Grzegorz

Grzegorz Guździk specjalista ds bhp,
instruktor karatrate

Temat: bhp- Śląsk

OBSŁUGA FIRMY
W ZAKRESIE BHP , KADR, P.POŻ
INFORMACJE: 509367349, bhp13@interia.pl
Dzięki kompleksowej obsłudze w ramach umowy wypełniam zadania służby bhp . Zapewniam profesjonalne wykonanie powierzonych zadań oraz stałą zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Zakres zadań tej usługi zgodny jest z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
( Dz. U. Nr 109,poz 704 z poźn zm.)
W ramach bhp wykonuje między inni :
· Szkolenie wstępne, okresowe bhp
· Prowadzenie kompleksowych kontroli stanu bhp w firmie
· Sporządzanie i opiniowanie instrukcji bhp ogólnych, stanowiskowych
· Opracowanie oceny ryzyka zawodowego
· Opracowanie planu przeprowadzania szkoleń bhp w firmie
· Opracowanie dokumentacji powypadkowej
· Doradztwo w zakresie przepisów bhp
· Udział w komisji bhp
· Prowadzenie wymaganych prawem pracy rejestrów w zakresie bhp
· Udział w opracowaniu wewnętrznych zarządzeń i regulaminów , dotyczących bhp oraz ustalenie zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bhp
· Opracowanie norm przydziału odzieży, obuwia roboczego i ochronnego oraz środków higieny osobistej
· Opracowanie norm środków utrzymania higieny osobistej prania, naprawy, konserwacji odzieży i obuwia roboczego
· Sprawdzanie warunków pracy i stanu bhp oraz przedstawienie zleceniodawcy występujących nieprawidłowości
· Sporządzanie niezbędnych wykazów prac: szczególnie niebezpiecznych , wykonywanych przez co najmniej 2 osoby, wykaz prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej , wykazu prac szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia kobiet, wykazu prac wzbronionym młodocianym
· Odpowiedzi na nakazy wystąpienia Państwowej Inspekcji Pracy

W ramach spraw kadrowych wykonuje między innymi:
· Sporządzanie list obecności dla pracowników
· Prowadzenie akt osobowych
· Prowadzenie ewidencji czasu pracy
· Zgłoszenie rozpoczęcia działalności do Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej
· Opracowanie przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu i zakazie dyskryminacji
· Udział w opracowaniu planu urlopowego dla firmy
· Prowadzenie ewidencji urlopów w firmie
· Opracowanie regulaminu pracy
W ramach usługi P/POŻ wykonuje między innymi:
· Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
· Sporządzenie instrukcji na wypadek pożaru
· Wykonywanie okresowych przeglądów podręcznego sprzętu gaśniczego
· znaki bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji
· znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony p.poż

Usługi wykonujemy w ramach:
· umów na czas nieokreślony
· jednorazowych zleceń
· umów zlecenie, umów o pracę, umów o dzieło
Każda oferta sporządzana jest indywidualnie dla poszczególnych klientów po uwzględnieniu takich czynników jak; rodzaj działalności, ilość zatrudnionych osób jak również umiejscowienie przedsiębiorstwa. Dlatego wyznaczony specjalista obsługuje konkretna firmie jest w stałym kontakcie z (...) Zobacz więcej
10.01.2012, 05:29Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do