miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika działającego w takim charakterze jest miejsce, w którym podatnik ten posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej. Jeżeli jednak usługi te są świadczone na rzecz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika znajdującego się w miejscu innym niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą ma stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

więc raczej nie ma mowy o tym,że miejsce świadczenia usług jest siedziba usługodawcy tylko siedziba usługobiorcy(podatnika).
Tak samo zresztą mówi polska ustawa o vat w art.28b ust.1 (bo tam się "załapią" tłumaczenia wykonane dla podatnika).
Jedynym odstępstwem będzie art.28b ust.4 (...) Zobacz więcej
23.08.2010, 14:13
Izabela

Izabela S. Główna księgowa,
specjalista ds.
rozliczeń projektów
unij...

Temat: Sprzedaż usługi do UE - VAT

Małgosia M.:
z tego co ja widzę w Dyrektywie 2006/112/WE RADY z dnia 28.11.2006 r to

art.43
Do celu stosowania przepisów dotyczących miejsca świadczenia usług:
1) podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 2 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług;
2) osobę prawną niebędącą podatnikiem, która jest zidentyfikowana do celów VAT, uznaje się za podatnika.

Patrzę i patrzę do mojej wersji tekstu jednolitego Dyrektywy 2006/112/WE i nic tam takiego nie pisze :(. Czy mogłaby mi Pani podać źródło swojego tekstu? Być może o zgrozo, moja jest nieaktualna...

Dla porównania moja wersja: http://www.podatki.biz/akty/281106.htm?strona=2?file=2...

Art. 44, który Pani przytacza dotyczy świadczenia usług przez pośredników, więc w tym przypadku chyba nie ma zastosowania.Izabela Szpila edytował(a) ten post dnia 23.08.10 o godzinie 15:43
23.08.2010, 15:33

konto usunięte

Temat: Sprzedaż usługi do UE - VAT

Izabela Szpila:

Patrzę i patrzę do mojej wersji tekstu jednolitego Dyrektywy 2006/112/WE i nic tam takiego nie pisze :(. Czy mogłaby mi Pani podać źródło swojego tekstu? Być może o zgrozo, moja jest nieaktualna...

Dla porównania moja wersja: http://www.podatki.biz/akty/281106.htm?strona=2?file=2...

Art. 44, który Pani przytacza dotyczy świadczenia usług przez pośredników, więc w tym przypadku chyba nie ma zastosowania.Izabela Szpila edytował(a) ten post dnia 23.08.10 o godzinie 15:43


art.2 Dz. Urz. UE L z 2008 r. nr 44/11
Z dniem 1 stycznia 2010 r. w dyrektywie 2006/112/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł V rozdział 3 otrzymuje brzmienie:

"ROZDZIAŁ 3

Miejsce świadczenia usług

Sekcja 1

Definicje

Artykuł 43

Do celu stosowania przepisów dotyczących miejsca świadczenia usług:

1) podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 2 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług;

2) osobę prawną niebędącą podatnikiem, która jest zidentyfikowana do celów VAT, uznaje się za podatnika.

Sekcja 2

Przepisy ogólne

Artykuł 44

Miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika działającego w takim charakterze jest miejsce, w którym podatnik ten posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej. Jeżeli jednak usługi te są świadczone na rzecz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika znajdującego się w miejscu innym niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą ma stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Artykuł 45

Miejscem świadczenia usług na rzecz osoby niebędącej podatnikiem jest miejsce, w którym usługodawca ma siedzibę swojej działalności gospodarczej. Jeżeli jednak usługi te są świadczone ze stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej usługodawcy znajdującego się w miejscu innym niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym usługodawca ma stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu

ja korzystam z zawsze uaktualnianego na stronie firmy Gofin
http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,2,11,11,579,,,dy...
25.08.2010, 14:51
Izabela

Izabela S. Główna księgowa,
specjalista ds.
rozliczeń projektów
unij...

Temat: Sprzedaż usługi do UE - VAT

Małgosia M.:

ja korzystam z zawsze uaktualnianego na stronie firmy Gofin
http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,2,11,11,579,,,dy...

Bardzo dziękuję :).

Może, więc w takim układzie podatnik UE zaliczył te usługi jako związane z działalnością naukową, edukacyjną? Trochę to naciągane, ale może mu tak pasowało, ciężko powiedzieć :(. Swoją drogą ciekawa jestem, dlaczego chce VAT 22%?

Panie Marcinie może coś się wyjaśniło, jeśli tak to proszę napisać.

Świadczenie usług związanych z działalnością kulturalną, artystyczną, sportową, naukową, edukacyjną, rozrywkową i podobną, usług pomocniczych do usług transportu, wycena majątku ruchomego i prace na tym majątku

Artykuł 53

Miejscem świadczenia usług oraz świadczenia usług pomocniczych związanych z działalnością kulturalną, artystyczną, sportową, naukową, edukacyjną, rozrywkową lub podobną, taką jak targi i wystawy, w tym świadczenia usług przez organizatorów takiej działalności, jest miejsce, w którym ta działalność faktycznie jest wykonywana.
Izabela Szpila edytował(a) ten post dnia 25.08.10 o godzinie 17:26
25.08.2010, 17:12
Krzysztof

Krzysztof W. profesjonalne cięcie
kosztów - zarabiamy
dla Ciebie

Temat: Sprzedaż usługi do UE - VAT

.:

Artykuł 45

Miejscem świadczenia usług na rzecz osoby niebędącej podatnikiem jest miejsce, w którym usługodawca ma siedzibę swojej działalności gospodarczej.

ja korzystam z zawsze uaktualnianego na stronie firmy Gofin
http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,2,11,11,579,,,dy...
Szkoda, że autora wpisu "znikło", ale może ktoś inny wyjaśni : jaka stawka VAT obowiązuje dla przypadku, gdy firma w PL świadczy usługę dla odbiorcy indywidualnego z terenu UE ?
16.04.2012, 09:13Zobacz dyskusje w grupie Księgowi i Finansiści

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do