Anna

Anna Ratkowska podinspektor,
Starostwo Powiatowe

Temat: urzędnik potrzebuje pomocy:)

Dzień dobry,

Mam na imię Ania i pracuję w administracji (zajmuję się wydawaniem decyzji z zakresy gospodarki odpadami). Obecnie prowadzę postepowanie w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi z uwzględnieniem zbierania i odzysku odpadów. Mogłoby się wydawać, że sprawa jest prosta natomiast całość dotyczy skupu złomu. Przedsiębiorca od ponad 10 lat prowadzi skup złomu, w tej chwili kończy mu się decyzja (program+zbieranie+odzysk) w związku z tym wystąpił o nową. Zastanawiam sie czy słusznie byłoby wydać taka decyzję o która wystąpił. We wniosku wspomniał że prowadzi drobne naprawy maszyn rolniczych, podczas których powstają odpady (stąd program), odzysk opisany jest jako metoda R15 (segregacja, demontaż zbędnych elementów, cięcie). Według art. 13 ust. 1 ustawy o odpadach: zabroniony jest odzysk odpadów poza instalacjami lub urządzeniami spełniającymi określone wymagania, z pewnymi wyjątkami, m.in. dla odzysku R14 i R15 wyjątki takie określa "Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami", wnioskodawca "skup złomu" zaliczył do instalacji. Czy słusznie?
Z góry dziękuję (...) Zobacz więcej
28.05.2012, 09:30
Mirosław

Mirosław Bachorz specjalista ds.
ochrony środowiska

Temat: urzędnik potrzebuje pomocy:)

Dzień dobry,

proponuję zastanowić się, czy opisywana przez wnioskodawcę czynność - segregacja, demontaż zbędnych elementów, cięcie - mieści się w pojęciu odzysk, czy może po prostu mamy do czynienia ze zbieraniem powstałych odpadów.

Definicja odzysku: "rozumie się przez to wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy. R15 - Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu.

Definicja zbierania: "rozumie się przez to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania"

Wg. mnie kryterium rozróżniającym jest to, czy wykonywana czynność składa się na zespół działań, niezbędnych do doprowadzenia do odzysku (np. mechaniczna obróbka, ściągani izolacji), czy może po prostu ma jedynie przygotować odpad do transportu (np. segregowanie, podział na rodzaje odpadów).

Jeżeli dojdzie Pani do wniosku, że mamy do czynienia z odzyskiem, to wówczas trzeba zidentyfikować (poszukać) instalację, w której prowadzony jest odzysk/przygotowanie do odzysku.

Definicja instalacji: "instalacji - rozumie się przez to:
a) stacjonarne urządzenie techniczne,
b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
c) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami,
których eksploatacja może spowodować emisję"

Samo pojęcie "skup złomu" trudno uznać za instalację. Instalacją będą np. stacjonarne urządzenia techniczne (np. stacjonarna przecinarka) albo budowla (np. fundament), które zlokalizowane są na terenie należącym do skupu złomu. Oczywiście, wskazana przez wnioskodawcę instalacja musi brać udział w procesie odzysku/przygotowania do odzysku.
Tego typu informację wnioskodawca powinien zawrzeć we wniosku o zezwolenie na odzysk:

"- szczegółowy opis stosowanych metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym wskazanie procesu odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z załącznikami 5 lub 6 do ustawy oraz opis procesu technologicznego;
- przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;"

Jeżeli, w treści wniosku nie ma takich informacji proponuję wezwać do uzupełnienia albo złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Pozdrawiam
Mirek Bachorz
29.05.2012, 15:00
Katarzyna

Katarzyna I. WŁAŚCICIEL, SKUP
SPRZEDAŻ ZŁOMU I
METALI KOLOROWYCH

Temat: urzędnik potrzebuje pomocy:)

Czy posiadając punk skupu i decyzje na zbieranie w wyniku segregacji np.złomu stalowego znajduje w nim złom mosiądzu czy podlega to dalej (...) Zobacz więcej
5.03.2014, 10:46Zobacz dyskusje w grupie Specjalista ds. ochrony środowiska

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do